intTypePromotion=1

Quyết định 11/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 11/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 11/1998/Q§­T T g n g µy  23 th¸ng 01 n¨ m  1998  Ò  c¬ ch Õ  ®i Ò u  h µ n h v xu Êt, h Ë p  k h È u  n¨ m  1998  n Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ngn¨m  30    1992; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt sè    59/CP  cña  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng6  5    n¨m  1997; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    duyÖt  1.­Phª  danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  n¨m  1998: ­Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt,cÊm     nhËp  khÈu  (Phô    lôc1) ­Danh    môc  hµng    ho¸ qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch (Phô      lôc2) ­Danh    môc  hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    (Phô    lôc3) ­ Danh    môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  c©n      cã  ®èi víis¶n  xuÊt vµ    nhu  cÇu  trong níc(Phô        lôc4). §iÒu    2.­Hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch. a.§èivíi       hµng  dÖt may  xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  h¹n  cã  ng¹ch quy    ®Þnh  cña      c¸c níc,thùc hiÖn    theo chØ  ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹  b¶n  v¨n  sè  6228/KTTH  ngµy  th¸ng12  05    n¨m  1997. b.G¹o:Phª      duyÖt h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu          n¨m  1998    tr   lµ4  iÖutÊn. ViÖc ®iÒu hµnh xuÊt khÈu    g¹o n¨m 1998 thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Trªn c¬  tæng    së  kÕt  viÖc ®iÒu  hµnh xuÊt khÈu  n¨m    g¹o  1997,cñng    cè  vµ ®æi      míiho¹t®éng  cña  HiÖp    héixuÊt nhËp    khÈu ¬ng  l thùc ViÖt Nam       giao  Bé  Th¬ng    N«ng  m¹i,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n tiÕp    tôc hoµn  thiÖn  c¬ chÕ  tæ  vµ  chøc  xuÊt khÈu      g¹o.Giao  Tµi chÝnh  Bé    chñ      Th¬ng  tr×víiBé  m¹i vµ  N«ng    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    ®Ó x©y  dùng  quü  trî hç    s¶n  xuÊt  kinh  vµ  doanh  xuÊt  khÈu  g¹o; nghiªn cøu      thµnh lËp  "Trung  t©m  giao  dÞch  xuÊt khÈu    g¹o".Cho    phÐp  thÝ ®iÓm   mét  doanh  sè  nghiÖp  xay      x¸t­ chÕ  biÕn    ngoµiquècc  lóa g¹o    doanh  mét  n«ng  êng,cã  ®iÒu  vµ  sè  tr   ®ñ  kiÖn  ® îcxuÊtkhÈu        trùctiÕp. §iÒu 3. Hµng ho¸,vËt t nhËp       khÈu  c©n  cã  ®èi    víis¶n xuÊt vµ    nhu  cÇu  trong níc:   a) X¨ng    dÇu    (trõdÇu  nhên):
  2. 2 ­Bé    Th¬ng   m¹i®iÒu  hµnh,b¶o    ®¶m  nhËp n¨m 1998  kho¶ng  tr   7  iÖutÊn  s¶n phÈm  x¨ng  dÇu  (kh«ng  phÇn  nhËp  i kÓ  t¹m  t¸ xuÊt);    giao mét    lÇn    tõ ®Çu   n¨m  toµn  chØ     bé  tiªux¨ng dÇu  nhËp khÈu  cho c¸c doanh  nghiÖp chuyªn   doanh,trong ®ã  tæng      cã  c«ng    tyx¨ng dÇu    nhËp kho¶ng  60%  nhu cÇu. ­ Trêng      hîp cÇn ®iÒu chØnh  møc  h¹n  nhËp khÈu, Bé  ho¹ch  §Çu    kÕ  vµ  ttr×nh Thñ íng ChÝnh      t   phñ  xem    xÐt,quyÕt ®Þnh.   b) Ph©n    bãn:Phª    duyÖt  chØ      tiªutèithiÓu  ph©n  bãn    i c¸c lo¹  nhËp  khÈu  trongn¨m    1998: ­ Ph©n      Urª 1.600.000 tÊn      ­ Ph©n DAP  300.000 tÊn    ­ Ph©n  250.000  SA  tÊn   ­Ph©n NPK   350.000  ­Ph©n    tÊn   Kali240.000  tÊn ViÖc ®iÒu  hµnh nhËp khÈu ph©n bãn n¨m 1998 thùc hiÖn    theo quyÕt  ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. c) §èivíinh÷ng  i  ,hµng    îc ®¸p        lo¹ vËt t  ho¸ ®   øng chñ yÕu    tõ nguån  s¶n  xuÊt trong níc nh:thÐp          x©y  dùng, xim¨ng    igiÊy      c¸c lo¹   , viÕt,giÊy      i   in c¸c lo¹   , ® êng    tinh luyÖn, ® êng    th« nguyªn  liÖu,kÝnh    tr¾ng x©y  dùng, giao  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    §Çu   tchñ    tr×cïng Bé      TµichÝnh,c¸c Bé      qu¶n    lýs¶n xuÊt vµ  Th­   Bé  ¬ng      m¹i x¸c ®Þnh  nhu  cÇu  nhËp  khÈu    bæ sung  x©y  vµ  dùng  quy chÕ  ®iÒu  hµnh    ®Ó thùc hiÖn      tõ®Çu   th¸ng2    n¨m  1998,theo nguyªn t¾c:       ­ ChØ   nhËp khÈu phÇn vËt  , hµng  t  ho¸,bao    gåm     c¸c chñng  i quy  lo¹   , c¸ch trong níccha        s¶n xuÊthoÆc     s¶n  xuÊtcha  nhu    ®ñ  cÇu. ­ C¸c  i      lo¹  t trong níc cha  vËt     s¶n xuÊt,® îc nhËp      khÈu theo nhu cÇu vµ  chÞu  ®iÒu    sù  tiÕtb»ng  thuÕ. ­ Bé    Th¬ng    m¹ib¶o ®¶m   ®iÒu hµnh nhËp khÈu chñng  iquy  lo¹   , c¸ch vµ    sè îng  l vËt , hµng  t  ho¸ cÇn nhËp    bæ sung theo quy chÕ  ®iÒu  hµnh nhËp  khÈu  îcli   thèng  ®   ªnBé  nhÊt; ­ Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  tchñ    tr×cïng  Tµi chÝnh, c¸c Bé  Bé        qu¶n   lýs¶n  xuÊt  Bé  vµ  Th¬ng    m¹i ®iÒu hµnh    lý c¸c vÊn    thÓ, b¶o  ®Ó xö      ®Ò cô    ®¶m   cung cÇu  cña  tr thÞ  êng. d)      §èivíiph«ithÐp  clinker,     vµ    doanh  c¸c nghiÖp s¶n xuÊt ­ kinh doanh       ® îcnhËp    khÈu  theo nhu    cÇu  n¨ng    vµ  lùcs¶n  xuÊt. §iÒu    4. Hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  qu¶n    lýchuyªn ngµnh:   Giao    h÷u  c¸cBé  quan          rµ so¸tl¹c¸cdanh  i môc  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo  chÕ  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    ban hµnh  trong n¨m    1997, gi¶m      bít nh÷ng  Æt   m hµng xÐt thÊy kh«ng  cÇn  h¹n chÕ; x©y  dùng  quy chÕ   qu¶n    lý xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    ®Ó thèng nhÊt víi Th¬ng       Bé  m¹itr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ duyÖt  giao bé  vµ    Th¬ng   m¹i c«ng  chËm   bè  nhÊt cuèith¸ng 3        n¨m  1998.  C¬ quan    h¶iquan    danh  c¨n cø  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, chuyªn ngµnh      do  Th¬ng    Bé  m¹ic«ng  ®Ó     bè  gi¶i quyÕt thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp            khÈu. §iÒu    5. NhËp  khÈu  hµng    tiªudïng: Hµng    tiªudïng nhËp khÈu  îc ®iÒu    ®   tiÕtb»ng thuÕ  c¸c ph¬ng  vµ    thøc  thanh    to¸ncña  Ng©n  hµng:
  3. 3 C¸c doanh nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp  khÈu  ngµnh  hµng  îcnhËp  ®   khÈu  theo nhu    cÇu  ®ãng  vµ  thuÕ nhËp  khÈu theo luËt®Þnh;      b∙ibá    viÖc  cÊp chØ    giÊy phÐp  tiªuvµ    nhËp hµng    tiªudïng;riªngm Æt       hµng  ­ r îu,nhËp    khÈu theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Bé  ¬ng    th m¹i chñ    tr×cïng  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu , Bé    vµ  t  Tµi chÝnh, Ng©n    hµng  Nhµ níc.     . x¸c ®Þnh  . danh  môc  Æt   m hµng    tiªudïng cÇn  îc ®iÒu    ®   tiÕt bæ  sung b»ng thuÕ  c¸c ph¬ng  vµ    thøc thanh    to¸n cña ng©n hµng    iÓn ®Ó tr   khaithùc hiÖn      ngay    tõ®Çu  n¨m, theo híng h¹n        chÕ  thÊp nhÊt nhËp    hµng    tiªu dïng cha      thËtcÇn  thiÕtvµ  Æt     m hµng trong níc®∙      s¶n  xuÊt® îc.   §iÒu    6. ViÖc  nhËp  khÈu  t«vµ  g¾n  «    xe  m¸y    i c¸clo¹ : a) §èivíi t«nguyªn chiÕc    i   t«tõ12         «    c¸clo¹ (trõ«      chç    ngåitrëxuèng),c¸c         doanh nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu ngµnh hµng  îc ®   nhËp khÈu theo  nhu cÇu s¶n xuÊt ­ kinh doanh; b∙ibá           viÖc  cÊp giÊy phÐp  nhËp khÈu. Bé    TµichÝnh  ®iÒu chØnh  thuÕ  xuÊt thuÕ    nhËp  khÈu        i ®èi víi lo¹  c¸c xe  t¶i   tÊn  xe    7  vµ  chë  díi kh¸ch díi chç      60  ngåi®Ó       h¹n chÕ  nhËp  khÈu      hailo¹ xe  i nµy. b)      «    lÞch    chè  §èi víixe  t« du  tõ 12  ngåitrëxuèng  xe        vµ  hai b¸nh  g¾n   m¸y    itr   ¾t  c¸c lo¹   ícm : cha  nhËp khÈu  nguyªn chiÕc;c¸c doanh  xe        nghiÖp l¾p  r¸p­ s¶n     xuÊt «      i xe      t«c¸clo¹ vµ  haib¸nh    g¾n m¸y  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® îc     nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt ­ l¾p       r¸ptheo  ®óng giÊy  phÐp ®Çu    cÊp  phï t ®∙  vµ    hîp víi         tiªuchuÈn  c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña  Khoa  bé  häc    ­ C«ng nghÖ  vµ  M«i  êng  cña  Giao  tr vµ  Bé  th«ng vËn  . t¶i C¨n  kÕ  cø  ho¹ch  s¶n xuÊt ­ l¾p    «      i xe     r¸p xe  t« c¸c lo¹ vµ  g¾n   m¸y  cña  c¸cdoanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi,cña      c¸cdoanh  nghiÖp  trong níc®∙      ®Çu    ts¶n xuÊt l¾p    îcxe      r¸p®   haib¸nh  g¾n  m¸y d¹ng  IKD, Bé    Th¬ng      m¹iphª duyÖt    kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu  n¨m   th«ng  c¶  vµ  b¸o mét  lÇn    ®Ó c¸c  doanh  nghiÖp chñ ®éng  ®¶m  b¶o  ho¹ch s¶n  kÕ    xuÊtvµ  tr   thÞ  êng    tiªuthô. Giao  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr× cïng  kÕ   Bé  ho¹ch  §Çu  , Bé    vµ  t   Tµi chÝnh,   Bé C«ng  nghiÖp,Tæng    côc    H¶i quan,Bé    Khoa häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr ban hµnh  th«ng   t híng dÉn trong  th¸ng 02    n¨m 1998    ®Ó thùc hiÖn    c¸c quy  ®Þnh  trªn. c) §Ó     ®¶m   b¶o cung    ­ cÇu      haib¸nh  ®èi víixe    g¾n  m¸y    i c¸clo¹ trong khi       c¸cdoanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµicha      ph¸thuy  n¨ng    ®ñ  lùcs¶n  xuÊt­    l¾p    r¸p trong n¨m  1998, cho    phÐp    c¸c doanh  nghiÖp trong    cã  níc ®∙  giÊy   phÐp  l¾p    hai b¸nh  r¸p xe    g¾n  m¸y  d¹ng CKD  nhËp khÈu  100.000  linh bé    kiÖn  CKD     ®Ó l¾p     r¸p­kinhdoanh  g¾n    xe  m¸y    i c¸clo¹ . C¨n  tiªuchuÈn  nghiÖp  cø    xÝ  l¾p    haib¸nh  r¸pxe    g¾n  m¸y  d¹ng  ®a  CKD   ®∙  îcBé  ®   C«ng  nghiÖp phèihîp cïng Bé        Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr ph©n  iBé  lo¹   Th¬ng    , m¹i giao chØ      tiªunhËp khÈu cho    c¸c doanh  nghiÖp mét  lÇn ngay    tõ th¸ng 01    n¨m  1998  th«ng  vµ  b¸o cho    quan  c¸c c¬  h÷u quan biÕt  ®Ó  phèihîp ®iÒu      hµnh.
  4. 4 §iÒu    7. ViÖc xuÊt khÈu    s¶n phÈm   vµ  gç  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu gç      thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh   1124/1997/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng  n¨m  25  12  1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §èi víic¸c  ivËt   hµng      lo¹  t ho¸ kh¸c ngoµi danh    môc  hµng ho¸  quy  ®∙  ®Þnh trªn,     doanh  c¸c nghiÖp  îcxuÊt nhËp  ®     khÈu  theo  nhu cÇu  híng dÉn  vµ    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu 8.  tr Bé  Bé  ëng  Th¬ng    m¹i ban hµnh  b¶n  v¨n  híng dÉn  thÓ  cô  viÖc    thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy; chñ      tr× phèi hîp        víic¸c Bé,  ngµnh  ªnquan  li   ®iÒu  hµnh ®Èy m¹nh  xuÊt khÈu, qu¶n        lýchÆt    chÏnhËp  khÈu    ®Ó b¶o  ®¶m   møc nhËp    siªutrongn¨m    kh«ng      vît qu¸ 20%   kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      n¨m 1998. §iÒu    9. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  ®Õn   ký  ngµy  31 th¸ng 3    n¨m  1999. Trong      qu¸ tr×nh thihµnh, Bé        Th¬ng    m¹i theo    dâitæng  hîp  kiÕn    ý  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng, kÞp      thêib¸o  Thñ íng ChÝnh  c¸o  t   phñ  xö      lýc¸cvÊn    ®Ò víng m ¾c     n¶y  sinh vîtthÈm      quyÒn      c¸cBé, ngµnh. §iÒu    tr c¸cbé,Thñ  ëng  quan  10. Bé  ëng      tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm    cã    thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. P h ô  lôc 1 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u  n¨ m  1 99 8 (ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng01  23    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. Æ t  h µ n g  c Ê m  x u Êt k h È u  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù. 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý. i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç    trßn,gç    bãc, cñi,than    xÎ,gç      hÇm     hoÆc       tõ gç  cñi,c¸c s¶n phÈm   gç l©m  s¶n s¶n  xuÊt tõ nhãm   vµ      IA  v¸n    tinh chÕ  s¶n xuÊt    tõ nhãm   IIA gç    trong dnah  môc  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m 1992;song    m©y  nguyªn liÖu.   6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªn. II. Æ t  h µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u  M
  5. 5 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý. i 3.Ho¸    chÊt®éc.   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng. 5. Ph¸o c¸c  i §å  lo¹   ch¬i trÎem   ¶nh  .     cã  hëng xÊu ®Õn  gi¸o dôc    nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttùan  x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao gåm  c¶  hµng    ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu  cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n  phËn ngo¹igiao    cña  c¸cníc,c¸ctæ        chøc  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 8. ¤    ph¬ng    t« vµ  tiÖn tù hµnh    i tay l¸ nghÞch      c¸c lo¹  cã      i (kÓ  d¹ng    c¶  th¸o rêi). 9. Phô    qua  dông    tïng®∙  sö  cña    i t«,xe    c¸clo¹ «    haib¸nh  ba  vµ  b¸nh  g¾n   m¸y;kÓ  khung    c¶  gÇm   g¾n  cã  ®éng  «      i qua  dông. c¬  t«c¸clo¹ ®∙    sö    Ghi chó:   1. ViÖc    xuÊt khÈu  hµng thuéc danh  môc    nãi trªn,trong tr     êng  cã  hîp  nhu  cÇu cho an  ninh quèc    phßng  hoÆc   nhu cÇu kh¸c,sÏdo      Thñ íng cho  t   phÐp  hoÆc   giao Bé  ëng  Th¬ng    tr bé  m¹icho    phÐp  h¶iquan    vµ    gi¶iquyÕt    thñ tôc. 2. ViÖc    cÊm  xuÊt  khÈu ®éng  thùc vËt theo yªu  cÇu b¶o    vÖ m«i  sinh  Bé  do  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n cïng  Khoa  bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr híng dÉn    trong  v¨n b¶n    riªng. 3.Bé    Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan thèng nhÊt híng dÉn        thihµnh  môc  .7 II . 4.ViÖc    nhËp khÈu  thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  (bao gåm   phô  c¶  tïng,l     inhkiÖn)kh¸cthùc      hiÖn theo híng dÉn      cña  Khoa  bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr P h ô  lôc 2 D a n h  m ô c  h µ n g  q u ¶ n  lý b » m g  h¹n n g¹ch 1 9 98 (ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng01  23    n¨m 1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) M Æ t  h µ n g  x u Êt k h È u ­G¹o   ­Hµng    dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  EU,  Canada,Nauy,Thæ       NhÜ   Kú. P h ô  lôc 3 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u  theo  q u ¶ n  lý c h u yªn n g µ n h ( 1 ) (ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng01  23    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ)
  6. 6 1. Danh    môc  kho¸ng  s¶n  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, ho¸ chÊt nhËp          khÈu  theo  quy  chÕ  híng dÉn    cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 2. Danh    môc thùc vËt,®éng        vËt rõng xuÊt khÈu, thuèc  nguyªn      vµ  liÖu  s¶n xuÊt thuèc    b¶o    vÖ thùc vËt  thó    vµ  y; thøc  vµ  ¨n  nguyªn  liÖu s¶n xuÊt  thøc  gia  ¨n  sóc theo quy chÕ  híng dÉn cña  n«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n. 3. Danh    môc thuèc,chÊt g©y      nghiÖn,chÊt híng t©m        thÇn  tiÒn chÊt. vµ      Mét  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ,    dông  kh¸m  cô  ch÷a bÖnh  cho ngêi,nhËp    khÈu  theo quy    chÕ híng dÉn    cña  Y  Bé  tÕ. 4. Danh    môc  thuû s¶n quý hiÕm  thuû s¶n sèng dïng lµm gièng,thøc    ¨n  vµ thuèc  ch÷a bÖnh  trong nu«i trång    thuû s¶n, xuÊt,nhËp      khÈu theo quy  chÕ híng dÉn    cña  Thuû  Bé  s¶n. 5.M¸y      ph¸tsãng,thiÕtbÞ      truyÒn      thu ph¸tvµ  dÉn  tuyÕn;c¸clo¹ tæng  v«        i ®µi,nhËp    khÈu  theo quy    chÕ híng dÉn    cña Tæng  côc  ®iÖn. Bu    6. C¸c  phÈm           Ên  v¨n ho¸,t¸cphÈm     mü thuËtNhµ      níc qu¶n      lý,t¸cphÈm   ®iÖn ¶nh, thiÕtbÞ    Æc       in ® biÖt,b¨ng    h×nh  ghi ch¬ng  cã    tr×nh,xuÊt,nhËp      khÈu  theo quy    chÕ  híng dÉn    cña  V¨n     Bé  ho¸ ­Th«ng  tin. 7. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc chuyªn ngµnh    ng©n hµng, xuÊt,nhËp      khÈu theo  quy  chÕ  híng dÉn    cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.   (1)Danh    môc  thÓ    i cô  c¸clo¹ hµng    hãa      nãitrªnthùc hiÖn    theo NghÞ    ®Þnh  89/CP  sè     ngµy  th¸ng12      15    n¨m 1995 cña ChÝnh phñ P h ô  lôc 4 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸, Ët t n h Ë p  k h È u  v c ã c © n  ® èi víi ¶ n x u Êt v µ n h u  c Ç u  trong n íc  s (ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng01  23    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1.X¨ng    dÇu  2.Ph©n    bãn 3.ThÐp    x©y  dùng    i c¸clo¹ 4.Xi m¨ng    i     c¸clo¹ 5.GiÊy    viÕt,  giÊy inc¸clo¹       i 6.KÝnh    x©y  dùng 7.§êng      tinhluyÖn,® êng      th« nguyªn liÖu   8.R îu.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2