intTypePromotion=1

Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
5
download

Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng quốc doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  107/2000/Q§­N H N N 1   n g µ y     th 4 th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  m ø c  c h o  vay  4  kh« n g  c ã   ¶ o  ® ¶ m   » n g  t µi s¶ n ® è i víi g © n  h µ n g   b b    N q u è c d o a n h, chi n h¸nh N g © n  h µ n g   íc n g o µ i t¹i Ö t  a m , C « n g  ty  µi n  Vi N t  c h Ý n h  trong T æ n g   n g   c« ty n h µ  n íc v µ   N g © n  h µ n g  p h ô c  v ô   g êi n g h Ì o n thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 3/2/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    cø  2  21  ®Þ s 178/1999/N§­   ña  Ýnh   CP c Ch phñ  µy  ng 29/12/1999 vÒ     b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông; ® ti   c c¸ctæ  td ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1.  Öc  Vi quy  nh  ®Þ møc     î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n  i víi       ®è     Tæ chøc  Ýn  ông. c¸c td 1. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  tr   h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n  Öt Nam,  ©n   µng  Vi   Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam,  ©n   µng  ¹i Th Vi   Ng h Ngo   th ng  Öt Nam,  ©n   µng  Çu   µ  ¬ Vi   Ng h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam,  ©n   µng   i     Ng h Ph¸t  tr Ón nhµ  ng  i  ®å b»ng s«ng  öu  C Long  (sau  y   äi t¾t lµ Ng ©n   µng  èc  ®© g       h qu doanh);Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è C«ng    µichÝnh  ty t   trong Tæng     c«ng    ty Nhµ   íc;Tæng  n  gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµit¹  Öt Nam   Õt  Ng h n   i Vi   quy ®Þnh  møc     î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikh¸ch  µng  t  ®è v   h vay  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh.   v quy   cm 2. Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo cho    h ph v ng     vay  i víi   ©n, hé    nh  ®è     nh c¸   gia ®× nghÌo kh«ng  ã    c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  theo quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è    ®Þ t  i ®Þ s 525/ TTg  µy  ng 31/8/1995  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp  ©n   µng  ôc  c Th t   ph v th l Ng h ph vô  êi nghÌo  ng   hoÆc   cho vay  ã  c b¶o    l∙nh b»ng  Ýn  Êp  ña    chøc  t ch c c¸c tæ  ®oµn   Ó   Ýnh  Þ  x∙ héi t¹  ¬  ë  th ch tr ­      ic s theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ® ti   c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v Th«ng   ña  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  tc Ng h Nh n     th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u   X¸c  nh  2.   ®Þ møc    îcho  kh«ng  ã  ®¶m   dn  vay  c b¶o  b»ng  µis¶n t  1. Møc     î cho    dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  ét  chøc  t  c m tæ  tÝn  ông  d quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  îctÝnh    ®Þ ti   1  1  ®Þ n ®  trªntæng  d
  2. 2 nî cho    vay  ña  chøc  Ýn  ông  ,  c tæ  td ®ã kh«ng  bao  å m     î cho  g dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  chØ  nh  ña  Ýnh  ñ  µ    î cho  ®Þ c Ch ph v d n   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íic¸c ®èi îng theo  t  ®è v     t  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 67/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/3/1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  c Th t Ch ph v m s ch s¸ch  Ýn  ông  ©n   td ng hµng  ôc  ô    iÓnn«ng  ph v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n. 2. Møc     î cho    dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  chøc  Ýn  t  c tæ  t dông quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti  1  ®Þ n chØ    ông  i víi   îp ®ång  ¸p d ®è     h   c¸c tÝn  ông    Ëp kÓ   õngµy  d x¸cl   t   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n c hi l     h §i Ò u 3. Tr¸ch  Öm   ña  chøc  Ýn  ông    nhi c tæ  td khi cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n. t  C¸c  ©n   µng  èc  Ng h qu doanh, chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi t¹  Öt    Ng h n    iVi   Nam,  C«ng    µichÝnh  ty t   trong Tæng  c«ng    µ  íc quyÕt  nh   µ  ùc ty nh n   ®Þ v th   hiÖn cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i víikh¸ch hµng  t  ®è       vay    ¬  trªnc së b¶o  ¶m   toµn  ¹t®éng  Ýn  ông, tu©n  ñ  ® an  ho   td   th quy  nh  Ò   ®Þ v cho   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  quy  nh  ¹  iÒu    vµ  cña  ®Þ ti ® 19, 20  21  NghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v b¶o ®¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông,Th«ng   ña  ©n   µng  µ   ích­ ti   c c¸c tæ  td   tc Ng h Nh n   íng dÉn  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ña  Ýnh  ®Þ c li   c Ch phñ. §i Ò u    Òu  4. §i kho¶n    µnh thih 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh    ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 2.Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   ícchÞu  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖm   Óm    Öc    ki travi thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  µy; chñ  × vµ  èi hîp  íiVô   ëng  ô   ®Þ n  tr   ph   v   tr V C¸c  ©n   Ng hµng  µ    v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng    vµo  ¸nh    Êt l ng ho¹t td phing h c¨n cø  ® gi¸ch  î     ®éng  ña    chøc  Ýn  ông    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc c c¸c tæ  td ®Ó tr Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ møc     î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  trong tõng  êi   th   kú  i víi   chøc  Ýn  ông  . ®è     tæ  c¸c td ®ã 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   trung  ng;  ñ   Þch  éi ¬ Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)    ©n   µng  èc  ®è c¸c Ng h qu doanh, chi    nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam,  Ng h n    i   C«ng    µichÝnh  tyt   trong Tæng    c«ng  ty nhµ   íc vµ  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  Þu    n   Ng h ph v ng   ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2