Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  109/2003/Q§­T T g   th n g µ y  05 th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò   Ö c th µ nh l Ë p C « n g  ty  u a,  vi m b¸n  î  µ  t µi nv  s¶n  å n  ä n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p t ® th ñ tíng C h Ý n h   ñ ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   30    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 69/2002/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 12    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ývµ  ö  ýnîtån ®äng  i víi l  x l      ®è    doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  th¸ng 10  ng 28    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  Ò   Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  ®Þ v nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ¹  ê tr×nh  è  TTr/BTC   ®Ò ngh c B tr BT  ti   t s 67  ngµy  th¸ng 11  29    n¨m 2002  Ò     thµnh  Ëp  v ®Ò ¸n  l C«ng    ty mua, b¸n  î vµ  µi n  t   s¶n  ån ®äng  ña  t  c doanh  nghiÖp, quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u  1. Thµnh  Ëp  l C«ng    ty mua, b¸n  î  µ  µis¶n  ån  ng  ña  nv t  t ®ä c doanh  nghiÖp  äit¾t lµ C«ng    (g       ty mua, b¸n  î) ®Ó   ö  ý c¸c kho¶n  î  ån  n  x l    nt ®äng  µ  µis¶n  v t  kh«ng  Çn  ïng,chê  cd   thanh  ý, Ët tø  ng  Ð m,  Êt  È m   l      ®ä v k m ph chÊt (d i y  äit¾tlµnî vµ  µis¶n  ån ®äng)  ãp  Çn  µnh m¹nh    ×nh    í  ®© g         t   t  g ph l  ho¸ t h×nh  µichÝnh  t  doanh nghiÖp,thóc ®Èy    ×nh s ¾p  Õp  µ      qu¸ tr   x v chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n   §i Ò u    2. C«ng    tymua,  nî lµdoanh  b¸n      nghiÖp  µ  íc,h¹ch to¸nkinh nh n        tÕ  c  Ëp,cã  ®é l   con  Êu  d riªng,® îc m ë   µikho¶n  ¹     t  ti Kho  ¹c  µ   íc vµ    b Nh n   c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹itheo quy  nh  ña  h Th m    ®Þ c ph¸p luËt.   n   tr   ch C«ng    ty mua, b¸n  î cã  ô së  Ýnh  ¹  µ   éi  µ      t iH N v c¸c chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  ¹ m ét  è  ®¹   t i s tØnh,thµnh  è.   ph §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  3. V ho   c C«ng    tymua,    îbao  å m   b¸n n   g : 1.Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c C«ng    µ:2.000    ×n)tû®ång. Trong    tyl    (haingh       ®ã : a)Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp  õnguån    n  t  kinh phÝ      c¶ic¸ch doanh    nghiÖp  µ  nh nícvµ    ©n  µng  ¬ng  ¹igiai®o¹n    c¸c Ng h Th m    2001    ­ 2003  µ:500  l    (n¨m tr¨m)tû    ®ång.  b)Sè    cßn  ¹® îcng©n  l    i s¸ch nhµ  ícbæ     n   sung  Çn  n   d ®Õ n¨m  2005. 2. C¸c  ån  èn  ù huy  ng    ngu v t   ®é kh¸c gå m    èn      :v bæ sung  õ lînhuËn, vay  t    i   tÝn  ông,ph¸thµnh    Õu,huy  ng  õc¸cnguån  îp ph¸p kh¸ctheo    d    tr¸phi   i ®é t     h      nhu
  2. 2 cÇu  ña  ¹t®éng  c ho   kinh doanh.   §i Ò u 4.  èi t ng  µ  ¹m      §  î v ph vikinh doanh  ña  c C«ng    ty mua, b¸n  î lµ n    c¸ckho¶n  îvµ  µis¶n  ån ®äng  ña      n  t   t  c c¸cdoanh  nghiÖp  µ    ¹t®éng  v c¸cho   kh¸c  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i 5  ®Þ n  §i Ò u  5. C¸c  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  ña  c C«ng    ty mua, b¸n  î    n bao gå m   : 1.Mua      c¸ckho¶n  îvµ  µis¶n  ån ®äng  ña  n  t   t  c doanh  nghiÖp  (bao  å m     g c¶ tµis¶n  µ  Òn  ö  ông  t  îc sö  ông      v quy sd ®Ê ®   d ®Ó b¶o  ¶m   ® cho    c¸c kho¶n  î) n  b»ng    ×nh  c¸ch thøc :tho¶ thuËn  ùctiÕp,®Êu  Çu,®Êu         tr     th   gi¸hoÆc  theo chØ   ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. TiÕp  Ën    ö  ýc¸c kho¶n  î vµ  µis¶n  c Th t   ph   nh ®Ó x l     n  t   ®∙  ¹ trõkh«ng  Ýnh  µo    Þdoanh  lo i     t v gi¸tr   nghiÖp    ùc hiÖn  khith   chuyÓn  æi  ë  ® s h÷u doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.Xö  ýc¸ckho¶n  îvµ  µi   l    n  t   s¶n  ∙  ® mua,  Õp nhËn  ti   : a)Tæ     chøc  ßi  î; ®n b) B¸n      c¸ckho¶n  îvµ  µis¶n  n  t   b»ng    ×nh  c¸ch thøc :tho¶ thuËn  ùctiÕp,      tr     ®Êu  Çu,®Êu  th   gi¸; c) Sö   ông     d c¸c kho¶n  î,tµis¶n    u    íic¸c h×nh  n    ®Ó ®Ç t d     thøc    ãp  èn  :g v cæ   Çn,  ãp  èn  ªndoanh, hîp    ph g v li     t¸ckinh doanh theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p   luËt; d) B¶o    qu¶n, söa  ÷a, n©ng  Êp  µis¶n      ch   c t  ®Ó b¸n,cho    thuª,®Ç u  , tæ    t  chøc  s¶n  Êtkinh doanh,li   xu       ªndoanh  khaith¸ctµi      s¶n. 3. Huy  ng  èn    ®é v b»ng  ×nh  h thøc    µnh    Õu  ph¸th tr¸ phi mua   î ®Ó   i n  mua   m ét  kho¶n  înhÊt ®Þnh  ã    Þlín, ã  µis¶n  n    c gi¸tr     t   c b¶o  ¶m. ® 4.T  Ên,m«i  íxö  ýnîvµ  µis¶n  ån ®äng.  v   gi   l     t   i t  5.Kinh    doanh  ÷ng  µnh  Ò   nh ng ngh kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  6. Quy v ngh v c C«ng    tymua,    î: b¸n n 1.C«ng    ã    Òn    tyc c¸cquy : a)  îc thùc  Ön    Òn  ña  §  hi c¸c quy c doanh nghiÖp  µ  íc theo  nh n   quy  nh   ®Þ cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc; nh n b)  îc khaith¸cc¸c th«ng    ÷  Öu cã  ªnquan    ôc  ô  §       tin, li   li   d ®Ó ph v cho  ¹t ho   ®éng  mua,  b¸n, tiÕp  Ën    nh c¸c  kho¶n  î  µ  µi s¶n  ån  ng   ña  nv t  t ®ä c doanh  nghiÖp  ¹    ¬  t i c quan  c¸c qu¶n  ýchuyªn ngµnh     ¬   l    nh :C quan  Õ, c¬  thu   quan  µit  chÝnh  doanh  nghiÖp, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,c¬    h Th m   quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh,     Trung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n.. nh»m     . b¶o  ¶m   ® cho  ¹t®éng  ho   mua,    b¸n nîvµ  µis¶n  ã  Öu    t  c hi qu¶; c) §îc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u, quyÒn      quy sh   qu¶n  ý theo  l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p        luËt®èi víi µis¶n  ∙  t ® mua  µ  Õp nhËn; v ti   d) Tham     íic¸c doanh    gia v     nghiÖp con  î li   n   ªnquan trong viÖc  ©y  ùng    xd vµ  ùc  Ön  ¬ng  c¬  Êu  ¹ c¸c kho¶n  î,ph¬ng  tæ  th hi ph ¸n  c li     n  ¸n  chøc  s¶n  Êt xu  
  3. 3 kinh doanh    nh»m  kh«iphôc, ph¸ttr Ón c¸c doanh       i     nghiÖp  µy    ã  ån  n ®Ó c ngu tr¶nî;   ®)  îc yªu  Çu    §  c c¸c doanh nghiÖp  µ  íc ®∙  ¾p  Õp,  nh n   s x chuyÓn  æi  ë  ® s h÷u chuyÓn  giao nî vµ  µis¶n  ån ®äng  ∙  ¹ trõkhix¸c ®Þnh    Þ doanh     t  t  ® lo i         gi¸tr   nghiÖp chuyÓn  æi  ë  ÷u  Ìm  ® s h k theo c¸ctµi Öu li           ªnquan. li 2.C«ng    ã    Üa  ô    tyc c¸cngh v : a)  ùc  Ön    Üa  ô  ña  Th hi c¸c ngh v c doanh nghiÖp  µ  íc theo  nh n   quy  nh   ®Þ cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc; nh n   b) Cung  Êp  y     c ®Ç ®ñ th«ng    µ  ¹o ®iÒu  Ön  tinv t   ki cho kh¸ch  µng  ×m  h t hiÓu  ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   ¹t®éng  nh v ®Ò c li   ®Õ ho   mua,  c¸ckho¶n  îvµ  µi b¸n    n  t   s¶n  ån ®äng  C«ng    ùc hiÖn; t  do  tyth   c) Thùc  Ön  Ö m   ô  ö  ýnî vµ  µis¶n  ån ®äng    hi nhi v x l    t   t  theo  chØ  nh  ña  ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph hoÆc   îcgiao theo quy  nh  Ön  µnh. ®      ®Þ hi h §i Ò u    ÷ng  éidung  ñ  Õu  Ò   ¬  Õ   µichÝnh  ña  7. Nh n  ch y v c ch t   c C«ng    ty mua,    î. b¸n n 1. Kinh    doanh mua,  nî vµ  µis¶n  ån ®äng  b¸n    t   t  theo    gi¸tho¶  Ën,b¶o  thu   ®¶m  kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn  µ  íc t¹   i   nh n   i doanh  nghiÖp. Trêng  îp  h C«ng    ùc hiÖn  Ö m   ô  ö  ýnî vµ  µis¶n  ån  ng  ¹ ty th   nhi v x l    t   t ®ä t i doanh  nghiÖp  µ  íctheo  nh n   chØ  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  × ® îcng©n  ®Þ c Th t   ph th     s¸ch nhµ  íchç  î   Ý.   n   tr  ph chi 2.Doanh      Ý    thu,chiph kinhdoanh  µ  înhuËn  ña    v l  i c C«ng    tymua,    î: b¸n n   a) Doanh    ña    thu c C«ng    tybao  å m   g : ­Sè  Òn thùc tÕ    îcdo  ßi  î,do    ¹c¸ckho¶n  î;   ti     thu ®   ® n   b¸n l     i n ­TiÒn    õb¸n tµis¶n;   thu t       ­TiÒn    õho¹t®éng    thu t     s¶n  Êtkinh doanh; xu     ­ C¸c    kho¶n thu  õ gãp  èn  ªndoanh, gãp  èn    Çn,  îp    t  v li     v cæ ph h t¸ckinh  doanh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ­ PhÝ   µ    v hoa  ång  îchëng  õ c¸c ho¹t®éng   Ên, m«i  í xö  ýnî vµ  h ®  t      tv   gi   l     i tµis¶n  ån ®äng;   t  ­Gi¸trÞthu håitõho¹t®éng      Çn               b¸n cæ ph hoÆc   chuyÓn  îng vèn  ãp; nh   g ­TiÒn    õc¸cho¹t®éng    thu t       cho  thuª, ªndoanh     li khaith¸ctµis¶n;      ­TiÒn      thu kh¸c. b) Chi phÝ     kinh doanh  ña    c C«ng    tybao  å m   g : ­Chi phÝ     mua  î,tµi n    s¶n; ­Chi phÝ  ßi  î;    ® n  ­Chi phÝ   Ên,m«i  íxö  ýnîvµ  µi    tv   gi   l     t   i s¶n  ån ®äng; t  ­Chi phÝ     cho  ¹t®éng    î,b¸n cæ   Çn  µ  ho   b¸n n     ph v chuyÓn  îng vèn  ãp; nh   g ­Chi phÝ     b¶o  qu¶n,®Ç u    öa  ÷a,n©ng  Êp  µi   ts ch   c t  s¶n;
  4. 4 ­ Chi phÝ     kh¸c cã  ªnquan  n     li   ®Õ mua,    Õp nhËn  ö  ýnî vµ  µis¶n  b¸n,ti   x l    t   tån ®äng;   ­Chi phÝ     qu¶n  ýC«ng  l  ty. c) LîinhuËn  µ  ¬  Õ   ©n  èilînhuËn  ña     v c ch ph ph     i c C«ng    ùc hiÖn  tyth   theo  quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 3. TiÒn ¬ng, tiÒn th ng  ña  êilao ®éng    l     ë c ng     trong C«ng    îcx¸c ®Þnh     ty®     theo quy  nh  i víi   ®Þ ®è    doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    8. Giao  é  ëng  é  µichÝnh  Õt  nh  B tr BT  quy ®Þ : 1.C¬   Êu  chøc  é    c tæ  b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  l  ® h c C«ng  ty. 2. Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m     µnh      nhi mi nhi c¸c th viªntrong Ban    o  ña    l∙nh®¹ c C«ng   ty.   ch t   3.C¬   Õ   µi Ýnh,§iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch   l tæ  v ho   c C«ng  ty. 4. ThÝ   iÓ m   ùc hiÖn  ö  ýnî vµ  µis¶n  ån ®äng  ¹ 20    ® th   x l    t   t  t i doanh    nghiÖp  nhµ  íc n»m   n  trong  ¬ng  ×nh    ch tr c¶i c¸ch  ã  î vµ  µis¶n  ån  ng  õ 5  û c n  t   t ®ä t  t  ®ång  ëlªn®Ó   ótkinh nghiÖm   µ  µn  Ön  ¬  Õ   ¹t®éng  ña  tr     r    v ho thi c ch ho   c C«ng  tymua,  nî.   b¸n  §i Ò u    9. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y    ©n  ©n    ph   t ñ ban nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Chñ   Þch  éi ®ång    t H  Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c    ®è c¸c Tæng c«ng    µ  ty nh nícchÞu    tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản