Quyết định 105/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 105/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2002/QĐ-UB "Về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 105/2002/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH "V VI C THÀNH L P BAN QLDA U TƯ XÂY D NG THU C VĂN PHÒNG H ND VÀ UBND THÀNH PH HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 5028/Q -UB ngày 19/7/2002 v vi c giao Văn phòng H ND và UBND Thành ph ch u tư các d án u tư xây d ng các công trình c a UBND Thành ph . Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph Hà N i. QUY T NNH i u I: Thành l p Ban qu n lý d án u tư xây d ng các công trình c a UBND Thành ph như sau: Tên g i: Ban qu n lý d án Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph Hà N i tr c thu c Văn phòng H ND và UBND Thành ph là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy c a Ban. 1, Ch c năng: Ban th c hi n u tư xây d ng theo úng Quy ch qu n lý u tư xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u tư và xây d ng ban hành năm 1999. 2, Nhi m v : Th c hi n nhi m v qu n lý u tư xây d ng các công trình: - C i t o m r ng tr s làm vi c c a H ND và UBND Thành ph t i s 12 ph Lê Lai, Hoàn Ki m, Hà N i. - Xây d ng nhà khách y ban nhân dân Thành ph t i 584 ư ng L c Long Quân, qu n Tây H . - Th c hi n m t s công vi c u tư xây d ng khác khi c p có thNm quy n giao.
  2. 3, T ch c, b máy: - Tùy theo công vi c c a Ban, Chánh Văn phòng H ND và UBND có th thành l p các b ph n riêng giúp Giám c hoàn thành nhi m v ư c giao. - Ban có Giám c do UBND Thành ph b nhi m, Phó Giám c, K toán và chuyên viên k thu t do Văn phòng H ND và UBND Thành ph i u ng và b nhi m. B ph n cán b , công ch c này trong biên ch ư c giao c a cơ quan năm 2002; - Ngoài b ph n chuyên trách, Văn phòng H ND và UBND Thành ph ư c thuê tư v n và ký h p ng lao ng theo quy nh hi n hành; i u II: Kinh phí qu n lý, ti n lương, ti n công, ph c p c a Ban 1, Ban th c hi n ch tài chính - k toán theo hư ng d n c a B Tài chính v qu n lý, s d ng: Chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c. 2, Ti n lương c a cán b , công ch c thu c Văn phòng H ND và UBND i u ng v Ban, v n hư ng lương c a Văn phòng H ND và UBND ư c Thành ph giao hàng năm. 3, V các lo i ph c p: Cán b , công ch c, lao ng h p ng c a Ban u ư c hư ng ph c p d án khi c p có thNm quy n phê duy t; Giám c, phó Giám c và các ch c danh khác ư c hư ng ph c p ch c v theo quy nh hi n hành. iv i cán b kiêm ch c ch ư c hư ng ph c p m t ch c v cao nh t. - Ti n công tr tư v n, ti n lương tr h p ng lao ng; ti n ph c p các lo i ư c l y t ngu n ti n trích l i c a d án theo quy nh hi n hành. i u III: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c Ban qu n lý d án thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản