Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1022/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1022/2004/Q -NHNN NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH LƯU KÝ GI Y T CÓ GIÁ T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th cho Quy t nh s 171/2000/Q -NHNN13 ngày 25/3/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy nh v ăng ký gi y t có giá ng n h n. i u 3. Chánh Văn phòng, Giám c S Giao d ch, V trư ng V K toán - Tài chính, C c trư ng C c Công ngh tin h c ngân hàng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký) QUY CH
 2. LƯU KÝ GI Y T CÓ GIÁ T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1022/2004/Q -NHNN ngày 17/8/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c các lo i gi y t có giá ư c phát hành qua Ngân hàng Nhà nư c và các lo i gi y t có giá khác thu c quy n s h u c a khách hàng s d ng tham gia các nghi p v th trư ng ti n t , bao g m: Cho vay có b o m b ng c m c gi y t có giá, chi t kh u, th u chi và cho vay qua êm, thi t l p h n m c n ròng, nghi p v th trư ng m gi a Ngân hàng Nhà nư c v i các t ch c tín d ng; Nghi p v tái chi t kh u, cho vay gi a các thành viên th trư ng u th u trái phi u Chính ph t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. i tư ng tham gia lưu ký i tư ng tham gia lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c là t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c tham gia nghi p v th trư ng ti n t và các t ch c khác là thành viên th trư ng u th u trái phi u Chính ph t i Ngân hàng Nhà nư c (sau ây g i chung là khách hàng lưu ký). i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Gi y t có giá bao g m gi y t có giá ng n h n và gi y t có giá dài h n s d ng trong các nghi p v th trư ng ti n t gi a Ngân hàng Nhà nư c v i các khách hàng lưu ký do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 2. Lưu ký gi y t có giá là vi c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n qu n lý, lưu gi , b o qu n gi y t có giá và th c hi n các quy n v s h u gi y t có giá c a khách hàng lưu ký theo ngh c a khách hàng lưu ký. 3. Tài kho n gi y t có giá lưu ký là tài kho n Ngân hàng Nhà nư c m theo yêu c u c a khách hàng lưu ký h ch toán gi y t có giá do khách hàng lưu ký. 4. Gi y t có giá lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c bao g m gi y t có giá do khách hàng lưu ký tr c ti p lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c và lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c m t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 5. C m c gi y t có giá là vi c Ngân hàng Nhà nư c nh n và th c hi n phong to gi y t có giá c a khách hàng ang lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c theo ngh c a khách hàng lưu ký tham gia m t s nghi p v c a th trư ng ti n t .
 3. 6. Tài kho n gi y t có giá c m c là tài kho n Ngân hàng Nhà nư c m h ch toán gi y t có giá do khách hàng lưu ký ngh Ngân hàng Nhà nư c c m c , ký qu tham gia m t s nghi p v th trư ng ti n t . 7. Ký qu gi y t có giá là vi c khách hàng lưu ký ngh Ngân hàng Nhà nư c c m c gi y t có giá ang lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c thi t l p h n m c n ròng. 8. ăng ký gi y t có giá là vi c khách hàng lưu ký ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c danh m c gi y t có giá ang lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c bán l i trong nghi p v th trư ng m ho c ngh Ngân hàng Nhà nư c chi t kh u. i u 4. Các t ch c tín d ng khi tham gia nghi p v th trư ng ti n t v i Ngân hàng Nhà nư c ph i th c hi n lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c. Vi c lưu ký gi y t có giá c a khách hàng lưu ký do S Giao d ch và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5. Các lo i gi y t có giá ư c lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c bao g m: 1. Tín phi u kho b c; 2. Tín phi u Ngân hàng Nhà nư c; 3. Trái phi u kho b c; 4. Trái phi u công trình Trung ương; 5. Trái phi u u tư do Ngân sách Trung ương thanh toán; 6. Trái phi u ngo i t ; 7. Công trái; 8. Các lo i gi y t có giá khác do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh trong t ng th i kỳ. i u 6. tham gia lưu ký gi y t có giá, các khách hàng lưu ký ph i l p và g i Ngân hàng Nhà nư c " ơn xin tham gia lưu ký gi y t có giá" theo M u s 1/LK ( ính kèm). i u 7. Lưu ký gi y t có giá 1. i v i gi y t có giá do Ngân hàng Nhà nư c phát hành ho c làm i lý phát hành dư i hình th c ghi s : a. Trư ng h p gi y t có giá ang ư c theo dõi t i Ngân hàng Nhà nư c: Khách hàng lưu ký l p "Gi y xin lưu ký gi y t có giá" theo M u s 2/LK ( ính kèm) kèm
 4. ch ng t liên quan g i Ngân hàng Nhà nư c. Trên cơ s Gi y xin lưu ký gi y t có giá c a khách hàng lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c t ng chuy n gi y t có giá vào tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. b. Trư ng h p khách hàng lưu ký trúng th u mua gi y t có giá trong các phiên giao d ch do Ngân hàng Nhà nư c t ch c, Ngân hàng Nhà nư c t ng chuy n gi y t có giá ó vào tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký tr khi khách hàng có yêu c u khác. 2. i v i gi y t có giá ang lưu ký Trung tâm giao d ch ch ng khoán: Trư c khi s d ng gi y t có giá ang lưu ký t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán tham gia các nghi p v th trư ng ti n t v i Ngân hàng Nhà nư c, khách hàng lưu ký th c hi n chuy n gi y t có giá sang lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c m t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. Khi nh n ư c thông báo c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán v vi c khách hàng chuy n kho n gi y t có giá t tài kho n c a khách hàng lưu ký sang tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c s chuy n gi y t có giá vào tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký m t i Ngân hàng Nhà nư c. 3. i v i gi y t có giá lo i ch ng ch khác: Khách hàng lưu ký l p và g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y xin lưu ký gi y t có giá kèm b ng kê n p gi y t có giá và toàn b ch ng ch gi y t có giá. Ngân hàng Nhà nư c ti p nh n và làm th t c chuy n gi y t có giá vào tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. i u 8. ăng ký gi y t có giá tham gia nghi p v chi t kh u, nghi p v th trư ng m - Khi có nhu c u chi t kh u gi y t có giá, khách hàng lưu ký g i Ngân hàng Nhà nư c danh m c gi y t có giá ngh chi t kh u theo quy nh c a Quy ch chi t kh u, Ngân hàng Nhà nư c ki m tra, xác nh n gi y t có giá i u ki n tham gia nghi p v chi t kh u cho khách hàng lưu ký. - Khi có nhu c u bán gi y t có giá trong phiên giao d ch nghi p v th trư ng m , khách hàng lưu ký g i danh m c gi y t có giá ăng ký bán theo quy nh c a Quy ch nghi p v th trư ng m , Ngân hàng Nhà nư c ki m tra, ch p nh n gi y t có giá ư c tham gia giao d ch cho khách hàng lưu ký. i u 9. C m c gi y t có giá vay tái c p v n 1. Khi khách hàng lưu ký ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n cho vay có m b o b ng c m c gi y t có giá, căn c vào các ch ng t h p l , Ngân hàng Nhà nư c th c hi n chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c m c . 2. Khi khách hàng lưu ký hoàn thành nghĩa v tr n Ngân hàng Nhà nư c, căn c vào ch ng t ã tr n và Gi y ngh hoàn tr gi y t có giá c m c c a khách hàng
 5. lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c th c hi n gi i to c m c , chuy n gi y t có giá ang c m c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. i u 10. C m c gi y t có giá th u chi và vay qua êm 1. Khách hàng lưu ký có nhu c u s d ng gi y t có giá ang lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c tham gia nghi p v th u chi và cho vay qua êm, g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ngh c m c gi y t có giá. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c m c th c hi n nghi p v th u chi và cho vay qua êm. 2. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n gi i to gi y t có giá c m c c a khách hàng lưu ký trong trư ng h p không có n vay qua êm và giá tr gi y t có giá c m c vư t quá m c quy nh c a nghi p v th u chi và cho vay qua êm. ư c gi i to tài s n c m c , khách hàng lưu ký g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ngh hoàn tr gi y t có giá c m c . Ngân hàng Nhà nư c th c hi n gi i to m t ph n ho c toàn b gi y t có giá c m c theo ngh c a khách hàng lưu ký và chuy n gi y t có giá ang c m c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. i u 11. Ký qu gi y t có giá thi t l p h n m c n ròng 1. Khách hàng lưu ký có nhu c u s d ng gi y t có giá ang lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c ký qu cho vi c thi t l p h n m c n ròng trong thanh toán bù tr giá tr th p, g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ngh ký qu . Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c m c . 2. Ngân hàng Nhà nư c hoàn tr gi y t có giá ký qu trong trư ng h p gi y t có giá n h n thanh toán và ã có gi y t có giá khác thay th ho c giá tr gi y t có giá ký qu vư t quá m c quy nh trong hư ng d n thi t l p và qu n lý h n m c n ròng. Trên cơ s ngh hoàn tr gi y t có giá ký qu c a t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá ang ký qu sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. i u 12. C m c gi y t có giá vay v n gi a các khách hàng lưu ký v i nhau Khách hàng lưu ký có th s d ng gi y t có giá lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c c m c vay v n l n nhau. 1. Khách hàng lưu ký (bên c m c ) có nhu c u c m c gi y t có giá vay v n c a khách hàng lưu ký khác g i n Ngân hàng Nhà nư c các tài li u sau: - ơn ngh xác nh n và phong to gi y t có giá; - Biên b n tho thu n gi a bên c m c và bên nh n c m c kèm b ng kê danh m c gi y t có giá dùng làm tài s n c m c ; 2. Ngân hàng Nhà nư c ti p nh n h sơ tài li u, làm th t c phong to gi y t có giá và chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c m c .
 6. 3. Trong th i gian c m c , bên c m c có th ngh Ngân hàng Nhà nư c i gi y t có giá ang ư c Ngân hàng Nhà nư c phong to b ng gi y t có giá khác ang lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c n u do gi y t có giá ang c m c nh n thanh toán. Bên c m c cũng có th ngh Ngân hàng Nhà nư c kéo dài th i h n c m c . Trên cơ s ngh c a bên c m c ã có s ch p thu n c a bên nh n c m c , Ngân hàng Nhà nư c xem xét cho phép bên c m c i gi y t có giá ho c gia h n th i h n c m c gi y t có giá. 4. Ngân hàng Nhà nư c ch m d t phong to và chuy n gi y t có giá ang c m c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký khi nh n ư c gi y ngh c a bên c m c kèm xác nh n c a bên nh n c m c v vi c ã hoàn tr y kho n n vay c m c . i u 13. S d ng gi y t có giá chi t kh u 1. Gi y t có giá ư c Ngân hàng Nhà nư c chi t kh u toàn b th i h n còn l i: Khi ch p nh n cho khách hàng lưu ký chi t kh u toàn b th i h n còn l i c a gi y t có giá, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a Ngân hàng Nhà nư c. Khách hàng lưu ký có trách nhi m chuy n quy n s h u gi y t có giá cho Ngân hàng Nhà nư c. 2. Gi y t có giá ư c Ngân hàng Nhà nư c chi t kh u có kỳ h n: a. Khi ch p nh n chi t kh u có kỳ h n gi y t có giá c a khách hàng lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c m c qu n lý trong th i gian chi t kh u. b. Khi khách hàng lưu ký hoàn thành nghĩa v tr n theo cam k t mua l i, Ngân hàng Nhà nư c th c hi n chuy n gi y t có giá ang c m c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. i u 14. S d ng gi y t có giá th c hi n nghi p v th trư ng m 1. Gi y t có giá mua bán h n: a. Ngân hàng Nhà nư c mua h n gi y t có giá: Vào ngày u th u, khách hàng lưu ký ph i g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ăng ký bán gi y t có giá. Căn c k t qu trúng th u, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c. Khách hàng lưu ký có trách nhi m chuy n quy n s h u gi y t có giá cho Ngân hàng Nhà nư c. b. Ngân hàng Nhà nư c bán h n gi y t có giá: Căn c k t qu trúng th u, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký.
 7. 2. Gi y t có giá mua bán có kỳ h n: a. Ngân hàng Nhà nư c mua có kỳ h n gi y t có giá: - Căn c k t qu trúng th u, h p ng bán và mua l i gi y t có giá gi a khách hàng lưu ký và Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a Ngân hàng Nhà nư c. - Khi khách hàng lưu ký th c hi n úng cam k t trong h p ng, căn c ch ng t h p l , Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a Ngân hàng Nhà nư c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. b. Ngân hàng Nhà nư c bán có kỳ h n: - Căn c k t qu trúng th u c a khách hàng lưu ký, h p ng bán và mua l i gi y t có giá gi a Ngân hàng Nhà nư c và khách hàng lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký. - Khi h t h n h p ng bán và mua l i gi y t có giá, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký sang tài kho n gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 15. Mua, bán gi y t có giá gi a các khách hàng lưu ký 1. Khi có nhu c u bán gi y t có giá ang lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c, khách hàng lưu ký ph i g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ngh chuy n kho n gi y t có giá kèm gi y xác nh n chuy n quy n s h u gi y t có giá và các gi y t liên quan khác n u c n. 2. Căn c ngh c a khách hàng lưu ký bán, Ngân hàng Nhà nư c chuy n gi y t có giá t tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký bán sang tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký mua. i u 16. Thanh toán g c và lãi gi y t có giá khi nh n 1. Thanh toán g c và lãi gi y t có giá lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c. a. i v i gi y t có giá do Ngân hàng Nhà nư c phát hành ho c làm i lý phát hành: - Khi gi y t có giá n h n thanh toán g c, lãi, khách hàng lưu ký g i gi y ngh thanh toán cho Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c làm th t c thanh toán, gi m gi y t có giá n h n thanh toán tương ng trên tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hành lưu ký. b. i v i gi y t có giá khác:
 8. Khi gi y t có giá lo i ch ng ch n h n thanh toán g c, lãi, khách hàng lưu ký làm th t c rút gi y t có giá mang n t ch c phát hành ho c i lý c a t ch c phát hành thanh toán. 2. Thanh toán g c và lãi gi y t có giá lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán: Vi c thanh toán lãi và g c gi y t có giá c a khách hàng lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán do Trung tâm giao d ch ch ng khoán th c hi n. i u 17. Rút gi y t có giá 1. Gi y t có giá lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c: Khi có nhu c u rút gi y t có giá lo i ch ng ch lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c, khách hàng lưu ký g i Ngân hàng Nhà nư c "Gi y xin rút gi y t có giá" theo M u s 3/LK ( ính kèm). Căn c ngh c a khách hàng lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c gi m gi y t có giá trên tài kho n gi y t có giá lưu ký c a khách hàng lưu ký và làm th t c giao tr ch ng ch gi y t có giá cho khách hàng lưu ký. 2. Gi y t có giá lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán: a. Khi có nhu c u rút gi y t có giá lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán, khách hàng lưu ký g i Ngân hàng Nhà nư c Gi y ngh chuy n kho n gi y t có giá ang lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán sang tài kho n c a khách hàng lưu ký Trung tâm giao d ch ch ng khoán. b. Trên cơ s ngh c a khách hàng lưu ký, Ngân hàng Nhà nư c yêu c u Trung tâm giao d ch ch ng khoán chuy n kho n gi y t có giá c a khách hàng lưu ký sang tài kho n c a khách hàng lưu ký Trung tâm giao d ch ch ng khoán. Sau ó, vi c rút gi y t có giá c a khách hàng lưu ký s do Trung tâm giao d ch ch ng khoán th c hi n theo quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 18. Ch m d t lưu ký Khi không có nhu c u lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c, khách hàng lưu ký ph i làm th t c óng các tài kho n gi y t có giá theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 19. Trách nhi m c a khách hàng lưu ký -L p y h sơ tham gia lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c.
 9. - Cung c p các thông tin liên quan n gi y t có giá lưu ký theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. - Ch p hành úng các quy nh trong cam k t, h p ng có liên quan n gi y t có giá. i u 20. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. S Giao d ch: a. Hư ng d n quy trình lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c và các m u bi u liên quan. b. Th c hi n lưu ký và h ch toán gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh. c. Ký k t tho thu n lưu ký gi y t có giá v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. V K toán - Tài chính: a. Hư ng d n h ch toán lưu ký gi y t có giá theo quy nh t i Quy ch này. b. Hư ng d n th t c óng, m các tài kho n gi y t có giá. 3. C c Công ngh tin h c ngân hàng: Xây d ng chương trình ph n m m ng d ng v lưu ký gi y t có giá theo dõi, qu n lý gi y t có giá và hư ng d n quy trình k thu t lưu ký gi y t có giá qua m ng vi tính. 4. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. Th c hi n lưu ký gi y t có giá cho các khách hàng lưu ký có H i s chính trên a bàn theo u quy n c a Th ng c. b. nh kỳ báo cáo tình hình lưu ký gi y t có giá c a khách hàng lưu ký trên a bàn v S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. i u 21. i u kho n thi hành Vi c s a i, b sung n i dung c a Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. M u s 1/LK
 10. (Khách hàng lưu ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : .... ........., ngày tháng. Năm.. ƠN XIN THAM GIA LƯU KÝ GI Y T CÓ GIÁ Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Tên ơn v : (khách hàng lưu ký)............................. Mã s :........................... a ch ............................................................................................................ i n tho i: ........................................ Fax: ................................................... S hi u tài kho n thanh toán b ng ng Vi Nam:........................................ M t i: ........................................................................................................... Căn c các quy nh c a Quy ch lưu ký GTCG t i NHNN ban hành kèm theo Quy t nh s .... ngày... tháng... năm 2004 c a Th ng c NHNN,...... ( ơn v xin lưu ký) xin ăng ký tham gia lưu ký GTCG t i NHNN v i các n i dung sau: 1. Chúng tôi xin gi i thi u danh sách cán b có thNm quy n ký các ch ng t giao d ch liên quan n g i, rút, chuy n kho n GTCG: H và tên Ch c v Ch ký 1 Ch ký 2 T ng Giám c (Giám c): Ngư i ư c u quy n th nh t: Ngư i ư c u quy n th hai: M u d u ơn v : 2. Chúng tôi xin cam k t: - Tuân th m i quy nh t i Quy ch lưu ký GTCG t i NHNN ban hành kèm theo Quy t nh s .../2004/NHNN ngày... tháng... năm.... c a Th ng c NHNN và m i s a i, b sung i v i Quy ch này; - Tr phí lưu ký do NHNN quy nh theo t ng th i kỳ; - Cung c p cho NHNN các thông tin mà NHNN yêu c u liên quan n GTCG lưu ký. TH TRƯ NG ƠN VN
 11. (Ký tên và óng d u) M u s 2/LK (Khách hàng lưu ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .... c l p - T do - H nh phúc S :..... ........., ngày.. tháng.. năm.. GI Y XIN LƯU KÝ GI Y T CÓ GIÁ Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph ) - Tên tôi là:..... Ch c v :.... - i di n cho Ngân hàng...... - a ch ........................ - Mã s ngân hàng:... i n tho i:........... Fax................... - Tài kho n GTCG lưu ký................................... ngh lưu ký các lo i GTCG sau: TT Tên Hình th c Mã s M nh Lãi su t Ngày n Ghi GTCG GTCG giá h n TT chú phát hành T ng c ng T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u) M u s 3/LK
 12. (Khách hàng lưu ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ............ c l p - T do - H nh phúc S :.............. ........., ngày.... tháng..... năm........ GI Y XIN RÚT GI Y T CÓ GIÁ Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph ) - Tên tôi là:........... Ch c v .............. - i di n cho Ngân hàng.................... - a ch .................. - Mã s ngân hàng:............ i n tho i:.............. Fax........................ - Tài kho n GTCG lưu ký....................... ngh rút các lo i GTCG sau: TT Tên Hình Mã s M nh giá Lãi su t Ngày Ghi GTCG th c nh n chú GTCG phát hành TT T ng c ng T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản