intTypePromotion=1

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
298
lượt xem
8
download

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  108/TTg  n g µ y   T t p s 22 th¸ng 2 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  c ö  Trë n g  ba n   h Ø  ®¹ o Trun g  ¬ n g   æ i  m íi  o a n h  n g hi Ö p   µ  Trë n g  ba n  C ® d v C h Ø  ®¹ o c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Çu  yªu c c«ng  t¸c, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    ö   é  ëng  é  Õ   ¹ch  µ  Çu   Çn  ©n    1.­C B tr B K ho v§ tTr Xu Gi¸kiªm  ­ Tr ëng ban Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  æi  íi doanh  ¬ ® m  nghiÖp thay  ng  Ý  ®å ch Phan V¨n  Ö m. Ti §i Ò u 2.­Cö   é   ëng  é   µi chÝnh    B tr BT  NguyÔn Sinh  ïng  H kiªm  ëng  Tr ban Ban ChØ   o    Çn    ®¹ cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícthay ®ång  Ý  nh n     ch Phan  V¨n  Ö m. Ti §i Ò u    é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ©n    é  ëng  é  3.­B tr B K ho   § tTr Xu Gi¸,B tr B Tµi chÝnh    Nguy Ôn Sinh  ïng,Bé   ëng    ñ   Öm   H   tr ­ Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph   Bé   ëng  Trëng  tr ­  ban Ban    Tæ chøc  C¸n  é   ña  Ýnh  ñ  Þu  ­  b c Ch ph ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2