Quyết định 107/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
117
lượt xem
21
download

Quyết định 107/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 107/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 107/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 107/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG, I U CH NH QUY T NNH S 25/2009/Q -UBND NGÀY 09/01/2009 C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C THU PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c các Thông tư c a B Tài chính: s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n phê duy t c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 01/2009/NQ-H ND ngày 17/7/2009 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 18; Căn c Quy t nh s 25/2009/Q -UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí trông gi xe p, xe máy, ô tô trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên ngành: S Tài chính - C c Thu Hà N i t i T trình liên ngành s 1827/TT-LN ngày 14/5/2009 v vi c b sung m c thu phí trông gi ô tô trong nhà, t ng tr t, trong t ng h m chung cư trên a bàn thành ph Hà N i; Báo cáo th m nh s 1097/STP-VBPQ ngày 30/6/2009 c a S Tư pháp Hà N i, QUY T NNH i u 1. B sung quy nh t i ti t c kho n 2 i u 2 Quy t nh s 25/2009/Q -UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i như sau: 1. Khung m c thu phí trông gi xe ô tô trong nhà, t ng tr t, t ng h m nhà chung cư quy nh t m th i như sau:
  2. a. Xe có dung tích máy t 1.750cm3 tr lên và có th i gian s d ng trong vòng 3 năm k t năm s n xu t xe n th i i m ký h p ng trông gi xe, m c thu t i a b ng 2,5 l n m c thu t i bi u 1 Quy t nh s 25/2009/Q -UBND ngày 09/01/2009 c a UBND Thành ph : ơn v tính: ng/xe/tháng a bàn chung cư Xe ô tô n 9 gh ch ng i Trông gi Trông gi Trông gi ban ngày, ban êm, ngày êm, m ct i a m ct i a m ct i a - T i 4 qu n n i thành: Hoàn Ki m, 750.000 1.000.000 1.250.000 Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a - T i các qu n khác và th xã Sơn Tây 600.000 800.000 1.000.000 - T i các huy n ngo i thành 525.000 700.000 875.000 b. Các lo i xe còn l i áp d ng m c thu t i a b ng 2,0 l n m c thu t i bi u 1 Quy t nh s 25/2009/Q -UBND: ơn v tính: ng/xe/tháng a bàn chung cư Xe ô tô n 9 gh ch ng i Trông gi Trông gi Trông gi ban ngày, ban êm, ngày êm, m ct i a m ct i a m ct i a - T i 4 qu n n i thành: Hoàn Ki m, 600.000 800.000 1.000.000 Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a - T i các qu n khác và th xã Sơn Tây 480.000 640.000 800.000 - T i các huy n ngo i thành 420.000 560.000 700.000 2. M c thu phí trông gi xe ô tô c th không ư c cao hơn m c thu t i a do UBND Thành ph quy nh, giao ch u tư th a thu n v i ban qu n tr ho c ngư i ư c nhân dân c i di n th ng nh t m c thu c th , g i S Tài chính thNm nh. S Tài chính có trách nhi m thông báo k t qu thNm nh cho ch u tư làm căn c th c hi n m c thu c th . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Nh ng n i dung khác quy nh t i Quy t nh s 25/2009/Q -UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v n có hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng; Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i; C c trư ng C c thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã; các t ch c và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; ( báo cáo) - oàn B Qu c h i TP HN; ( báo cáo) - Thư ng tr c H ND TP; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Trung tâm Công báo TP; Hoàng M nh Hi n - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT, KT.
Đồng bộ tài khoản