Quyết định 11/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 11/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Y học tư pháp Trung ương thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 11/2001/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN Y HỌC TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ Nghị quyết số 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ về định hướng chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời gian 1996-2000 và Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 117-HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về giám định tư pháp; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng - Trương ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Viện Y học tư pháp Trung ương (gọi tắt là Viện Y pháp Trung ương) trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Tổ chức giám định Pháp y Trung ương. Viện là đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học y pháp, thực hiện giám định y pháp, tham gia đào tạo và chỉ đạo chuyên môn về y pháp trong phạm vi cả nước. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy, biên chế và ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Viện Y pháp Trung ương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
  2. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản