intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1049/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

95
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1049/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1049/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy   Þ nh   ® c ñ a C ô c  H µ n g   h« n g  d © n  d ô n g  Vi Ö t N a m  S è  1049/C A A V   k n g µ y  11 th¸ng 09 n¨ m  1993  u y  ® Þ n h  v Ò   × nh t ù, Q tr   th ñ t ô c ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  c ñ a  C ô c  H µ n g   h« n g  d © n  d ô n g  Vi Ö t N a m k C¨n  vµo  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ôc  µng  cø  §i l tæ  v ho   cC H kh«ng  ©n   d dông  Öt Nam   Vi   (ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/TTg  µy  ng 06/02/1993  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ); Th t   ph C¨n  vµo  iÒu  Ö  cø  ® l qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n (ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  cña Héi ®ång  Bé  tr ng (nay lµ ChÝnh  phñ) sè  385/H§BT  ngµy  ë 07/12/1990  öa  æi vµ     s ® bæ sung  iÒu  Ö qu¶n lý ©y  ùng  ¬  b¶n  è  ® l  x d c s 232/CP  µy  ng 06/06/1981); C¨n  Th«ng   ªnbé  è  cø  tli   s 01/TTLB  µy ng 09/03/1991  ña  é   ©y  ùng,  c BX d Uû  ban    µ   íc,Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn   KH Nh n   T     h Nh n     h  thi µnh  Ìm   h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 385/CP  µy  ng 07/11/1990; K Ó   õ ngµy  t  01/09/1993  Êtc¶    t   c¸c c«ng  ×nh  tr XDCB   éc  ôc  thu C HKDD   ViÖtNam     ph¶ithùc hiÖn  y        ®Ç ®ñ theo thø  ùc¸cbícsau  y:   t      ®© I.  ChuÈn  Þ  u  . b ®Ç t II ChuÈn  Þ  ©y  ùng.   . bx d II   än  n  Þ  ÕtkÕ     ICh ®¬ v thi   thi . c«ng  µ    v thic«ng. IV.NghiÖ m     thu. V.  Quy Õt    to¸nc«ng  ×nh. tr Cô   Ó: th I. h u È n  b Þ  ® Ç u  t:   C 1.Sau    ùc hiÖn  y    bícchuÈn  Þ  u      khith   ®Ç ®ñ 4    b ®Ç ttheo §iÒu  Ö    l qu¶n  ý l  XDCB   è  s 385/H§BT  µy  ng 07/11/1990  ñ  u     Ëp  ê tr×nh    Èn  Þ   ch ®Ç t l t   xin chu b ®Ç u    tcho  õng  t c«ng  ×nh,nªu  â sù  Çn  Õtph¶i®Ç u    µ  tr   r  c thi     t v quy  m«,  ×nh tr   Côc  xem   Ðt  µ  quyÕt  nh  ã  ù  ïvèn  Èn  Þ   u     Õp  ña    x v ra  ®Þ c d tr  chu b ®Ç t ti c c¸c c«ng  ×nh xinx©y  ùng  tr     d cho n¨m sau. 2. LËp  Ën    lu chøng  KTKT   ×nh  ôc  tr C phª  Öt  i  íitÊtc¶    duy ®è v     c¸c c«ng  tr×nh kh«ng ph©n  biÖt nguån vèn, h×nh thøc ®Ç u  t Êp qu¶n lý , c  c«ng  tr×nh,. .(göivÒ   ôc  b¶n  .    C 4  . cho    c¸cBan  Õ   ¹ch ®Ç u  ,Ban  K ho   t  XDCB,  qu¶n  ý l  c¶ng    ©n  HK s bay,Ban  µichÝnh  µ  ñ  ëng  ôc).   T  v Th tr C Chñ   u    µngêichÞu  ®Ç tl     tr¸chnhiÖ m   Ëp vµ  ×nh luËn    l   tr   chøng  KTKT    cho chñ  qu¶n  u  . ®Ç t TÊt  c¸c luËn  c¶    chøng KTKT   ¾t  éc  b bu ph¶iqua  éi  ng  Èm   nh     H ®å th ®Þ tr c khitr×nh chñ  í      qu¶n  u    Öt.Thµnh  Çn  éi ®ång  Èm  nh  ña  ®Ç tduy   ph H  th ®Þ c Côc  å m: g
  2. 2 ­§¹idiÖn     Ban  Õ   ¹ch ®Ç u  :Chñ  Þch k ho   t  t ­§¹idiÖn     Ban  XDCB,  qu¶n  ýc¶ng  l  HK,  SB:  û   U viªn ­§¹idiÖn     Ban  µichÝnh:Uû   T    viªn ­§¹idiÖn  éi ®ång     H  KHKT   ôc:Uû   C   viªn 3.Néi dung  ñ  Õu  Çn     ch y c xem  Ðt khithÈm  nh  Ën  x   ®Þ Lu chøng  KTKT: ­Sù  Çn  Õtph¶i®Ç u  .   c thi     t ­ C¸c  ¬ng    Ò   ×nh    ph ¸n v h thøc ®Ç u    ®Çu     t( tcho  c«ng  ×nh chÝnh, c«ng  tr     tr×nh li     ªnquan  ùctiÕp.. ) tr   .. ­C¸c  ¬ng    Ò   Ön  Ých,®Þa  iÓ m,    ph ¸n v di t   ® b¶o  Ö   v m«i  êng,ditÝch  Þch tr    l  sö... ­ C¸c  ¬ng  vÒ   ph ¸n  s¶n  È m,    ph c¸c chØ     Ò   tiªuv kinh  Õ, kü  Ët,vèn  t   thu   ®Ç u  ,gi¸thµnh.. t    . ­C¸c    nhu  Çu  Ò   c v nguyªn liÖu,n¨ng îng,níc,vËn  . .     l   t¶i . ­ N Õ u   µ c«ng  ×nh  Ëp  ña  íc ngoµi ph¶i xem   Ðt    Ëp  Èu,   l  tr nh c n      x gi¸nh kh   kh¶ n¨ng  ¹itÖ, kh¶  ngo     n¨ng  Êt nhËp      î,hîp  ng  Ò   xu   ®Ó tr¶n   ®å v chuyªn    gia, ®µo  ¹o. . t. ­C¸c  ¬ng    ©y  ùng:c¸cs¬  ,    ph ¸n x d     ®å b¶n  Ï. . v .. ­Thêih¹n    åi.     thu h ­ Vµ     éidung    c¸cn   kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö    ®Þ ti  9  §i l XDCB   ban  µnh  h theo NghÞ   nh    ®Þ 385/H§BT  µy  ng 07/11/1990. II. h u È n  b Þ  x © y  d ù n g:  C 1. Trªn c¬  ë  Ën      s lu chøng  KTKT  ∙  îcchñ  ®®   qu¶n  u      Öt  µ    ®Ç tphª duy v x¸c ®Þnh  èn  u   , chñ  u    tæ  v ®Ç t   ®Ç t chøc  ÕtkÕ   ù  thi   d to¸n.Dù     to¸n c«ng  ×nh   tr   kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   ®       tæng  è  ù    s d to¸nc«ng  ×nh ®∙  îcphª duyÖt trong luËn  tr   ®         chøng KTKT,  Õu   îtqu¸    ×  ñ  u     n v  5% th ch ®Ç t ph¶i gi¶itr×nh  µ  Õu   îc c¬     vn ®  quan  Ðt duyÖt chÊp  Ën  x    nh b»ng    v¨n b¶n  × míi® îcbæ   th       sung. 2. Ban    XDCB, qu¶n  ý HK,    Ï chñ  × thÈm   nh  ÕtkÕ   ù    l  SB s   tr   ®Þ thi   d to¸n cïng víi   µnh        th c¸c viªntrong Héi ®ång  Èm  nh  Ën     th ®Þ lu chøng  KTKT  ña  ôc  cC (nÕu  Çn  ã  Ó  êi  c c th m thªm  ét  è  ¬  m s c quan  chøc  n¨ng  ña  µ   íctham  c Nh n   gia). 3. ChØ   îc tr Ón khaix©y  ùng    ñ  u    ∙  µn  µnh      ®  i     d khich ®Ç t ® ho th c¸c c«ng  viÖc:   ­ §∙ cã  y     å  ¬  ÕtkÕ,  ù      ®Ç ®ñ h s thi   d to¸n,®∙  chøc  Èm  nh  µ      tæ  th ®Þ v phª duyÖt. ­ ChuÈn  Þ   Æt     bm b»ng, ® Æt    mua   ÕtbÞ,  thi   c«ng  Ö,  Ët t  ü  Ët, ngh v  ,k thu   chuyªn gia(nÕu  ã).    c ­ChuÈn  Þ    iÒu  Ön        b c¸c® ki khithic«ng. ­  µnh  Ëp  Th l ban  qu¶n  ý c«ng  ×nh, giao  Ö m   ô  ô  Ó  l  tr   nhi v c th cho    ban qu¶n  ý c«ng  ×nh,tæ  l  tr   chøc  é  b m¸y  óp  Öc  Õu  gi vi (n c«ng  ×nh  éc  Ön  tr thu di SXKD   ña  c doanh  nghiÖp  ×  th Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ph¶i trùc tiÕp  µm      l
  3. 3 Gi¸m  c  ®è Ban  qu¶n  ýc«ng  ×nh). ñ  u      Þ  íi ñ  l  tr  Ch ®Ç t®Ò ngh v   ch qu¶n  u      ®Ç tra quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp Ban    th l  qu¶n  ýc«ng  ×nh. l  tr ­ Tæ     chøc  ùc l ng  ©y  ¾p: cã  Ó  chøc  l  î x l   th tæ  giao  Çu  µ  Ën  Çu, th v nh th   hoÆc   giao trùctiÕp.    ­ Tæ     chøc  éi ®ång  än  Çu  å m:  H  ch th g Ban  Õ   ¹ch  u  ,Ban  K ho ®Ç t  XDCB,  qu¶n  ýc¶ng  l  HK, SB, Ban  µichÝnh  µ  ñ  u    T  v ch ®Ç tc«ng  ×nh. tr ­ Chän    bªn  thic«ng  Õu  B    n c«ng  ×nh ®Ç u    õ 1  û ®ång  ëlªnth×    tr   tt   t   tr     do Côc    Öt,díi tû®ång  Chñ  u      Öt. phª duy       1  do  ®Ç tphª duy   ­  Õ u     N c¸c c«ng  ×nh  éc  Ön  îp    ªndoanh  íiníc ngoµi còng  tr thu di h t¸cli   v      ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý XDCB   l  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 385/H§BT  µy  ng 07/11/1990  µ  Ët  Çu    íc ngoµi t¹  Öt Nam.  v Lu § tn    i Vi   C¸c  å  ¬  Ën  h s lu chøng  KTKT,  ÕtkÕ,  ù    µm  thi   d to¸n l b»ng    hai thø  Õng  ti (Anh  vµ  Öt). Vi ­ §¬n  Þ  îc chän      v®  thic«ng  ©y  ¾p) ph¶i®ñ    (x l     t c¸ch ph¸p  ©n,  ng  nh ®ó ngµnh  Ò   ã  ¨ng  ý  µ  Êy phÐp  µnh  Ò. ngh c ® k v gi   h ngh III.C h ä n  ® ¬ n  v Þ  thi Õt k Õ  thi « n g  v µ  thi « n g:     c  c 1. HiÖn  ¹   ôc  ã    n  Þ   ùc thuéc  ã     c¸ch    t iC, c c¸c ®¬ v tr   c ®ñ t ph¸p  ©n  µ  nh v ®¨ng  ý  µnh  Ò:  kh ngh c«ng    ty kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   c«ng  ×nh hµng  tr   kh«ng,c«ng    tyx©y  ùng    d c«ng  ×nh hµng  tr   kh«ng,c¸cxÝ      nghiÖp  ©y  ùng  ña    xd c c¸cc«ng    ty dÞch  ô  ô m   vc c¶ng  HK, SB.  ®ã     Do  c¸c c«ng  ×nh thuéc chuyªn ngµnh  tr       HKDD   ® îcu      tiªngiao nhiÖ m   ô  ÕtkÕ   ©y  ùng    v thi   x d cho    n  Þ    c¸c ®¬ v trªntheo  nguyªn   t¾c  ùnguyÖn  ¶m   Ën    ¹ng  ôc  t  ® nh c¸ch m c«ng  ×nh HKDD   tr   theo ®óng  iÒu  Ö    ® l vµ  Êy phÐp  µnh  Ò   ®îcu    än  Ö m   ô  ÕtkÕ,  ©y  ùng  ng  gi   h ngh (   tiªnch nhi v thi   xd nh kh«ng  ¾t  éc). b bu 2. Chñ   u    Þu    ®Ç t ch tr¸chnhiÖm   µn  é  µ  ùctiÕp    to b v tr   qu¶n  ýviÖc  ùc l  th   hiÖn  u  ,tr Ón khaithic«ng,gi¸m    ü  Ët,chÊt l ng vµ  ¶m   ®Ç t  i        s¸tk thu    î   ® b¶o  Õn ti   ®é  c«ng  ×nh. Trong  tr   qu¸  ×nh    tr thic«ng  ã  ÷ng  iÓ m   c nh ® Bªn    µ    a  A v B ch thèng  Êt,®¬n    nh   gi¸,c«ng  Öc,vËt t  èil ng ngoµithiÕtkÕ,  ù  vi    ,kh  î       d to¸n.   .ph¶i .   kÞp  êib¸o c¸o c¬  th       quan  ñ  ch qu¶n  u          Õn    Õt. ®Ç t®Ó xiný ki gi¶i quy 3. Chñ   u      ®Ç tchØ  øng  ícvèn  tr   cho  kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   kh«ng    qu¸ 30%     gi¸ trÞkh¶o    ÕtkÕ.    s¸tthi   Sau    Ën    å  ¬  duyÖt  × thanh    khinh ®ñ h s phª  th   to¸nkh«ng  qu¸ 95%     tæng    Þkh¶o    ÕtkÕ. gi¸tr   s¸tthi   4. B ¾t  u   ëi c«ng  ©y  ùng, chñ  u     Êp  èn  Çn  u     ®Ç kh   x d   ®Ç t c v l ®Ç c¨n    cø vµo  Õ   ¹ch xincÊp  èn  k ho     v hoÆc   theo    ícthic«ng,thêigian thic«ng..  ­ c¸cb           . nh ng kh«ng    qu¸ 30%   tæng    Þc«ng  ×nh ® îcphª duyÖt.ViÖc  Êp    Õp gi¸tr   tr         c ph¸tti   theo c¨n cø  µo  èil ng ®∙  µn  µnh  ng      v kh  î   ho th nh kh«ng  îtqu¸ 85%     Þcßn  ¹ v    gi¸tr   l  i cña  ù  d to¸n. è    cßn  ¹® îccÊp  S l    i sau    khic«ng  ×nh ®∙  îcduyÖt quyÕt to¸nvµ  tr   ®        bµn giao sö  ông.  d 5. Chñ   u  ,thñ tr ng    n  Þ  ÕtkÕ       ®Ç t    ë c¸c ®¬ v thi   thic«ng  ña  µnh  c ng HKDD   ph¶ichÊp  µnh  y        h ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   u    µ  ©y  ùng.     ®Ç tv x d
  4. 4 I V. g hi Ö m  thu c « n g  tr× nh:  N C«ng  ×nh khihoµn  µnh  õng kh©u  tr     th t  c«ng  Öc  ñ  Õu, tõng  é  Ën  vi ch y   b ph c«ng  ×nh,tõng  ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh  µy  tr n hay  µn  é  to b c«ng  ×nh  tr ph¶i tæ    chøc nghiÖ m   bµn  thu  giao  ÷a  gi Bªn  vµ  A  Bªn    B theo  ng  ®ó Quy Õt  nh  è  ®Þ s 102/BXD­GD   µy  ng 15/06/1992  ña  é   ©y  ùng  c BX d ban  µnh  Òu  Ö  h "§i l qu¶n  ý l  chÊtl ng c«ng  ×nh".  î   tr
  5. 5 V . Q u y Õ t to¸n c « n g  tr × nh: 1. C«ng  ×nh sau    ©y  ùng    tr   khix d xong  ñ  u    ch ®Ç tph¶igöihå  ¬  µn  Êt     s ho t   c«ng  ×nh kÌm  tr   theo  Õt    quy to¸nc«ng  ×nh vÒ   tr   Ban  XDCB, qu¶n  ýc¶ng    l  HK, SB  µ  v Ban  µichÝnh. T  2.Ban    XDCB,  qu¶n  ýc¶ng  l  HK,  cã  SB  tr¸chnhiÖ m  µ xÐt khèil ng ®∙      r     î   thi c«ng  ng  íi ®ó v  quy    Õt  Êu  ∙  Öt  m« k c ® duy trong thiÕtkÕ,  èil ng ph¸tsinh cã      kh  î       chÝnh    x¸ckh«ng. 3.Ban  µichÝnh    T  qu¶n  ývµ  Êp    èn  u  ,kiÓm    n    nh   l   c ph¸tv ®Ç t  tra®¬ gi¸®Þ møc  µ      Ý  ña  v c¸cchiph c c«ng  ×nh (cã quy  nh  tr     ®Þ riªng). Trªn c¬  ë  Èm  Ðt cña      s th x  haiBan, tr×nh Côc  ëng    Öt  Õt        tr phª duy quy to¸n c«ng  ×nh.ChØ   tr   sau    îcCôc  khi®   phª  Öt  Õt    duy quy to¸nc«ng  ×nh th× Bªn    tr     A míi® îcquyÕt to¸nvíi         Bªn  sè  Òn cßn  ¹cña  B  ti   l i c«ng  ×nh (15%). tr   4. §èi víic¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u    tû ®ång  ëlªncã  Ó  êi  ¬         tr c v ®Ç t 1    tr     th m c quan  Óm    µ   íckiÓm  Õt to¸nc«ng  ×nh. ki to¸nNh n   quy     tr C¨n  vµo  cø  Quy  nh  µy    ¬  ®Þ n c¸cc quan,®¬n  Þ  ã    v c tr¸chnhiÖ m     µnh    thih ®Ó   Öc  vi qu¶n  ýXDCB   îcchÆt  Ïvµ  ng  Ò   Õp. l  ®  ch   ®ó n n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2