Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
93
lượt xem
10
download

Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  1058a­T C/ C§ K T B tr n g µ y 29  th¸ng 9 n¨ m  1995 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h c h Õ  ® é  K Õ  to¸n B ¶ o   Ó m   hi x∙ h éi B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc  n¨ng  Ö m  ô  µ  chøc  é  nhi v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    cø  l K to¸nv Th kª (c«ng  è  b theo  Önh  è  LCT­ L s 06­ H§NN   µy  ng 20/5/1988  ña  éi  ng  µ   íc)vµ  Òu  Ö  chøc  Õ   c H ®å Nh n   §i l tæ  k to¸n  Nhµ   íc ban  µnh  n  h theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 25/H§BT  µy  ng 18/3/1989  ña  éi  cH ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ).    ph C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 19/CP  µy  ng 16/2/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc  µnh  Ëp B¶o  Ó m     éiViÖtNam; th l  hi x∙h     § Ó   ¸p  ® øng  Õ     Õ   ch ®é k to¸n chung  ña  µ   íc phï hîp  íiho¹t®éng     c Nh n     v    cña  µnh  ng B¶o  Ó m     éi, hi x∙h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Nay  ban  µnh  Õ     Õ     h "Ch ®é k to¸nb¶o  Ó m     éi"gå m: hi x∙h   ­H Ö   èng    th chøng  õkÕ   t   to¸n. ­H Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ   k to¸n ­H Ö   èng    Õ     th sæ k to¸n. ­H Ö   èng      µichÝnh.   th b¸o c¸o T   §i Ò u    Õ     Õ     2.­Ch ®é k to¸nB¶o  Óm     éi® îc¸p  ông  ¹m  êicho  hi x∙ h     d t th   c¸c®¬n  Þ    v trong h Ö   èng    th b¶o  Ó m     éiViÖtNam   õngµy  hi x∙h     t  1/10/1995. §i Ò u 3.­Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  ý,Tæng   l  gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     hi x∙ héiViÖtNam;    chøc  µ    ©n  ã  ªnquan  Þu      c¸ctæ  v c¸nh c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h quyÕt ®Þnh  µy.   n
  2. 2 I. a n h  m ô c  h Ö  th è ng c h ø n g  t õ  D k Õ  to¸n B H X H Sè  Tªn  chøng  õ t Ký,m∙  Öu    hi TT 1 2 3 I Chi    ®éng,  Òn ¬ng tiªulao  ti l 1 B¶ng  Ê m   ch c«ng CO1    ­BH 2 PhiÕu  nghØ  ëng  h BHXH CO2    ­BH 3 B¶ng  tæng  îp ngµy  h  nghØ  µ  î Êp  v tr  c BHXH CO3    ­BH II   Chi    µis¶n tiªut   4 PhiÕu  Ëp  nh kho CO4    ­BH 5 PhiÕu  Êtkho xu   CO6    ­BH 6 PhiÕu  ÊtÊn    Æc   Öt xu   chi® bi CO6A    ­BH 7 PhiÕu  ÊtÊn  xu   chi CO6B      ­BH 8 Biªnb¶n    giao nhËn    TSC§ CO7    ­BH 9 Biªnb¶n    thanh  ýTSC§ l  CO8    ­BH 10 Biªnb¶n  Óm    µi   ki kª t  s¶n CO9    ­BH II Chi    Ò   Òn I tiªuv ti   11 PhiÕu  thu CO10     ­BH   12 PhiÕu  chi C11   ­BH   13 Biªnlai   Òn     ti thu C12   ­BH   14 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng C13   ­BH   15 GiÊy  thanh    Òn t¹m  to¸nti   øng C14   ­BH   16 L Önh  iÒu  ® chuyÓn  Òn ti C15   ­BH   IV Chøng  õ  ña  µnh  t c ng BHXH   17 Hîp  ng      î Êp  ®å chitr¶tr  c BHXH   î Êp  ¬ng  tr c th binh x∙héi      C16   ­BH vµ  êicã  ng   c«ng   18 Danh  s¸ch lao®éng  µ  ü  Òn l ng  Ých nép     v qu ti  ¬ tr   BHXH C17   ­BH   19 Danh  s¸ch t¨ng,gi¶m  i t ng hëng      ®è  î   BHXH   th¸ng..n¨m   . C18   ­BH   20 Danh  s¸ch chitr¶trî Êp         c BHXH C19   ­BH   21 Danh  s¸ch ®èi t ng cha  Ën  î Êp     î   nh tr  c BHXH C20   ­BH   22 PhiÕu  Ünh  Òn trî Êp l ti     c C21   ­BH   23 B¶ng  i chiÕu  è  Òn nép  ®è   s ti   BHXH   (BiÓu    2 TBHXH)   24 Quy Õt      î Êp  m   au    to¸nchitr  c è® thais¶n  BiÓu  è    s 01 QT
  3. 3 II. Ö  th è ng t µi h o ¶ n  K Õ  to¸n  H  k Sè  Sè  Öu  hi Tªn  µikho¶n t  Ph¹m      vi¸p Ghi chó    TT tµi  dông kho¶n   1 2 3 4 5 Lo¹i1   Òn  µ  Ët t   ­Ti v v   111 TiÒn  Æt m   1  M äi  n  Þ ®¬ v 1111  TiÒn  ÖtNam Vi   1112  Ngo¹itÖ   1113  Vµng  ¹c,®¸  ý b   qu 112 TiÒn  öi Ng © n   µng, Kho   ¹c M äi  n  Þ g  h   b   2  ®¬ v 1121  TiÒn  ÖtNam Vi   1122  Ngo¹itÖ   1123  Vµng  ¹c,®¸  ý b   qu 113 TiÒn  ang  ® chuy Ó n   3  M äi  n  Þ ®¬ v 121 §Çu   µi chÝnh tT     4  BHXH   TW 152 VËt  Öu,dông  ô li   c   5  M äi  n  Þ  ®¬ v Cã  thÓ  chi  tiÕttheo      yªu cÇu qu¶n  ý l 1521  V Ët  Öu li 1522  Dông  ô c Lo¹i2   µis¶n  è  nh   ­T   c ®Þ 211 Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ   6  M äi  n  Þ ®¬ v 2111  §Êt 2112  Nhµ   öa,vËtkiÕn  óc c   tr 2113  M¸y  ãc, thiÕtbÞ m     2114  Ph¬ng  Ön vËn    ti   t¶i truyÒn  Én , d 2115  Dông  ô  c qu¶n  ý l 2116  Tµis¶n  è  nh    c ®Þ kh¸c 214 Hao  mßn   µis¶n  è  nh t  c ®Þ   7  M äi  n  Þ ®¬ v 241 X ©y  ùng  ¬  d c b¶n  ë  d dang   8  M äi  n  Þ ®¬ v 2411  Mua  ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh c ®Þ 2412  X ©y  ùng  ¬  d c b¶n Lo¹i3     ­Thanh  to¸n 311 C¸c  kho¶n  ph¶i thu     9  M äi  n  Þ  ®¬ v Chi  Õttheo ti    
  4. 4 Sè  Sè  Öu  hi Tªn  µikho¶n t  Ph¹m      vi¸p Ghi chó    TT tµi  dông kho¶n   1 2 3 4 5 ®èi t ng  î 3111  Tµis¶n  Õu chê  ö  ý   thi   xl 3112  C¸c  kho¶n  ph¶ithu   3118  Ph¶ithu kh¸c    312 T¹m  øng 10  M äi  n  Þ  ®¬ v Chi  Õttheo ti     ®èi t ng  î 313 øng  cho  ilý ®¹   11  BHXH  tØnh,   huyÖn 3131  øng  cho  êng,x∙ ph   3132  øng cho  n   Þ   ö  ông    ®¬ v s d lao ®éng 331 C¸c  kho¶n  ph¶i tr¶   12  M äi  n  Þ  ®¬ v Chi  Õttheo ti     ®èi t ng  î 3311  Tµis¶n  õa chê  ö  ý   th   xl 3312  Ph¶itr¶ngêicung  Êp      c 3313  Kinh  Ý  ph c«ng  oµn ® 3314  B¶o  Ó m     éi hi x∙h 3315  B¶o  Ó m   tÕ hi Y  3317 C¸c  kho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n 3318  Ph¶itr¶kh¸c    332 Thanh  to¸n  îcÊp   tr  TBXH   µ  BHXH  tØnh, v 13    ng êicã    c«ng huyÖn 334 Ph¶i tr¶viªn chøc      14  M äi  n  Þ ®¬ v 341 Kinh  Ý   ¹t ®éng   ph ho   chuy Ó n   BHT W,  15  tØnh cÊp  íi d  342 Thanh  to¸n néi bé    16  M äi  n  Þ ®¬ v 351 Thanh  to¸n  ÷a  gi BHXH   Trung  BHT W,  17  tØnh ¬ng  vµ  BHXH  tØnh  v Ò  thu,   chi BHXH   3511  Thanh    Ò     to¸nv thu BHXH 3512  Thanh  to¸n vÒ  kinh phÝ  chi   BHXH 352 Thanh  to¸n  ÷a  gi BHXH   tØnh  BHXH  tØnh, 18    vµ  BHXH  huy Ö n   Ò   v thu, chi huyÖn    BHXH
  5. 5 Sè  Sè  Öu  hi Tªn  µikho¶n t  Ph¹m      vi¸p Ghi chó    TT tµi  dông kho¶n   1 2 3 4 5 3521  Thanh    Ò     to¸nv thu BHXH 3522  Thanh  to¸n vÒ  kinh phÝ  chi   BHXH Lo¹i4   ån    ­Ngu kinhphÝ   411 Kinh  Ý   ¹t®éng ph ho   19  BHT W,  tØnh  huyÖn 4111  N¨m  íc tr 4112  N¨m  nay 412 Qu ü   b¶o  Ó m     éi hi x∙h 20  BHT W 4121  Thu  b¶o  Ó m    éi hi x∙h 4122  Hç  î õNg ©n  tr    t s¸ch cÊp   4123  Tµitrî   4128  Thu  kh¸c 413 Kinh  Ý   © n   ph Ng s¸ch  Êp    M äi  n  Þ c ®Ó 21  ®¬ v chi BHXH   4131  N¨m  íc tr 4132  N¨m  nay 414 Chªnh  Öch  û  l t gi¸ 22  §¬n   vÞ   cã  ngo¹itÖ   421 Kinh  phÝ  ®∙  h×nh  thµnh  M äi  n  Þ 23  ®¬ v TSC§ 431 Qu ü   ¬  c quan 24  §¬n  vÞ  ® îc   lËp quü   4311  Quü   khen  ëng th 4312  Quü   óc  î ph l i 441 Kinh  Ý   u     ©y  ùng  ¬  §¬n   vÞ   cã  ph ®Ç t x d c 25  b¶n §TXDCB Lo¹i5     ­C¸c  kho¶n  thu 511 Thu  b¶o  Ó m     éi hi x∙h 26  M äi  n  Þ ®¬ v 512 C¸c  kho¶n  thu  Ëp nh 27  M äi  n  Þ ®¬ v 5121  C¸c kho¶n thu do ®Ç u  t µi  T   chÝnh 5122  Thu  Ý  µ  Ö  Ý ph v l ph 5123  Thu    Òn göi l∙ti   i
  6. 6 Sè  Sè  Öu  hi Tªn  µikho¶n t  Ph¹m      vi¸p Ghi chó    TT tµi  dông kho¶n   1 2 3 4 5 5128  Thu  kh¸c Lo¹i6     ­C¸c  kho¶n  chi 611 Chi  ¹t®éng ho   28  BHT W,  tØnh  huyÖn 6111  N¨m  íc tr 6112  N¨m  nay 612 Chi  B¶o  Ó m     éi tõ  ü hi x∙h   qu 29  M äi  n  Þ ®¬ v 30  613 Chi BHXH  b»ng nguån Ng ©n   M äi  n  Þ ®¬ v s¸ch 6131  N¨m  íc tr 6132  N¨m  nay 618 Chi  ho¹t®éng  c¸c    kh¸c 31  Tµikho¶n  µib¶ng   ngo     1 001 Tµis¶n    µi   thuªngo   2  002 V Ët ,hµng    Ën  ÷hé t  ho¸ nh gi     3  007 Ngo¹itÖ    ¹   c¸clo i   4  008 H¹n  møc  kinhphÝ  ¹t®éng   ho     5  009 H¹n møc     chi BHXH   NSNN   do  cÊp S è   µ  thÎ Õ  to¸n chi ti Õt v  k ( p  ông  ¸d cho  ×nh  h thøc NhËt  ý       k ­Sæ c¸i) Sè  Tªn  sæ Ký  Öu  hi sæ TT 1 Sæ   ü  Òn m Æt qu ti   SO1A/BH 2 Sæ   theo dâingo¹itÖ      SO1B/BH 3 Sæ   theo dâitiÒn göing©n  µng,kho  ¹c       h   b SO2/BH 4 Sæ   kho  (hoÆc  Îkho) th  S11/BH 5 Sæ     ÕtvËtliÖu chiti     S12/BH 6 Sæ   µis¶n  è  nh t  c ®Þ S21/BH 7 Sæ   µis¶n  t  theo ®¬n  Þ  ö  ông   vsd S22/BH 8 Sæ   theo kinh phÝ  Êp      c trong h¹n møc    S41A/BH
  7. 7 9 Sæ   theo kinh phÝ  Êp  µih¹n møc     c ngo     S41B/BH 10 Sæ   ©n  èih¹n møc  ph ph     kinhphÝ   S42/BH 11 Sæ   theo dâiquü     BHXH S43/BH 12 Sæ   theo dâithu BHXH   Òn  ÖtNam)     (Ti Vi   S51A/BH 13 Sæ   theo dâithu BHXH       (Ngo¹i Ö)  t S51B/BH 14 Sæ     ¹t®éng chiho   S61/BH 15 Sæ     ü  chiqu BHXH S62/BH 16 Sæ   thanh    íi   to¸nv   viªnchøc S81A/BH 17 Sæ   Õ       Õtdïng chung  k to¸nchiti     cho    µikho¶n c¸ct   S81B/BH III.D a n h  m ô c  bi Ó u  m É u  b¸o c¸o t µi h Ý n h    c Ký  Öu  hi Kú  §èi   §¬n  Þ  Ën    v nh b¸o c¸o biÓu Tªn    b¸o c¸o b¸o  t ng î  Tµi  Thèn Hîp  c¸o lËp b¸o chÝn    g kª ®ång  c¸o h qu¶n  lý B­01­BH B¶ng  ©n  i tµikho¶n c ®è     Quý, M äi    x x x n¨m ®¬n   vÞ B­02­BH B¸o  thu  c¸o  b¶o  Ó m     Th¸ng M äi  hi x∙ héitrongth¸ng     ®¬n   vÞ B­03­BH B¸o  thu  c¸o  b¶o  Ó m     N¨m hi x∙ M äi  x x héin¨m   ®¬n   vÞ B­04­BH Tæng  hîp t×nh  h×nh  Quý, Huy Ön   x tiÕp nhËn kinh phÝ  vµ  n¨m ,tØnh   chiBHXH   B­05­BH Tæng  hîp t×nh  h×nh  Quý, TØnh,     x    kinh  Ý   µ  ph v quyÕt  to¸n n¨m   TW kinh  Ý  tõ quü   ph BHXH   cÊp ®Ó    BHXH   ña  chi c c¸c®¬n  Þ  Êp      v c I, II B­06­BH Tæng  hîp t×nh  h×nh  Quý, TØnh,     x x x kinh  Ý   µ  ph v quyÕt  to¸n n¨m   TW kinh  Ý   ng©n   ph do  s¸ch   Nhµ   íc  Êp    nc chi BHXH   cña    n  Þ  Êp    c¸c®¬ v c I, II B­07H T×nh  ×nh  h kinh  Ý   µ  Quý, TØnh, ph v     x x x quyÕt    to¸nkinh phÝ  ¹t n¨m   ho   TW ®éng  ∙  ö  ông ®sd
  8. 8 B­08­BH T×nh  ×nh  h kinh  Ý   µ  Quý, TØnh, ph v     x quyÕt    to¸nkinh phÝ  ¹t n¨m   ho   TW ®éng  cña c¸c ®¬n  vÞ  cÊp    I, II B­09­BH B¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h t¨ng, N¨m   M äi  x x x gi¶m TSC§ ®¬n   vÞ B­10­BH B¸o  c¸o kÕt qu¶  ho¹t N¨m   M äi  x x x ®éng  ù  s nghiÖp  ã  c thu ®¬n   vÞ B­11­BH ThuyÕt minh b¸o c¸o  µi N¨m t  M äi  x x x chÝnh ®¬n   vÞ
Đồng bộ tài khoản