intTypePromotion=1

Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
11
download

Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  1085/2002/Q§­N H N N   g µ y  07 th¸ng 10  m  2002  n n¨ v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  th Ê u c hi  µ  c h o  vay q u a  ® ª m   u y Õ t ® Þ n h   v q trong thanh to¸n ® i Ö n   ö liªn N g © n   µ n g   t   h T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 64/2001/N§­   µy  9­ CP ng 20­ 2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ¹t®éng  ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ;     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  h Quy  Õ   Êu    µ  ch th chi v cho vay qua  ªm   dông  ® ¸p  trongthanh    iÖn  öli   ©n  µng  Ìm    to¸n® t   ªnNg h k theo quyÕt ®Þnh  µy.     n §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  3: Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  µ thµnh  ®è Ng h l  viªn trùc tiÕp  ña  Ö   èng      c h th thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng  Þu    t   ªnNg h ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  th Ê u c hi v µ  c h o  v ay q u a  ® ª m  ¸p d ô n g   trong thanh to¸n ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g    N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1085/2002/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng10  07    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u  :Ph¹m    µ  i t ng ¸p dông  1  viv ®è  î     Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  Êu    µ  ®Þ vi th chiv cho  vay qua  ªm   ña  ©n   ® c Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   i  íic¸c Ng ©n   µng  µ thµnh    ùc tiÕp  Nh n     ®è v     h l  viªntr   tham  giah Ö   èng    th thanh    iÖn  öli   ©n  µng  äit¾tlµNg ©n  µng)nh»m   to¸n® t   ªnNg h (g       h   ®¸p øng  Çn  èn  Õu  ôt  ¹m  êitrong  ph v thi h t th   thanh to¸n ®iÖn  ö  ªnNg ©n     t li   hµng. §i Ò u  Gi¶ithÝch  õng÷ 2:    t  1­  Êu    Th chitrong thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  µ viÖc    ©n     to¸n® t   ªnNg h l  c¸c Ng hµng  îc chi vîtsè    ã    µikho¶n  ®       d c trªnt   thanh to¸n cña  ×nh  ë   ¹  ë     m m t i giao S   dÞch   ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ­Ng h Nh n     trongngµy    thanh  to¸n. 2­ Cho  vay qua  ªm   ® trong thanh    to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng  µ h×nh    t   ªnNg h l  thøc t¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   i víi   ©n  µng.    i v c Ng h Nh n     ®è     Ng c¸c h §i Ò u  M ôc  ch  Êu    µ  vay  3:  ®Ý th chiv cho  qua  ªm ® 1­ C¸c  ©n  µng  îcthÊu      ﮾ p   Õu  ôtvèn    Ng h ®  chi®Ó b   thi h   thanh    ¹m  to¸nt thêitrongngµy      trong thanh    iÖn  öli   ©n  µng.   to¸n® t   ªnNg h 2­ C¸c  ©n   µng  îcNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     Ng h ®  h Nh n     cho  vay  qua  ªm   ® ®Ó   Êtto¸nkho¶n  Êu    ¹ thêi®iÓ m   èingµy  µm  Öc. t    th chit     i cu   l vi §i Ò u    Òu  Ön  Êu    µ  vay  4: §i ki th chiv cho  qua  ªm ® § Ó   îc thÊu    µ  ®  chiv vay qua  ªm,    ©n   µng  ® c¸c Ng h ph¶icã      iÒu    ®ñ c¸c ® kiÖn  sau: 1­  ã   Êy    Þ  Êu    µ  C gi ®Ò ngh th chiv vay qua  ªm   îcNg ©n   µng  µ   íc ® ®  h Nh n   ViÖtNam   Êp  Ën;   ch nh 2­ Thõa  Ën  µ  Êp  µnh      nh v ch h c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy; ch n 3­ Cã   µi   t  s¶n  Ç m   è    ùc hiÖn  ¶m   c c ®Ó th   ® b¶o  Òn vay. ti   §i Ò u    µis¶n  Ç m   è  kho¶n  Êu    vay  5: T   c c cho  th chi,cho  qua  ªm   ® 1­  µi s¶n  Ç m   è  T  c c cho kho¶n  Êu    µ  th chiv vay qua  ªm   ña    ©n   ® c c¸c Ng hµng  bao  å m: g a) TÝn  Õu    phi kho  ¹c Nhµ   íc; b  n b) TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc;   phi Ng h Nh n c) C¸c  Êy  ê cã    Þ kh¸c do  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy    gi t   gi¸tr     Th ®è Ng h Nh n   ®Þnh trongtõng thêikú.     
  3. 3 2­ §iÒu  Ön  Êp  Ën  i víi µis¶n  Ç m   è:   ki ch nh ®è       t c c GiÊy  êcã    îcNg ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   Êp  Ën  µm  µis¶n  t   gi¸®   h Nh n     ch nh l t   cÇ m   è    ã      iÒu  Ön  c khic ®ñ c¸c® ki sau: a)  C¸c  ©n   µng  µ ngêi thô  ëng  ®èi víigiÊy  ê  ã      Ng h l    h (    t c gi¸ghi danh),   hoÆc   µngêin ¾ m   ÷hîp ph¸p (®èivíi Êy têcã    danh); l    gi          gi     gi¸v«  b) GiÊy  êcã    Ç m   è    t   gi¸c c theo quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy  ã  êih¹n    ®Þ t  i 2  n c th   cßn  ¹tèi Óu lµ10  µy; l    i thi     ng c) §îcgiao dÞch,® îcthanh            to¸ncho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íi   Ng h Nh n     v  t c¸ch lµ ngêithø  theo       ba  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   cam   Õt  ña  êithô h­ k c ng     ëng. d)  êng  îp  Êy  ê  îc ph¸t hµnh  íih×nh  Tr h gi t ®     d  thøc      ghi sæ ph¶i cã      x¸c nhËn  µ  v b¶o  ¶m   ña  chøc  ã  ® c tæ  c tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n ®èi  íigiÊy  ê cã    v  t  gi¸®ã   Ò   Öc  Ïthanh      v vi s   to¸ncho  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam       ©n   Ng h Nh n     khic¸c Ng hµng  ã  î®Õ n   ¹n nhng  a  c n  h  ch thanh to¸n. 3­ Gi¸trÞ cña  Êy  ê cã    Ç m   è  îc®Þnh        gi t   gi¸c c®  gi¸theo  ×nh  h thøc  Õt chi   khÊu  ¹  êi®iÓ m   ë   ti   th S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc ®Þnh    d Ng h Nh n   gi¸.C«ng  thøc  ®Þnh    Êy têcã      gi¸gi     gi¸nh sau: GT G = Ls  n x  1  + 365  100 x  Trong  : ®ã ­G:    Þcña  Êy têcã    ¹ thêi®iÓ m   nh    gi¸tr   gi     gi¸t     i ®Þ gi¸; ­GT:    Þcña  Êy têcã      n   ¹n:   Gi¸tr   gi     gi¸khi®Õ h +  èi víigiÊy  ê cã    îc ph¸thµnh  §   t   gi¸®     theo  ×nh  h thøc ngang  Ö nh     m gi¸, th× GT   µsè  Òn thanh    Êy têcã      n   ¹n (c¶ gèc  µ  i .   l   ti   to¸ngi     gi¸khi®Õ h     v l∙ ) +  èivíi Êy tê cã    îcph¸thµnh  §   gi     gi¸®     theo  ×nh  h thøc chiÕtkhÊu, th× GT          lµm Ö nh     ña  Êy têcã    gi¸c gi     gi¸; ­ Ls:L∙isuÊt ¸p dông    nh    µl∙suÊt tróng thÇu  Ýn  Õu            ®Ó ®Þ gi¸l     i     T phi kho b¹c,tÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc,c¸c giÊy tê cã      phi Ng h Nh n         gi¸kh¸c t¹ phiªngiao dÞch   i      gÇn  Êt víithêi®iÓ m   nh    Ýnh  nh       ®Þ gi¸(t theo %/n¨m)  Së   do  giao dÞch    ©n     ­ Ng hµng  µ   ícViÖtNam     nh  ú theo lo¹ giÊy têcã  Nh n     x¸c®Þ tu    i       gi¸. ­n:thêih¹n cßn  ¹cña  Êy têcã         l  i gi     gi¸. 4­  êng  îp    Þ cña  Êy  ê cã    Ç m   è  ¹  ë   Tr h gi¸tr   gi t   gi¸c c t i giao  Þch  ©n   S d Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Êp  ¬n  Nh n     th h møc   Êu    ùc tÕ, th×    ©n   µng  th chith     c¸c Ng h ph¶ibæ     sung  Êy tê cã    ¾n  ¹n  Ç m   è    ¶m   gi     gi¸ng hc c ®Ó ® b¶o    Þ giÊy tê cã  gi¸tr      gi¸cÇ m   è  èi Óu b»ng    c t  thi   105%   møc  Êu    ùc tÕ. th chith  
  4. 4 §i Ò u    6: Møc  Êu    µ  vay  th chiv cho  qua  ªm   ® 1­ Møc  Êu      th chib»ng  Çn  èn  ph v thanh    Õu  ôt thùc tÕ  to¸nthi h     trong giao    dÞch thanh    iÖn  ö li   ©n   µng, nhng  to¸n® t   ªnNg h   tæng møc  Êu    th chikh«ng  ît v  qu¸ 95%     ÞgiÊy têcã    Ç m   è.   gi¸tr       gi¸c c 2­ Møc  cho vay qua  ªm   ® b»ng  è    Êu    ùc tÕ  ¹  êi®iÓ m   èi s d th chith   t i   th cu   ngµy  µm  Öc  ng  l vi nh kh«ng  ît   v   95%     ÞgiÊy têcã    Ç m   è. qu¸ gi¸tr       gi¸c c §i Ò u      Êtcho  qua  ªm   7: L∙isu   vay  ® Møc     Êt  l∙ su cho  i vay qua  ªm   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ® do  h Nh n     quy ®Þnh  ïhîp víi ôc    Ýnh  ph       m tiªuch s¸ch tiÒn tÖ      trongtõng thêikú.      §i Ò u    8: Quy  ×nh thÊu    µ  vay  tr   chiv cho  qua  ªm. ® 1­ Quy  ×nh thÊu    tr   chi Khi Ng ©n   µng  Õu  èn    h thi v trong tµikho¶n  Òn göithanh    µ      ti     to¸nm kh«ng  thÓ    bæ sung  èn  õ nguån  èn  ña  Ýnh  ©n   µng  v t  v c ch Ng h hoÆc  th«ng qua    c¸c giao  Þch    Þ  êng  Òn  Ö, th×  Ö   èng  d trªnth tr ti t   h th thanh    iÖn  ö li   ©n   to¸n® t   ªnNg hµng  ù ®éng  t  t¨ng sè  Òn  èi®a     ti t   b»ng  95%     Þ tµis¶n  Ç m   è  gi¸tr     c c trong tµi    kho¶n  Òn göithanh    ña  ©n  µng    ùc hiÖn  Önh  ti     to¸nc Ng h ®Ó th   l thanh to¸n.Khi    vèn trong tµikho¶n  Òn göithanh    ña  ©n   µng  îcbæ      ti     to¸nc Ng h ®   sung,th×  Ö    h thèng thanh    ù®éng  Ých tr¶kho¶n  Êu  to¸nt   tr     th chi. 2­ Quy  ×nh cho    tr   vay  qua  ªm   ® a) § Õn  èingµy  µm  Öc,sè    µikho¶n  Òn göithanh      cu   l vi   d t   ti     to¸nkh«ng    ®ñ ®Ó   Êtto¸nkho¶n  Êu    ×  Ö   èng  t    th chi,th h th thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  to¸n® t   ªnNg h tù ®éng    chuyÓn kho¶n  Êu    a  îc tÊt to¸n sang  th chi ch ®       kho¶n cho vay    qua ®ªm   µ  ©n  µng  v Ng h ph¶ichÞu      l∙vay  i qua  ªm. ® b) Sang  µy  µm  Öc  Òn kÒ   Õp  ng l vi li   ti theo,Ng ©n   µng  ùc hiÖn    î   h th   tr¶n   gèc  µ    v l∙kho¶n  i cho  vay  qua  ªm   ® cho  ë  S giao dÞch  ©n  µng  µ   ícViÖt   Ng h Nh n     Nam.  êng  îp  ©n   µng  a    Õt  î qua  ªm,  Tr h Ng h ch tr¶h n   ® kho¶n  î vay  n  qua  ªm   ® cßn  ¹® îcchuyÓn  µnh  l    i th kho¶n  Êu    ña  µy  µm  Öc  . th chic ng l vi ®ã §i Ò u  Xö  ýtr ng  îp Ng ©n  µng  9:  l   ê h   h kh«ng    îcnîvay  tr¶®     qua  ªm   ®   êng  îp  Tr h sau  ngµy  µm  Öc  Õp  02  l vi ti theo  Ó   õ ngµy  k t  kho¶n  cho    vay qua  ªm     ® ph¸tsinh,Ng ©n   µng    h kh«ng thanh    Õt  î vay  to¸nh n   qua  ªm,  ©n   ® Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     th«ng b¸o yªu  Çu  ©n   µng    î.N Õ u   c Ng h tr¶n   sau    02 ngµy  µm  Öc  Õp theo  Ó   õ ngµy  l vi ti   k t  th«ng  m µ   ©n   µng  Én  b¸o  Ng h v kh«ng    tr¶ h Õt  î vay  n  qua  ªm,  ×  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ö  ýtµis¶n  Ç m   è  ® th Ng h Nh n     x l    c c ®Ó   thu  î  n vay qua  ªm   µ  ® v xem   Ðt  x xo¸    ©n   µng      Ö   èng  tªn Ng h ®ã trªn h th thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h §i Ò u 10: Tr¸chnhiÖ m  ña  ©n  µng    c Ng h 1­ Ng ©n  µng  ã  Üa  ô    îgèc  µ    èn    h c ngh v tr¶n   v l∙v vay  i qua  ªm   ng  ¹n. ® ®ó h 2­ Bæ     sung  Êy têcã    ¾n  ¹n  Ç m   è    ¶m   gi     gi¸ng hc c ®Ó ® b¶o    ÞgiÊy tê gi¸tr      cã    Ç m   è  èi Óu b»ng  gi¸c c t  thi   105%   møc  Êu    ùc tÕ. th chith  
  5. 5 §i Ò u 11: Quy Òn   ¹n  µ  h v tr¸chnhiÖ m   ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt   c Ng h Nh n     Nam   1­ Tõ  èithÊu    µ    ch   chiv cho  vay  qua  ªm   i víi ©n  µng  ® ®è     Ng h kh«ng  ã    c ®ñ ®iÒu  Ön  ki theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 4  ch n 2­ Lu  ÷vµ    gi   b¶o  qu¶n  Êy têcã    ña    n  Þ  ©n  µng  Ç m   è. gi     gi¸c c¸c®¬ v Ng h c c 3­ Xö   ýgiÊy tê cã    Ç m   è      î n Õu  ©n   µng    l      gi¸c c ®Ó thu n   Ng h kh«ng    îc tr¶®   nîvay    qua  ªm. ® §i Ò u      12: Tæ chøc  ùchiÖn  th   C¸c  ©n   µng  Ng h tham    Ö   èng  gia h th thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng    t   ªnNg h thùc hiÖn    Quy  Õ   µy.ViÖc  öa  æi,bæ   ch n   s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2