Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
304
lượt xem
14
download

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N s è  1033/2001/Q§­N H N N  n g µ y   15 th¸ng 8 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  ® i Ò u   h Ø n h  t û gi¸ g © n  h µ n g  N h µ  n íc ¸p  ô n g  khi b¸n l¹i c  N d  §«la  ü  ch o  M c¸c n g © n  h µ n g  th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô   o¸n ® æ i  n g o ¹i Ö  theo Q u y Õ t  h  t ® Þ n h  s è  893/2001/Q§­N H N N  n g µ y   17/07/2001  ñ a T h è n g  ® è c  N H N N  v Ò   c vi Ö c th ù c  Ö n  n g hi Ö p   ô  h o¸n  æ i  n g o ¹i Ö  gi ÷ a N H N N   íi hi v ®  t v  c¸c n g © n   h µ n g  ® Ó  ® ¸p  n g   ø n h u  c Ç u  v è n n g ¾ n  h ¹ n  ñ a c¸c n g © n  h µ n g c T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ.     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  û    ©n   µng  µ   íc ¸p  ông    l¹  T gi¸Ng h Nh n   d khib¸n  i§«la M ü       cho c¸c ng©n  µng  ùc hiÖn    h th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÕ  ® ngo   b»ng  û gi¸b¸n  t    giao  ngay  ña  ©n   µng  µ   íct¹  µy  ý  îp ®ång  c Ng h Nh n   i ng k h   ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   hoÆc   t¹  µy  ing x¸c  Ën  nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   qua  ¹ng  m REUTERS  (sau  ®©y  äit¾tlµ"tûgi¸b¸n  g           giao ngay")céng  íi     v  møc      i víi õng kú  ¹n  giat¨ng®è    t  h ® îcquy  nh  ô  Ó  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   ®Þ c th t   i 2  ®Þ n §i Ò u    2. Møc      ûgi¸®èi víi õng  ú  ¹n  ô  Ó    giat¨ngt         t k h c th nh sau: ­§èivíi ú  ¹n  ngµy:0,30%  ña  ûgi¸b¸n giao ngay.       h 7  k   c t        ­§èivíi ú  ¹n  ngµy:0,40%  ña  ûgi¸b¸n giao ngay.       h 15  k   c t        ­§èivíi ú  ¹n  ngµy:0,50%  ña  ûgi¸b¸n giao ngay.       h 30  k   c t        ­§èivíi ú  ¹n  ngµy:1,00%  ña  ûgi¸b¸n giao ngay.       h 60  k   c t        ­§èivíi ú  ¹n  ngµy:1,50%  ña  ûgi¸b¸n giao ngay.       h 90  k   c t           §i Ò u  3. Quy Õt ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi µnh kÓ  tõ ngµy   h 16/08/2001  vµ  thay thÕ  Quy Õt  ®Þnh  sè  894/2001/Q§­NHNN  ngµy  17/07/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   ûgi¸Ng ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   t     h Nh n   ¸p dông    l¹ §«la M ü     khib¸n    i   cho    ©n  µng  ùc hiÖn  c¸cng h th   nghiÖp  ô  v ho¸n ® æi    ngo¹i Ö  theo Quy Õt ®Þnh  sè  893/2001/Q§­  t NHNN  ngµy 17/07/2001 cña  Thèng  c  ®è NHNN   Ò   Öc  ùc  Ön  v vi th hi nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ÷a  ® ngo   gi
  2. 2 N HNN   íic¸c ng©n  µng    ¸p  v    h ®Ó ® øng nhu  Çu  èn  ¾n   ¹n  ña    ©n  c v ng h c c¸c ng hµng. §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýnh    Òn tÖ,Vô  ëng  V¨n    tr V Ch s¸ch ti     tr Vô  Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Gi¸m  c  ë   l      tr VT d   ®è S giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Õ   Nh n   tr V K to¸n tµichÝnh, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªn      tr c¸c ®¬ v c li   quan    ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Tæng  ë Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cng©n  ®è     hµng  tham    gia nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   µng  µ   íc cã  ® ngo   v   h Nh n   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản