Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
81
lượt xem
5
download

Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do Bộ đội biên phòng quản lý trên địa bàn cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è 1066 /Q§­T T g   th n g µ y  25 th¸ng 11 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  u y  h o ¹ ch  V q ® Ê t q u è c p h ß n g  d o   B é  ® é i biªn p h ß n g  q u ¶ n  lý  trªn  Þ a  b µ n  c¶  íc ® n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 09/CP  µy  th¸ng2  ng 12    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Õ     ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  t  èc  l  ds ®Ê qu phßng,an    ninh; X Ðt    Þ  ña  é   èc  ®Ò ngh c B Qu phßng  êtr×nh sè  (t     2925/QP  µy  th¸ng  ng 18  9 n¨m  1998),cña    Tæng   ôc  Þa  Ýnh  êtr×nh  è  c§ ch (t   s 1975 TT/TC§C   µy    ng 6 th¸ng11    n¨m  1998), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  1. Phª  Öt  t  èc    duy ®Ê qu phßng  Bé   i  do  ®é biªn phßng    qu¶n  ý,sö  ông  l  d lµ1.296  Þ  Ý,diÖn  Ých    v tr   t 2.874,24ha    ö  ông  µo    ôc  ch    ®Ó s d v c¸cm ®Ý sau:   a) §Êt sö  ông  c¸c®¬n  Þ  ng  ©n: 1.144  Þ  Ý,diÖn  Ých 2.271,44   d cho    v ®ã qu   v tr   t    ha. b)  Êt  ö  ông  µm  cø    ©n  µ  cø  ©n  ù  § sd l c¨n  h¶iqu v c¨n  qu s kh¸c:6  Þ  Ý,   v tr   diÖn  Ých  t 11,61 ha.   c)§Êtsö  ông  µm      d l c¸cc«ng  ×nhphßng  ñ:29  Þ  Ý, Ön  Ých 81,42ha. tr   th   v tr   di t     d) §Êt lµm     c¶ng  ©n  ù:7  Þ  Ý,diÖn  Ých  qu s   v tr   t 10,58 ha.   ®)  Êt  µm  § l c¸c  c«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp, khoa  äc  ü  Ët phôc  ô    h k thu   v quèc  phßng,quèc    phßng  Õt  îp kinhtÕ:7  Þ  Ý,diÖn  Ých  k h      v tr   t 17,51 ha.   e) §Êt sö  ông  µm    d l kho  µng  ña  ùcl ng vò  t c l  î   trang:14  Þ  Ý,diÖn  Ých    v tr   t 61,37 ha.   g)§Êtsö  ông  µm  êng  ¾n, thao tr ng:42  Þ  Ý, Ön  Ých 213,18ha.   d l tr b     ê   v tr   di t     h)  Êt  ©y  ùng  µ   êng, b Önh  Ön, nhµ  dìng  ña  ùc l ng  ò  §x d nh tr   vi   an  c l  î v trang:37  Þ  Ý,diÖn  Ých    v tr   t 108,34 ha.   i)§Êt  ö  ông  µo  Öc  ©y  ùng      sd v vi x d c¸c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng kh¸c:10    vÞ  Ý,diÖn  Ých  tr   t 98,77 ha.   DiÖn  Ých  Þ   Ý ®Êt  èc  t v tr   qu phßng  Bé   i  do  ®é biªn phßng    qu¶n  ý ® îc l    ph©n  è    a  µn    b trªn®Þ b c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ nh sau: 
  2. 2 T Ønh  ¹ng  ¬n L S 65  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 129,70 ha   TØnh  Cao  B»ng 33  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 46,20 ha   TØnh  ¾ c  B Giang 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 11,37 ha   TØnh    ©u LaiCh 45  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 78,98 ha   TØnh  ¬n  S La 21  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 213,38 ha   TØnh  µ   H Giang 26  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 132,47    ha TØnh  Ünh  ó V Ph 2  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 25,30 ha   TØnh  µo  L Cai 24  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 58,32 ha   Thµnh  è  µ   éi ph H N 8  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 17,00 ha   TØnh  µ   ©y HT 6  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 46,70 ha   TØnh  Hßa  ×nh B 4  Þ  Ý,diÖn  Ých    ha v tr   t 47,92  TØnh  ng  H Yªn 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 1,55 ha   TØnh  Qu¶ng  Ninh 61  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 321,13 ha   Thµnh  è    ph H¶i Phßng 32  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 32,53 ha   TØnh    ×nh Th¸iB 11  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 5,29 ha   TØnh  Nam   Þnh § 19  Þ  Ý,diÖn  Ých    ha v tr   t 13,39  TØnh  Ninh  ×nh B 3  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 5,06 ha   TØnh  Thanh  ãa H 53  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 92,96 ha   TØnh  Ngh Ö   An 45  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 68,04 ha   TØnh  µ   Ünh HT 30  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 81,62 ha   TØnh  Qu¶ng  ×nh B 24  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 46,14 ha   TØnh  Qu¶ng  Þ Tr 38  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 35,79 ha   TØnh  Thõa  Thiªn ­  33  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 50,97 ha   Hu Õ Thµnh  è  µ  ½ ng ph § N 18  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 18,74 ha   TØnh  Qu¶ng  Nam 26  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 45,44 ha   TØnh  Qu¶ng  Ng∙i 38  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 34,32 ha   TØnh  Gia  Lai 46  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 223,99 ha   TØnh  Kon  Tum 19  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 54,51 ha   TØnh  ¾c  ¾c § L 23  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 141,86 ha   TØnh  ×nh  Þnh B § 26  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 15,02 ha   TØnh  ó  Ph Yªn 18  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 10,92 ha   TØnh  Kh¸nh  Hßa 40  Þ  Ý,diÖn  Ých    ha v tr   t 17,65  TØnh  Ninh  Ën Thu 14  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 7,88 ha   TØnh  ×nh  Ën B Thu 39  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 36,65 ha   TØnh  ×nh  íc B Ph 23  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 157,33 ha  
  3. 3 T Ønh T ©y    Ninh 60  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 88,70 ha   TØnh  Long  An 33  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 78,92 ha   TØnh  ång  § Nai 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 3,92 ha   TØnh   µ   Þa   Vòng  BR ­  36  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 31,22 ha   Tµu Thµnh  phè  Hå  ChÝ   39  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 30,47 ha   Minh TØnh  ång  § Th¸p 26  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 42,91 ha   TØnh  Giang An  24  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 26,73 ha   TØnh    KiªnGiang 73  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 130,77 ha   TØnh  Òn  Ti Giang 13  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 20,10 ha   TØnh  Õ n   B Tre 15  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 18,92 ha   TØnh  µ  Tr Vinh 15  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 16,58 ha   TØnh  ãc  S Tr¨ng 11  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 21,01 ha   TØnh  ¹c  B Liªu 10  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 9,53 ha   TØnh  µ   C Mau 25  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 27,22 ha   Danh  ôc  Þ  Ý,diÖn  Ých  ña  õng  iÓ m   ng  ©n    a   µn  m v tr   t ct ® ®ã qu trªn®Þ b tõng tØnh  Bé  èc    do  Qu phßng.Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  y    c § ch v ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    nh  ô  Ó.   ph tr     ¬ x¸c®Þ c th 2. Bé   èc    Qu phßng  ã c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  é   i biªnphßng  µn  ®¹ B ®é     b giao  cho tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý 42  l   khu  gia  nh  ©n  ®× qu nh©n  íi Ön  Ých  v  di t 27,14 ha    a  µn      trªn®Þ b c¸ctØnh,thµnh  è:   ph   TØnh  µ   H Giang 1 khu    nh,  Ön  Ých  gia ®× di t 9985  m2 TØnh  ¾ c  B Giang 1 khu    nh,  Ön  Ých  gia ®× di t 9281  m 2 Thµnh  è  µ   éi ph H N 7  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  26.586  2 m Thµnh  è    ph H¶i Phßng 3  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  26.667  2 m TØnh  µ   ©y HT 7  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  22.124  2 m TØnh  Ünh  ó V Ph 1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 3.132  m2 TØnh  Thanh  ãa H 1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 4.800  m 2 TØnh  Qu¶ng  Þ Tr 2  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  10.152  2 m
  4. 4 T Ønh  Kh¸nh  Hßa 1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 1.184  m 2 TØnh  ¾c  ¾c § L 1  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  21.650  2 m Thµnh  è  µ  ½ ng ph § N 1  khu    nh, diÖn  Ých      gia®×   t 8.513 m2 TØnh  ång  § Nai 1  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  10.000  2 m TØnh  µ   Þa   òng  µu BR ­V T 2  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  43.704  2 m Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh 5  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  29.618  2 m TØnh  Long  An 1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 3.602  m2 TØnh  µ   C Mau 2  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  10.950  2 m TØnh  Qu¶ng  Ninh 1  khu  gia ®×nh, diÖn  tÝch  10.500  2 m TØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ    1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 4.000  m 2 TØnh  ×nh  Ën B Thu 2 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 2.233  m 2 TØnh  ©y  T Ninh 1 khu    nh, diÖn  Ých  gia ®×   t 1.992  m2 Danh  ôc  Þ  Ý,diÖn  Ých  ña  õng  m v tr   t ct khu    nh    a   µn  õng gia ®× trªn®Þ b t   tØnh  Bé   èc  do  Qu phßng, Tæng   ôc  Þa  Ýnh  µ  y    c§ ch v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    nh  ô  Ó. ph tr     ¬ x¸c®Þ c th 3.  é   èc  B Qu phßng chØ   o  é    lÖnh  ®¹ B T Biªn phßng  µn    b giao cho    c¸c tØnh  vÞ  Ý víidiÖn  Ých  23  tr     t 372,68  do  µ    ha  r so¸tquy  ¹ch  µ         ho m d«ira,bao gå m:  TØnh  ¬n  S La 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 32,934  ha TØnh  µo  L Cai 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 0,57 ha   Thµnh  è    ph H¶i Phßng 2  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 0,16 ha   TØnh  Nam   Þnh § 5  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 0,37 ha   TØnh  Qu¶ng  Þ Tr 5  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 10,34 ha   TØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ    2  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 7,62 ha   TØnh  Qu¶ng  Ng∙i 2  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 3,02 ha   TØnh  ¾c  ¾c § L 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 2,00 ha   TØnh  µ  Tr Vinh 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 1,04 ha  
  5. 5 T Ønh  ãc  S Tr¨ng 1  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 1,11 ha   TØnh    ©u LaiCh 2  Þ  Ý,diÖn  Ých  v tr   t 3,46 ha   Danh  ôc  Þ  Ý,diÖn  Ých  ña  õng  Þ  Ý trªn®Þa   µn  õng  m v tr   t ct v tr     bt tØnh,  thµnh  è  Bé   èc  ph do  Qu phßng, Tæng   ôc  Þa  Ýnh  µ   y    c§ ch v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    nh  ô  Ó.   ph tr     ¬ x¸c®Þ c th 4. Trong    ×nh qu¶n  ývµ  ö  ông  t  èc    qu¸ tr   l  s d ®Ê qu phßng,Bé  èc    Qu phßng  vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  îc phÐp  áa ¬ ®  th   thuËn  iÒu  ® chØnh  a   iÓ m,  Ön  Ých  t  èc  ®Þ ® di t ®Ê qu phßng  cho  ï hîp  íi ph   v  nhiÖ m  ô  èc  v qu phßng  µ    iÓnkinh tÕ     éicña  õng ®Þa  ¬ng  ×nh v ph¸ttr     ­x∙h   t  ph tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. t  ph phª duy §i Ò u 2. C¨n  vµo  Òu  cña  cø  §i 1  Quy Õt  nh  µy, Bé   èc  ®Þ n   Qu phßng,  ñy  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m:    1.§èivíi é  èc        Qu phßng: B   ­ Cïng  íiñy    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ gi¶i quyÕt    iÓ m     ån  ¹     nh  â  døt ® c¸c t t i x¸c ®Þ , r ranh  í vÞ  Ý ®Êt  ai  Bé   i gi i tr     ® do  ®é   biªnphßng    qu¶n  ý; l ­§o  c    nh  Ön  Ých  ña  õng vÞ  Ý;   ®¹ x¸c®Þ di t c t   tr ­ Qu¶n  ý, ö  ông  t  ng  ôc  ch, ranh  í theo  Ön  ¹ng®∙  îc   l  ds ®Ê ®ó m ®Ý   gi   i hi tr   ®   phª duyÖt.   ­ Bµn    giao    c¸c khu    nh  ©n  ©n  ãit¹  gia ®× qu nh n  i kho¶n    Òu  Quy Õt  2, §i 1  ®Þnh  µy  n cho  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý vµ  µn  l   b giao  t  èc  ®Ê qu phßng  rµ    do  so¸t quy  ¹ch m µ       ãit¹ kho¶n    Òu  Quy Õt  nh  µy  ho   d«ira n     i 3,§i 1  ®Þ n cho  Ýnh  ñ. Ch ph ­ Khi cã      nhu  Çu    µ   ícgiao ®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  c xinNh n     ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,ph¶itu©n      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Êt  ai.    ® 2. §èivíi y        ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh,thµnh  è  ã  é  i biªnphßng  øng     ph c B ®é     ® ch©n  ã  c tr¸chnhiÖ m:    ­ Thùc  Ön  Öc    hi vi qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íi®Êt  ai  ∙  îc x¸c ®Þnh    l  n  v  ® ®®    cho m ôc  ch  èc  ®Ý qu phßng    a  µn  ña  a  ¬ng  ×nh; trªn®Þ b c ®Þ ph m ­ C Êp  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  é   i biªnphßng    B ®é     trªn c¬  ë  s phª  duyÖt quy  ¹ch  t  èc  ho ®Ê qu phßng  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Quy Õt  nh   ña  é   èc  ®Þ c B Qu phßng  Ò   Þ   Ý ®ãng  ©n  v v tr   qu hoÆc   a   iÓ m   ®Þ ® c«ng  ×nh. tr §i Ò u 3. Bé   ëng  é   èc  tr B Qu phßng, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, T    ph tr     ¬  lÖnh  ëng  é   i  tr B ®é biªn phßng, Thñ  ëng    µnh  ã  ªnquan  Þu      tr c¸c ng c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản