Quyết định 108/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 108/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 108/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 108/2003/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU KINH T M CHU LAI, T NH QU NG NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i Thông báo s 79-TB/TW ngày 27 tháng 9 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Khu kinh t m Chu Lai trên a bàn t nh Qu ng Nam. i u 2. Ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Công an, N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Thương m i, Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH HO T NG C A KHU KINH T M CHU LAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph )
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai (sau ây vi t t t là KKTM Chu Lai). i u 2. KKTM Chu Lai là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia nhưng có không gian kinh t riêng bi t, có môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i nh t theo các quy nh hi n hành, bao g m h t ng k thu t - xã h i và chính sách, cơ ch qu n lý thu n l i cho các ho t ng kinh doanh, phù h p v i cơ ch th trư ng nh m khuy n khích u tư và khuy n khích xu t khNu. KKTM Chu Lai bao g m th tr n Núi Thành và các xã Tam Nghĩa (không bao g m sân bay Chu Lai và m t s a i m do y ban nhân dân t nh Qu ng Nam xác nh), Tam Quang, Tam H i, Tam Giang, Tam Hoà, Tam Hi p, Tam Anh, Tam Ti n, Tam Xuân 1 thu c huy n Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, Tam Thăng và phư ng An Phú thu c th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam; có ranh gi i a lý ư c xác nh theo to a lý t 108026 16 n 108044 04 kinh ông và t 15023 38 n 15038 43 vĩ B c : a) Phía ông giáp bi n ông, b) Phía Tây giáp xã Tam M và xã Tam Th nh, huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam, c) Phía Nam giáp huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi, d) Phía B c giáp huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam. i u 3. KKTM Chu Lai ư c thành l p nh m m c tiêu : - áp d ng các th ch , cơ ch chính sách m i, t o môi trư ng u tư, kinh doanh bình ng, phù h p v i thông l qu c t cho các lo i hình kinh doanh c a các t ch c kinh t trong và ngoài nư c, qua ó có thêm kinh nghi m cho h i nh p kinh t qu c t và khu v c; - Áp d ng các mô hình, ng l c m i cho phát tri n kinh t , kh c ph c nh ng vư ng m c trong chính sách và cơ ch qu n lý kinh t hi n hành, trong khi chưa có i u ki n th c hi n trên ph m vi c nư c; - Phát tri n s n xu t, t o ra nh ng s n phNm có ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao, Ny m nh xu t khNu và m r ng ra th trư ng th gi i; - T o vi c làm, thúc Ny vi c ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c; - Khai thác l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và chính tr trong giao thương, d ch v qu c t và trong nư c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Nam, góp ph n t o ng l c phát tri n kinh t - xã h i cho toàn b khu v c mi n Trung, thu h p kho ng cách phát tri n gi a khu v c này v i các vùng khác trong c nư c.
  3. i u 4. Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư và ho t ng t i KKTM Chu Lai trong các lĩnh v c : u tư kinh doanh k t c u h t ng và ô th ; phát tri n công nghi p; phát tri n ô th ; kinh doanh thương m i, d ch v , du l ch, gi i trí, tài chính - ngân hàng, v n t i, b o hi m, giáo d c ào t o, y t , nhà , xu t khNu, nh p khNu hàng hoá và m i ho t ng s n xu t kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. i u 5. Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng t i KKTM Chu Lai ch u s i u ch nh và ư c hư ng các ưu ãi t i Quy ch này, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 6. Ngoài nh ng quy n ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, các doanh nghi p ho t ng trong KKTM Chu Lai ư c hư ng các quy n sau : 1. S d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v ph c v chung cho KKTM Chu Lai như ư ng giao thông, b n c ng, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c theo giá tho thu n v i các doanh nghi p kinh doanh h t ng. 2. ư c hư ng các ưu ãi u tư quy nh t i Quy ch này. 3. ư c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i m c ích s d ng t c ad án ã ư c u tư. Trong trư ng h p có s thay i v m c ích u tư ban uc a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam và t i các t ch c tín d ng nư c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t. i u 7. KKTM Chu Lai ư c phát tri n b ng các ngu n v n ch y u sau ây: - V n ngân sách nhà nư c h tr xây d ng các công trình k t c u h t ng quan tr ng c p thi t nh t cho s v n hành c a KKTM. - V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. - V n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c : thông qua các d án u tư tr c ti p và các hình th c phát hành trái phi u công trình ho c các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng ng trư c m t ph n v n. M r ng hình th c tín d ng ng tài tr . - V n nư c ngoài : khuy n khích m c cao nh t vi c thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài k c vi c áp d ng các hình th c u tư BOT, BT, BTO; v n c a các t ch c tín d ng, v n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài.
  4. Các công trình k t c u h t ng k thu t và xã h i c a KKTM Chu Lai ư c ưa vào Danh m c d án kêu g i v n ODA. Chương 2: T CH C HO T NG C A KHU KINH T M CHU LAI i u 8. KKTM Chu Lai g m hai khu: Khu phi thu quan và Khu thu quan. Quy mô, v trí t ng khu s ư c xác nh trong Quy ho ch chi ti t KKTM Chu Lai. Khu phi thu quan thu c KKTM Chu Lai (sau ây g i t t là Khu phi thu quan) là khu v c ư c xác nh trong quy ho ch chi ti t g n v i m t ph n c ng Kỳ Hà (Khu c ng t do). Khu phi thu quan có hàng rào c ng ngăn cách v i các khu v c xung quanh. Trong Khu phi thu quan không có khu dân cư. Khu thu quan là khu v c còn l i c a KKTM Chu Lai ngoài Khu phi thu quan. Trong Khu thu quan có các khu công nghi p, khu ch xu t, khu gi i trí c bi t, khu du l ch, khu dân cư và hành chính. i u 9. Ho t ng c a Khu phi thu quan g n v i Khu c ng t do thu c c ng Kỳ Hà bao g m các ho t ng s n xu t hàng xu t khNu và hàng ph c v t i ch (c gia công, tái ch ), thương m i hàng hoá (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, phân ph i, siêu th bán l ), thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hóa quá c nh, b o qu n, kho tàng, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, nhà hàng ăn u ng), xúc ti n thương m i (gi i thi u s n phNm, h i ch -tri n lãm; t chi nhánh, văn phòng i di n các công ty trong nư c và nư c ngoài, bao g m c các t ch c tài chính, ngân hàng) và các ho t ng thương m i khác. i u 10. Vi c quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a Khu phi thu quan v i nư c ngoài và gi a các doanh nghi p trong Khu phi thu quan v i nhau ư c xem như vi c quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu phi thu quan ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. Hàng hoá t nư c ngoài nh p khNu vào Khu phi thu quan ho c hàng hóa t Khu phi thu quan, xu t khNu ra nư c ngoài không ph i n p thu nh p khNu, thu xu t khNu. Không h n ch th i gian lưu tr hàng hoá trong Khu phi thu quan. i v i Khu c ng t do thu c c ng Kỳ Hà, cho phép tàu nư c ngoài ư c tr c ti p vào c ng làm hàng, không ph i làm th t c xu t nh p c nh i v i ngư i, ch làm th t c i v i tàu t i phao s 0. i u 11. Hàng hoá ra vào Khu thu quan thu c KKTM Chu Lai ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v m t hàng, thu xu t khNu, thu nh p khNu, nhưng ư c áp d ng nh ng th t c h i quan thu n l i nh t. Hàng hoá ư c t do lưu thông gi a Khu thu quan và n i a.
  5. i u 12. Quan h trao i hàng hoá gi a Khu phi thu quan v i Khu thu quan trong KKTM Chu Lai và n i a ư c coi như quan h trao i gi a nư c ngoài v i Vi t Nam, ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. Các cá nhân và t ch c kinh t trong Khu thu quan và n i a ch ư c nh p t Khu phi thu quan hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu và xu t vào Khu phi thu quan nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. Hàng hoá nh p t Khu phi thu quan vào Khu thu quan và n i a ho c hàng hoá xu t t n i a và Khu thu quan vào Khu phi thu quan ph i ch u thu nh p khNu ho c thu xu t khNu và ch u s ki m tra, giám sát c a h i quan c a khNu. Nguyên li u, v t tư hàng hoá do doanh nghi p trong Khu phi thu quan nh p t th trư ng nư c ngoài nhưng không s d ng h t và các th phNm còn có giá tr thương m i ư c phép bán t i th trư ng n i a sau khi hoàn t t th t c h i quan. Các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu và v n chuy n hàng quá c nh th c hi n theo các quy nh chung. i u 13. Cho phép các nhà u tư nư c ngoài u tư kinh doanh d ch v vi n thông qu c t theo l trình h i nh p qu c t mà Vi t Nam ã cam k t ph c v riêng cho KKTM Chu Lai v i m c phí do các nhà u tư t quy t nh. Chương III ƯU ÃI U TƯ i u 14. 1. Các d án u tư tr c ti p nư c ngoài vào KKTM Chu Lai ư c ch p thu n theo quy trình ăng ký c p Gi y phép u tư. Các d án u tư trong nư c ư c xem xét, phê duy t theo quy nh hi n hành v i các th t c ơn gi n nh t. 2. T t c các d án u tư vào KKTM Chu Lai ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000 và Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) năm 1998 và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Trư ng h p v cùng m t v n mà các văn b n pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau thì áp d ng m c ưu ãi cao nh t. i u 15. 1. Hàng hóa, d ch v s n xu t, tiêu th trong Khu phi thu quan và hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. 2. Hàng hóa, d ch v t n i a và Khu thu quan ưa vào Khu phi thu quan ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%; hàng hóa, d ch v t Khu phi thu quan ưa vào Khu thu quan và n i a ph i ch u thu giá tr gia tăng v i thu su t theo quy nh hi n hành.
  6. 3. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong Khu phi thu quan ho c ư c nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 4. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu phi thu quan ưa vào Khu thu quan và n i a ph i ch u thu tiêu th c bi t. 5. Hàng hoá có xu t x t Khu thu quan và n i a và hàng hoá nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan ư c mi n thu nh p khNu. 6. Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu phi thu quan khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. 7. Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu phi thu quan có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu c u thành trong s n phNm, hàng hoá ó. i u 16. Các t ch c, cá nhân có công v n ng v n h tr phát tri n chính th c, các d án u tư tr c ti p nư c ngoài t i KKTM Chu Lai ư c thư ng theo Quy ch do Ban qu n lý KKTM Chu Lai ban hành sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. i u 17. Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t u tư s n xu t, kinh doanh t i KKTM Chu Lai ư c Qu h tr phát tri n cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành. i u 18. Cho phép các i tư ng là ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài ư c u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; u tư xây d ng h t ng cho thuê ho c chuy n như ng quy n s d ng t ã xây d ng h t ng trong KKTM Chu Lai. Cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài mua nhà trong KKTM Chu Lai. i u 19. áp d ng chính sách m t giá i v i hàng hoá, d ch v và ti n thuê t cho các cá nhân và doanh nghi p, không phân bi t trong nư c và nư c ngoài. Chương 4: VI C S D NG T i u 20. Toàn b di n tích t, m t nư c ã ư c quy ho ch dành cho u tư phát tri n c a KKTM Chu Lai ư c giao m t l n cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai. Ban qu n lý KKTM Chu Lai t ch c n bù, gi i to m t b ng theo quy nh chung giao t, cho thuê t ã ư c n bù, gi i to cho nhà u tư. Vi c giao và cho thuê t, m t nư c i v i t ng d án c th do Ban qu n lý KKTM Chu Lai quy t nh căn c vào nhu c u c a d án, không phân bi t quy mô di n tích. Ban qu n lý KKTM Chu Lai th ng nh t qu n lý và ch u trách nhi m vi c s d ng có hi u qu qu t, m t nư c ã ư c giao.
  7. Các cá nhân, t ch c kinh t trong nư c ư c giao t ho c thuê t, các t ch c và cá nhân nư c ngoài ư c thuê t th c hi n d án u tư. i u 21. Giá cho thuê t do Ban qu n lý KKTM Chu Lai quy t nh theo t ng d án và t ng giai o n phù h p v i th c t và m b o khuy n khích u tư trên cơ s khung giá quy nh c a Nhà nư c. Thí i m u giá quy n s d ng t, u th u d án trong ó có quy n s d ng t trong vi c giao t, cho thuê t trong KKTM Chu Lai i v i các nhà u tư. i u 22. Các Công ty phát tri n h t ng trong KKTM Chu Lai ư c Ban qu n lý KKTM Chu Lai cho phép xây d ng và qu n lý các công trình công c ng, cung c p các d ch v v k t c u h t ng, chuy n như ng quy n s d ng t và cho các doanh nghi p thuê l i t, ch ph i ăng ký v i Ban qu n lý KKTM Chu Lai v m c ích s d ng t. Giá chuy n như ng quy n s d ng t và cho thuê l i t ư c th c hi n theo cơ ch th trư ng. i u 23. Các doanh nghi p và các t ch c trong KKTM Chu Lai trư c khi xây d ng các công trình ph i có h sơ xin phép Ban qu n lý KKTM Chu Lai. Ban qu n lý KKTM Chu Lai có quy t nh trong vòng 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Vi c qu n lý các d án xây d ng trong KKTM Chu Lai ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 5: CH TÀI CHÍNH, LAO NG, T CH C KINH DOANH, XU T, NH P C NH, CƯ TRÚ VÀ THÔNG TIN LIÊN L C i u 24. 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tìm hi u th trư ng và chuNn b u tư, tham gia làm vi c, ho t ng u tư và kinh doanh t i KKTM Chu Lai và các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr nhi u l n v i th i h n phù h p v i th i h n làm vi c, ho t ng u tư t i KKTM Chu Lai. 2. Vi c cư trú, t m trú trong KKTM Chu Lai th c hi n theo quy nh c a Công an t nh Qu ng Nam. 3. B Công an hư ng d n Công an t nh Qu ng Nam th c hi n các kho n nêu trên. i u 25. Vi c mua bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu phi thu quan v i nhau ư c phép th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i thông qua tài kho n m t i ngân hàng. Vi c mua bán hàng hoá thông thư ng ph c v sinh ho t ư c thanh toán b ng ng Vi t Nam. i u 26.
  8. 1. Các ngân hàng ho t ng trong Khu phi thu quan có th m các qu y thu i ngo i t theo các quy nh hi n hành. 2. Hàng hoá ư c v n chuy n ra ho c vào Khu phi thu quan u ph i ư c nh giá b ng ngo i t ; các lo i phí n p cho cơ quan qu n lý nhà nư c trong KKTM Chu Lai u tính b ng ng Vi t Nam, các lo i phí khác ho c ư c tính b ng ngo i t ho c ư c tính b ng ng Vi t Nam. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T M CHU LAI i u 27. Ban qu n lý KKTM Chu Lai do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p nh m th c hi n vi c qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng trên các lĩnh v c u tư, phát tri n kinh t t i KKTM Chu Lai. Ban qu n lý KKTM Chu Lai là cơ quan qu n lý nhà nư c có tư cách pháp nhân, có con d u mang hình qu c huy, có biên ch , có kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p, là u m i k ho ch ư c cân i riêng v n xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c. Trư ng Ban qu n lý KKTM Chu Lai do Th tư ng Chính ph b nhi m. Các Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam b nhi m. Các B : Thương m i, Qu c phòng, Công an, Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Nam y quy n và hư ng d n Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n cơ ch qu n lý m t c a, t i ch có hi u qu . i u 28. Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh i v i Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh, Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu và các quy nh t i Quy ch này. Ban qu n lý KKTM Chu Lai có các nhi m v và quy n h n : 1. Xây d ng quy ho ch t ng th và i u l ho t ng c a KKTM Chu Lai y ban nhân dân t nh Qu ng Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t; l p Quy ho ch chi ti t U ban nhân dân t nh Qu ng Nam trình B Xây d ng phê duy t; t ch c ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t và i u l ho t ng. 2. Xây d ng danh m c các d án u tư và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. C p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, ch ng ch xu t x hàng hoá t i KKTM Chu Lai và các ch ng ch khác theo u quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Giao ho c cho các nhà u tư thuê t, m t nư c th c hi n các d án u tư.
  9. 5. Xây d ng các khung giá và l phí trình cơ quan có thNm quy n xem xét ban hành th c hi n t i KKTM Chu Lai. 6. Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư, kinh doanh và ho t ng t i KKTM Chu Lai. 7. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong KKTM Chu Lai phù h p v i Quy ch này và i u l ho t ng c a KKTM Chu Lai. 8. Th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng các ngu n thu ngân sách ư c u tư tr l i trên a bàn KKTM Chu Lai theo úng quy nh; qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c t i KKTM Chu Lai. 9. T ch c, tri n khai, gi i thi u, àm phán xúc ti n u tư trong và ngoài nư c. i u 29. Ngân sách nhà nư c h tr u tư h t ng cho KKTM Chu Lai tương ng v i s thu phát sinh trên a bàn KKTM Chu Lai như sau : a) 100% s thu trong 10 năm u k t khi có Quy t nh thành l p; b) 50% s thu k t năm th 11 n năm th 20; c) T năm th 21 tr i th c hi n theo quy nh chung. Cho phép Ban qu n lý KKTM Chu Lai dùng qu t t o v n phát tri n h t ng. Ban qu n lý KKTM Chu Lai ư c phép phát hành trái phi u công trình trong nư c huy ng v n u tư ngoài m c kh ng ch i v i m c huy ng c a t nh Qu ng Nam. Ban qu n lý KKTM Chu Lai ư c thu phí ho c l phí s d ng các công trình h t ng, ti n ích công c ng trong KKTM Chu Lai. i u 30. U ban nhân dân t nh Qu ng Nam có trách nhi m : 1. Ch o l p quy ho ch t ng th và i u l ho t ng c a KKTM Chu Lai trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ch o l p quy ho ch chi ti t trình B Xây d ng phê duy t; th c hi n qu n lý các d án theo úng quy ho ch ư c duy t, y quy n cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai phê duy t các d án u tư trong nư c thu c thNm quy n; phê duy t danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm t i KKTM Chu Lai. 2. Quy t nh vi c mi n gi m ti n thuê t và h tr chi phí ào t o ngư i lao ng trong KKTM Chu Lai. 3. Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c qu n lý KKTM Chu Lai. 4. Ch o, t o i u ki n cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n y các nhi m v quy nh t i Quy ch này.
  10. 5. Ch o U ban nhân dân th xã Tam Kỳ, y ban nhân dân huy n Núi Thành th c hi n gi i phóng m t b ng và các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p KKTM Chu Lai ho t ng ư c thu n l i. i u 31. Các B , ngành th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i KKTM Chu Lai và y quy n cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n các ch c năng, nhi m v thu c ph m vi thNm quy n thu c các lĩnh v c u tư, xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý t ai, lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Quy ch này. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, y quy n cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai, các B , ngành và y ban nhân dân t nh Qu ng Nam th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i KKTM Chu Lai b ng cách t ch c các ơn v tr c thu c n m trong KKTM Chu Lai th c thi nhi m v , thNm quy n c a mình nh m t o thu n l i cho ho t ng c a các nhà u tư và các doanh nghi p trong KKTM Chu Lai. i u 32. H i quan KKTM Chu Lai th c hi n vi c giám sát và qu n lý hàng hoá lưu thông gi a Khu phi thu quan v i nư c ngoài và hàng hoá lưu thông gi a Khu phi thu quan v i khu v c còn l i trên lãnh th Vi t Nam. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 33. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong KKTM Chu Lai không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 34. Nh ng ưu ãi dành cho các doanh nghi p ho t ng trong KKTM Chu Lai theo Quy ch này ư c phép áp d ng i v i các doanh nghi p ã ư c ho t ng trên a bàn KKTM Chu Lai trư c ngày ban hành Quy ch này. Khi các cơ ch , chính sách m i ưu ãi hơn ư c ban hành thì ư c áp d ng cho KKTM Chu Lai.
Đồng bộ tài khoản