intTypePromotion=3

Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
220
lượt xem
25
download

Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1087/2003/Q§­N H N N  N g µ y  17  th N th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   9  Q b ¶ o  v Ö  b Ý  m Ë t  n h µ  n íc trong n g © n  h µ n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­C¨n  LuËt söa  æi,bæ     cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  µng  µ   m s® c Lu   h Nh nícViÖtNam   è      s 10/2003/QH11  µy  ng 17/06/2003; ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l B¶o  Ö   Ý   Ët  µ   ícsè  v b m Nh n   03/2000/PL­UBTVQH10   ngµy  28/12/2000; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 33/2002/N§­   µy  CP ng 28/3/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti    h Ph¸p  Önh  l B¶o  Ö   Ý  Ët  µ  íc; v b m nh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Ch¸nh  V¨n  phßng  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch B¶o  Ö   Ý  vb m Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng. nh n     Ng h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng c«ng  ® b¸o. Quy Õt  nh   è 299/Q§­ ®Þ s NH4   µy 26/11/1994  ña  ng c Thèng  c  ©n  µng  µ   ích Õt  Öu  ùcthi µnh. ®è Ng h Nh n   hi l     h §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Tæng   Óm   ki so¸t,Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt   v thu Ng h Nh n   ®è Ng h Nh n     Nam     chi nh¸nh  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ, tr  Tæng  Gi¸m ®èc (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu tr¸ch tæ  td ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ B ¶ o  v Ö  b Ý  m Ë t  n h µ  n í c trong n g µ n h  N g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1087/2003/Q§­NHNN ngµy 17/9/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Ý   Ët  µ  íctrongngµnh  ©n  µng  1­ B m nh n     Ng h bao  å m   ÷ng    g nh tin tøc vÒ   ô, viÖc,tµiliÖu,vËt,®Þa   iÓ m,  êigian,lêinãicã  éidung    v        ® th        n  quan  träng thuéc  Ünh  ùc  ¹t®éng  ©n  µng  a    l v ho   ng h ch c«ng  è  b hoÆc  kh«ng c«ng  bè, n Õu  Þ   ÕtlésÏg©y    b ti       ¶nh  ëng  n   ninh,chÝnh  Þ,kinh tÕ  µ  Ünh  h ®Õ an    tr     vl vùc kh¸ccña  µ   íc,cña  µnh  µ  îccÊp  ã  Èm  Òn    Nh n   ng v®  c th quy quy  nh  ®Þ trong  danh  ôc  Ý  Ët  µ   íc. m b m Nh n §i Ò u 2 1. Quy  nh  µy  îc¸p dông    ®Þ n ®    cho  Ö   èng  ©n  µng  µ   íc,c¸ctæ  h th Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c doanh  nghiÖp  trong ngµnh  ©n  µng  íi y  äit¾t   ng h (d  ®© g     lµ ®¬n   Þ), c¸c    v  c¸n  é, viªn chøc  b    trong  µnh  ©n   µng, tæ  ng ng h   chøc  µ    v c¸ nh©n  ã  ªnquan. c li   2.Nghiªm  Ê m   äi  µnh      Ëp,xö  ý, µm  é,lµm  Êt,chiÕm  o¹t,   c mh vithu th   l   l l  m  ®   mua      û    Ðp  ÷ng  b¸n,tiªuhu tr¸ph nh i th«ng    éc bÝ  Ët  µ  íctrong ngµnh  tinthu   m nh n     Ng ©n  µng. h C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u  X¸c  nh  µ  ng  Êu    Ët  i víi µiliÖu,vËtmang  Ý  3­  ®Þ v ®ã d ®é m ®è       t    b m Ët  µ  íc. nh n 1­  µi liÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  íc tuú theo  T     bm nh n     møc    Ët  ®é m ph¶i®ãng    dÊu    Ët:TuyÖt  Ët,Tèim Ët  ®é m   m    hoÆc   Ët. M 2­ Khiso¹n th¶o v¨n b¶n  ã  éidung  Ý  Ët  µ  íc,ngêiso¹n th¶o v¨n         cn  b m nh n          b¶n ph¶i®Ò   Êtmøc    Ët  õng tµiliÖu,ngêiduyÖt ký      su   ®é m t           v¨n b¶n  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m  Õt ®Þnh  ng  Êu    Ët  µ  ¹m   u  µnh  µiliÖu. quy   ®ã d ®é m v ph vil h t  3­ §èivíi Ët mang  Ý   Ët  µ  ícph¶icã           v b m nh n     v¨n b¶n    â tªncña  Ët l   ghir     v  u kÌm  theo vµ  ng  Êu    Ët  µo      ®ã d ®é m v v¨n b¶n  µy. n 4­ M É u     con  Êu      Ët d c¸c®é m ­M É u     con  Êu    Ët”  d ®é “M    M Ët
  3. 3 H×nh  ÷  Ët,kÝch  íc20mm   8mm,  ã  êng  Òn  ch nh   th   x  c® vi xung  quanh,bªn    tronglµch÷ m Ët”inhoa  Ðt  m,     “    m ®Ë c¸ch ®Ò u   êng  Òn    ® vi 2mm. ­M É u     con  Êu  èim Ët” d “T   t iM Ë t è  H×nh  ÷  Ët,kÝch  íc30mm   8mm,  ã  êng  Òn  ch nh   th   x  c® vi xung  quanh,bªn    tronglµch÷ tèi Ët”inhoa  Ðt  m,     “  m    n ®Ë c¸ch ®Ò u   êng  Òn    ® vi 2mm. ­M É u     con  Êu  d “TuyÖt m Ët”   t Ö tM Ë t uy   H×nh  ÷  Ët,kÝch  íc40mm   8mm,  ã  êng  Òn  ch nh   th   x  c® vi xung  quanh,bªn    tronglµch÷ tuyÖtm Ët”inhoa  Ðt  m,     “      n ®Ë c¸ch ®Ò u   êng  Òn    ® vi 2mm. ­M É u     con  Êu    åitµiliÖu mang  Ý  Ët  µ  íc d thu h       b m nh n TµilÖ u hu  åi  i t h Thêih¹ .....   n..... H×nh  ÷  Ët,kÝch  íc 80mm   15mm,  ã  êng  Òn  ch nh   th   x  c® vi xung  quanh,   bªn trong cã    µng  ÷, hµng    µ hµng  ÷      hai h ch   trªnl   ch in hoa  Ðt  m   Tµi liÖu n ®Ë “     thu håi   µng  íi µch÷  êih¹n”inth ng    u   µng  µ    Êu  Ê m       ”,h d  l “Th       ê ë ®Ç h v c¸cd ch cho ®Õ n   Õt,ch÷      µng  h  ë c¸ch c¸ch ®Ò u   êng  Òn    ® vi 2mm. D Êu   håi tµiliÖu mang  Ý   Ët  µ   íc sö  ông  thu        bm Nh n   d trong tr ng  îp  µi  ê h t   liÖu m Ët    chØ  îcph¸tra trong m ét  êih¹n nhÊt ®Þnh, ngêisö  ông  ®        th          d chØ  îc ®  sö  ông  d trong thêih¹n    åinép  ¹ cho  ¬iph¸ttµiliÖu.Khi ®ãng  Êu  µi    ®ã r   l i n        d “T   liÖu thu håi”vµo  µiliÖu ph¸tra,ë      t        dßng  êih¹n  th   ph¶ighirâ thêigian thu håi            tµiliÖu tr cngµy,giêcô  Ó.     í      th ­M É u     con  Êu  d “ChØ  êicã    íi® îcbãc  ×” ng   tªnm     b C hØ   ­êicã ª m í  ­î bãc  × ng   t n  i® c  b H×nh  ÷  Êt,kÝch  íc 100mm   10mm,  ã  êng  Òn  ch nh   th   x  c® vi xung  quanh,   bªn trong lµ hµng  ÷     ch “ChØ  êi cã    íi ® îc bãc  ×”    êng, nÐt  m,  ng   tªn m     b in th   ®Ë c¸ch ®Ò u   êng  Òn    ® vi 2mm. D Êu  “ChØ  êi cã    íi ® îc bãc  ×”  ö  ông  ng   tªnm     b sd trong tr ng  îp    ê h chuyÓn  tµiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   íc®é   Öt  Ët  µ        b m Nh n   Tuy m m chØ  êinhËn  íi® îc ng   m    bãc  ×    ¶m   b ®Ó ® b¶o  Ý   Ët  ña  µiliÖu,ngoµib×    â  ä    êi nhËn, bm c t      ghir h tªnng     bé  Ën  ph chuyÓn  µiliÖu ph¶ichuyÓn  Ën    êicã      ×. t      t tayng   tªntrªnb M ùc  ïng ®Ó   ng    ¹ con  Êu    µm ùc  µ u   ¬i. d   ®ã c¸clo i   d trªnl   m ®á t Bé  Ën      ö  ýtµiliÖu mang  Ý  Ët  µ   íccña  ¬  ph v¨n thx l       b m Nh n   c quan,®¬n  Þ    v chÞu  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ng    ¹  l   ®ã c¸c lo icon  Êu    d trªntheo  ù  s chØ  o  ña  ®¹ c
  4. 4 thñ tr ng  ¬    ë c quan,®¬n  Þ    v hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn    nh    Ët  c c th quy x¸c ®Þ ®é m theo  quy  nh. ®Þ §i Ò u  In,sao,chôp  µiliÖu,vËtmang  Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  4­      t     b m nh n     Ng ©n  µng. h ViÖc    in,sao, chôp  µiliÖu,vËt    t    mang   Ý   Ët  µ  íc ph¶i thùc  Ön  bm nh n     hi theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  Öc      ®è Ng h Nh n   ®Þ vi in,sao, chôp  µi   t  liÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng      Öt  Ët,Tèi    b m nh n     Ng h ë ®é Tuy m     m Ët,ghicô  Ó  è îng in,sao,chôp.Thèng  c  û  Òn  Öc  Õt  nh       th s l         ®è u quy vi quy ®Þ in,sao,chôp  µiliÖu,vËtmang  Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng          t     b m nh n     Ng h ë ®é M Ët  cho  ñ   ëng  ô,  ôc,  Th tr VC c¸c  chøc  ù  tæ  s nghiÖp, doanh    nghiÖp trong   ngµnh  ©n  µng,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     ng h   h Nh n     chinh¸nh  tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng, tæ  ¬   chøc  Ýn  ông  ¬i trùc tiÕp  td n    qu¶n  ý tµiliÖu,vËt l       mang  Ý  Ët  . b m ®ã 2. ViÖc      in,sao, chôp  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët    t     bm ph¶i tiÕn  µnh    ¬i   h ën   ®¶m  b¶o  Ý  Ët,an  µn.ChØ     b m   to   in,sao,chôp  ng  è    ®ó s b¶n  ∙  îcphª duyÖt. ®®       Sau      khi in,sao, chôp    xong ph¶i kiÓm     ¹  µ  û    tra l i hu ngay  v b¶n   thõa, b¶n  d   háng, giÊy  Õn,  Êy    n gi matterdïng    cho m¸y    inroneo,m¸y      èc vµ    ü    insiªut   c¸c k thuËtkh¸ctrªnm¸y  Ýnh    ¶m        t ®Ó ® b¶o kh«ng  èiphôc  ¹® îcth«ng  kh   l    i tin. 3.§¸nh    m¸y,in,sao,chôp  µiliÖu m Ët       t    xong  ph¶i®ãng  Êu    Ët,dÊu    d ®é m   thu  åi (nÕu  Çn), ®¸nh  è  h  c   s trang,sè    b¶n, sè îng    ¹m   u  µnh, n¬i   l in,ph vi l h    nhËn,tªnngêi®¸nh       m¸y,inso¸t,     sao,chôp  µiliÖu.   t  4. Kh«ng  ö  ông    sd m¸y  Ýnh  ∙  èim¹ng  t ®n  Internetvµ    ¹ng    c¸c m m¸y  Ýnh  t kh¸cra ngoµingµnh    ¸nh       ®Ó ® m¸y,in,    sao  µiliÖu m Ët. t    5. Tµi liÖu mang  Ý   Ët  µ  íc sao, chôp    ¹ng       bm nh n     ëd b¨ng,®Ü a     ph¶i® îc    niªm phong  µ  ng  Êu    Ët,    â    êi sao, chôp    ×a  v ®ã d ®é m ghi r tªn ng     ëb niªm  phong. §i Ò u 5­  Ën  V chuyÓn, giao  Ën  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  íc   nh t     bm nh n   trongngµnh  ©n  µng.   Ng h 1.VËn    chuyÓn  µiliÖu,vËtmang  Ý  Ët  µ   íc t     b m Nh n a. Tµi liÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   íc khi vËn        bm Nh n     chuyÓn ph¶i ® îc ®ùng     trong bao  ×  ¾c  ¾n    b ch ch b»ng  ¹  Ët liÖu phï hîp;khicÇn  Õtph¶iniªm  lo i   v       thi     phong  theo quy  nh;  ã  ¬ng  Ön  Ën  ®Þ c ph ti v chuyÓn  b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  m äi  ×nh  èng; tr ng  îp  Ðt  Êy  Çn  Õtth×  t hu   ê h x th c thi   ph¶i bè  Ý ngêi b¶o  Ö     tr     v viÖc  Ën  v chuyÓn    µiliÖu,vËt®ã. c¸ct      b. C¸c th«ng    Ý   Ët  µ  íc khi truyÒn  i  tinb m nh n     ® b»ng  ¬ng  Ön  Ôn  ph ti vi th«ng  µ  ¹ng  vm m¸y  Ýnh  t ph¶i® îc m∙        ho¸ theo  quy  nh  ña  µ  íc vµ  ña  ®Þ c nh n   c ngµnh. 2.Giao  Ën,thu håitµiliÖu,vËtmang  Ý  Ët  µ   íc   nh            b m Nh n M äi  êng  îp giao,nhËn  µiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ   ícgi÷a nh÷ng  tr h    t     b m Nh n     ngêi:ngêidù      th¶o,v¨n th      ,giao th«ng    viªn, êicã   ng   tr¸chnhiÖm     Õt,ng­   gi¶iquy   êi l gi÷,b¶o   u    qu¶n,.   u   . ®Ò ph¶i vµo  .   sæ,  ã  ý  Ën  ÷a  c k nh gi bªn  giao  µ    v bªn nhËn.
  5. 5 a. ViÖc  öi tµiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   íc ph¶ithùc hiÖn    g      bm Nh n       theo    c¸c quy  nh  ®Þ sau: ­ Vµo    sæ:  íc khigöi tµiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   íc ph¶ivµo    Tr            bm Nh n     sæ “TµiliÖu ®i”®Ó        theo  âi.Sæ   µiliÖu ®i”ph¶ighi®Çy      ôc:  è     d  “T         ®ñ c¸c m S thø tù (®ång  êilµsè  µiliÖu göi®i),ngµy,th¸ng,n¨m, n¬inhËn, trÝch yÕu  éi   th     t                  n  dung,®é   Ët,®é   Èn,ngêiký,ghichó.Trêng  îp göitµiliÖu,vËt mang  Ý    m   kh         h        b m Ët  µ   íc®é   Nh n   “TuyÖt m Ët” th× céttrÝch yÕu  éidung          n  chØ  îcghikhingêi ®      cã  Èm  Òn  ng  . Tµi liÖu göi®i  th quy ®å ý        ph¶icho  µo  ×    v b d¸n  Ýn  µ  k v chuyÓn  ®Õ n         µm  ×  µigöi®i. v¨n th®Ó l b ngo     ­ Lµ m   ×: Tµi liÖu mang  Ý   Ët  µ   ícgöi®i    b      b m Nh n     ph¶ilµm  ×   b riªng.GiÊy    lµm  ×  b ph¶i dïng  ¹  Êy    ã  Êm   íc,kh«ng  ×n  Êu    lo igi dai,kh th n  nh th qua  îc;hå  ®  d¸n ph¶idÝnh,khã  ãc.       b Tµi liÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   ícthuéc ®é   Ët”ngoµib×  ng  Êu       bm Nh n     “M     ®ã d ch÷                        C   (con  Êu  ÷  “C” in hoa  Ðt  m,  d ch       n ®Ë n»m  trong ® êng  Òn    vi trßn,® êng    kÝnh    1,5 cm). Tµi liÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   íc thuéc    èim Ët” ngoµib×  ng       bm Nh n   ®é “T       ®ã dÊu   ch÷                  B   (con  Êu  ÷  “B” in hoa  Ðt  m,  d ch       n ®Ë n»m  trong  êng  Òn  ® vi trßn,® êng    kÝnh    1,5 cm). Tµi liÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   ícthuéc ®é        bm Nh n     “TuyÖt m Ët” göib»ng         hai b×: +  ×   B trong:Ghi  â  è, ký  Öu  ña  µiliÖu,tªn ngêi nhËn,  ng  Êu    r s   hi c t        ®ã d “TuyÖt  Ët”.N Õ u   µ tµiliÖu,vËt  öi ®Ých  m   l      g  danh  êi cã  ng   tr¸ch nhiÖ m       gi¶i quyÕt th× ®ãng  Êu     d “ChØ  êicã    íi® îcbãc  ×”. ng   tªnm     b +  ×   µi:     µiliÖu th ng,®ãng  Êu  ÷     B ngo   Ghi nh t     ê   d ch  A (con dÊu  ÷        ch “A”in hoa  Ðt  m,  n ®Ë n»m  trong® êng  Òn    vi trßn,® êng  Ýnh      k 1,5 cm). b.NhËn  µi Öu,vËtmang  Ý  Ët  µ   íc   t  li     b m Nh n ­ M äi  µiliÖu,vËtmang  Ý  Ët  µ   ícgöi®Õ n   õc¸cnguån  u     t     b m Nh n     t    ®Ò ph¶i   qua  th vµo    µiliÖu m Ët  n”    v¨n    sæ “T     ®Õ ®Ó theo  âivµ  d   chuyÓn  n   êi cã  ®Õ ng   tr¸chnhiÖ m    Õt.   gi¶i quy ­ Trêng  îp tµiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ   íc®Õ n   µ   ×    h      b m Nh n   m b trong cã  Êu   d “chØ  êicã    íi® îcbãc  ×” th× v¨n th vµo    è  µiliÖu ghingoµib×  µ  ng   tªnm     b        sæ s t        v chuyÓn  ngay  n   êi cã      ×. N Õ u   êi cã        ×  i  ¾ng  ®Õ ng   tªn trªnb   ng   tªn ghi trªnb ® v th× chuyÓn  n   êicã    ®Õ ng   tr¸chnhiÖm    Õt.V¨n      gi¶iquy   thkh«ng  îcbãc  ×. ®  b ­ Trêng  îp thÊy  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ   ícgöi®Õ n   µ   ¬igöi   h  t     b m Nh n     m n    kh«ng  ùc hiÖn  ng  ñ tôc b¶o  Ët  × chuyÓn  n   êicã  th   ®ó th     m th   ®Õ ng   tr¸chnhiÖm     gi¶iquyÕt,®ång  êith«ng    ¹ n¬igöi®Ó   ótkinh nghiÖ m.  Õ u     Ön      th   tinl       i r    N ph¸thi tµiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ   ícgöi®Õ n   ã  Êu  Ön  Þ  ãc,m ë   µo  ×,      b m Nh n     c d hi b b   b b   lélätbÝ   Ët  µ   íchoÆc   µiliÖu,vËt bÞ    æi, m Êt,h  áng..  × ngêi     m Nh n   t      trao®    h .  th   nhËn  ph¶ib¸o      c¸o ngay  íithñ tr ng  ¬  v     ë c quan,®¬n  Þ    ã  Ön    v ®Ó c bi ph¸p  ö  ý x l  kÞp  êi th . c.Thu  åitµi Öu mang  Ý  Ët  µ   íc   h     li b m Nh n Nh÷ng  µiliÖu cã  ng  Êu  µiliÖu thu håi”,     t    ®ã d “T        th ph¶itheo  âi,thu v¨n   d   håihoÆc     ¹ n¬igöi®óng  êih¹n.KhinhËn  òng          tr¶l       i th       c nh khitr¶ph¶ikiÓm      tra, theo ®èi chiÕu     b¶o  ¶m   µiliÖu kh«ng  Þ  Êtl¹c. ® t    b th  
  6. 6 §i Ò u  6­ Sö   ông  µiliÖu,vËt  d t    mang   Ý   Ët  µ  íc trong  µnh  bm nh n   ng Ng ©n  µng. h 1. M äi  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  íc ph¶i® îc sö  ông  ng  ôc     t     bm nh n     d ®ó m ®Ých, ®óng  i t ng,ph¹m    Çn  îcphæ   Õn    ®è  î   vic ®   bi hoÆc   nghiªncøu.ViÖc      phæ   biÕn,nghiªncøu      ph¶i® îctæ      chøc    ¬i®¶m   ën   b¶o  Ý  Ët,an  µn. b m   to 2. ChØ   îcghichÐp, ghi© m,    ×nh  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ     ®      ghih t     bm Nh níckhi® îcphÐp  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íchoÆc   ñ tr ng  n  Þ      c Th ®è Ng h Nh n   th   ë ®¬ v trùctiÕp qu¶n  ýbÝ  Ët  .      l   m ®ã C¸c  b¨ng    m,    ×nh  ghi© ghih ph¶iqu¶n  ý,   l  b¶o  Ö   v nh  µiliÖu gèc. t    §i Ò u    èng   u  ÷,b¶o  7­ Th kª,l tr   qu¶n  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  ­ t     b m nh n íc. TµiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ  ícsau    ö  ýxong       b m nh n   khix l   ph¶i® îcthèng       kª, ph©n  ¹  µ  îc l gi÷ riªng;cã  ¬ng  Ön    ñ,hßm,  Ðt  ¾t, kho  µng, lo i ®  u    v   ph ti nh t   ks  t   b¶o  Ö   toµn.Kh«ng  îctù ®éng  v an    ®    mang  µiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ  íc t     b m nh n   ra  ái c¬  kh   quan; tr ng  îp  Çn  Õtph¶i mang  i   ê h c thi     ® c«ng    t¸c,mang  Ò   µ  v nh riªngth×    ph¶i® îc sù  ng        ®å ý (b»ng  b¶n) cña  ñ  ëng    n  Þ, ph¶i v¨n    th tr c¸c ®¬ v     ®¨ng  ý  íibé  Ën  k v   ph b¶o  Ët  µ  m v ph¶icã  ¬ng  b¶o  Ët    ph ¸n  m chÆt  Ï.M äi  ­ ch   tr êng  îp khiph¸thiÖn  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  ícbÞ   Êt, trao ® æi, h  h     t     b m nh n   m       háng  hoÆc   Þ   éph¶ib¸o    b l    c¸o ngay  íi ñ tr ng  n  Þ    ã  Ön  v     ë ®¬ v ®Ó c bi ph¸p  ö  th x lýkÞp  êi  ñ  ëng  n  Þ  ùctiÕp    th . Th tr ®¬ v tr   qu¶n  ýbÝ   Ët  µ  íc trong ngµnh  l  m nh n     Ng ©n   µng  h ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm       tra,chØ  o  Öc  èng    ©n  ¹  u  ®¹ vi th kª,ph lo i l , gi÷,b¶o    qu¶n  Ý  Ët  µ  íccña  µnh  b m nh n   ng trong ph¹m    Òn  ¹n  ña  ×nh.   viquy h c m §i Ò u    8­ B¶o  Ö     vùc,n¬icÊtgi÷,n¬itiÕn hµnh    ¹t®éng  v c¸ckhu          c¸cho   cã  éidung  éc ph¹m    Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng. n  thu   vib m nh n     Ng h C¸c khu  ùc,®Þa  iÓ m,  ¬icÊt gi÷,n¬itiÕn hµnh    ¹t®éng  ã  éi v  ® n          c¸c ho   cn  dung  thuéc ph¹m    Ý   Ët  µ  íc(bao  å m   ¬i inÊn,      vib m nh n   g n    sao  ôp,héihäp, ch       phæ   Õn  Ý   Ët  µ  íc;kho  Êt gi÷ s¶n  È m,  bi b m nh n   c   ph kho  ÷ liÖu ®iÖn  ö,n¬i gi     t    dÞch    m∙, chuyÓn  Ën  nh th«ng    Ët; n¬i nghiªn cøu, thö  tinm         nghiÖm     c¸c c«ng  tr×nh cã  éidung  éc  Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  ©n   µng) ph¶i®¶m     n  thu b m nh n     Ng h     b¶o  toµn,cã  éiquy  an    n  b¶o  Ö.  êikh«ng  ã  Ën  ù  v Ng   c ph s kh«ng  îctiÕp cËn. ®      C¸n  é  n   b ®Õ c«ng    t¸cph¶icã  Êy  í thiÖu  Ìm    gi gi   i k theo  chøng  minh  ©n  ©n   nh d vµ  îc bè  Ý tiÕp,lµm  Öc    ®   tr     vi ë phßng  µnh  d riªng.Tuú  Ýnh  Êt vµ    t ch   yªu  Çu c c«ng    t¸cb¶o  Ö   ña  õng  ¬im µ   chøc  ùcl ng b¶o  Ö   vc t n   tæ  l  î   v chuyªn tr¸chhoÆc       b¸n chuyªn tr¸ch, chøc  Çn       tæ  tu tra,canh    Óm    êira vµo  g¸c,ki so¸tng     chÆt  Ï, ch   bè  Ýph¬ng  Ön kü  Ëtb¶o  Ö. tr   ti   thu   v §i Ò u  Nghiªm  Ê m   ¬  9­  c c quan, tæ    chøc  µ    ©n  v c¸ nh cung  Êp  c th«ng  tinthuéc  ¹m    Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  ©n   µng    ph vib m nh n     Ng h cho    ¬  c¸c c quan  xuÊt b¶n, b¸o  Ý  µ  ¬      ch v c quan  th«ng    ichóng  tin®¹   kh¸c díibÊt  ú  ×nh     kh thøc  nµo.
  7. 7 §i Ò u 10­ Cung  Êp  c th«ng    éc  ¹m    Ý   Ët  µ  íc trong tinthu ph vi b m nh n     ngµnh  ©n  µng  Ng h cho  ¬  c quan,tæ    chøc,c«ng  ©n  ÖtNam.   d Vi   1­  êi ® îc giao  Öm   ô  ×m  Óu, thu  Ëp  Ng     nhi v t hi   th th«ng    éc  ¹m    tinthu ph vi bÝ   Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng  m nh n     Ng h ph¶icã  Êy chøng    gi   minh  ©n  ©n   nh d kÌm theo  Êy  í thiÖu  ña  ¬  gi gi  i c c quan, ghirâ néidung, yªu  Çu  ×m  Óu,thu          c t hi   thËp  µ  v ph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn  ña  n  Þ u  ÷bÝ  Ët  ng  .    c th quy c ®¬ v l gi   m ®å ý 2­ §¬n  Þ u  ÷bÝ  Ët  µ  íckhicung  Êp    v l gi   m nh n     c th«ng    éc ph¹m    Ý  tinthu   vib m Ët  ña  µ  íc trong ngµnh  ©n   µng  c nh n     Ng h cho  ¬  c quan, tæ    chøc, c«ng  ©n     d ViÖtNam     ph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt theo quy  nh     c th quy duy     ®Þ sau: a.B Ý   Ët  µ  ícthuéc ®é   Öt  Ët  µ  èim Ët  Thèng  c  ©n     m nh n     Tuy m v T   do  ®è Ng hµng  µ   ícduyÖt. Nh n   b. BÝ   Ët  µ  íc thuéc    Ët  thñ  ëng  n  Þ  ùc tiÕp u  ÷  m nh n   ®é M do  tr ®¬ v tr   l gi   th«ng      Öt. tin®ã duy §i Ò u  11­ Cung  Êp    éc  Ý   Ët  µ  íc trong  µnh  ©n   c tin thu b m nh n   ng Ng hµng  cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµi. tæ     n  1­ C¸c  n  Þ, c¸ nh©n  ®¬ v     trong ngµnh      khiquan  Ö,  Õp  óc  éinghÞ, h ti x (h     héith¶o,täa ®µ m,    æi  µiliÖu khoa  äc,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh hîp t¸c,      trao® t    h    ch tr       thihµnh    c«ng  ô..   íitæ  v . v   chøc,c¸ nh©n  íc ngoµikh«ng  îc tiÕtlé bÝ   Ët  )    n    ®      m nhµ  íc. n 2­    Õn  µnh  ¬ng  ×nh  îp    èc  Õ  Khi ti h ch tr h t¸cqu t hoÆc     µnh  thih c«ng  ô, v  n Õu  ã    Çu  c yªu c ph¶icung  Êp  ÷ng    c nh th«ng    éc ph¹m    Ý  Ët  µ  íc tinthu   vib m nh n   cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµiph¶itu©n  ñ theo nguyªn t¾c: tæ     n      th       a.B¶o  Ö   îÝch  èc    v l  i qu gia; b. ChØ  cung  Êp  ÷ng  c nh th«ng    îc c¸c cÊp  ã  Èm   tin®     c th quyÒn  Öt duy   theo quy  nh    ®Þ sau: ­BÝ   Ët  µ  ícthuéc ®é   Öt  Ët  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Öt.   m nh n     Tuy m do  t  ph duy ­BÝ   Ët  µ  ícthuéc ®é   èim Ët  Bé  ëng  é    m nh n     T  do  tr B C«ng  duyÖt. an  ­  Ý   Ët  µ   íc thuéc    Ët  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc Bm nh n   ®é M do  ®è Ng h Nh n   duyÖt. c.Yªu  Çu    c bªn  Ën    ö  ông  ng  ôc  ch  nh tins d ®ó m ®Ý tho¶  Ën  µ  thu v kh«ng  ® îctiÕtlécho  thø       bªn  ba; §i Ò u  12­ Mang   µiliÖu,vËt  éc  ¹m    Ý   Ët  µ  íc trong t    thu ph vi b m nh n     ngµnh  ©n  µng    ícngoµi. Ng h ra n   C¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc  µnh  ©n   µng     ng Ng h mang   µiliÖu  éc t  thu   ph¹m    Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  ©n   µng  níc ngoµiphôc  ô  vib m nh n     Ng h ra      v c«ng  t¸c,nghiªncøu      khoa  äc  h ph¶ixin phÐp  µ  îc sù  ng       v ®   ®å ý b»ng  b¶n  ña  v¨n  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc.V¨n  ®è Ng h Nh n   b¶n    Ðp  xinph ph¶inªu  â ngêimang  µi   r    t  liÖu,vËt thuéc  ¹m    Ý   Ët  µ   íc sÏ mang  i;ph¹m    ôc  ch  ö     ph vib m Nh n     ®  vi,m ®Ý s dông.Khi xuÊt c¶nh       ph¶itr×nh v¨n b¶n    Ðp  ã  ù       xinph c s phª  Öt  ña  èng  duy c Th ®èc  ©n  µng  µ   íccho  ¬  Ng h Nh n   c quan  qu¶n  ýxuÊtnhËp  l    c¶nh  ¹ cöa  Èu. t  i kh
  8. 8 Trong  êigian    íc ngoµi ph¶icã  Ön  th   ën       bi ph¸p qu¶n  ý,b¶o  Ö   Ý   Ët  l  vbm tµiliÖu,vËt mang       theo.N Õ u     cung  Êp  c cho  chøc,c¸ nh©n  ícngoµiph¶i tæ     n      thùc hiÖn    theo §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   11  ®Þ n §i Ò u  13­ Tiªu chuÈn  µ    v tr¸ch nhiÖm   ña    c c¸n  é  µm  b l c«ng    ªn t¸c li   quan  n   Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng. ®Õ b m nh n     Ng h 1­ C¸n  é  µm  b l c«ng    ªnquan  ùctiÕp  n   Ý   Ët  µ  ícph¶icã  t¸cli   tr   ®Õ b m nh n     phÈ m   Êt tèt, ã    Çn  ch     tinhth tr¸chnhiÖ m,    c   ý thøc  chøc  û  Ët,   tæ  k lu   thøc  ý c¶nh  gi¸cgi÷ g×n  Ý   Ët  µ  íc;cã  ×nh ®é      b m nh n   tr   chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  v v n¨ng  ùc l  hoµn  µnh  Ö m   ô  îcgiao vµ  th nhi v®    ph¶icam   Õt    k b¶o  Ö   Ý  Ët  µ  ícb»ng  v b m nh n   v¨n b¶n  ép    n cho  ñ  ëng  n  Þ. Th tr ®¬ v 2­  ÷ng  êi ® îc giao  Ö m   ô  Õp  óc  íibÝ   Ët  µ  íc díim äi  Nh ng     nhi v ti x v   m nh n     h×nh thøc  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  óc c¸c quy  nh  ña  t    ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v bÝ  Ët  µ  íc. m nh n §i Ò u    Ëp  14­ L danh  ôc,    æi  Ët  µ    Ët  Ý  Ët  µ   íc. m thay ® m v gi¶im b m Nh n Vµo  th¸ng 12  µng   h n¨m,    n  Þ  c¸c ®¬ v trong ngµnh  ©n  µng  ñ  ng    ng h ch ®é ®Ò   Êt víiThèng  c  ÷ng  xu     ®è nh th«ng    a  µo  tin® v danh  ôc  Ý   Ët  µ   íc, m bm Nh n   thay ® æi    Ët  µ    Ët  Ý   Ët  µ   íc trong ngµnh. Vô     ®é m v gi¶im bm Nh n       Tæng   Óm   ki so¸tcã    tr¸chnhiÖm     tæng  îp,tr×nh Thèng  c  öi Bé   h    ®è g   C«ng  vµ  ñ íng an  Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   §i Ò u 15­    û  µiliÖu,vËt  Tiªu hu t     mang  Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  bm nh n     Ng ©n  µng. h 1­ ViÖc    û  µiliÖu,vËt mang  Ý  Ët  µ  ícthuéc ®é   Öt  Ët,   tiªuhu t      b m nh n     Tuy m   Tèim Ët    kh«ng cßn  ö  ông  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. sd do  ®è Ng h Nh n     2­ ViÖc    û  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  ícthuéc ®é   Ët    tiªuhu t      b m nh n     M kh«ng  cßn  ö  ông  thñ  ëng  n  Þ  ùctiÕp u  ÷ tµiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  sd do  tr ®¬ v tr   l gi        bm ®ã   Õt ®Þnh. quy   3­ Trong    ×nh tiªuhuû  µiliÖu,vËt mang  Ý   Ët  µ  ícph¶ib¶o  qu¸ tr     t     bm nh n     ®¶m     Çu  yªu c kh«ng    é,lätbÝ  Ët  µ  íc.Tiªuhuû  Ët thuéc ph¹m    Ý  ®Ó l     m nh n     v    vib m Ët  µ  ícph¶ilµm  nh n     thay ® æi  ×nh  ¹ng  µ  Ýnh    h d vt n¨ng,t¸cdông.Tiªuhuû  µi       t  liÖu ph¶i®èt      hoÆc   Ðn  x hoÆc   nghiÒn  á  ¶m   nh ® b¶o  kh«ng  Ó  ôc  åi® îc. th ph h   §i Ò u  16­ KiÓ m     tra trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc trong vbm nh n     ngµnh  ©n  µng. Ng h 1­ Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v trong ngµnh  ùc hiÖn  Óm      th   ki tratrong lÜnh  ùc      v b¶o vÖ   Ý   Ët  µ  íc®Þnh  ú  bm nh n   k hoÆc   t  Êt ®èi víitõng  n  Þ  ®é xu       ®¬ v trong ph¹m    vim × nh    qu¶n  ý. l 2­  ô   V Tæng   Óm     Þu  ki so¸tch tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  ùc hiÖn    ki travi th   Quy   chÕ   µy  ¹    n  Þ  éc  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ  n t i ®¬ v thu h th c¸c Ng h Nh n     chøc  ù  s nghiÖp,c¸cdoanh     nghiÖp trong ngµnh  ©n  µng.Ng ©n  µng  µ   ícViÖt   Ng h   h Nh n     Nam     chinh¸nh  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m   Óm     ki traviÖc  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µy  ¹ c¸ctæ  ch n t     chøc  Ýn  ông    a  µn. i td trªn®Þ b
  9. 9 3­  Öc  Óm     Vi ki tra trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc trong  µnh  vbm nh n   ng Ng ©n   µng  îc tiÕn  µnh  nh  ú  t  Êt 2  h ®  h ®Þ k Ý nh   n¨m  lÇn  1  hoÆc   t  Êt khi ®é xu     cÇn  Õt. thi 4­ Qu¸  ×nh kiÓm     µ  ù kiÓm     tr   trav t   traph¶i®¸nh    îc nh÷ng  ®iÓ m,    gi¸®   u  khuyÕt  iÓ m,  ® ph¸thiÖn  ÷ng  Õu  ãt,s¬  ë  µ  Õn  Þ   ÷ng  Ön    nh thi s   h v ki ngh nh bi ph¸p  ¾c  ôc. Sau  çi  Çn  Óm     kh ph   m l ki traph¶ib¸o  Thèng  c  ©n   µng    c¸o  ®è Ng h Nhµ   íc (th«ng  n  qua  ô   V Tæng   Óm   ki so¸t)  ,sau    öi Bé   ®ã g   C«ng  ®Ó   an  theo  dâi. §i Ò u    Õ     c¸o,s¬  Õt,tæng  Õt  Ò   17­ Ch ®é b¸o    k   k v c«ng    t¸cb¶o  Ö   Ý  vb m Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng. nh n     Ng h 1­ B¸o    å m   lo¹ :   c¸o g 2  i a.  B¸o c¸o  ®ét xuÊt) nh÷ng  ô  Öc  é,m Êt  Ý   Ët  µ   íc x¶y    (    v vi l   bm nh n   ra hoÆc   µnh      ¹m  h viviph ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc,g©y  ¬ng  ¹i vbm nh n   ph h  ®Õ n   ninh quèc    î Ých  ña  µ  íchoÆc   ña  µnh  thñ tr ng    an    gia,l   i c nh n   c ng do    ë c¸c ®¬n  Þ  v trongngµnh  ¬iph¸tsinh vô  Öc)thùc hiÖn.   (n       vi     b. B¸o    c¸o  µn  Ön  Ò   to di v c«ng    t¸cb¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  vbm nh n     ®Þnh  ú  çi  k m n¨m  lÇn  ùc hiÖn  µo  1  th   v th¸ng 1  ña    c n¨m  sau  thñ  ëng    do  tr c¸c ®¬n  Þ  v trongngµnh  ùc hiÖn.   th   B¸o c¸o  öi vÒ   ô  g   v Tæng   Óm   ki so¸t®Ó     tæng  îp  h b¸o c¸o chung  µn  to ngµnh. 2­  µng  H n¨m  chøc  ¬  Õt,5  tæ  s k   n¨m  tæng  Õt  ét  Çn.B¸o    ¬  Õt, kml  c¸o s k   tæng  Õt  k c«ng    t¸cb¶o  Ö   Ý  Ët  µ  íctrong ngµnh  ©n  µng  öiThñ ­ v b m nh n     Ng h g  t íng Ch Ýnh  ñ  µ  é     ph v B C«ng  ®Ó   an  b¸o    ô   c¸o.V Tæng  Óm     ñ  ×phèi ki so¸tch tr     hîp víi   n  Þ  ªnquan  ùc hiÖn.     ®¬ v li   c¸c th   c h ¬ n g  iii k h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    18­ Khen  ëng th C¬  quan,tæ    chøc  µ  v c«ng  ©n  ã  ét  d c m trong nh÷ng  µnh  Ých    th t sau  y   ®© sÏ® îckhen  ëng     th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt:   1. Ph¸t hiÖn, tè    Þp  êic¸c  µnh        gi¸c k th   h vi thu  Ëp, lµm  é,lµm  Êt, th   l  m  chiÕm  o¹t, ®  mua      û    Ðp  Ý  Ët  µ   íc. b¸n,tiªuhu tr¸ph i b m Nh n 2. Kh ¾c  ôc  äi  ã    ph m kh kh¨n,nguy  Ó m     hi b¶o  Ö   toµn  Ý   Ët  µ   ­ v an  b m Nh n íc. 3.  × m   îc tµiliÖu, vËt  éc  Ý   Ët  µ   íc bÞ   Êt;  T ®     thu b m Nh n   m ng¨n chÆn   hoÆc   ¹n  Õ   îc hËu  h ch ®   qu¶  viÖc  µm  é,lµm  Êt, chiÕm   o¹t,mua     do  l l  m  ®   b¸n, tiªuhuû    Ðp  Ý  Ët  µ   ícdo  êikh¸cg©y    tr¸ph b m Nh n   ng   i   ra. 4. Hoµn  µnh  Êt s ¾c  Öm   ô    th xu   nhi v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc theo  vbm Nh n   chøc  tr¸ch® îcgiao.   
  10. 10 §i Ò u    ö  ýviph¹m 19­ X l     M äi    ¹m  Õ     viph ch ®é b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc trong ngµnh  ©n   µng  vbm nh n     Ng h ph¶i® îc ®iÒu    µm  â.Ng êi cã  µnh      ¹m,  ú     tral r    h viviph tu theo  Ýnh  Êt,hËu  t ch   qu¶    ¹ig©y  sÏ bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  t¸ch   ra    x l   lu   l     h ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s C h ¬ n g  iv ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 20­  Öc  öa  æi, bæ   Vi s ®   sung Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản