intTypePromotion=1

Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
9
download

Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  108/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y 04  n th¸ng 4 n¨ m  2000 V Ò   Ö c q u y   Þ n h  m ø c  ch o  vay k h« n g   ã  b¶ o   ¶ m   vi ® c ® b» n g  t µi  s¶n  è i víi u ü  t Ý n d ô n g   ®  Q n h © n  d © n  c¸c c Ê p                      thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 3/2/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,  Òn  ¹n  µ  v  quy h v tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    cø  2  21  ®Þ s 178/1999/N§­   ña  Ýnh   CP c Ch phñ  µy  ng 29/12/1999 vÒ     b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông; ® ti   c c¸ctæ  td ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,      quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    ViÖc  1.   quy  nh  ®Þ møc    î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n ®èi víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n    Êp.        Qu t d nh d c¸cc   1.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   tr Qu t d nh d trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ®Þ møc     î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikh¸ch t  ®è v     hµng vay  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh.   v quy   cm 2.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n       Qu t d nh d khu  ùc: v a) Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d khu  ùc  Õt v quy   ®Þnh  møc    î cho  dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i víithµnh    µ t  ®è     viªnl   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬  ë  µ  Þu  td nh d c s v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v quyÕt  nh   ña  ®Þ c m × nh. b)  Öc  Vi cho  vay  i  íithµnh    µ c¸c ®èi îng  ®è v   viªnl     t kh¸c ph¶i¸p  ông       d c¸c biÖn ph¸p b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­CP   µy    ng 29/12/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ® ti   c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v Th«ng   ña  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  tc Ng h Nh n     th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:      Qu t d nh d cs  a) Møc    îcho    dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i víi µnh    µ t  ®è    th viªnl   hé  gia ®×nh  ë  n«ng th«n thuéc ®èi t ng ¸p dông cña Quy Õt ®Þnh  sè  î 67/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/3/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  c Th t Ch ph v m s ch s¸ch  Ýn  ông  ©n  µng  ôc  ô  td ng h ph v ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp  µ  v n«ng th«n  èi t  ®a  b»ng 40%   tæng    îcho  dn  vay  ña  ét  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. c m Qu t d nh d cs  b) Cho vay  i  íithµnh    µ c¸c ®èi îng  ®è v   viªnl     t kh¸c,th×    ph¶i¸p  ông     d c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m  tiÒn vay b»ng  µi s¶n  t  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s
  2. 2 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ® ti   c c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v Th«ng   ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc híng t c Th ®è Ng h Nh n     dÉn thùc hiÖn      NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ®Þnh  2. X¸c  møc    îcho  dn  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n t  1. Møc    î cho    dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  ü   Ýn  ông  t  c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  td nh d khu  ùc  v quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 1 Quy Õt  nh  µy  îctÝnh    ®Þ n ®  trªntæng    î cho  dn  vay  ña  chøc  Ýn  ông  ,  c tæ  td ®ã kh«ng bao  å m     î cho  g dn  vay theo chØ  nh  ña  Ýnh  ñ  µ    î cho    ®Þ c Ch ph v d n   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  cho    i îng  dông  c¸c ®è t ¸p  theo Quy Õt  nh   ®Þ sè 67/1999/Q§­ TTg   µy  ng 30/3/1999  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   Ò  m ét  è  c Th t Ch ph v s chÝnh  s¸ch  Ýn  ông  ©n  µng  ôc  ô  td ng h ph v ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n. 2. Møc    î cho    dn  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  ü   Ýn  ông  ©n   t  c Qu t d nh d©n  ¬  ë  c s quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  îc tÝnh  ®Þ ti ® a  3  1  ®Þ n ®  trªntæng    îcho    dn  vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  . c Qu t d nh d c s ®ã 3. Møc     î cho    dn  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña    chøc  t  c c¸c tæ  tÝn  ông  d quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti §i 1  ®Þ n chØ   dông  i  íic¸c hîp  ¸p  ®è v     ®ång  Ýn  ông    Ëp   Ó   õngµy  td x¸cl  k t   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n c hi l     h §i Ò u  3. Tr¸ch nhiÖm  cña Quü  tÝn dông nh©n  d©n  khi cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m ® Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  td nh d khu  ùc, v  Quü  tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Õt  nh  Öc   d nh d c s quy ®Þ vi cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikh¸ch  µng    ¬  ë  t  ®è v   h trªnc s b¶o  ¶m   toµn  ¹t®éng  Ýn  ® an  ho   t dông,tu©n  ñ quy  nh  Ò     th   ®Þ v cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ¹ §iÒu  t  i 19,  vµ  21 cña NghÞ   nh   è 178/1999/N§­   µy 29/12/1999  ña  20  ®Þ s CP ng c ChÝnh  ñ  Ò   ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  Ýn  ông, Th«ng   cña  c c¸c tæ  td   t Thèng  c  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc hiÖn  ®è Ng h Nh n   d th   NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c li   c Ch ph §i Ò u    Òu  4. §i kho¶n    µnh thih 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh    ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý.  15  k t  k  2.Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   ícchÞu  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖm   Óm    Öc    ki travi thùc hiÖn    Quy Õt  nh  µy;chñ  ×vµ  èihîp víiVô   ëng  ô     chøc  ®Þ n  tr   ph       Tr V c¸c tæ  tÝn  ông  îp    cø  ¸nh    Êt l ng  ¹t®éng  Ýn  ông  ña  ü   Ýn  d h t¸cc¨n  ® gi¸ch  î ho   td c Qu t dông  ©n  ©n  nh d trung ¬ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n      td nh d khu  ùc,Quü  tÝn  ông  v    d nh©n  ©n  ¬  ë    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  d c s ®Ó tr Th ®è Ng h Nh n   ®Þ møc   cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  trongtõng thêikú  i víi   chøc        ®è     tæ  c¸c tÝn  ông  µy. d n 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   trung  ng;  ñ   Þch  éi ¬ Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d trung ­ ¬ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d khu  ùc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þu  v  td nh d c s ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2