Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 633-TC/QĐ-TCNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  107/TC/Q§­T C N H  n g µ y   B tr 24 th¸ng 1 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  b æ  su n g  Q u y Õ t ® Þ n h   è  663 T C/ Q §­T C N H   g µ y  s n 24/6/1995 c ñ a B é  T µi ch Ý n h B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l "Qu¶n  ý§Çu   µ  ©y  ùng" ban  µnh  Ìm  l  tv x d   h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 65/TC/§TPT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh  íng    BT  h dÉn  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   µi chÝnh    ©n   µng  µ    ®Ò ngh c V tr VT  c¸c Ng h v Tæ chøc  tµichÝnh.   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Óu  Ý   ®Þ n Bi ph b¶o  Ó m   hi ®èi  íim ét  è  v  s c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¾p  Æt     tr x d l® bæ sung cho  Óu  Ý     Bi ph b¶o hiÓ m   ©y  ùng, BiÓu  Ý   x d   ph b¶o  Ó m   ¾p  Æt,  ô  Ý   hi l® ph ph b¶o  Ó m   µ  Óu  hi v bi møc  Êu  õ®∙  kh tr   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 663/TC/Q§­ TCNH   µy  ng 24/6/1995 cña  é  µichÝnh.   BT  §i Ò u 2: Söa  æi  Òu    Õt  nh  è  ® §i 2, Quy ®Þ s 663  TC/Q§­TCNH   µy  ng 24/6/1995 nh    sau:Trªn c¬  ë  ¶m       s® b¶o  kh¶ n¨ng thanh to¸n, ú tõng thêigian    tu      cô  Ó, c¸c doanh  th     nghiÖp  b¶o  Ó m   îc chñ  ng  iÒu  hi ®  ®é ® chØnh t¨ng gi¶m    møc  Ý  ph b¶o  Ó m   hi trong ph¹m      vi25%   víi Óu  Ý  so   bi ph quy  nh.®Þ §i Ò u    èivíic¸c c«ng  ×nh  3: §       tr mang  Ýnh  Êt ® Æc   ïcha  îc ®Ò   t ch   th   ®  cËp hoÆc     Ëp  a  y    ®Ò c ch ®Ç ®ñ trong quy  ¾c  µ  Óu  Ý  Bé   µi chÝnh    t v bi ph do  T   ban  µnh, doanh  h   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  ñ  u     îc phÐp  hi v ch ®Ç t ®   tho¶  Ën  Ò   thu v ®iÒu  Ön  µ  Óu  Ý   ki v bi ph b¶o  Ó m   i  íinh÷ng  éi dung  Æc   ï®Ó   Õn  hi ®è v   n  ® th   ti hµnh b¶o  Ó m   Þp  êicho  hi k th   c«ng  ×nh nhng  tr   ph¶ib¸o    Ò   é   µi chÝnh    c¸o v B T   ®Ó   theo dâi,    qu¶n  ý. l §i Ò u    Ý   4: Ph b¶o  Óm   îctÝnh  hi ®  trong dù      to¸nc«ng  ×nh c¨n cø  µo  tr     v biÓu  Ý  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ∙  ph x d vl ® ® ban  µnh. h  
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý,® îc¸p dông  i 5: Quy ®Þ n c hi l   t   k     ®è   víic¸c    doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v c¸c  ñ  u   , c¸c  chøc   vÊn  ©y  ch ®Ç t   tæ  t x dùng,cung    øng  ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p  thi   v x l theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 42/CP  ngµy 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   è  t s 65/TC/§TPT  µy  ng 2/11/1996  cña  é  µichÝnh  íng dÉn  BT  h  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng    ¬  6: B tr   tr c¸c c quan  ngang  é, Thñ  ëng    ¬  B  tr c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸ch nhiÖm   iÓn khai Quy Õt  nh  µy  n     ñ  u    thuéc  ¹m      tr     ®Þ n ®Õ c¸c ch ®Ç t ph vi qu¶n  ý. l §i Ò u  7: Vô  tr ng Vô  Tµi chÝnh c¸c Ng ©n  hµng vµ  tæ chøc tµi ë   chÝnh, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  u    µ    iÓn,Ch¸nh  phßng  é  c ®Ç t v ph¸ttr   v¨n  B Tµi chÝnh  µ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu    v th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra, gi¸m    Öc    µnh  s¸tvi thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n   Bi Ó u   h Ý  b ¶ o  hi Ó m  b æ  s u n g  ® è i  íi é t  è  c«n g  tr× nh p v  m s x © y  d ù n g  l ¾ p  ® Æ t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 107  TC/Q§­TCNH ngµy  th¸ng1  24    n¨m  1997  ña  é  µichÝnh) c BT  1/Bæ     sung  µo  ôc    Óu  Ý  vM I­Bi ph b¶o  Ó m   ©y  ùng: hi xd PhÝ   ¬  c Phô  Ý ph Møc   b¶n    (%o (%o  GTCT  theo n¨m)   khÊu  GTCT   M∙  Lo¹ic«ng  ×nh   tr BH   theo  Rñi ro ®éng  t  Rñi    ®Ê   trõ  hiÖu x©y  ùng d thêigian (tÝnh theo ®é   ¹y ro lò (lo¹ )         nh       i x©y  ùng  d c¶m  ña  c c«ng  lôt tiªuchuÈn)   tr×nh) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6000 C«ng  tr×nh  cung  06,5 C 0,30 N cÊp  níc: kªnh, hå  chøa níc, öa van,  c   cöa  èng  c 6200 §ª, ®Ëp,  kÌ, cÇu  10,0 C 0,30 N c¶ng 2/Bæ     sung  µo  ôc    Óu  Ý  vM II­Bi ph b¶o  Ó m   ¾p  Æt: hi l® PhÝ   ¬  c Phô  Ý ph Møc   Tªn  c«ng  ×nh tr b¶n    (%o (%o  GTCT  theo n¨m)   khÊu  GTCT   M∙    (m¸y m ãc,     BH  theo  Rñi ro ®éng  Rñi ro b∙o vµ  trõ           hiÖu thiÕtbÞ      hay thêigian ®Êt  Ýnh theo lòlôt(tÝnh     (t          (lo¹ ) i
  3. 3 c¸ch¹ng  ôc   x©y  ùng    m d ®é   ¹yc¶m   nh   theo søc    ® îcl¾p  Æt) tiªuchuÈn)   ®   cña  c«ng  chÞu  ng  ®ù tr×nh) c«ng  ×nh tr (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3592 C¶i t¹ol i iÖn    í  ® 3,2 D 1 N
Đồng bộ tài khoản