Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
123
lượt xem
29
download

Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è 1092/2002/Q§­N H N N   g µ y  08  T n th¸ng  10 n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   th ñ t ô c thanh to¸n q u a   c¸c t æ   h ø c   u n g  ø n g  d Þ c h  v ô  thanh to¸n c c Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/09/2001  ña  Ýnh     c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng chÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña    chøc  to¸nv c c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh.   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  nh   ñ  ôc ®Þ th t   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n". §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ  Çn    µ  Çn  I   Ph IIv Ph II Th«ng   è  t s 08/TT­NH2   µy  06­ ng 02­ 1994  ña Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   Ò   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  Ó  Ö  c  h Nh n     v vi h   th   th l thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt. d    §i Ò u   Ch¸nh    3. v¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­   tr V K to¸n­ T     tr ëng    n  Þ  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  c¸c ®¬ v li   thu   h Nh n     Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi ®ång    qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  cung øng  Þch  d vô  thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. Q uy   Þ nh § T h ñ  t ô c thanh to¸n q u a  c¸c T æ  c h ø c  c u n g  ø n g  d Þ c h  v ô  thanh to¸n (Ban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  è      s 1092/2002/Q§­NHNN   µy  ng 8/10/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. Quy  nh   ñ  ôc  ®Þ th t thanh  to¸n qua    c¸c  chøc  tæ  cung øng  dÞch  ô  v thanh    µy  to¸nn quy  nh  Ò   ×nh tù lËp,kiÓm   ®Þ v tr       so¸t, ©n   lu chuyÓn,   xö  ý chøng  õ vµ  ¹ch  l  t  h to¸n c¸c giao  Þch     d thanh to¸n trong  íc qua        n  c¸c tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ang  ¹t®éng  to¸n® ho   kinh doanh  ¹ ViÖtNam.   t  i   §i Ò u 2.    Khi thanh to¸n qua      Tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,  ngêi sö  ông  Þch  ô   d d v thanh   to¸n (sau  y   äilµ kh¸ch hµng) ph¶itu©n  ñ ®© g           th   nh÷ng  quy  nh  µ  íng dÉn  ña  chøc  ®Þ vh   c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    Ò   to¸nv viÖc  Ëp  l chøng  õ thanh  t  to¸n,ph¬ng    thøc nép,lÜnh  Òn ë  chøc      ti   tæ  cung    øng dÞch  ô  v thanh  to¸n.   §i Ò u      3. Tæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n(sau ®©y  äilµng©n    g    hµng)  ph¶i kiÓm         so¸tc¸c chøng  õ thanh  t  to¸n cña    kh¸ch  µng  íc khi h¹ch h tr       to¸nvµ    thanh  to¸n,b¶o  ¶m   Ëp  ng  ñ tôc quy  nh,  Êu  Õu  ã  ¨ng    ® l ®ó th     ®Þ d (n c ® ký  É u)  µ  ÷  ý    m v ch k trªnchøng  õ thanh    ng  íi É u   ∙  ¨ng  ý  ¹ ng©n   t  to¸n®ó v   m ®® k ti   hµng  Õu  µ ch÷  ý    (n l   k tay)hoÆc   ng  íich÷  ý  iÖn  ö do  ©n  µng  Êp  ®ó v  k® t   ng h c (nÕu  µch÷  ý  iÖn  ö); l  k® t  kh¶  n¨ng thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng    cßn        ®ñ ®Ó chi tr¶sè  Òn trªnchøng  õ.   ti     t  §èi víichøng  õ     t thanh  to¸n hîp  Ö, ® îc ®¶m     l    b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n   Ng ©n   µng  ã  h c tr¸chnhiÖ m   ö  ýchÝnh    toµn,thuËn  Ön;sö  ông  µi   x l  x¸c,an    ti   d t  kho¶n  Õ       ¹ch      k to¸n®Ó h to¸nc¸c giao dÞch    thanh    µ  ÷ bÝ   Ët  Ò   è    to¸nv gi   m vsd trªntµikho¶n  Òn  öi cña     ti g   kh¸ch  µng  h theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   Khi ph¸t sinh    giao  Þch  ¹ch  d h to¸n trªn tµikho¶n  Òn  öi cña       ti g   kh¸ch  µng, h   ng©n  µng  h ph¶igöi®Çy  ,  Þp  êigiÊy  Nî     ®ñ k th   b¸o  hoÆc   Êy  Cã   µ  èi gi b¸o  v cu   th¸ng göib¶n     sao    µikho¶n  Òn göihay  Êy  sè    µikho¶n  Òn göi sæ t   ti     gi b¸o  d t   ti     cho  ñ  µikho¶n  Õt. ch t   bi   Ng ©n   µng  îc quyÒn  õ  èi thanh  h ®  t ch   to¸n ®èi  íichøng  õ thanh      v  t  to¸n kh«ng  îp lÖ,kh«ng  îc®¶m   h   ®  b¶o kh¶ n¨ng  thanh  to¸n, ng  êikh«ng  Þu   ®å th   ch tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng  éidung  ªn®íicña    kh¸ch hµng.   v nh n  li     haibªn   
 3. §i Ò u    ú  4. Tu theo  quan  Ö   h giao dÞch    mua    b¸n,cung  øng  Þch  ô  íi d v v  nhau  µ   m kh¸ch hµng  ã  Ó  ùa chän  ét    c th l   m trong c¸c dÞch  ô     v thanh to¸n sau    ®©y: ­Thanh      to¸nb»ng  Önh    l chi(hoÆc  û  Öm  u nhi chi); ­Thanh      to¸nb»ng  Ðc; S ­Thanh      to¸nb»ng  ê    nh thu hoÆc   û  Öm  u nhi thu; ­Thanh      to¸nb»ng  Îng©n  µng; th  h ­Thanh      to¸nb»ng    Ýn  ông; tht d ­C¸c  Þch  ô    d v thanh    to¸ntrongníckh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.    P h Ç n  II T h ñ  t ô c T h ù c  hi Ö n  c¸c giao d Þ c h  thanh to¸n §i Ò u 4. Thanh to¸n b»ng  Önh      L chihoÆc   û   Ö m     U nhi chi.(sau  y   ®© gäilµlÖnh     chi). 1.Thñ  ôclËp lÖnh    t    chi. Ng êitr¶tiÒn lËp lÖnh    öi®Õ n   ©n  µng  ôc  ô  ×nh  ¬im ë   µi       chig   ng h ph v m (n   t   kho¶n)®Ó   Ých tµikho¶n  Òn göicña  × nh      tr     ti     m tr¶cho  êithô hëng: ng       ­ N Õ u   Önh    íi ¹ng    l chid   d chøng  õ giÊy,ngêitr¶tiÒn ph¶ilËp  t           theo  ng  ®ó m É u,    è  ªndo  ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn quy  nh. Trªn lÖnh    ®ñ s li   ng h ph v ng       ®Þ     chi ph¶ighi®Çy  ,  â rµng,chÝnh      Õu  è,khíp ®óng  éidung  ÷a c¸c    ®ñ r     x¸c c¸c y t    n  gi     li , ý    ng  Êu  Õu  ã) trªntÊtc¶    ªnlÖnh    ©n   µng  ôc  ªn  tªn,®ã k d (n c       c¸c li   chi.Ng h ph vô  êi tr¶ tiÒn  ã  ng     c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d kh¸ch  µng  Ëp,xö  ý lÖnh    ¹ h l   l  chi t i   ®¬n  Þ  × nh, ®¶m   vm   b¶o  ïhîp víi ph       quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ hi h c Ng h Nh níc.   ­ N Õ u   Önh    íid¹ng    l chi d   chøng  õ ®iÖn  ö ph¶i ®¸p  t  t    øng    Èn  ÷  c¸c chu d liÖu do  ©n  µng  ôc  ô  êi tr¶tiÒn    ng h ph v ng     quy  nh  µ  ®Þ v ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó c¸c quy  nh  ¹    ®Þ tiquy  Õ   Ëp,sö  ông, kiÓm   ch l   d   so¸t, ö  ý,b¶o    l  x qu¶n  µ u  ÷ v l tr   chøng  õ ®iÖn  ö cña    ©n  µng,tæ  t  t  c¸cng h   chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n   td do  ®è Ng hµng  µ   ícban  µnh. Nh n   h 2.Thñ  ôcthanh    Önh    t  to¸nl chi. a.T¹ing©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn.    h ph v ng     *  Ó m   Ki so¸t chøng  õ: Khi nhËn  îc lÖnh    ña  êi tr¶tiÒn,ng©n    t    ®  chic ng       hµng  ph¶ikiÓm      so¸tchÆt  Ïb¶o  ¶m   Ýnh  îp ph¸p cña  ch   ® t h    nghiÖp  ô  µ  Ýnh  vvt hîp lÖ  ña    c chøng  õ,cô  Ó  t   th ph¶ithùc hiÖn:     +  Õ u   Önh    îclËp díi ¹ng  N L chi®       d chøng  õgiÊy: t  ­Ph¶ikiÓm    Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p cña  Önh      so¸tt h       l chi; ­ §èi chiÕu, kiÓm     è      µikho¶n  Òn  öi cña  êi tr¶tiÒn         tras d trªnt   ti g   ng     ®Ó ®¶m   b¶o    ®ñ kh¶  n¨ng thanh to¸n. +  Õ u   Önh    îclËp díi ¹ng  N L chi®       d chøng  õ®iÖn  ö: t  t ­ KiÓ m     ü  Ëtth«ng    nhËn  Õttrªnchøng  õ ph¶i®óng  íi   so¸tk thu   tin:M∙  bi     t    v 
 4. m∙  ∙  ® quy  nh; c¸cm Ët  trªnchøng  õph¶i®óng  íi Ët  ®∙  ®Þ    m∙    t    v  m m∙  quy  nh; ®Þ   Tªn  Ëp    t tin ph¶i ® îc lËp  ng    µ  É u      ®ó tªn v m th«ng    tin quy  nh,  ®Þ b¶o  ¶m   ® kh«ng  ã  ù  ïngl¾p  Ò   éidung  c s tr   v n  th«ng      tintrªnchøng  õ;néidung  t    chøng  õ t  hîp lÖ.   ­ KiÓ m     éidung    so¸tn   nghiÖp  ô:KiÓ m     ÷  ý  iÖn  ö,ký  Öu  Ët  v  trach k ® t   hi m vµ    kho¸ b¶o  Ët    Önh    Óm       è  Öu  µikho¶n, kh¶  c¸c m∙    m trªnl chi;ki tra tªn,s hi t     n¨ng thanh          è  Òn    to¸n®Ó chitr¶s ti trªnchøng  õ;kiÓm     ù  ån  ¹  µ  ¹ng  t  tras t t i d v thøc cña  ét  è  ïng b ¾t  éc  ña    m sv   bu c chøng  õ. t N Õ u   Önh    l chikh«ng  îp  Ö  h l hoÆc   kh«ng  îc ®¶m   ®  b¶o kh¶ n¨ng thanh  to¸nth×  ©n  µng    ¹ ngay    ng h tr¶l   i cho  êinép. N Õ u   Önh    îp lÖ,® îc®¶m   ng     l chih       b¶o kh¶  n¨ng thanh    × ng©n  µng    µy  ¹ch to¸n, è  Öu  µikho¶n, to¸nth   h ghing h     hi t   s   ký      Önh    tªntrªnl chitheo ®óng    quy  nh. ®Þ * Xö   ýchøng  õ  µ  ¹ch    l  tvH to¸n k Õ     to¸n: ­  êng  îp  êi tr¶ tiÒn  µ  êi thô  ëng  ïng  ë   µikho¶n  ¹  ét  Tr h ng     v ng   h c m t  t im ng©n  µng: h +  ö  ýchøng  õ: X l  t ­N Õ u   Önh    îclËp díi ¹ng    l chi®       d chøng  õgiÊy th× thùc hiÖn: t       +  li   Önh    ïng  µm  1  ªnl chid l chøng  õ ghiNî  µikho¶n  ña  t    t   c bªn    Òn  µ  tr¶ti v ghiCã   µikho¶n  êithô hëng    t  ng     . +  li   Önh    ïng lµm  Êy b¸o Nî  öingêitr¶tiÒn 1  ªnl chid   gi     g      +  li   Önh    ïng lµm  Êy b¸o Cã   öingêithô hëng. 1  ªnl chid   gi     g      Trªn giÊy b¸o  î,giÊy b¸o Cã   öicho      N      g  kh¸ch hµng,ng©n  µng      h ph¶i®ãng    dÊu  n  Þ  × nh  µo  ç  ®¬ v m v ch quy  nh ®Þ (trªnch÷  ý  ña  ©n  µng).   k c ng h ­  Õ u   Önh    îc lËp  íid¹ng  N l chi ®   d  chøng  õ  iÖn  ö  ×  ùc  Ön: In t® t th th hi     (chuyÓn ho¸)lÖnh    ña  êi tr¶tiÒn  öi (truyÒn) ®Õ n   íid¹ng    chic ng     g    d  chøng  õ t  ®iÖn  ö,ra  Êy    ôc  ô  t   gi ®Ó ph v cho    ©u  Óm   c¸c kh ki so¸t,h¹ch    to¸n,l tr÷theo   u    ®óng quy  nh  ®Þ sau    ïng ®Ó     î,b¸o Cã   ®ã d   b¸o N     cho  kh¸ch hµng.   +  ¹ch    Õ   H to¸nk to¸n:   lÖnh    ña  êitr¶tiÒn,ng©n  µng    cø  c¨n chic ng       h ghi: Nî  µikho¶n  Òn göicña  êitr¶tiÒn T  ti     ng     Cã   µikho¶n  Òn göicña  êithô hëng. T  ti     ng     vµ  öigiÊy b¸o Nî  g      cho  êitr¶tiÒn;göigiÊy b¸o Cã   ng            cho  êithô hëng.  ng       ­Trêng  îp ngêithô hëng  ë   µikho¶n  ¹ ng©n  µng    h     m t  t  i h kh¸c: +  ö  ýchøng  õ: X l  t  ­N Õ u   Önh    îclËp díi ¹ng    l chi®       d chøng  õgiÊy th× thùc hiÖn: t       +  li   Önh    ïng lµm  1  ªnl chid   chøng  õghiNî  µikho¶n  êitr¶tiÒn. t    t   ng     +  li   Önh    ïng lµm  Êy b¸o Nî  öingêitr¶tiÒn 1  ªnl chid   gi     g      +  li   Önh    ïng  µm    lËp  2  ªnl chid l c¨n cø  chøng  õ thanh    íing©n  µng  t  to¸nv   h phôc  ô  êithô hëng    v ng     ®Ó thanh    to¸ncho  êithô hëng. ng     ­ N Õ u   Önh    îc lËp  íid¹ng    l chi®   d  chøng  õ ®iÖn  ö th×  t  t  ph¶i in (chuyÓn     ho¸)lÖnh    ña  êitr¶tiÒn göi(truyÒn)®Õ n   íi ¹ng    chic ng          d  d chøng  õ®iÖn  ö,ra t  t   giÊy theo  quy  nh   Ön  µnh    ôc  ô  ®Þ hi h ®Ó ph v cho    ©u  Óm   c¸c kh ki so¸t,h¹ch    to¸n,u  ÷sau    ïng ®Ó     î    tr   l ®ã d   b¸o N cho  kh¸ch hµng.    
 5. +  ¹ch    Õ   H to¸nk to¸n:   lÖnh    ña  êitr¶tiÒn,ng©n  µng    cø  c¨n chic ng       h ghi: Nî  µikho¶n  Òn göicña  êitr¶tiÒn T  ti     ng     Cã   µi kho¶n  Ých  îp  T  th h (Liªn hµng  i    ® n¨m nay, Chuy Ón   Òn  i      ti ® n¨m nay.. ) . vµ  öigiÊy b¸o Nî  g      cho  êitr¶tiÒn . ng        Ng ©n   µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn c¨n cø  Önh    ña  h ph v ng       l chic kh¸ch hµng    (b»ng  chøng  õgiÊy hoÆc   t    chøng  õ®iÖn  ö)lËp chøng  õthanh    íi ©n  µng  t  t    t  to¸nv  ng h phôc  ô  êithô hëng  v ng     theo c¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ LËp    chøng  õ thanh    ï trõvíi ©n  µng  ã  t  to¸nb       ng h c tham    gia thanh    ï to¸nb   trõtrªn®Þa   µn     b tØnh, thµnh  è    ©n  µng  µy    ã   µikho¶n  ña    ph ®Ó ng h n ghi C t   c ngêi thô  ëng   h hoÆc   chuyÓn  Õp  ti qua  thanh to¸n ®iÖn  ö (hoÆc    t  thanh    to¸n li   µng) víi ©n  µng  ªnh    ng h trong h Ö   èng  ¬ingêithô hëng  ë   µikho¶n)®Ó     th (n      m t    ghiCã   µikho¶n  êithô hëng.   t  ng     ­ LËp    chøng  õ thanh    iÖn  ö (hoÆc  t  to¸n® t  thanh    ªnhµng) víi ©n   to¸nli      ng hµng  ïng  Ö   èng    ©n  µng  µy    ã   µikho¶n  ña  êi thô hëng  c h th ®Ó ng h n ghiC t   c ng     hoÆc  thanh to¸n bï trõvíing©n  µng  ôc  ô  êi thô  ëng      ã   µi       h ph v ng   h ®Ó ghi C t   kho¶n  êithô hëng. ng     ­ LËp    chøng  õ thanh    t  to¸nqua  ©n  µng  µ   íctrªn®Þa  µn      Ng h Nh n     b ®Ó ghi Cã   µikho¶n  êi thô  ëng  t  ng   h hoÆc  chuyÓn  Òn  n   ©n   µng  µ   íc ti ®Õ Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph kh¸c®Ó     ã   µikho¶n  ña  êithô hëng.   ghiC t   c ng     b. T¹ing©n  µng  ôc  ô  êithô hëng.    h ph v ng     Khi nhËn  îc chøng  õ thanh    ®  t  to¸n nãi trªndo  ©n  µng  ôc  ô  êi       ng h ph v ng   tr¶tiÒn chuyÓn  n,      ®Õ sau    Óm  khiki so¸t, Õu    iÒu  Ön   n ®ñ ® ki thanh  to¸n,ng©n    hµng  ôc  ô  êithô hëng  ö  ý: ph v ng     xl +  ö  ýchøng  õ: X l  t ­ Trêng  îp  Ën  îc chøng  õ thanh    h nh ®  t  to¸n díid¹ng     chøng  Êy,sau    gi   khi kiÓm  so¸t, Õu   n kh«ng  ã  ×    ãtth×  ùc hiÖn:ghingµy    c g sais   th      ghisæ,  è  Öu  s hi tµikho¶n  î,Cã,  ý        N  k tªntrªnchøng  õ dïng  µm  t  l chøng  õ ®Ó     ã   µikho¶n  t  ghiC t   ngêithô hëng  µ  öib¸o Cã      v g     cho  êithô hëng. ng     ­ Trêng  îp nhËn  îcchøng  õthanh    íi ¹ng    h  ®  t  to¸nd  d chøng  õ®iÖn  ö,sau  t  t  khi kiÓm     so¸t,n Õu     kh«ng  ã  ×    ãt th×  ö  ý chøng  õ  c g sai s   x l  t theo  ng    ®ó quy ®Þnh   Ön  µnh    Önh  hi h (in L chuyÓn  Òn  n   íid¹ng  ti ®Õ d   chøng  õ ®iÖn  ö ra t  t    giÊy,ký    µo  Önh    tªnv L chuyÓn  Òn inra,xö  ýh¹ch to¸n, u  ÷vµ  ïng ®Ó     ti       l       tr   d   b¸o l Cã   cho  êithô hëng  ng     theo quy  nh).   ®Þ +  ¹ch    Õ   H to¸nk to¸n:c¨n cø      chøng  õ chuyÓn  Òn ®Õ n   Önh    Önh  t  ti   (L chi,L chuyÓn  ã...  ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng  C )ng h ph v ng     ghi: Nî  µikho¶n  Ých  îp (l ªn µng  n   T  th h   i  h ®Õ n¨m  nay,                     chuyÓn  Òn ®Õ n                        ti   n¨m  nay.. ) . Cã   µikho¶n  Òn göicña  T  ti     kh¸ch hµng    (hoÆc  µikho¶n  Ých  îp kh¸c) t  th h  vµ  öigiÊy b¸o Cã   g      cho  êithô hëng   ng     . Trêng  îp  êi thô  ëng  h ng   h kh«ng  ã  µikho¶n  Òn  öi th×  ©n  µng  c t  ti g   ng h phôc  ô  êi thô  ëng    ã   µikho¶n  v ng   h ghiC t   ph¶itr¶kh¸ch hµng  µ       v b¸o  cho  êi ng   thô  ëng  n   Ën  Òn. Ng êi thô  ëng    n   Ünh  Òn  h ®Õ nh ti     h khi ®Õ l ti ph¶i cã  Êy   gi  
 6. chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu    µm  ñ tôcnhËn  Òn. h chi ®Ó l th     ti §i Ò u    5. Thanh    to¸nb»ng  ê    nh thu hoÆc   û  Ö m     u nhi thu (sau  y   äi ®© g   lµuû  Ö m    nhi thu). 1.Thñ  ôclËp uû  Öm    t     nhi thu. Ng êithô hëng  Ëp  û  Ö m     Ìm     l u nhi thu k theo    n  ho¸ ®¬ chøng  õ giao hµng, t      cung  øng  Þch  ô  ép  µo  ©n  µng  ôc  ô  × nh  d v n v ng h ph v m hoÆc   ©n  µng  ôc  ng h ph vô  êitr¶tiÒn. ng       M É u   û   Öm     è  ªnlËp  û  Ö m     ñ tôc lËp  µ  ¬ng  U nhi thu,s li   u nhi thu,th     v ph thøc  giao nhËn  û  Öm     ÷a kh¸ch hµng  íi ©n  µng  ng©n  µng  Ën    u nhi thu gi     v  ng h do  h nh uû  Ö m     Ën  û  Ö m     õ kh¸ch hµng) quy  nh,  ng  nhi thu (nh u nhi thu t       ®Þ nh ph¶i®¶m     b¶o  û  Ö m   u nhi thu  îc lËp, giao  Ën,  Óm   ®    nh ki so¸tvµ  ö  ý theo  ng      x l  ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     2.Thñ  ôcthanh    û  Öm    t  to¸nu nhi thu. a. Trêng  îp  êi thô  ëng  µ  êi tr¶tiÒn  ë   µikho¶n  ¹  ét  ©n     h ng   h v ng     m t  ti m ng hµng: Khi nhËn  îc uû  Ö m     Ìm      n    ®   nhi thu k c¸c ho¸ ®¬ chøng  õ giao  µng, cung  t  h   øng  Þch  ô  ngêithô hëng  ép  µo,ng©n  µng  d v do     nv  h ph¶ikiÓm    Ýnh  îp lÖ    trat h  cña  û  Ö m     Óm     Öc  êi tr¶tiÒn  µ  êi thô  ëng  ∙  ã  u nhi thu,ki travi ng     v ng   h ® c tho¶   thuËn  thanh  to¸n b»ng  û  Öm     Õu    iÒu  Ön  ùc  Ön  ×      u nhi thu,n ®ñ ® ki th hi th ghi ngµy  th¸ng nhËn    chøng  õ lªntÊtc¶    ªnuû  Ö m     ý  Ën  t       c¸c li   nhi thu,k nh chøng  õ t  ®èi víi    kh¸ch hµng  µ  ö  ý:   vxl ­ Trêng  îp  êi tr¶tiÒn      h ng     ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n th×    c¨n  uû  Ö m   cø  nhi thu,ng©n  µng    h ghi: Nî  µikho¶n  Òn göicña  êitr¶tiÒn T  ti     ng     Cã   µikho¶n  Òn göicña  êithô hëng T  ti     ng     vµ  öigiÊy b¸o Nî  g      cho  êitr¶tiÒn,giÊy b¸o Cã   ng           cho  êithô hëng. ng     ­  êng  îp  Tr h kh¶  n¨ng thanh    ña  êi tr¶tiÒn  to¸n c ng     kh«ng          ®ñ ®Ó chitr¶ sè  Òn    û   Ö m   th× u  µo  å  ¬  û   Ö m     a  ti trªnU nhi thu  l v h s U nhi thu ch thanh    µ  to¸nv b¸o cho  êitr¶tiÒn,ngêithô hëng  Õtvµ  ö  ýgöitr¶l¹ Uû   Ö m       ng          bi   x l         nhi i thu cho ngêi thô  ëng  Õu  êi thô  ëng   h (n ng   h yªu  Çu)  c hoÆc   Õp  ôc l gi÷ Uû   Öm   ti t  u    nhi thu  n     êi tr¶ tiÒn    ®Õ khi ng     ®ñ kh¶  n¨ng thanh to¸n th×    µy, th¸ng,n¨m     ghi ng     thanh      û  Ö m    µ  ùc hiÖn  to¸ntrªnu nhi thu v th   thanh    to¸ntheo quy  nh.   ®Þ b.  êng  îp  êi tr¶ tiÒn  µ  êi thô  ëng  ë   µikho¶n      ©n  Tr h ng     v ng   h m t  ë hai ng hµng  ïnghoÆc   (c   kh¸ch Ö   èng):   th * T¹ing©n  µng  ôc  ô  êithô hëng:    h ph v ng     ViÖc  Õp  Ën  µ  Óm     û  Öm   ti nh v ki so¸tu nhi thu  îc thùc  Ön  ®  hi theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Õta­  ®Þ t i   kho¶n  ®iÒu  trªn®©y,  ti 2­  5    sau    ©n  µng  ôc  ô  ®ã ng h ph v ngêithô hëng  ý    ng  Êu    û  Öm       µo       k tªn,®ã d trªnu nhi thu,ghiv sæ theo  âinhËn  d  giÊy  û  Öm   göi®i  ïng lµm  ¬  ë      u nhi thu    (d   c s ®Ó tracøu  ö  ýc¸c tr ng  îp göi x l    ê h     chøng  õ bÞ   Êtl¹c, Ë m   Ô)vµ  öiuû  Öm   kÌm    n,  t   th     ch tr   g   nhi thu  ho¸ ®¬ chøng  õ t  giao hµng,cung      øng  Þch  ô  d v cho  ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn. ng h ph v ng     ­KhinhËn  îcchøng  õthanh    û  Ö m    ng©n  µng  ôc  ô     ®  t  to¸nu nhi thu do  h ph v ngêitr¶tiÒn chuyÓn  n   × sö  ông         ®Õ th   d c¸cchøng  õ®ã   ¹ch to¸n: t  h  
 7. Nî  µikho¶n  Ých  îp (TK  ªnhµng  n,  tiÒn göit¹ NHNN,...   T  th h  li   ®Õ TK       i ), Cã   µikho¶n  Òn göicña  êithô hëng, T  ti     ng     göigiÊy b¸o Cã         cho  êithô hëng. ng     * T¹ing©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn:    h ph v ng     KhinhËn  îcuû  Ö m     Ìm    n, chøng  õ giao hµng,cung      ®   nhi thu k ho¸ ®¬   t      øng dÞch  ô  ng©n  µng  ôc  ô  êithô hëng  öi®Õ n   v do  h ph v ng     g  hoÆc   ngêithô h­ do     ëng  ùc tiÕp  ép, ng©n  µng  Óm     ñ  ôc lËp  û  Öm   tr   n  h ki tra th t   u nhi thu  Óm     ki tra viÖc  êitr¶tiÒn vµ  êithô hëng  ã  ng       ng     c tho¶  Ën  thu thanh    to¸nb»ng  û  Ö m   u nhi thu,kiÓm      trakh¶  n¨ng  thanh    ña  êitr¶tiÒn vµ  ö  ý: to¸nc ng       x l  ­ N Õ u     iÒu  Ön    ®ñ ® ki thanh    ×  µm  ñ tôc trÝch tµikho¶n  Òn göi to¸nth l th        ti     cña  êitr¶tiÒn ®Ó   ng       chuyÓn  Òn ®Õ n   ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng    ti   ng h ph v ng     ®Ó thanh to¸n cho  êi thô  ëng    êng  îp    ng   h nh tr h thanh to¸n lÖnh      chiquy  nh  ¹  ®Þ ti tiÕta    kho¶n  ®iÒu  nªu  2  4  trªn.  ­Trêng  îp tµi   h   kho¶n  Òn göicña  êitr¶tiÒn kh«ng    ti     ng       ®ñ kh¶  n¨ng  thanh  to¸n, × xö  ýnh      l   quy  nh  ¹ tiÕta,®iÓ m   ®iÒu  nªu  th ®Þ t      i 2  5  trªn.   §i Ò u    6. Thanh    to¸nb»ng  Îng©n  µng. th  h 1.Thñ  ôcph¸thµnh,sö dông  Îng©n  µng.   t      th  h a.§èivíi      kh¸ch hµng.   § Ó   îcsö  ông  Îng©n  µng  ® d th  h (sau  y   äit¾t lµthÎ) ®© g         kh¸ch hµng    ph¶i  thùc hiÖn    ñ tôc ®¨ng  ý  ö  ông  Îvµ  ¸p    c¸c th     ksd th   ® øng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c ® ki theo  quy  nh  ña  ©n  µng    µnh  Î. ®Þ c ng h ph¸th th   Sau    îcng©n  µng    µnh  Î khi®   h ph¸th th  chÊp  Ën, kh¸ch  µng  thu   h ph¶i ký  îp  ng  ö  ông  Îvíing©n  µng      h ®å sd th     h ph¸t hµnh  Î. th N Õu  ph¶il ký  Òn   u  ti theo  yªu  Çu  ña  ©n  µng  c c ng h ph¸thµnh  Î,kh¸ch   th     hµng  Ëp lÖnh    Ých tµikho¶n  Òn göicña  × nh  l  chitr     ti     m hoÆc   ép  Òn m Æt     n ti   ®Ó l ký  Òn vµo  µikho¶n  Òn ký  öi®Ó   ¶m   u  ti   t  ti   g   ® b¶o thanh    Ît¹ ng©n  µng  to¸nth  i  h ph¸thµnh  Î.   th b. §èivíi ©n  µng    µnh  Î.      ng h ph¸th th Khi  Ën  îc GiÊy  nh ®  yªu  Çu  ö  ông  Îvµ  c sd th   c¸c  Êy  ê  ªnquan  ña  gi t li   c kh¸ch hµng, ng©n  µng    µnh  ÎkiÓm         h ph¸th th   tra,xem   Ðt thÈm  nh  Õu    x  ®Þ n ®ñ ®iÒu  Ön  ö  ông  Îth×  µm    ñ  ôc cÊp  Îcho  ki s d th   l c¸c th t   th   kh¸ch hµng  ñ  Î)   (ch th  : LËp  å  ¬  h s theo  âithή∙    µnh,giao thÎcho  ñ  Îvµ    Çu  ñ  Îký  d     ph¸th      ch th  yªu c ch th  nhËn . 2.Thñ  ôcthanh    Î.   t  to¸nth a.Thanh    Òn hµng    Þch  ô    to¸nti   ho¸ d v cho    n  Þ  Êp  Ën  Î. c¸c®¬ v ch nh th ViÖc  Õp  Ën  ti nh thanh to¸n b»ng  Îph¶i cã  îp  ng    th     h ®å tho¶  Ën  ÷a thu gi   ng©n  µng  h ph¸thµnh  ÎhoÆc   ©n  µng    th   ng h thanh to¸n thÎvíi®¬n  Þ   Êp      v ch nhËn  Î. th Ng ©n   µng    µnh  Î, ©n  µng  h ph¸th th  ng h thanh    Î(tæ  to¸nth   chøc cung    øng dÞch  ô  v thanh    Î) ã  to¸nth   tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  y    c   h  ®Ç ®ñ quy  ×nh thanh    tr   to¸n thÎcho    n  Þ  Êp  Ën  Î.   c¸c®¬ v ch nh th ­ T¹ic¸c ®¬n  Þ  Êp  Ën  Î:   ñ  ÎxuÊt tr×nh thÎ®Ó       v ch nh th   ch th  Khi      mua  µng  h
 8. ho¸,dÞch  ô  n  Þ  Êp  Ën  Îph¶isö  ông    v ®¬ v ch nh th   d m¸y  chuyªn dïng  Õt  îp víi   k h   viÖc  Óm    ki trab»ng  ¾t  Óm  m ki tra: +  Ýnh  îp lÖ,thêih¹n hiÖu  ùccña  Î; T h       l  th +  èichiÕu  è  Îcña  §  s th   kh¸ch hµng  íith«ng    v  b¸o  Ò   v danh s¸ch thÎbÞ   õ     t  chèithanh    ña  ©n  µng    µnh  Î.   to¸nc ng h ph¸th th +  èi chiÕu  è  Òn  §  s ti thanh to¸n víih¹n     møc  thanh to¸n do  ©n   µng    Ng h thanh    to¸nquy  nh  ®Þ . +  Ó m     Êy  Ki tragi chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu  ña  êi cÇ m   h chi c ng   thÎxem   êi cÇ m   Îcã    ng   th   ph¶i lµ chñ  Îhay     th   kh«ng (trong tr ng  îp  ã    ê h c nghi   ngê  i víi êicÇ m   Î) ®è    ng   th . Sau    Óm     Õu  ήñ   iÒu  Ön  khiki tran th   ® ki thanh to¸n,®¬n  Þ  Êp  Ën    v ch nh thÎlËp ho¸ ®¬n      thanh    µng    Þch  ô,yªu cÇu  ñ  Îký      n   to¸nh ho¸,d v    ch th  trªnho¸ ®¬ thanh  to¸n,®èi chiÕu  ÷  ý      n  íich÷  ý  ña  ñ  ÎtrªnthÎ(nÕu     ch k trªnho¸ ®¬ v   k c ch th      cã).Ho¸  n    ®¬ thanh    µng    Þch  ô  îclËp 3  ªnsö  ông    to¸nh ho¸,d v ®     li   d nh sau:   +  li   öicho  ñ  Îcïng víi Î; 1  ªng   ch th     th +  li  u  ¹ ®¬n  Þ  Êp  Ën  Î; 1  ªnl t  i v ch nh th +  li   Ìm  1  ªnk theo  b¶ng        n  kª c¸c ho¸ ®¬ thanh    ®¬n  Þ  Êp  Ën  Î to¸n( v ch nh th   lËp  èingµy  cu   hoÆc  theo  nh  ú  ®Þ k tho¶  Ën  thu thanh    íing©n  µng    to¸nv   h ph¸t hµnh  ÎhoÆc   ©n  µng  th   ng h thanh  to¸n thÎ)göi cho  ©n  µng      ng h thanh to¸n thÎ    ®Ó  thanh  to¸n. to¸nth   ­T¹iNg ©n  µng     h thanh    Î: Ën  îcb¶ng    Ìm      n  Nh ®  kª k c¸cho¸ ®¬ thanh  to¸ncña  n  Þ  Êp  Ën  Îgöi®Õ n,    ®¬ v ch nh th     sau    ∙  Óm       iÒu  Ön  khi® ki tra®ñ ® ki thanh to¸n,ng©n  µng    h thanh    Îcã  to¸nth  tr¸chnhiÖ m    thanh    to¸nngay cho  n   ®¬ vÞ  Êp  Ën  Î. ch nh th   ­  Öc  Vi thanh  to¸n gi÷a  ©n  µng    ng h ph¸thµnh  Îvµ  ©n  µng    th   ng h thanh  to¸nthÎvÒ   è  Òn thanh        s ti   to¸ncho  n  Þ  Êp  Ën  ή îcthùc hiÖn  ®¬ v ch nh th       theo  tho¶ thuËn  ÷a 2  qua    ¬ng    gi   bªn  c¸cph thøc thanh    ÷a c¸cng©n  µng.   to¸ngi     h b. Thñ  ôcnhËn  Òn m Æt   ¹ ng©n  µng    t  ti   t  i h thanh    Î. to¸nth Thñ   ôc  Ën  Òn  Æt   ¹  ©n   µng  t nh ti m t iNg h thanh to¸n thÎdo  ©n   µng      Ng h thanh    Îquy  nh. to¸nth  ®Þ Thñ  ôc thanh    ÷a ng©n  µng  t  to¸ngi   h thanh    µ  ©n  µng    µnh  to¸nv ng h ph¸th thÎvÒ   è  Òn  Æt       s ti m tr¶cho  êi sö  ông  ή îc thùc  Ön    ng   d th     hi nh quy  nh  ¹ ®Þ t  i tiÕta    kho¶n  nªu  2  trªn. c.Thñ  ôcróttiÒn m Æt   ¹ m¸y    t     t  i ATM. Thñ  ôc róttiÒn  Æt   ¹  t   m ti m¸y ATM   Ng ©n   µng  do  h ph¸thµnh  ÎhoÆc     th   Ng ©n   µng  h thanh to¸n thÎ(tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n thÎ)quy     ®Þnh. Ng ©n   µng  h ph¸t hµnh  Î hoÆc   ©n   µng    th   Ng h thanh to¸n thÎ (tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n thÎ)ph¶i híng  Én  y          d ®Ç ®ñ quy  ×nh  óttiÒn tr r    m Æt   ¹ m¸y  t  i ATM   cho  ñ  Î. ch th 3.Thñ  ôcthay ® æi  ¹n møc    t    h  thanh    ña  Î;   ¹n sö  ông  Î. to¸nc th   h   d gia th a.Thñ  ôcthay ® æi  ¹n møc    t    h  thanh    Î. to¸nth ­ Khi sö  ông  Õt  ¹n    d h h møc  thanh    ña  Î, Õu  ã  to¸nc th  n c nhu  Çu  ö  ông  c sd
 9. tiÕp,chñ  ÎlËp  Êy      th   gi ®Ò nghÞ   t¨ng h¹n    møc  thanh  to¸n thÎ(theo  É u        m do ng©n  µng  h ph¸thµnh  Îquy  nh)  Ìm    th   ®Þ k theo  Înép  µo  ©n  µng    th   v ng h ph¸t hµnh  Î.§èi víithÎký  ü  th         qu thanh  to¸n,chñ  ÎlËp    th   thªm  Önh    û  Öm   l chi(u nhi chi)®Ó   Ých  µikho¶n  Òn  öi cña  ×nh     tr t  ti g   m hoÆc   ép  Òn  Æt  u  ý    n ti m l k bæ sung  µo  µikho¶n  Îthanh    ¹ ng©n  µng    µnh  Î. v t  th  to¸nt   i h ph¸th th Sau    Óm     ñ  ôc  Êy  ê  µ  Êp  Ën    khi ki tra th t gi t v ch nh ®Ò nghÞ   ña  c kh¸ch  hµng, ng©n  µng    h ph¸thµnh  Î(bé  Ën    th   ph qu¶n  ý ph¸thµnh  Î)® a  Îcña  l    th   th   kh¸ch hµng  µo    v m¸y  chuyªn dïng          ®Ó ghibæ sung  ¹n møc  h  thanh    ña  Î, to¸nc th   sau    ®ã giao thÎcho     kh¸ch hµng.   ­ Trêng  îp muèn  ótbítsè  Òn ®∙ u  ý      h  r     ti   l k ®Ó thanh    Î(®èivíi Îký  to¸nth     th quü  thanh  to¸n), ñ  ÎlËp  Êy    Þ   ch th   gi ®Ò ngh gi¶m  ¹n h møc  thanh    Î(theo to¸nth     m É u   ng©n  µng    µnh  Îquy  nh)  Ìm  do  h ph¸th th  ®Þ k theo  Înép  µo  ©n  µng  th  v ng h ph¸thµnh  Î.   th Sau    Óm    ñ tôc giÊy  ê,sè    ¹n  khiki trath     t   d h møc  thanh    ήang    to¸nth   cßn vµ  íp ®óng  íi   kh   v   s¸ch theo  âi,ng©n  µng    µnh  Î(bé  Ën  sæ   d  h ph¸th th  ph qu¶n  ý l  ph¸thµnh  Î)® a  Îcña    th   th   kh¸ch  µng  µo  h v m¸y  chuyªn  ïng      d ®Ó ghi gi¶m  ¹n  h møc  thanh    ña  Îvµ  Ëp      to¸nc th   l biªnlaithanh    è  Òn  ótbít. ñ   Îph¶i to¸ns ti r     Ch th     ký    Ën        ©n  µng    µnh  Îsö  ông      µm  x¸c nh trªnbiªnlai Ng . h ph¸th th  d biªnlail chøng  tõ    î  µikho¶n  ghi N t   thanh to¸n thÎvµ    ã   µikho¶n  ña      ghi C t   c kh¸ch  µng  µi h (t   kho¶n  íc®©y   ∙    î   u  ý  Òn  µo  µikho¶n  tr   ® ghiN ®Ó l k ti v t   thanh    Î)vµ  to¸nth   giao  m ét  ªnbiªnlai li       cho kh¸ch hµng  ïng víi Î.   c     th b. Thñ  ôcgiah¹n sö  ông  Î.   t      d th Khi h Õt  ¹n  ö  ông  Î, Õu  ã    h sd th  n c nhu  Çu  ö  ông  Õp,chñ  ÎlËp  Êy c sd ti   th   gi   ®Ò  nghÞ   gia  ¹n  ö  ông  Î(theo  É u   ng©n  µng  h sd th   m do  h ph¸t hµnh  Îquy    th   ®Þnh)  Ìm  k theo thÎnép  µo  ©n  µng    µnh  Î.    v ng h ph¸th th Sau    Óm     ñ  ôc  Êy  ê  µ  Êp  Ën    khi ki tra th t gi t v ch nh ®Ò nghÞ   ña  c kh¸ch   hµng, ng©n  µng    h ph¸thµnh  Î(bé  Ën    th   ph qu¶n  ý ph¸thµnh  Î)® a  Îcña  l    th   th   kh¸ch hµng  µo    v m¸y  chuyªn dïng        ¹n  ö  ông  Î,sau      ®Ó ghigia h s d th   ®ã giao thÎ    cho kh¸ch hµng.   §i Ò u    7. Thanh    to¸nb»ng    Ýn  ông. tht d 1.Thñ  ôcm ë     Ýn  ông.   t   tht d a. Khi cã      nhu  Çu  c thanh  to¸n b»ng    Ýn  ông, ngêi tr¶tiÒn  Ëp  Êy   th t d      l gi   m ë    tÝn  ông  ép  µo  ©n  µng  ôc  ô  ×nh.  É u   Êy  ë    tÝn  th d n v ng h ph v m M gi m th dông,sè  ªnlËp  Êy  ë     Ýn  ông,thñ tôc lËp,ph¬ng    li   gi m th t d       thøc  giao nhËn, xö      lýgiÊy  ë     Ýn  ông  ng©n  µng  ôc  ô  êi tr¶tiÒn    m th t d do  h ph v ng     quy  nh  ng  ®Þ nh ph¶i®¶m     b¶o  ï hîp víic¸c quy  nh  Ò   Ëp,kiÓm  ph         ®Þ vl  so¸t, ö  ýchøng  õ kÕ     l  x t  to¸n ng©n  µng, tæ    h   chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  td do  ®è Ng h Nh n   hµnh. Ng êitr¶tiÒn lËp       b¶n  ¨ng  ý  ÷  ý  É u   ña  êi® îcuû  Òn  Ën  ® k ch k m c ng     quy nh hµng, néi dung    â  ä       ghi r h tªn,chøc  ô, sè, ngµy, th¸ng,n¨m  µ  ¬i cÊp  Êy v        vn  gi   chøng  minh  ©n  ©n  µ  ÷  ý  É u   ña  êi ® îc uû  Òn  Ën  µng, nh d v ch k m c ng     quy nh h   ch÷  ý  ña  êitr¶tiÒn vµ  Êu  Õu  ã).Ng êi® îcuû  Òn  Ën  µng  ép  k c ng       d (n c       quy nh h n b¶n  µy  µo  ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng    µm    kiÓm    i n v ng h ph v ng     ®Ó l c¨n cø  so¸t®è   chiÕu    khithanh      Ýn  ông. to¸ntht d b. T¹ing©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn.    h ph v ng    
 10. Ng ©n   µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn  Ën  ë     Ýn  ông  h ph v ng     nh m th t d cho kh¸ch hµng    trong tr ng  îp ngêithô hëng  ë   µikho¶n    ©n  µng  ïng h Ö   èng.N Õ u    ê h      m t  ë ng h c   th   ngêithô hëng  ë   µikho¶n    ©n  µng     m t  ë ng h kh¸c h Ö   èng  ×    th th chØ  Ën  ë     nh m th tÝn  ông  d trong tr ng  îp trªn®Þa   µn    ã  ©n  µng  ïng h Ö   èng  ¹t  ê h     b ®ã c ng h c   th ho   ®éng  µ    ©n  µng  µy  ã  v c¸cng h n c tham    giathanh    ïtrõvíi to¸nb       nhau. Khi nhËn  îcgiÊy xinm ë     Ýn  ông  ña    ®      th t d c kh¸ch hµng,ng©n  µng  ôc      h ph vô  êitr¶tiÒn xö  ý: ng      l ­ KiÓ m     ñ tôc lËp  Êy    ë     Ýn  ông,b¶o  ¶m   Ýnh  îp ph¸p,   trath     gi xinm th t d   ® t h    hîp lÖ  ña    c chøng  õ. t ­ Ký    µ  ng  Êu  ©n  µng  × nh    li   u   Êy  ë     Ýn    tªn v ®ã d ng h m lªn2  ªn®Ç gi m th t dông. ­Ghi ký  Öu  Ët      ªngiÊy m ë     Ýn  ông.     hi m lªnc¸cli     tht d * Xö  ýgiÊy m ë     Ýn  ông:   l    tht d +  li   Êy  ë     Ýn  ông  µm  1  ªngi m th t d l chøng  õ h¹ch    ¹  ©n  µng  ôc  t  to¸nt ing h ph vô  êitr¶tiÒn ng       +  li   Êy m ë     Ýn  ông  µm  Êy b¸o Nî  öingêitr¶tiÒn, 1  ªngi   tht d l gi     g      + 2  ªn Êy m ë  th Ýn  ông  öi (göi li  gi  t d g   b»ng th qua B u ®iÖn hoÆc   chuyÓn    ho¸ sang chøng  õ ®iÖn  ö ®Ó   t  t  truyÒn qua  Ö   èng  ¹ng  h th m m¸y  Ýnh  t cña  ©n  µng)®Õ n   ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng. ng h   Ng h ph v ng     * H¹ch    to¸n:  C¨n  giÊy m ë     Ýn  ông  cø    tht d ghi: Nî  µikho¶n  Òn göicña  T  ti     kh¸ch hµng   Cã   µikho¶n  Òn göim ë     Ýn  ông. T  ti     tht d 2.Thñ  ôcthanh      Ýn  ông.   t  to¸ntht d a.§èivíi ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng.      ng h ph v ng     ­KhinhËn  îcgiÊy m ë     Ýn  ông  íi ¹ng     ®    tht d (d   d chøng  õgiÊy hoÆc   t    chøng  tõ®iÖn  ö)do  ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn göi®Õ n,  ©n  µng  ôc  ô    t   ng h ph v ng        ng h ph v ngêithô hëng  Õn hµnh  Óm    Ýnh  îp lÖ  ña  Êy m ë     Ýn  ông;kiÓm      ti   ki trat h   c gi   th t d   traký  Öu  Ët,dÊu, ch÷  ý  Õu  íi ¹ng    hi m     k (n d   d chøng  õ giÊy)hoÆc   kho¸ b¶o  t    m∙    m Ët,ch÷  ý  iÖn  ö (nÕu  íi ¹ng    k® t  d  d chøng  õ ®iÖn  ö)cña  ©n  µng  ôc  ô  t  t  ng h ph v ngêi tr¶tiÒn.Sau      µy  Ën, ký    ng  Êu  n  Þ      ªn      ®ã ghi ng nh   tªn,®ã d ®¬ v trªnc¸c li   giÊy m ë     Ýn  ông  Õu  íi ¹ng    th t d (n d   d chøng  õ ®iÖn  ö th× ph¶iin2  ªnra giÊy) t  t        li       vµ  öi1  ªngiÊy m ë     Ýn  ông  g   li     tht d cho  êithô hëng    µm    giao hµng, ng     ®Ó l c¨n cø      cßn  li  u  ¹vµ  ë     1  ªnl l   m sæ theo dâigiÊy m ë     Ýn  ông  n. i      tht d ®Õ ­ Khi nhËn  îc 4  ªnb¶ng    Ìm     ®   li   kª k ho¸  n  ®¬ chøng  õ giao  µng  ngêi t  h do    thô  ëng  ép  µo, ng©n  µng  ôc  ô  êi thô  ëng  Óm     h nv  h ph v ng   h ki tra b¶ng  ho¸ kª    ®¬n  chøng  õgiao hµng;®èi chiÕu  ÷  ý  ña  êi® îcuû  Ö m  Ën  µng  t       ch k c ng     nhi nh h víi ÷  ý  É u;  Óm    êih¹n hiÖu  ùccña    Ýn  ông;sè  Òn ngêithô h­  ch k m ki trath     l  th t d   ti      ëng    Þ  ®Ò ngh thanh    to¸ntrong ph¹m    è  Òn m ë     Ýn  ông;n Õu  ng  ö    vis ti   th t d   ®ó x lýnh    sau: +    µo    Ghi v sæ theo dâithtÝn  ông  n   ∙  îcthanh       d ®Õ ® ®   to¸n. +    µy,th¸ng,n¨m  Ghi ng     thanh    µ  è  Öu  µikho¶n  î   ã     li   to¸nv s hi t   N ­C trªn2  ªn b¶ng      n, chøng  õ giao hµng  µ  ïng  µm  kª ho¸ ®¬   t    vd l chøng  õ h¹ch      ©n   t  to¸në ng hµng  ôc  ô  êithô hëng: ph v ng      
 11. +  li   1  ªnb¶ng      n  kª ho¸ ®¬ chøng  õ giao hµng  Ìm  t    k theo  ªnl giÊy  ë     li  u  m th tÝn  ông  ïng lµm  d d  chøng  õghiCã   µikho¶n  êithô hëng. t    t   ng     +  li   1  ªnb¶ng      n  kª ho¸ ®¬ chøng  õgiao hµng  µm  Êy b¸o cã  öingêithô t    l gi     g      hëng. Trêng  îp  h bªn  ô  ëng  ë   µikho¶n    ét  ©n  µng  th h m t  ë m ng h kh¸c trªn®Þa      bµn  ×  th c¨n  vµo  cø  b¶ng  ho¸  n,  kª  ®¬ chøng  õ giao  µng    Ëp  t  h ®Ó l chøng  õt  thanh to¸n bï trõvíing©n  µng  ôc  ô  êi thô  ëng      ã   µikho¶n        h ph v ng   h ®Ó ghi C t   ngêithô huëng.    + C¨n  b¶ng  ho¸  n   cø  kª  ®¬ chøng  õ  t giao  µng  Ëp  Önh  h lL chuyÓn  î  N hoÆc   Êy b¸o  î  ªnhµng      î  µikho¶n  gi   N li   ®Ó ghiN t   chuyÓn  Òn hoÆc   µikho¶n  ti   t  li   µng  µ  öicho  ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn (LÖnh  ªnh vg  ng h ph v ng       chuyÓn  î,GiÊy  N  b¸o  î  ªnhµng  ã  Ìm  N li   c k theo  li   2  ªnb¶ng      n  kª ho¸ ®¬ chøng  õ giao  µng) ®Ó   t  h   thanh  to¸n. b. §èivíi êithô hëng.      ng     ­ Sau    Ën  Êy  ë    tÝn  ông  ña  êi tr¶ tiÒn  ng©n  µng  khi nh gi m th d c ng     do  h phôc  ô  × nh  öi®Õ n,  êi thô hëng  vm g  ng     ph¶i®èi  Õu  íihîp ®ång    chi v     hay  n   ®¬ ® Æt  µng,kiÓm    Êy uû  Öm   Ën  µng,giÊy chøng  h   so¸tgi   nhi nh h     minh  ©n  ©n   nh d cña  êinhËn  µng  Õu  ng  ×  ng   h n ®ó th giao hµng  µ  cÇu  êinhËn  µng  ý    v yªu  ng   h k vµo    n  ho¸ ®¬ hay  chøng  õgiao hµng. t    ­ C¨n  vµo    n, chøng  õgiao hµng,ngêithô hëng  Ëp 4  ªnb¶ng    cø  ho¸ ®¬   t         l   li   kª ho¸ ®¬n     chøng  õgiao hµng  t    (theo m É u   ô  ôcsè    ép  µo  ©n  µng    ph l   01) n v ng h phôc  ô  × nh    vm ®Ó thanh    Òn b¸n  µng. Trªn b¶ng    µy  êithô hëng  to¸nti   h     kª n ng     ph¶iký    ng  Êu  n  Þ  Õu  ã) vµ    tªn,®ã d ®¬ v (n c   ph¶icã  ÷  ý    Ën  ña  êi   ch k x¸c nh c ng   nhËn  µng  Ò   h v tæng  è  Òn ph¶ithanh    s ti     to¸ncho  êithô hëng. ng     c.§èivíi ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn.      ng h ph v ng     Khi nhËn  îcchøng  õ vÒ     ®  t   thanh      Ýn  ông  Êy b¸o  î  ªnhµng  to¸nth t d (Gi   N li   hoÆc   Önh  L chuyÓn  î)cña  ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng  öi®Õ n,    n  ng h ph v ng     g  sau khikiÓm    ñ tôclËp chøng  õ,néidung    trath       t    chøng  õ,n Õu  ng  × xö  ý: t  ®ó th   l ­ C¨n  GiÊy  Nî  ªnhµng  Ìm  li     cø  b¸o  li   k 1  ªnb¶ng      n  kª ho¸ ®¬ chøng  õ giao  t  hµng  (hoÆc  Önh  L chuyÓn  î)ghi: N  Nî  µikho¶n  Òn göi®Ó   ë     Ýn  ông, T  ti     m tht d Cã   µikho¶n  Ých  îp (Liªnhµng  n   T  th h    ®Õ n¨m  nay,                                           Chuy Ón  Òn ®Õ n   ti   n¨m  nay.. . ) .. ­ 1  ªnb¶ng      n    li   kª ho¸ ®¬ chøng  õ giao  µng  Ìm  é  t  h k b chøng  õ lµm  Êy  t  gi b¸o nîgöingêitr¶tiÒn.         Th  Ýn  ông  td chØ  thanh    Òn 1  Çn.Do  Ëy,sau    ùc hiÖn  to¸nti   l   v   khith   thanh  to¸n,n Õu    µikho¶n  Òn  ý  öi ®Ó   ë     Ýn  ông  Én    trªnt   ti k g   m th t d v cßn  Òn,ng©n   ti   hµng  Ëp phiÕu  l  chuyÓn kho¶n  Êtto¸ntµikho¶n  µy,h¹ch to¸n: t     n    Nî  µikho¶n  Òn göi®Ó   ë     Ýn  ông T  ti     m tht d Cã   µikho¶n  Òn göicña  êitr¶tiÒn T  ti     ng       vµ  öigiÊy b¸o Cã   g      cho  êitr¶tiÒn. ng    
 12. §i Ò u    8. Thanh    to¸nb»ng  Ðc. s Tr×nh  ù ph¸thµnh, thñ  ôc kÕ   t      t   to¸n,thanh    Ðc  îc thùc hiÖn    to¸n s ®     theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ hi h c Ch ph v c ng h Nh n §i Ò u    ê    ¬ng  Õu  9. Nh thu th phi qua  ©n  µng. ng h Tr×nh  ù giao  Ën, kiÓm   t  nh   so¸t,xö  ý,thanh    l  to¸n th ng  Õu  ê     ¬ phi nh thu qua  ©n  µng  îcthùc hiÖn  ng h ®    theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ     ®Þ hi h c Ng h Nh níc. P h Ç n  III T h a n h  to¸n gi ÷ a c¸c n g © n  h µ n g   §i Ò u 10. Thanh    õng  Çn    to¸n t l qua  µikho¶n  Òn  öi cña    t  ti g   Tæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ©n  µng)m ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   íc. to¸n(ng h   t  i h Nh n 1. Trêng  îp c¸c ng©n  µng  ö  ông    h   h sd chøng  õ b»ng  Êy    t  gi ®Ó giao dÞch    thanh    to¸nqua  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n a.  ¹ing©n  µng  ôc  ô  êi tr¶tiÒn  T  h ph v ng     (sau  y   äit¾t lµ ng©n  µng  ®© g       h bªn    Òn). tr¶ti §èi víic¸c     kho¶n thanh to¸n cña    b¶n  ©n  ©n  µng  µ ®¬n   Þ     th ng h (l   v tr¶ tiÒn), ©n  µng  Ëp vµ  ép   ng h l   n chøng  õthanh    µo  ©n  µng  µ   ícn¬i t  to¸nv Ng h Nh n     m ë   µikho¶n    ùc  Ön  t  ®Ó th hi thanh  to¸n theo  ng      ®ó c¸c quy  nh  ¹  Çn    ®Þ tiph II Quy  nh  µy. ®Þ n §èivíi       kho¶n  c¸c thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng,ng©n  µng      h bªn    Òn lËp  tr¶ti   thªm  b¶ng  c¸c chøng  õ thanh  kª    t  to¸n qua  µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng    t  ti g   i Ng h Nhµ   íc (theo m É u   ô  ôc sè    µ  ép  µo  ©n   µng  µ   íc kÌm  n    ph l   02) v n v Ng h Nh n   theo  c¸c chøng  õ thanh    ña    t  to¸nc kh¸ch hµng.B¶ng          kª c¸c chøng  õ thanh    îc t  to¸n®   lËp riªngtheo  õng  ©n  µng    t ng h bªn  ô hëng, lËp  li   th     3  ªntrong tr ng  îp  ©n    ê h ng hµng  bªn    Òn  µ  ©n  µng  tr¶ti v ng h bªn  ô  ëng  ë   µikho¶n  ¹  ïng  n  Þ  th h m t  ti c ®¬ v Ng ©n   µng  µ   íc 2  ªntrong  êng  îp  ©n  µng  h Nh n   li   tr h ng h bªn  ô  ëng  ë   µi th h m t  kho¶n  ¹ Ng ©n  µng  µ   íckh¸c. t i h Nh n   b.  ¹iChi  T  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc gi÷ tµikho¶n  Òn  öi cña  ©n  Ng h Nh n       ti g   ng hµng  tr¶tiÒn. bªn    Khi nhËn  îc B¶ng  c¸c chøng  õ thanh    ®  kª    t  to¸n kÌm      c¸c chøng  õ thanh  t  to¸ncña  ©n  µng    ng h bªn    Òn nép  µo,Ng ©n   µng  µ   íckiÓm     Ýnh  tr¶ti   v  h Nh n   trat hîp  Ö  ña  l c b¶ng    i  Õu  íp ®óng  ÷a  kª,®è chi kh   gi b¶ng  vµ    kª  c¸c chøng  õ kÌm  t  theo vµ  Óm      ki trakh¶ n¨ng  thanh    ña  ©n  µng  tr¶tiÒn: to¸nc ng h bªn    ­  Õ u   N b¶ng  kh«ng  îp  Ö  kª  h l hoÆc   ©n  µng  ng h bªn    Òn  tr¶ ti kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng  thanh    × tr¶l¹ng©n  µng  tr¶tiÒn. to¸nth       i h bªn    ­N Õu     b¶ng    îp lÖ  µ  ©n  µng  tr¶tiÒn ®ñ   kª h   v ng h bªn      kh¶  n¨ng  thanh  to¸n,   Ng ©n  µng  µ   íctiÕn hµnh  h Nh n     thanh    to¸nngay  µ  ö  ý: vxl *  êng  îp ng©n  µng  Tr h  h bªn    Òn  µ  ©n  µng  tr¶ti v ng h bªn  ô hëng  ë   µi th   m t  kho¶n  ¹ cïng ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc: t  i   v Ng h Nh n   +  li   1  ªnB¶ng      kª c¸cchøng  õthanh    µm  t  to¸nl chøng  õh¹ch to¸n: t   
 13. Nî  µikho¶n  Òn göing©n  µng  tr¶tiÒn, T  ti     h bªn    Cã   µikho¶n  Òn göing©n  µng  thô hëng. T  ti     h bªn    +  li   1  ªnB¶ng      kª c¸c chøng  õ thanh    µm  Êy  Nî  öing©n  µng  t  to¸nl gi b¸o  g   h bªn    Òn. tr¶ti +  li   1  ªnB¶ng      kª c¸c chøng  õ thanh    µm  Êy  Cã   Ìm    t  to¸nl gi b¸o  k c¸c chøng  tõthanh    ña    to¸nc kh¸ch hµng  öing©n  µng  thô hëng    g  h bªn    .  *  êng  îp  ©n  µng  Tr h ng h bªn  ô  ëng  ë   µikho¶n  ¹  n   Þ   ©n   th h m t  t i®¬ v Ng hµng  µ   íckh¸c: Nh n     ©n  µng  µ  ícbªn    Òn c¨n cø  Ng h nh n   tr¶ti     chøng  õ cña  ©n  µng  tr¶ t  ng h bªn    tiÒn nép  µo  Ëp  Önh    vlL chuyÓn  ã     C ®Ó chuyÓn  Òn ®Õ n   ©n  µng  µ   ­ ti   Ng h Nh n ícbªn  ô hëng      ã   µi   th   ®Ó ghiC t  kho¶n  ©n  µng  thô hëng,h¹ch to¸n: ng h bªn        Nî  µikho¶n  Òn göicña  ©n  µng  tr¶tiÒn, T  ti     ng h bªn    Cã   µikho¶n  Ých  îp (chuyÓn  Òn ®i  T  th h  ti   n¨m nay,                        li   µng  i                        ªnh ® n¨m  nay.. ) .. vµ  öigiÊy b¸o Nî  g      cho  ©n  µng  tr¶tiÒn. ng h bªn    c.  ¹iChi  T  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc gi÷ tµikho¶n  Òn  öi cña  ©n  Ng h Nh n       ti g   ng hµng  thô hëng. bªn    Khi nhËn  îclÖnh    ®  chuyÓn  Òn ®Õ n,  ti   sau    Óm    µ  ö  ýchuyÓn  khiki trav x l   tiÒn theo quy  nh, Ng ©n  µng  µ   ícbªn  ô hëng      ®Þ   h Nh n   th   ghi: Nî  µikho¶n  Ých  îp (chuyÓn  Òn ®Õ n   T  th h  ti   n¨m  nay,                          ªnhµng  n                      li   ®Õ n¨m  nay.. . .) Cã   µikho¶n  Òn göicña  ©n  µng  thô hëng. T  ti     ng h bªn    vµ  öigiÊy b¸o Cã   g      cho  ©n  µng  thô hëng. ng h bªn    d. T¹ing©n  µng  ôc  ô  êithô hëng:C¨n  b¸o  ã   ña  ©n  µng     h ph v ng       cø  C c Ng h Nhµ   ícgöi®Õ n,  ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng  Óm     ¹   Õu  ng  n    ng h ph v ng     ki so¸tl in , ®ó ghi: Nî  µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc, T  ti       i h Nh n Cã   µikho¶n  êithô hëng  T  ng     vµ  öigiÊy b¸o Cã   g      cho  êithô hëng. ng     2. Trêng  îp    ©n  µng  ö  ông    h c¸c ng h sd chøng  õ ®iÖn  ö ®Ó   t  t  giao  Þch  d thanh    to¸nqua  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n a. C¸c  ©n  µng  Õu    ng h n thanh    iÖn  ö qua  ©n  µng  µ   ícph¶i to¸n® t  Ng h Nh n     cã  ¨ng  ý, tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ö  ông  ® k  thu v   h Nh n   vi s d Chøng  õ t  ®iÖn  ö vµ  ÷  ý  iÖn  ö do  ©n   µng  µ   íc cÊp    ö  ông  t   ch k ® t   Ng h Nh n   ®Ó s d trong  Thanh    iÖn  öli   ©n  µng  to¸n® t   ªnng h theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh: ®Þ hi h ­ C¸c  Önh  L thanh to¸n (LÖnh    chuyÓn  î    Önh  N ;L chuyÓn  ã...  µ    C )v c¸c B¶ng    ö  ông  kª s d trong Thanh    iÖn  ö li   ©n  µng    to¸n ® t   ªnng h ph¶i® îc sö  ông    d ®óng  É u   Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. m do  h Nh n   ®Þ ­ Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶i® îclËp  ng, chÝnh      Õu  è vµ    t  t      ®ó   x¸c c¸c y t   ph¶icã    ®Çy       ÷  ý  iÖn  ö cña  êi phª  Öt  ö  ông  Òn    µikho¶n  ®ñ c¸c ch k ® t  ng   duy s d ti trªnt   (Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è hoÆc   êi® îcuû  Òn)  µ  ÷  ý  iÖn  ö cña  ng     quy v ch k ® t 
 14. ngêi  Óm  so¸t Õ   ki  (K to¸n ëng, Trëng phßng kÕ  to¸n hoÆc   êi  îc  û   tr   ng ® u quyÒn). Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶iin® îcra giÊy.Trong  êng  îp cÇn  Õtkhiinra t  t          tr h  thi         giÊy th× trªnchøng  õgiÊy ®ã       t    ph¶ithÓ  Ön  îctªn,ký  Öu    hi ®     hi riªngcña  ÷ng    nh ngêi®∙  ý  Þu    k ch tr¸chnhiÖm      trªnchøng  õ®iÖn  övµ  ùc hiÖn  Öc    Òn. t  t   th   vi tr¶ti b. Quy  ×nh  ü  Ët nghiÖp  ô  tr k thu   v thanh  to¸n ®iÖn  ö qua  ©n   µng    t  Ng h Nhµ   íc (chuyÓn  Òn  iÖn  ö,. . ® îc thùc  Ön  n  ti ® t .   ) hi theo  c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh.   §i Ò u    11. Thanh    ïtrõgi÷a c¸cng©n  µng. to¸nb        h 1.  Thanh to¸n bï  õ gi÷a    tr   c¸c  ©n   µng  ng h trong (hoÆc   µi)ph¹m    ngo   vi tØnh,thµnh  è  Ng ©n  µng  µ   íclµm  ñ  ×:   ph do  h Nh n   ch tr ViÖc thanh to¸n bï trõgi÷a    ©n  µng  Ng ©n   µng  µ   íc lµm       c¸c ng h do  h Nh n   chñ  ×® îcthùc hiÖn  tr       theo      c¸c v¨n b¶n quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  ®Þ hi h c Ng h Nhµ   íc. n 2. Thanh to¸n bï trõ trùc tiÕp  ÷a           gi hai hay  Òu  ©n  µng    ét  nhi ng h trªnm ®Þa  µn  Ön, thÞ    b huy   x∙kh«ng  ã    c chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n C¸c  ©n  µng    a   µn  än  ét  n  Þ  ©n  µng  µm  ñ  × ng h trªn®Þ b ch m ®¬ v ng h l ch tr   vµ    n  Þ  c¸c ®¬ v kh¸c lµ ng©n  µng  µnh     h th viªn.C¸c  ©n  µng  µnh      ng h th viªnph¶i   m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n  µng  ñ  ×®Ó   ùc hiÖn  t  ti g   i ng h ch tr   th   thanh to¸n bï trõ.      ViÖc  thanh    ïtrõ® îcthùc hiÖn    to¸nb         nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   trªn®©y. ®Þ t i 1    §i Ò u    12. Thanh      é,chihé  ÷a c¸cng©n  µng. to¸nthu h     gi     h 1. ë   µikho¶n  Òn  öi ë   ét  ©n  µng   M t   ti g   m ng h kh¸c ®Ó     giao  Þch  d thanh  to¸n:   ViÖc thanh    to¸nqua  µikho¶n  Òn  öië  ét  ©n  µng  t  ti g   m ng h kh¸c ® îc thùc      hiÖn    êng  îp c¸c ng©n  µng  ë   µikho¶n  Òn göië  ©n   µng  µ   ­ nh tr h   h m t  ti     Ng h Nh n íc. 2. Uû   Öm     é, chihé  ÷a c¸c ng©n  µng  ã    nhi thu h     gi     h c quan  Ö   h thanh to¸n  víi  nhau theo hîp ®ång  û     u th¸c: ViÖc thu  é, chi hé  ÷a    ©n  µng  h     gi c¸c ng h chØ   Õn  µnh  ti h trong  ¹m    ph vi nh÷ng  kho¶n thanh    ∙  to¸n® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  û    ÷a c¸c ng©n      u th¸cgi     hµng.M çi khiph¸tsinh c¸ckho¶n    é,chihé,ng©n  µng  ¬iph¸tsinh ph¶i          thu h       h n        göi c¸c chøng  õ     t thanh to¸n cho  ©n  µng  ã  ªnquan    ¹ch    ng h c li   ®Ó h to¸n sæ       s¸ch.K Õt  óc  õng  nh  ú  th t ®Þ k thanh  to¸n,c¸c ng©n  µng     h ph¶i ®èi  Õu  è    chi s liÖu víinhau, quyÕt    è  Òn  ∙  hé, chihé  µ       to¸n s ti ® thu      v thanh    íinhau  è  to¸n v   s chªnh  Öch  l ph¶ithu,ph¶itr¶.       p h Ç n  IV ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h
 15. §i Ò u  13. C¨n  Quy   nh   µy  µ  v¨n    cø  ®Þ n v c¸c  b¶n ph¸p  Ët cã  ªn lu   li   quan, Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n cã tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn  i víic¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc   h  v tæ  th   ®è       v tr     vµ  kh¸ch hµng  ña  × nh.   cm Thanh    ©n   µng  µ   íc, Vô   ëng  ô   Õ     µi chÝnh, Ch¸nh  tr V K to¸n T     tra Ng h Nh n   trong ph¹m      vichøc n¨ng  Ö m   ô  ña  × nh,  Þu  nhi vc m ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ    h  v kiÓm    Öc  ùc hiÖn  travi th   Quy  nh  µy  ®Þ n. §i Ò u  14. Öc  öa  æi,     Vi s® bæ sung Quy   nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
 16. M É u  p h ô  l ô c s è  0 1 b ¶ n g  kª h o¸ ® ¬ n  c h ø n g  t õ giao h µ n g Ngµy... . t ¸ng. . .. ¨m. . .... . . h . . . n . . ... PhÇ n  N H   do  ghi Ng êithô hëng.. . ......................    . . ..................... Sè  Öu  hi TK:.. . .......................... N î . . ......................... TK  : T¹iNg ©n  µng... . .......................   h . . ...................... Ng êitr¶tiÒn.. . ........................ TK  ã: C    . . ....................... T¹iNg ©n  µng... . ......................   h . . ...................... Sè  Sè Ho¸  n ®¬ Tªn Ho¸  n ®¬ Sè  Òn ti TT (hay chøng  õ)   t (hay chøng  õ)   t 1 2 3 4 Céng: Tæng   sè   tiÒn   b»ng  ch÷:. . ......................................... . . ........................................ .. . ......................................................... . . ......................................................... .. . .. Ng êithô hëng    ChÊp  Ën  nh thanh  NH   thô hëng  bªn    NH   tr¶tiÒn thanh  bªn      to¸ncña  nhËn    bªn  thanh  to¸n to¸n (Ký    ng  tªn,®ã Hµng Ngµy...  th¸ng..  . Ngµy...  th¸ng..  .n¨m... . dÊu) Ngµy... ¸ng. . n . th . . ¨m. N¨m... . (Ký,ghirâ hä        tªn) (DÊu   ch÷  ý)     k
 17. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  p h ô  l ô c s è  0 2 Sè:.. . . b ¶ n g  kª c¸c c h ø n g  t õ thanh to¸n q u a  t µi h o ¶ n  ti Ò n g ö i t¹i H N N  k  N Ngµy... . t ¸ng. . .. ¨m. . .... . . h . . . n . . ... Tæ   chøc  cung  øng  DVTT   tr¶tiÒn.. . ........... bªn    . . .......... Sè  Öu  hi TK... . ............................... . . .............................. T¹iNg ©n  µng  µ   íc. . .....................   h Nh n . . .................... Tæ   chøc  cung  øng  DVTT   nhËn  Òn.. . ......... bªn  ti . . ........ Sè  Öu  hi TK... . ............................... . . .............................. T¹iNg ©n  µng  µ   íc. . .....................   h Nh n . . .................... Sè Sè  Bªn    Òn tr¶ti Bªn  Ën  Òn nh ti   TT Chøng  õ t Sè  Òn ti Tªn Sè  Öu  Tªn hi Sè  Öu  hi tµi  tµikho¶n   kho¶n 1 2 3 4 5 6 7 Tæng   éng: c Tæ   chøc cung øng  DVTT Ng © n   µng  µ   íc h Nh n Tæ   chøc  cung øng DVTT  bªn    Òn tr¶ti bªn  Ën   Òn nh ti thanh    to¸n Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Thanh to¸n K Õ      Ó m      Chñ  to¸n Ki so¸t    Ngµy... t ¸ng.   . h .n¨m... . . .                                   Tµi  K Õ                     to¸n                    Tp.  Õ   K kho¶n to¸n K Õ    KiÓ m       Chñ to¸n  so¸t     (Ký,®ãng  Êu)   d                                   µi                                T   kho¶n (Ký,®ãng  Êu)   d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản