Quyết định 104/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 104/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 104/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 104/2004/QĐ-BTC

  1. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé tµi chÝnh sè 104/2004/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mÆt hµng clanlike Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n cø BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/06/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mÆt hµng clanhke thuéc nhãm 2523 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 45/2004/Q§- BTC ngµy 06/05/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mÆt hµng clanhke thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi nh sau: M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 2523 Xi m¨ng Portland, xi m¨ng nh«m, xi m¨ng xØ (xèp), xi m¨ng super sulfat vµ xi m¨ng chÞu níc (xi m¨ng thuû lùc) t¬ng tù, ®· hoÆc cha pha mµu hoÆc ë d¹ng clangke 2523 10 - Calanhke xi m¨ng 2523 10 10 -- §Ó s¶n xuÊt xi m¨ng tr¾ng 10 2523 10 90 -- Lo¹i kh¸c 10
  2. 2 - Xi m¨ng Portland: 2523 21 00 -- Xi m¨ng tr¾ng, ®· hoÆc cha pha mµu nh©n t¹o 40 2523 29 -- Lo¹i kh¸c: 2523 29 10 --- Xi m¨ng mµu 40 2523 29 90 --- Lo¹i kh¸c 40 2523 30 00 - Xi m¨ng nh«m 40 2523 90 00 - Xi m¨ng chÞu níc kh¸c 40 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản