intTypePromotion=1

Quyết định 1084/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
5
download

Quyết định 1084/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1084/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi Việt Nam đồng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1084/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  1084/2003/Q§­N H N N  n g µ y 16  n th¸ng 9 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  t û  Ö h u y  ® é n g  ti Ò n g ö i  N §   vi l V ® è i víi  chi n h¸nh n g © n  h µ n g  n íc n g o µ i  h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t N a m  Vi T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  cø  LuËt C¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  cña  Ýnh     Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 13/1999/N§­   µy  CP ng 17/3/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc, ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi,v¨n  v tæ     c tæ  td n    phßng  i ®¹   diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖtNam; c tæ  td n     i   ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ho¹t ®éng  ¹  Öt  Ng h n      t iVi Nam   õ c¸c    (tr   chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Hoa  ú)  îc phÐp  Ën  Òn  öikh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n  K ®  nh ti g   kh   kh vµ  Òn  öi tiÕtkiÖm   ti g     b»ng  ng  Öt Nam   ña    ©n  Öt Nam   µ  ®å Vi   c c¸ nh Vi   v ph¸p  nh©n  µtæ  l   chøc  Öt Nam   Vi   kh«ng  ã  c quan  Ö   Ýn  ông  íi ©n  µng  èi®a   htd v  ng h t  b»ng 50%   èn  îccÊp. v ®  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ®Þ n c hi l   t   1/10/2003.C¸c    quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 1  Quy Õt  nh  µy  Þ  û  á. ®Þ n b hu b §i Ò u 3.  Ch¸nh v¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô     ©n   µng  µ  Ng h Nh n   tr V c¸c Ng h v Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc td phing h   tr c¸c ®¬ v c li   thu   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam,  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c    chi nh¸nh  Ng ©n   µng  íc ngoµi (trõc¸c chi nh¸nh  ©n   µng  h n       Ng h Hoa  ú)  ¹t®éng  ¹  K ho   ti ViÖtNam   Þu    ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2