Quyết định 105/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 105/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập tổ thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  sè 105/2002/Q§­B T C   n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  viÖc thµnh lËp  æ   h ê n g  trùc  h Ø  ®¹o  9  T T c triÓn  hai thùc hi Ö n  P h¸p lÖn h  p h Ý  vµ lÖ p h Ý k B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ, lÖ    phÝ  ® îc Uû   ®∙    ban  Thêng  Quèc    vô  héi ban  hµnh  ngµy 28/8/2001; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  KÕ   cø  ho¹ch tr     iÓn khaithihµnh      Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ  2983/ sè  TC­CSTC   ngµy  28/3/2002 cña  TµichÝnh;   Bé    XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Vô  ëng  ChÝnh  Vô  s¸ch tµichÝnh, Vô  ëng  Tæ         tr Vô  chøc    vµ  c¸n bé  ®µo t¹o, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  1: Thµnh lËp    Tæ Thêng trùc chØ     ®¹o  iÓn  tr khai thùc    hiÖn  Ph¸p  lÖnh  phÝ, lÖ    phÝ  cña  Tµichinh do  Bé      ®ång    chiTr¬ng  ChÝ Trung   ­ Thø  tr ëng  TµichÝnh  Bé    phô tr¸chvµ    gåm     c¸cthµnh    tªndíi viªncã      ®©y: 1. ¤ng    Qu¸ch  §øc  Ph¸p    tr ­ Vô  ëng  ChÝnh  Vô  s¸ch tµichÝnh,Tæ         phã  ­ th êng  trùc 2.¤ng    Ph¹m  Duy  Kh¬ng   ­Phã  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  ThuÕ,    cô  Tæ phã 3. ¤ng    TrÇn Xu©n  TrÝ  Phã  ­  Tæng  gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ    níc,thµnh  viªn 4.¤ng  Xu©n    Vò  HiÓn   ­Phã  tr Vô  ëng  TµichÝnh    Vô    ®èi ngo¹i  , thµnh  viªn 5. ¤ng  Quang    Lª  B×nh    ­ Phã  tr Vô  ëng  Tµi chÝnh    Vô    c¸c ng©n hµng vµ  tæ  chøc    tµichÝnh,thµnh    viªn 6. Bµ    Phan ThÞ Cóc    ­ Phã  tr Vô  ëng  Hµnh  Vô  chÝnh  nghiÖp, thµnh  sù    viªn 7. ¤ng    §Æng  H÷u Ph¸p    ­ Phã  tr Vô  ëng  Ng©n   Vô  s¸ch Nhµ    níc,thµnh  viªn 8. ¤ng    TrÇn H÷u TiÕn    ­ Phã Côc  ëng  tr Côc    Tµi chÝnh doanh nghiÖp,   thµnh viªn 9.Bµ      BïiThÞ  Anh  §µo   ­Trëng  phßng  Tæng  côc  ThuÕ,  thµnh  viªn 10.Bµ    TrÇn  ThÞ  HuÖ    ­Trëng  phßng  TµichÝnh    Vô    ®èi ngo¹i  , thµnh  viªn 11. ¤ng      L¹iV¨n  ¬ng    D ­ Trëng phßng  Hµnh  Vô  chÝnh  nghiÖp, thµnh  sù    viªn
  2. 2 12. Bµ   ThÞ     Lª  Hång Sinh  Trëng  ­  phßng  Hµnh  Vô  chÝnh  nghiÖp, sù    thµnh viªn 13. ¤ng    NguyÔn V¨n Phông    ­ Trëng phßng  ChÝnh  Vô  s¸ch    tµichÝnh,  thµnh viªn 14. Bµ  ThÞ    §ç  §øc  ­ Phã  Lý    Trëng Ban, Côc      Tµi chÝnh doanh nghiÖp,   thµnh viªn 15.¤ng  §øc    Lu  Huy   ­Phã  Trëng  phßng  ChÝnh  Vô  s¸ch tµichÝnh,thµnh        viªn 16. ¤ng    TrÇn Trinh ­    Phã Trëng phßng  ng©n  Vô  s¸ch Nhµ     níc,thµnh  viªn 17. ¤ng    NguyÔn  §øc Chi    ­ Phã Trëng phßng  Tµi chÝnh    Vô    c¸c ng©n  hµng  tæ  vµ  chøc   tµichÝnh,thµnh    viªn 18.Bµ    TrÇn  ThÞ  BÝch  Thanh   ­Chuyªn    viªnKho    b¹c Nhµ    níc,thµnh  viªn 19. Bµ    L¬ng Ngäc  ¬ng  Chuyªn    H ­  viªn Côc    Tµi chÝnh doanh nghiÖp,   thµnh viªn. §iÒu  Tæ   2:  Thêng    nhiÖm  gióp Bé  ëng  TµichÝnh: trùccã  vô    tr Bé    + Theo    lý nhanh, toµn  dâi,xö      diÖn mäi vÊn    ªnquan  ®Ò li   ®Õn  viÖc  tr   iÓnkhaithùc hiÖn      Ph¸p  lÖnh  phÝ, lÖ    phÝ. + §«n ®èc    c¸c ®¬n  cña  trong viÖc  vÞ  Bé    nghiªn cøu    so¹n th¶o      c¸c v¨n b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    Ph¸p  lÖnh  phÝ, lÖ    phÝ  theo ®óng  ho¹ch,tiÕn ®é  kÕ      ®∙  îc duyÖt;tham    thÈm   ®     gia vµ  ®Þnh  íc khitr×nh  hoÆc   tr     Bé  tr×nh ChÝnh  phñ ban hµnh theo thÈm    quyÒn. + Theo    dâi,gi¸m    tæ  s¸tvµ  chøc  kiÓm    traviÖc  thùc hiÖn    Ph¸p lÖnh phÝ,   lÖ phÝ  cña      c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng; xö        lýc¸c kiÕn nghÞ, víng m ¾c       trong  qu¸ tr×nh tr       iÓnkhaithùc hiÖn      Ph¸p lÖnh. + §Þnh  b¸o  kú  c¸o Bé, b¸o c¸o ChÝnh phñ t×nh h×nh  iÓn  tr khai thùc     hiÖn  Ph¸p  lÖnh phÝ, lÖ    phÝ. §iÒu 3:    Tæ Thêng    îc cÊp  trùc ®   kinh phÝ    iÓn khaithùc  ®Ó tr     hiÖn  nhiÖm  ® îcgiao theo dù    îcduyÖt. vô        to¸n®   C¸c thµnh    viªncña    Tæ Thêng    trùc lµm viÖc theo chÕ     ®é kiªm nhiÖm,  theo  ph©n  sù  c«ng cña    l∙nh®¹o    ® îc hëng  Tæ vµ    chÕ      ®é båi dìng theo quy  ®Þnh  cña Bé. Tæ   Thêng        trùctùgi¶ithÓ  sau    khihoµn  thµnh  nhiÖm  vô. §iÒu  QuyÕt  4:  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  vµ  kÓ    ký  thay  thÕ  QuyÕt  ®Þnh  49/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  17/4/2002. Vô  ëng  ChÝnh  tr Vô  s¸ch tµichÝnh,Vô  ëng  Tæ         tr Vô  chøc    vµ  c¸n bé  ®µo  t¹o,Ch¸nh    V¨n  phßng  Tµi chÝnh, Thñ  ëng    Bé      tr c¸c ®¬n  vµ    vÞ  c¸ nh©n  tªn cã    t¹ §iÒu  chÞu    i 1  tr¸chnhiÖm      thihµnh quyÕt ®Þnh    nµy.
Đồng bộ tài khoản