Quyết định 109/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 109/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 109/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Ngh nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; Căn c Ngh nh s 61/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khí tư ng th y văn; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng thu c y ban nhân dân các c p; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 2428/TTr- TNMT-TTN&KTTV ngày 27/7/2009 v vi c ban hành Quy nh qu n lý nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý Nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Thư ng tr c TU ( báo cáo);
  2. - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - oàn i bi u QH TP Hà N i ( báo cáo); - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) ( báo cáo); - B TNMT, B Xây d ng, B Tài chính; - Ch t ch UBND thành ph ; Vũ H ng Khanh - Các PCT UBND thành ph ; - Các S , Ban, ngành TP; - UBND các qu n, huy n, th xã tr c thu c; - Chánh, Phó VP, Phòng chuyên viên; - Trung tâm công báo ( ăng CB); - Lưu VT, TNMT (b). QUY NNH QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 10 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này hư ng d n công tác qu n lý Nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i; trách nhi m c a cơ quan Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong vi c qu n lý, khai thác và b o v các công trình khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i (g i chung là ho t ng khí tư ng th y văn). i u 2. i tư ng áp d ng a) Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan Nhà nư c, các t ch c kinh t , t ch c xã h i, cá nhân trong nư c và ngoài nư c (g i chung là các t ch c, cá nhân) có liên quan n ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i. b) Các công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý và các công trình khí tư ng th y văn ph c v qu c phòng, an ninh không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. Chương 2. QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN i u 3. S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Giúp y ban nhân dân Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
  3. 2. Trình y ban nhân dân Thành ph ban hành các Quy t nh, Ch th v qu n lý ho t ng khí tư ng th y văn, các bi n pháp b o v tài nguyên khí h u và th y văn trên a bàn; quy ho ch phát tri n, chương trình k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v khí tư ng th y văn phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph theo phân c p c a Chính ph và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình; 3. Th lý h sơ xin c p phép ho t ng cho công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng; t ch c th c hi n công tác thNm nh và xem xét c p, gia h n, i u ch nh n i dung, thu h i Gi y phép ho t ng c a các công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng trên a bàn theo y quy n c a y ban nhân dân Thành ph và phân c p c a Chính ph ; ch o ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c c p phép; 4. Ch trì, ph i h p v i ài Khí tư ng Th y văn khu v c ng b ng B c B và các S , ngành liên quan th c hi n thanh tra, ki m tra, hư ng d n các ho t ng: l p quy ho ch phát tri n kinh t , quy ho ch s n xu t, quy ho ch khu dân cư ho c xây d ng các công trình quy mô c p thành ph (nhà máy, kho nư c và các công trình th y l i, phòng, ch ng l t, bão, tiêu thoát nư c, c u ư ng…), các d án, công trình òi h i các s li u và tính toán nh ng c trưng khí tư ng th y văn thi t k , xác nh quy mô và s an toàn cho công trình, ánh giá tính thích nghi c a cây tr ng, v t nuôi v i i u ki n khí tư ng th y văn c a Thành ph ; 5. Là u m i t ch c th c hi n công tác ph i k t h p s , ngành ch c năng và a phương th c hi n các bi n pháp b o v các công trình khí tư ng th y văn và b o v hành lang an toàn k thu t cho các công trình khí tư ng th y văn trên a bàn Thành ph theo tiêu chuNn ư c quy nh t i Ngh nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; 6. Th c hi n qu n lý Nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng và y quy n c a y ban nhân dân Thành ph ; t ch c l y ý ki n v quy ho ch phát tri n kinh t xã h i có liên quan n c trưng khí tư ng th y văn khu v c, v trí công trình xin kh o sát thành l p, di chuy n, gi i th , nâng c p, h c p tr m khí tư ng th y văn cơ b n trên a bàn thành ph ; 7. Tham gia xây d ng phương án phòng, ch ng l t, bão, kh c ph c h u qu do thiên tai trên a bàn Thành ph ; 8. Hư ng d n các th t c liên quan n t ai c a các v trí công trình khí tư ng th y văn; giám sát ki m tra vi c th c hi n theo y quy n c a y ban nhân dân Thành ph và phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng; có trách nhi m nh c nh các S chuyên ngành khi thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng có quy mô l n, c bi t các nhà cao t ng ph i yêu c u ơn v tư v n tính toán thi t k mb o n nh khi x y ra s c ng t; 9. Giúp y ban nhân dân Thành ph t ch c, tri n khai, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm, các chương trình, d án, tài v khí tư ng th y văn ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t có liên quan n ho t ng khí tư ng th y văn;
  4. 10. Ch o nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh v qu n lý khí tư ng th y văn; tham gia h p tác qu c t ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr tư li u v khí tư ng th y văn theo quy nh c a pháp lu t; 11. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v khí tư ng th y văn theo thNm quy n; ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c khí tư ng th y văn theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n công tác báo cáo nh kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm và t xu t tình hình th c hi n nhi m v v i y ban nhân dân Thành ph và B Tài nguyên và Môi trư ng; 12. Th c hi n các nhi m v khác có liên quan theo quy nh c a Chính ph , B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân Thành ph . i u 4. y ban nhân dân qu n, huy n, th xã 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khí tư ng th y văn trên a bàn qu n, huy n, th xã theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n ch o c a y ban nhân dân Thành ph ; 2. Xây d ng quy ho ch, qu n lý ho t ng v khí tư ng th y văn; ph i h p t ch c và th c hi n các bi n pháp nh m b o v các công trình khí tư ng th y văn theo tiêu chuNn ư c quy nh t i Ngh nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; 3. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n công tác thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v khí tư ng th y văn theo quy nh c a pháp lu t; 4. Ch ng trong công tác thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t v khí tư ng th y văn x lý vi ph m theo thNm quy n; 5. Th c hi n công tác báo cáo nh kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm và t xu t tình hình th c hi n nhi m v qu n lý khí tư ng th y văn trên a bàn; 6. T ch c th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thông tin v khí tư ng th y văn, phòng, ch ng l t, bão, ng t, thiên tai; giám sát vi c thi hành các quy nh c a pháp lu t v khí tư ng th y văn t i a phương. i u 5. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n 1. Th c hi n s ch o và hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n, huy n, th xã và các cơ quan có thNm quy n trong công tác qu n lý Nhà nư c v ho t ng khí tư ng th y văn và các nhi m v v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai – tìm ki m c u n n trên a bàn; 2. T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thông tin v khí tư ng th y văn, phòng, ch ng l t, bão, ng t, thiên tai t i a phương;
  5. 3. Th c hi n ch báo cáo, thanh tra, ki m tra ho t ng khí tư ng th y văn và gi i quy t khi u n i, t cáo theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n, huy n, th xã và quy nh c a pháp lu t. Chương 3. QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C, CÁ NHÂN HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN i u 6. Quy n và nghĩa v chung c a t ch c, cá nhân ho t ng khí tư ng th y văn 1. T ch c, cá nhân khi ti n hành các ho t ng khí tư ng th y văn ( i u tra cơ b n, d báo áp th p nhi t i, bão, lũ…) có quy n và nghĩa v theo quy nh t i Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn ngày 02 tháng 12 năm 1994; Ngh nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; Thông tư s 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Quy t nh s 245/2006/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch báo áp th p nhi t i, bão, lũ; Thông tư s 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c p gi y phép ho t ng c a công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng; Quy nh này và các quy nh khác có liên quan. 2. Trách nhi m c a ơn v ch qu n các công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng: a) N p y h sơ ngh c p phép và ch u trách nhi m v n i dung theo quy nh c a pháp lu t. T o i u ki n thu n l i cơ quan c p phép s m ti n hành thNm nh k thu t công trình; b) T ch c qu n lý, khai thác, b o v công trình và lưu tr , s d ng tư li u khí tư ng th y văn khai thác ư c t công trình c a mình theo các quy nh c a Ngh nh 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph và các quy nh pháp lu t hi n hành khác có liên quan; c) Ch u trách nhi m v các ho t ng c a công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng theo úng n i dung ghi trong gi y phép và các quy nh có liên quan c a pháp lu t v khí tư ng th y văn. N p phí thNm nh h sơ và l phí c p phép; b i thư ng thi t h i do mình gây ra trong quá trình ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; d) Báo cáo nh kỳ cho S Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n úng ch c p phép theo quy nh c a pháp lu t. 3. Quy n c a các t ch c, cá nhân ho t ng khí tư ng th y văn: a) ư c Nhà nư c b o h v giá tr pháp lý nh ng tư li u khí tư ng th y văn chuyên dùng ã ư c ăng ký và ánh giá ch t lư ng; b) Có quy n khi u n i, t cáo v i S Tài nguyên và Môi trư ng, C c khí tư ng th y văn và bi n i khí h u ho c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khác i v i nh ng
  6. hành vi vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn; khi u n i v k t lu n và bi n pháp x lý c a oàn Thanh tra ho c Thanh tra viên t i cơ s mình; c) Có quy n khai thác và s d ng tư li u khí tư ng th y văn chuyên dùng ã ăng ký và ánh giá ch t lư ng; d) ư c Nhà nư c b o v quy n và l i ích h p pháp khi u tư nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b k thu t và công ngh vào vi c khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn. i u 7. Quy n và nghĩa v c a ch công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng 1. Các ch công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng (sau ây g i t t là các ch công trình) có trách nhi m th c hi n quy n và nghĩa v c a ch công trình theo quy nh t i i u 6 Quy nh này; 2. Các ch công trình ư c th c hi n các ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh c p phép c a y ban nhân dân thành ph Hà N i (ho c y quy n cho Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ký); 3. ư c b o v hành lang an toàn k thu t cho v trí c a công trình khí tư ng th y văn ang khai thác theo tiêu chuNn ư c quy nh t i Ngh nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn nh m b o m thu th p s li u khí tư ng th y văn ư c chính xác, k p th i ph c v hi u qu cho công tác quan tr c chuyên ngành; 4. Trong trư ng h p công trình b xâm h i ho c có s c x y ra, ngư i qu n lý tr c ti p ph i huy ng l c lư ng trong ơn v nhanh chóng kh c ph c h u qu , ng th i báo cáo v i y ban nhân dân a phương và S Tài nguyên và Môi trư ng có bi n pháp ph i h p gi i quy t; 5. Nh ng công trình khí tư ng th y văn ang ho t ng quan tr c, o c mà b xâm h i ho c có s c x y ra thì ch công trình có quy n ư c yêu c u y ban nhân dân a phương, S Tài nguyên và Môi trư ng huy ng các l c lư ng c n thi t nhanh chóng kh c ph c h u qu duy trì vi c quan tr c, o c và truy n báo các thông tin khí tư ng th y văn; 6. Th c hi n ch báo cáo ư c nêu t i i u 8 c a Quy nh này. Chương 4. CH BÁO CÁO, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH V HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN i u 8. Ch báo cáo 1. y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n và các ơn v ang khai thác và s d ng công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng trên a bàn thành ph có
  7. trách nhi m g i báo cáo v S Tài nguyên và Môi trư ng trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng làm u m i ti p nh n các báo cáo v tình hình qu n lý ho t ng khí tư ng th y văn c a các qu n, huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n và các công trình khí tư ng th y văn chuyên dùng ang ho t ng trên a bàn Thành ph . S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m nghiên c u, t ng h p các báo cáo và trình y ban nhân dân thành ph trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm. 3. Ngoài th c hi n ch báo cáo nh kỳ, S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, có trách nhi m báo cáo t xu t v i UBND Thành ph k p th i ph i h p gi i quy t nh ng khó khăn, ki n ngh c a các cơ quan, ơn v qu n lý và ho t ng khí tư ng th y văn trên a bàn Thành ph . i u 9. Công tác thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo Công tác thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c khí tư ng th y văn ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t theo Ngh nh s 61/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khí tư ng th y văn và các văn b n pháp lu t có liên quan khác. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 10. Ch khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn, ngăn ch n hành vi xâm h i công trình khí tư ng th y văn thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 11. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi xâm h i n công trình khí tư ng th y văn, vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình khí tư ng th y văn ho c thi u tinh th n trách nhi m qu n lý gây thi t h i n công trình khí tư ng th y văn thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu gây ra mà b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 12. T ch c th c hi n Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  8. Vũ H ng Khanh Tên ơn v ch qu n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Tên ơn v khai thác NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày ….tháng …. năm …. PHI U ĂNG KÝ, THÔNG BÁO HO T NG KHÍ TƯ NG TH Y VĂN A. T ch c, cá nhân ăng ký khai thác, ho t ng công trình khí tư ng th y văn: .......................................................................................................................................... .. - Quy t nh thành l p công trình s ............................................. ngày c p ........................... cơ quan c p ......................................................................................................................... - Ch qu n công trình: ........................................................................................................... - a ch : .................................................................................... ; phư ng (xã, th tr n):........ qu n (huy n)................................................................ , thành ph Hà N i. - H tên ngư i ng u t ch c/cá nhân có trách nhi m: ............................. - Ngh nghi p: ............................................................. ; Ch c v : ........................................ - CMND s : ...................................... , ngày c p: ........................, cơ quan c p...................... B. Ph n ăng ký:
  9. - ăng ký khai thác, ho t ng khí tư ng th y văn t i khu v c (nhà s ): .................................... phư ng (xã, th tr n).......................... , qu n (huy n).................... , thành ph Hà N i. - T a v trí (VN-2000): X............................................................ Y....................................... - M c ích: ........................................................................................................................... - Th i gian ho t ng công trình: .................................................. t ngày ............................. Chúng tôi h a ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v khai thác, s d ng h p lý, b o v tài nguyên khí tư ng th y văn và môi trư ng, th c hi n y các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan./. ơn v ăng ký (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản