Quyết định 103/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
118
lượt xem
11
download

Quyết định 103/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 103/2004/Q§-BTC ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 37/2002/Q§-TTg ngµy 14/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 07-NQ/TW ngµy 27/11/2001 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Y tÕ (t¹i C«ng v¨n sè 8797/YT-KH-TC ngµy 17/11/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm. §iÒu 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi s¶n xuÊt, kinh doanh nguyªn liÖu lµm thuèc, mÉu thuèc, thuèc ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh cho nh©n d©n, mü phÈm, khi ®îc c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm thuéc ngµnh y tÕ thùc hiÖn kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm th× ph¶i nép phÝ kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm theo møc thu quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. 1. C¬ së kiÓm nghiÖm thuéc ngµnh y tÕ thùc hiÖn kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu).
 2. 2 2. PhÝ kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: a) C¬ quan thu ®îc trÝch 90% trªn tæng sè tiÒn thu vÒ phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc kiÓm nghiÖm vµ thu phÝ theo c¸c néi dung chi cô thÓ sau: - Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn lµm thªm giê theo chÕ ®é hiÖn hµnh; - Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, vÖ sinh m«i trêng (bao gåm c¶ vÖ sinh c«ng nghiÖp), c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ, héi nghÞ phÝ, quÇn ¸o, giÇy, dÐp, mò b¶o hé lao ®éng cho ngêi lao ®éng... theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; - Chi söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín, b¶o tr× tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c kiÓm nghiÖm vµ thu phÝ; - Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, phô tïng thay thÕ, c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c kiÓm nghiÖm vµ thu phÝ; - Chi thuª chuyªn gia trong vµ ngoµi níc, hîp t¸c quèc tÕ vµ thuª ph¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng kiÓm nghiÖm vµ thu phÝ; - C¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc kiÓm nghiÖm vµ thu phÝ; - TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thu phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ quü phóc lîi, b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn phÝ ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu ph¶i c©n ®èi vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m. Qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i sö dông ®óng néi dung chi theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i cã chøng tõ ho¸ ®¬n hîp ph¸p theo quy ®Þnh. QuyÕt to¸n n¨m, nÕu cha chi hÕt sè tiÒn ®îc trÝch th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. b) Tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, sè cßn l¹i (10%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. c) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu phÝ, néi dung chi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan thu phÝ lËp dù to¸n thu - chi tiÒn phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt, tæng hîp göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¬ quan thu phÝ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö dông biªn lai thu phÝ; sè tiÒn phÝ thu ®îc; sè ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ, sè ph¶i nép ng©n s¸ch, sè ®· nép vµ sè cßn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ;
 3. 3 quyÕt to¸n viÖc sö dông sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo ®óng quy ®Þnh. §iÒu 4. 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c Th«ng t sau: a) Th«ng t sè 17-TT/LB ngµy 07/3/1995 cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép qu¶n lý vµ sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt bÞ y tÕ; b) Th«ng t sè 32/1999/TTLT/BTC-BYT ngµy 25/3/1999 cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 17 TT/LB ngµy 07/3/1995 vÒ chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ. 2. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông, chøng tõ thu phÝ, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ... kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 3. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ phÝ kiÓm nghiÖm thuèc, mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, mü phÈm ®· ban hµnh mµ tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
 4. 4 BIÓU MøC THU PHÝ KIÓM NGHIÖM THUèC, MÉU THUèC, NGUY£N LIÖU LµM THUèC, Mü PHÈM (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 103/2004/TT-BTC ngµy 28/12/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT ChØ tiªu Møc thu (1000 ®ång) MÉu göi tíi MÉu thÈm kiÓm nghiÖm ®Þnh tiªu chuÈn KiÓm tra khi giao nhËn, lu mÉu, ®¨ng 1 20 40 ký vµ tr¶ lêi kÕt qu¶ NhËn xÐt bªn ngoµi b»ng c¶m quan (mïi 2 vÞ, mµu s¾c, h×nh d¸ng, ®ãng gãi, 20 40 nh·n…) - KÝch thíc, c¶m quan, mïi, mµu, mèc, mät cña dîc liÖu, ®«ng dîc (tÝnh cho mçi chØ 20 40 tiªu) Thö vËt lý ®èi víi nguyªn liÖu ban ®Çu 3 vµ c¸c chÕ phÈm thuèc: - ThÓ tÝch 20 40 - §é l¾ng cÆn 30 60 - C¾n sau khi bay h¬i 200 400 - Soi ®é trong thuèc tiªm 60 120 - §Õm, ®o kÝch thíc tiÓu ph©n b»ng m¸y 200 400 ®Õm tiÓu ph©n - Soi ®é trong thuèc níc 30 60 - §é trong, ®é ®ôc, mµu s¾c cña dung 60 120 dÞch (tÝnh cho mçi chØ tiªu) 4 Thö thuèc viªn, thuèc cèm, thuèc bét …: - Chªnh lÖch khèi lîng thuèc bét, thuèc 30 60 cèm, thuèc viªn (trõ viªn nang) - Chªnh lÖch khèi lîng thuèc viªn nang, 60 120 thuèc tiªm bét - Thö tÝnh tan cña thuèc, ph©n t¸n cña 20 40 thuèc cèm - §o ®é dµy, ®êng kÝnh, ®é mµi mßn, ®é cøng cña viªn, cì hoµn (tÝnh cho mçi chØ 20 40 tiªu) - §é tan r· thuèc viªn nÐn, viªn nang 40 80 - §é tan r· viªn bao tan trong ruét 80 160 - §é tan r· thuèc viªn ®¹n, thuèc trøng, viªn 60 120 ®Æt - §é mÞn 40 80 - §é hoµ tan b»ng ph¬ng ph¸p ®o quang 500 1000 ph¶i qua xö lý - §é hoµ tan b»ng ph¬ng ph¸p ®o quang 300 600 tÝnh theo E1% - §é hoµ tan b»ng ph¬ng ph¸p ®o quang 400 800
 5. 5 tÝnh theo chuÈn TÝnh thªm 20% cho mçi - §é hoµ tan cña viªn gi¶i phãng ho¹t chÊt giai ®o¹n thö theo phÐp chËm thö ®é hoµ tan t¬ng øng - §é hoµ tan b»ng ph¬ng ph¸p HPLC trùc 500 1000 tiÕp - §é hoµ tan b»ng ph¬ng ph¸p HPLC ph¶i 700 1400 qua xö lý TÝnh b»ng 150% phÐp §é ®ång ®Òu hµm lîng thö ®Þnh lîng t¬ng øng 5 Thuèc mì: - §é ®ång ®Òu khèi lîng 60 120 - §é ®ång nhÊt 40 80 - §o kÝch thíc tiÓu ph©n thuèc mì tra m¾t 60 120 - C¸c phÇn tö kim lo¹i trong thuèc mì tra 100 200 m¾t 6 §Þnh tÝnh: - §¬n gi¶n, mçi ph¶n øng 20 40 - Phøc t¹p 100 200 - Ph¬ng ph¸p quang phæ tö ngo¹i 100 200 - Ph¬ng ph¸p quang phæ hång ngo¹i 200 400 - Soi bét kÐp 100 200 - Vi phÉu 200 400 - Soi bét dîc liÖu 80 160 TÝnh b»ng 50% c¸c phÐp - C¸c ph¬ng ph¸p s¾c ký thö ®Þnh lîng t¬ng øng 7 Thö tinh khiÕt, thö t¹p chÊt: - Mçi ion ®¬n gi¶n 40 80 - ChÊt h÷u c¬ 40 80 - Kim lo¹i nÆng (mçi ion), Asen kh«ng ph¶i 60 120 xö lý - Kim lo¹i nÆng (mçi ion), Asen ph¶i qua 100 200 xö lý - X¸c ®Þnh aldehyd trong tinh dÇu 100 200 - T×m ®êng tr¸o nh©n t¹o trong mËt ong 100 200 - T¹p chÊt trong dîc liÖu 20 40 - §é vôn n¸t cña dîc liÖu 40 80 - X¸c ®Þnh t¹p chÊt b»ng c¸c ph¬ng ph¸p TÝnh b»ng c¸c phÐp thö s¾c ký ®Þnh lîng t¬ng øng - T×m nguyªn tè ®éc, kim lo¹i nÆng trong dîc liÖu vµ thuèc b»ng ph¬ng ph¸p quang 600 1600 phæ hÊp thô nguyªn tö (tÝnh cho mçi nguyªn tè) X¸c ®Þnh hµm lîng níc, mÊt khèi lîng do 8 lµm kh« - Ph¬ng ph¸p sÊy 120 240 - Ph¬ng ph¸p sÊy ch©n kh«ng 180 360 - Ph¬ng ph¸p Karlfischer 300 600 - Ph¬ng ph¸p cÊt dung m«i 80 160
 6. 6 9 C¾n tro: - Tro toµn phÇn 200 400 - Tro sulfat 240 480 - Tro kh«ng tan trong acid 200 400 - Tro tan trong níc 300 600 10 C¸c chØ sè: - ChØ sè acid 140 280 - ChØ sè xµ phßng ho¸ 180 360 - ChØ sè Acetyl 200 400 - ChØ sè khóc x¹ 100 200 - ChØ sè Iod 180 360 - ChÊt kh«ng xµ phßng ho¸ 200 400 - ChØ sè Hydroxyl 200 400 - ChØ sè Peroxyd 100 200 - ChØ sè tr¬ng në 60 120 11 §iÓm ch¶y vµ ®iÓm nhá giät: - Cña chÊt biÕt tríc 40 80 - Cña chÊt cha biÕt 80 160 - Cña cao xoa 40 80 12 §é ®«ng ®Æc 40 80 13 §é s«i - §¬n gi¶n b»ng mao qu¶n 40 80 - Phøc t¹p cã cÊt 100 200 14 Th¨ng hoa 40 80 15 §o tû träng: - B»ng tû träng kÕ 30 60 - B»ng c©n thuû tÜnh 50 100 - B»ng Picnomet 80 160 16 §o ®é nhít: - B»ng m¸y Hoppler hay Ostwald 200 400 - B»ng thiÕt bÞ ®o ®é nhít d¶i réng, 300 600 kh«ng ph¶i chuÈn bÞ mÉu - B»ng thiÕt bÞ ®o ®é nhít d¶i réng, ph¶i 400 800 chuÈn bÞ mÉu 17 N¨ng suÊt quay cùc: 50 100 18 §é h¹ b¨ng ®iÓm: 80 160 19 §o pH: - Trùc tiÕp 40 80 - Qua xö lý 60 120 20 §o ®é cån - §¬n gi¶n 40 80 - Phøc t¹p 100 200 21 C¸c phÐp thö sinh vËt vµ vi sinh vËt: + ChÊt g©y sèt 300 600 + Thö néi ®éc tè vi khuÈn 1200 2400 + Thö ®éc tÝnh cÊp 2000 4000 + Thö ®éc tÝnh bÊt thêng 200 400 + Thö ®é kÝch øng da 300 600
 7. 7 + ChÊt h¹ ¸p 400 800 + Thö v« khuÈn b»ng ph¬ng ph¸p mµng 500 1000 läc + Thö v« khuÈn b»ng ph¬ng ph¸p cÊy 300 600 trùc tiÕp + Ph©n lËp vµ ®Þnh danh vi khuÈn: 100 200 tÝnh mçi chØ tiªu Lµm kh¸ng sinh ®å 280 560 + Thö giíi h¹n nhiÔm khuÈn (xö lý ®¬n 240 480 gi¶n) + Thö giíi h¹n nhiÔm khuÈn (xö lý phøc 320 640 t¹p) + §Þnh lîng kh¸ng sinh (nguyªn liÖu) 400 800 + §Þnh lîng kh¸ng sinh (thµnh phÈm) 500 1000 kh«ng qua xö lý + §Þnh lîng kh¸ng sinh (thµnh phÈm) 600 1200 ph¶i qua xö lý + §Þnh lîng Vitamin B12 b»ng ph¬ng 800 1600 ph¸p vi sinh 22 §Þnh lîng: 1. Ph¬ng ph¸p thÓ tÝch: - Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é acid kiÒm 160 320 - Ph¬ng ph¸p thÓ tÝch ph¶i qua xö lý 260 520 - Nitrit 220 440 - §Þnh lîng penicilin 300 600 - §o b¹c 200 400 - Complexon 200 400 - ChuÈn ®é m«i trêng khan trùc tiÕp 240 480 - ChuÈn ®é m«i trêng khan ph¶i qua xö lý 300 600 - ChuÈn ®é ®o thÕ, ®o ampe (tÝnh cho 400 800 mçi ph¬ng ph¸p) 2. Ph¬ng ph¸p c©n 240 480 3. Ph¬ng ph¸p vËt lý - Ph¬ng ph¸p ®o quang trùc tiÕp, tÝnh 200 400 theo E1% - Ph¬ng ph¸p ®o quang trùc tiÕp, tÝnh 300 600 theo chuÈn - Ph¬ng ph¸p ®o quang ph¶i qua chiÕt 400 800 t¸ch, tÝnh theo chuÈn - Ph¬ng ph¸p ®o quang ph¶i qua chiÕt 300 600 t¸ch, tÝnh theo E1% - S¾c ký líp máng (cha tÝnh c¸c phÐp thö 200 400 ®Þnh lîng t¬ng øng kh¸c) - S¾c ký líp máng c¹o vÕt chiÕt ®o quang 500 1000 - S¾c ký trªn giÊy (cha tÝnh c¸c phÐp thö 150 300 ®Þnh lîng t¬ng øng kh¸c) - S¾c ký trªn cét 140 280 - §Þnh lîng mËt ®é kÕ trªn s¾c ký ®å líp máng:
 8. 8 + 2 vÕt - 4 vÕt 200 400 + Tõ 4 vÕt trë lªn, cø thªm 1 vÕt céng 24 48 thªm 120 240 - Ph¬ng ph¸p s¾c ký trao ®æi ion (cha §èi víi thuèc nhiÒu thµnh tÝnh c¸c ph©n tÝch hç trî kÌm theo) phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 500 1000 §èi víi thuèc nhiÒu thµnh - Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ trùc tiÕp phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 600 1200 §èi víi thuèc nhiÒu thµnh - Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ ph¶i qua xö lý phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 500 1000 - Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng (HPLC) trùc §èi víi thuèc nhiÒu thµnh tiÕp phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 600 1200 - Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng (HPLC) ph¶i §èi víi thuèc nhiÒu thµnh qua xö lý phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 1000 2000 §èi víi thuèc nhiÒu thµnh - Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng khèi phæ phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 600 1200 §èi víi thuèc nhiÒu thµnh - §Þnh lîng acid amin phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 600 1200 - §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p quang phæ §èi víi thuèc nhiÒu thµnh hång ngo¹i phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® 600 1200 - §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn di mao §èi víi thuèc nhiÒu thµnh qu¶n phÇn, mçi thµnh phÇn tÝnh thªm 50.000® - Ph¬ng ph¸p quang phæ huúnh quang 200 400 4. §Þnh lîng nh÷ng ®èi tîng ®Æc biÖt - §Þnh lîng nit¬ toµn phÇn trùc tiÕp 240 480 - §Þnh lîng nit¬ toµn phÇn ph¶i qua xö lý 300 600 - §Þnh lîng Rutin trong dîc liÖu 500 1000 - §Þnh lîng Menthol toµn phÇn trong tinh 200 400 dÇu b¹c hµ - §Þnh lîng Methyl salicylat b»ng ph¬ng 300 600 ph¸p ®o Iod
 9. 9 - §Þnh lîng tinh dÇu trong cao xoa b»ng 300 600 b×nh Cassia - §Þnh lîng tinh dÇu trong dîc liÖu 120 240 - ¥gennol 300 600 - Xineol 300 600 - Aldehydcinnamic 300 600 - Ascaridol 480 960 - Long n·o 360 720 - Tanin 200 400 - Caroten trong dÇu gÊc 700 1400 - Vitamin A trong dÇu c¸ 400 800 - ChÊt chiÕt ®îc trong dîc liÖu 400 800 TÝnh b»ng phÐp thö - C¸c ho¹t chÊt kh¸c trong dîc liÖu ®Þnh lîng vµ ph¬ng ph¸p (alcaloid, saponin, flavonoid...) xö lý mÉu t¬ng øng - DÇu bÐo 600 1200 - Ièt trong dîc liÖu 800 1600 - §Þnh lîng tinh dÇu trµm 300 600 - §êng trong mËt ong theo ph¬ng ph¸p 300 600 Caussbonan - Serratiopeptidase 400 800 - Protease 400 800 - Papain 400 800 - Alphachymotrypsin b»ng ph¬ng ph¸p ®o 300 600 quang - Alphachymotrypsin b»ng ph¬ng ph¸p ®o 400 800 thÕ - Beta-Amylase 300 600 - Alpha-Amylase 300 600 - Cellulase 400 800 - Lipase 400 800 - Streptokinase 600 1200 - Heparine 460 920 - Oxytoxine 500 1000 - Insuline 1500 3000 23 Vá nang rçng: - §é dßn 100 200 - §iÓm ®«ng gelatin 200 400 - C¸c chØ tiªu kh¸c ¸p dông nh thuèc 24 Bé d©y truyÒn dÞch: - C¶m quan 40 80 - §é trong suèt 40 80 - §é kÝn, ®é bÒn chÞu lùc 100 200 - §é kÐo d·n 40 80 - TÝnh chÞu nãng l¹nh 100 200 - PhÇn tö l¹ 100 200 - Tèc ®é dßng ch¶y 100 200 - ChiÕt dung dÞch thö 100 200
 10. 10 - C¸c thö nghiÖm hãa lý kh¸c ¸p dông nh thuèc §å ®ùng dïng trong y tÕ, g¨ng tay cao 25 su - §é kÝn 60 120 - §é gÊp uèn 40 80 - §é trong cña dung dÞch chiÕt 200 400 - §é trong cña ®å ®ùng 60 120 - §é truyÒn ¸nh s¸ng 100 200 - §å ®ùng b»ng kim lo¹i dïng cho thuèc mì 300 600 tra m¾t - §é ngÊm h¬i níc 100 200 - §é bÒn ®èi víi níc cña mÆt trong ®å 300 600 ®ùng - C¸c chØ tiªu hãa lý, sinh häc kh¸c ¸p dông nh thuèc - §é dµy g¨ng tay cao su 50 100 Thö nót cao su chai huyÕt thanh vµ 26 nót cao su lä thuèc tiªm: - §é bÒn 200 400 - §é kÝn 140 280 - KÝch thíc 40 80 - C¸c phÐp thö ho¸ lý, sinh häc kh¸c (tÝnh 100 200 cho mçi chØ tiªu) 27 Mü phÈm: - X¸c ®Þnh thÓ tr¹ng: + Quan s¸t trùc tiÕp 20 40 + Ph¬ng ph¸p sÊy 120 240 - X¸c ®Þnh mÇu s¾c 20 40 - X¸c ®Þnh mïi 20 40 - X¸c ®Þnh ®é mÞn: + C¶m gi¸c trùc tiÕp 20 40 + Ph¬ng ph¸p r©y 120 240 - X¸c ®Þnh khèi lîng, thÓ tÝch c©n, ®ong 30 60 - X¸c ®Þnh ®é cøng b»ng ph¬ng tiÖn 60 120 dông cô - X¸c ®Þnh pH 60 120 - KiÓm tra ®é æn ®Þnh ë nhiªt ®é 40o- 120 240 50o C - X¸c ®Þnh níc, chÊt bay h¬i 120 240 - X¸c ®Þnh lîng mÊt sau khi nung 180 360 - X¸c ®Þnh hµm lîng ch×: + Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n 70 140 + Ph¬ng ph¸p sÊy nung 160 320 - X¸c ®Þnh hµm lîng Asen: + Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n 70 140 + Ph¬ng ph¸p sÊy nung 200 400 - X¸c ®Þnh thÓ tÝch cét bät 75 150 - X¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cét bät 20 40 - X¸c ®Þnh thÓ tÝch ban ®Çu cét bät 150 300 - X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt kh«ng tan trong 240 480
 11. 11 níc - X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt ho¹t ®éng bÒ 340 680 mÆt d¹ng anion, DBSA - X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt + ChÊt tan trong cån 240 480 + Natri carbonat 200 400 + Muèi clorid 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng photpho oxyd ph¬ng 200 400 ph¸p khèi lîng hoÆc ph¬ng ph¸p thÓ tÝch - X¸c ®Þnh hµm lîng Calci carbonat vµ 150 300 Natri carbonat - X¸c ®Þnh hµm lîng Glycerin 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng acid bÐo 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng natri hydroxyd 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng Natrisilicat, ZnPTO 240 480 - X¸c ®Þnh hµm lîng natri clorid 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng muèi sulfat 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng Amoniac tù do 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng lu huúnh 200 400 - X¸c ®Þnh hµm lîng c¸c chÊt h÷u c¬ kh«ng xµ phßng hãa vµ c¸c chÊt bÐo cha 200 400 xµ phßng hãa - X¸c ®Þnh hµm lîng c¸c chÊt h÷u c¬ 200 400 kh«ng xµ phßng hãa - X¸c ®Þnh hµm lîng c¸c chÊt bÐo cha bÞ 100 200 xµ phßng hãa - X¸c ®Þnh nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña acid 80 160 bÐo - X¸c ®Þnh chØ sè Iod 200 400 Ph¬ng ph¸p xö lý mÉu ®èi víi nh÷ng 28 400 500 ®èi tîng ®Æc biÖt 29 KiÓm nghiÖm ho¸ ph¸p - KiÓm tra khi giao nhËn mÉu, nghiªn cøu 20 hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu liªn quan TÝnh phÝ theo c¸c môc t- - C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh, ®Þnh lîng ¬ng øng cña thuèc vµ mü ®Ó ph©n tÝch ®éc chÊt, ho¸ ph¸p phÈm TÝnh phÝ theo c¸c môc t- - Xö lý mÉu ¬ng øng cña thuèc vµ mü phÈm - MÉu khai quËt tõ sau 10 ngµy trë lªn 100 céng thªm
Đồng bộ tài khoản