intTypePromotion=1

Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bãi việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  è  1021/1999/Q§­B T M   b ën m S n g µ y 01 th¸ng 9 n¨ m  1999 B∙i á  viÖc d u y Öt  Õ  h o¹ch   b k xu Êt k h È u  ® èi víi o a n h   g hi Ö p  cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µi  d n B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh  phñ    vÒ mét  biÖn  sè  ph¸p khuyÕn khÝch  b¶o  vµ  ®¶m     ho¹t®éng  ®Çu    t trùc  tiÕp nícngoµit¹ ViÖtnam;         i   ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  26/3/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn    khÝch ®Çu      ttrùctiÕp nícngoµi;     ­ C¨n cø c«ng v¨n sè 801/CP­QHQT  ngµy 31/7/1999 cña Thñ t íng  ChÝnh  phñ  thñ tôc duyÖt  ho¹ch  vÒ      kÕ  xuÊt khÈu    cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu      viÖc  1: B∙ibá  duyÖt  ho¹ch xuÊt khÈu      kÕ      ®èi víidoanh nghiÖp  cã vèn  ®Çu    níc ngoµi qui ®Þnh   iQuyÕt  t       t¹  ®Þnh   0321/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  14/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹ivÒ  ban hµnh  Quy ®Þnh    chi tiÕt  thùc  hiÖn NghÞ  ®Þnh   sè 12/CP  ngµy 18/2/1997 vµ NghÞ  ®Þnh   sè  10/1998/N§­   CP ngµy  23/01/1998  cña  ChÝnh  phñ  ªnquan  li   ®Õn  xuÊt nhËp    khÈu  tiªuthô s¶n  vµ      phÈm   i t¹ ViÖt nam   gia c«ng      vµ    cña    c¸c doanh nghiÖp  cã  vèn  ®Çu   níc ngoµi vµ    t     c¸c bªn  hîp doanh    së  trªnc¬  hîp  ®ång  hîp    t¸ckinh  doanh. §iÒu 2: Doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµikh«ng    ph¶i®¨ng    ký  kÕ ho¹ch xuÊt khÈu  i quan  Bé    t¹ c¬  do  Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  duyÖt  ho¹ch kÕ    xuÊt nhËp    khÈu  qu¶n      vµ  lýho¹t®éng  ¬ng          th m¹i ®èi víic¸c doanh nghiÖp  cã  vèn ®Çu      t níc ngoµi mµ   îc trùc tiÕp    ®     lµm  tôc xuÊt khÈu  i quan    thñ      t¹ c¬  h¶i quan theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  xuÊtnhËp  vÒ    khÈu. 1    ­ Trêng  xuÊt khÈu  hîp    hµng    doanh  ho¸ do  nghiÖp  s¶n xuÊt theo    quy  ®Þnh  cña GiÊy phÐp  ®Çu    thoÆc  GiÊy phÐp  kinh doanh,doanh      nghiÖp chØ  cÇn xuÊt tr×nh mét      lÇn (lÇn ®Çu)    quan    víic¬  h¶iquan  b¶n sao  GiÊy phÐp  ®Çu    thoÆc  GiÊy  phÐp kinh doanh      ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.   2   ­Trêng    hîp hµng    ho¸ mua  i t¹ ViÖtNam         ®Ó xuÊtkhÈu    hoÆc   chÕ biÕn  ®Ó  xuÊt khÈu, doanh      nghiÖp ph¶ighirâ      trong tê khaiH¶i quan          "Hµng mua   t¹ ViÖtnam       i   ®Ó xuÊtkhÈu    ". 3    ­ Trêng    hîp xuÊt khÈu    hµng    ho¸ thuéc Danh    môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu    cã ®iÒu  kiÖn  îc quy  ®   ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ vÒ  ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ hµng  n¨m, doanh    nghiÖp  xuÊt tr×nh víi       c¬  quan    h¶iquan:
  2. 2 ­ V¨n    b¶n ph©n    ng¹ch,hoÆc   bæ h¹n    chØ    tiªuxuÊt khÈu    cña  Th¬ng  Bé  m¹i®èi víi       hµng xuÊtkhÈu  h¹n    cã  ng¹ch,cã    chØ  tiªu. ­V¨n    b¶n    x¸cnhËn cña  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh        ®èi víihµng  xuÊtkhÈu    theo qu¶n      lýchuyªn ngµnh.   §iÒu    3: Hµng Quý, doanh    nghiÖp  c¸o viÖc  b¸o    thùc hiÖn    xuÊt khÈu    víiBé    Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu    c¬  vµ  t vµ  quan  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i uû  quyÒn: ­ Sè îng,trÞ gi¸hµng    l       xuÊt khÈu  doanh    do  nghiÖp s¶n xuÊt,tû lÖ      xuÊt   khÈu thùc  so      xuÊt khÈu  tÕ  víitû lÖ    quy ®Þnh  i t¹ GiÊy phÐp ®Çu   , hoÆc   t  GiÊy  phÐp  kinh doanh     . ­Sè îng,trÞgi¸hµng    l       xuÊtkhÈu    doanh  nghiÖp  mua    t¹ ViÖtNam i   ­C¸c    kiÕn  nghÞ  (nÕu  cã). §iÒu    4: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2