Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
6
download

Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng các Đề án triển khai Luật Cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

  1. B(> N(>I VI) CQNG BoA xA B(>I CHU NGHjA VI!):T NAM Dl}c I~p - TI," do - H:.lllh pllliC f!c) N(Ji, I1Ki))' 10 ffJiil1g 7 11(1111 ~'()()Y I 'I:;,IJN'C-;A MTHONGTINl II-",-~~6.0)", QUYET OINH I DEN Ngay )311/.2..009 v~ vi~c tlHlllh I~p Ball SO~;1 th:lo xiiy d\I'lIg dc D~ all tri~n khai LlI~t Call bq, cOllg ch(rc I .' I Clluyen :: ::::::: ! ---------' - Can cli NgiJi dinh s6 48/2008/ND-CP ngay 17/4/2008 clla Chinh phll guy djnh chlic nang, nhi.;\m V\I, CluYl:n h\ln V,1 en ci\u tl~ chll'C ella 80 N(li V\I; - Can Cll' Quy~l djnh 365/QD-TTg ng,\y 20/3/2009 Clta Thll tU011g Chfnh phll v~ phe dUY9t K6 hO
  2. 19J}ng Bui Huy Thanh, Ph6 Truong ph6ng, Vi~n Khoa hQe 16 ehlre nha nuO'e, thanh vicn kicm tl1ll' ky; 20.BiI Nguy€n Thi NgQe i\nh, Chllycn vien V\I Cili each IUlnb eh[nh, B0 N0i V\l, thanb vien; l)i~1I 2. Ban SOl,ln tlu\o e6 traeh nhi¢m nghicn ell'll x~ly d\rng cae D6 an noi t
Đồng bộ tài khoản