Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 633-TC/QĐ-TCNH do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-TC/QĐ-TCNH Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 663 TC/QĐ-TCNH NGÀY 24/6/1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ Điều lệ "Quản lý Đầu tư và xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 65/TC/ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu phí bảo hiểm đối với một số công trình xây dựng lắp đặt bổ sung cho Biểu phí bảo hiểm xây dựng, Biểu phí bảo hiểm lắp đặt, phụ phí bảo hiểm và biểu mức khấu trừ đã ban hành kèm theo Quyết định số 663/TC/QĐ- TCNH ngày 24/6/1995 của Bộ Tài chính. Điều 2: Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 663 TC/QĐ-TCNH ngày 24/6/1995 như sau: Trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán, tuỳ từng thời gian cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng giảm mức phí bảo hiểm trong phạm vi 25% so với biểu phí quy định. Điều 3: Đối với các công trình mang tính chất đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong quy tắc và biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư được phép thoả thuận về điều kiện và biểu phí bảo hiểm đối với những nội dung đặc thù để tiến hành bảo hiểm kịp thời cho công trình nhưng phải báo cáo về Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý. Điều 4: Phí bảo hiểm được tính trong dự toán công trình căn cứ vào biểu phí xây dựng và lắp đặt đã ban hành.
  2. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn xây dựng, cung ứng thiết bị và xây lắp theo quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ và Thông tư số 65/TC/ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng. Điều 6: Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Điều 7: Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục đầu tư và phát triển, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký) BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LẮP ĐẶT (Ban hành kèm theo Quyết định số 107 TC/QĐ-TCNH ngày 24 tháng 1 năm 1997 của Bộ Tài chính) 1/ Bổ sung vào Mục I - Biểu phí bảo hiểm xây dựng: Phí cơ bản Phụ phí Mức (%o GTCT (%o GTCT theo năm) khấu Mã Loại công trình BH theo thời Rủi ro động đất (tính Rủi trừ hiệu xây dựng gian xây theo độ nhạy cảm của ro lũ (loại) dựng tiêu công trình) lụt chuẩn) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6000 Công trình cung cấp 06,5 C 0,30 N nước: kênh, hồ chứa nước, cửa van, cửa cống 6200 Đê, đập, kè, cầu cảng 10,0 C 0,30 N 2/ Bổ sung vào Mục II- Biểu phí bảo hiểm lắp đặt:
  3. Phí cơ bản Phụ phí Mức Tên công trình (%o GTCT (%o GTCT theo năm) khấu Mã (máy móc, thiết BH theo thời Rủi ro động đất Rủi ro bão và trừ hiệu bị hay các hạng gian xây (tính theo độ lũ lụt (tính theo (loại) mục được lắp dựng tiêu nhạy cảm của sức chịu đựng đặt) chuẩn) công trình) công trình (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3592 Cải tạo lưới điện 3,2 D 1 N
Đồng bộ tài khoản