Quyết định 11/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 11/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quận Đống Đa giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :07/2002/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T X H I QU N NG A GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh " Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i qu n ng a giai o n 2001 - 2010" t i thông báo s 310/TB-KH T ngày 04/12/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n ng a t i t trình s 58/TTr - UB ngày 17/12/2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 112/TTr-KH& T ngày 31 tháng 1 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i qu n ng a giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n ng a giai o n 2001 - 2010 : Khai thác m i ti m năng, ngu n l c và l i th so sánh trên a bàn Qu n, xây d ng ng a thành qu n có kinh t phát tri n, có óng góp l n trong phát tri n công nghi p và d ch v c a Thành ph , Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng D ch v - Công nghi p; phát tri n giáo d c - ào t o, khoa h c - công ngh , chú tr ng b i dư ng ngu n nhân l c. K t h p phát tri n kinh t v i xây d ng và qu n lý ô th , nâng cao ch t lư ng môi trư ng, gi i quy t cơ b n các v n xã h i. Ny m nh c i cách hành chính, ki n toàn t ch c b máy, nâng cao hi u qu , hi u l c ho t ng c a các c p chính quy n, m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn trong m i tình hu ng. Xây d ng n p s ng văn minh - hi n i, không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, văn hoá, tinh th n c a nhân dân. 2 - Các ch tiêu phát tri n ch y u : 2.1. Kinh t :
  2. -T c tăng giá tr s n xu t bình quân giai o n 2001 - 2010 : Theo lãnh th : 12 - 13 % /năm Theo qu n qu n lý : 13 - 13,5 %/năm - Cơ c u giá tr s n xu t trên a bàn: + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 61,85%, D ch v 38,15% + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 61,33%; D ch v 38,67%. - Cơ c u giá tr s n xu t do Qu n qu n lý : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 19,54%; D ch v 80,46%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng chi m 18,18%; D ch v 81,82%. - Tăng thu Ngân sách bình quân 3 - 4%/năm - Thu nh p bình quân u ngư i c a qu n cao hơn so v i bình quân chung toàn thành ph t 1,2 - 1,3 l n. 2.2. Văn hoá - xã h i : - Ph c p THPT và tương ương cho 70% i tư ng trong tu i qui nh vào năm 2005 và 100% vào năm 2010. - Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng 0,92% vào năm 2005 và 0,85% vào năm 2010. T ng bư c n nh qui mô dân s ; dân s qu n n năm 2005 là 353.000 - 354.000 ngư i, n năm 2010 kho ng 367.000 - 368.000 ngư i. - Bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho 7.000 - 8.000 ngư i lao ng. - n năm 2010 trên a bàn qu n ng a cơ b n không có h nghèo; 2.3. ô th : - n năm 2005 cơ b n hoàn thành vi c l p qui ho ch chi ti t cho m t s phư ng tr ng i m c a qu n, làm cơ s cho công tác xây d ng và qu n lý ô th theo qui ho ch. - Di n tích t dành cho giao thông 105 ha, trong ó t l di n tích ư ng giao thông di n tích t xây d ng 10,41%, m ng ư ng giao thông tĩnh 35 ha. -T l áp ng nhu c u i l i c a các lo i phương ti n giao thông công c ng 40 - 45%; - Lư ng nư c c p/ngư i/ngày 180 lít, t l dân s ư c c p nư c 100%, t l th t thoát tài chính/k thu t 25 - 30%, t l dùng nư c l p ng h 100%;
  3. - T l rác thu gom 100%; - Bình quân di n tích nhà n năm 2005 t 7 - 8 m2/ngư i và t 9 - 10m2/ngư i vào năm 2010. Di n tích t cây xanh bình quân u ngư i t 4 - 4,5m2/ngư i vào năm 2010. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u. 3.1. Phát tri n kinh t . Trong 5 năm 2001 - 2005, cơ c u kinh t theo lãnh th c a Qu n ng a chuy n d ch theo hư ng Công nghi p - D ch v , c bi t có s chuy n d ch cơ c u n i b ngành : công nghi p có hàm lư ng trí tu cao, t p trung m t s ngành mũi nh n như s n xu t, l p ráp linh ki n i n t và hàng i n t dân d ng, may m c, s n xu t thi t b y t , v t li u xây d ng m i; d ch v ch t lư ng cao, thương m i, du l ch phát tri n m nh ... Giai o n 2006 - 2010, cơ c u kinh t Qu n s chuy n d ch t ng bư c theo hư ng D ch v - Công nghi p. . Công nghi p : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p m r ng trên a bàn bình quân giai o n 2001 - 2010 là 14,5 - 15%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 t 14,5 - 15,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 t 13 - 14%/năm. Riêng ph n Qu n tr c ti p q n lý t t c tăng 12,5 - 13%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 t 12,5 - 13,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 t 12 - 12,5%/năm. - T p trung i m i thi t b - công ngh nh m nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm và doanh nghi p. L a ch n nh ng doanh nghi p, nh ng s n phNm có kh năng c nh tranh cao ưu tiên phát tri n. Phát tri n m nh các ngành công nghi p i n - i n t , cơ khí, d t may. - Không xây d ng thêm các khu công nghi p t p trung m i trên a bàn Qu n. Các khu công nghi p cũ c n t p trung u tư chi u sâu k t h p v i ki m soát ch t ch ô nhi m môi trư ng. Có k ho ch chuy n các doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng l n ra kh i các khu dân cư. b. D ch v : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v trên a bàn bình quân giai o n 2001 - 2010 : 11,5 - 12,5%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 10,5 - 11,5 %/năm, giai o n 2006 - 2010 là 12,5 - 13,5%/năm. Riêng qu n qu n lý tăng bình quân : 13 - 13,5%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 12,5 - 13,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 13 - 14%/năm. T ng m c lưu chuy n hàng hoá trên a bàn giai o n 2001 - 2010 tăng bình quân 20 - 25%/năm. Giá tr xu t khNu a phương tăng bình quân 15%/năm. - T p trung u tư c i t o và xây d ng h th ng ch theo qui ho ch chung c a Thành ph , gi i tán các ch cóc, ch t m. Xây d ng h th ng các trung tâm thương m i, các
  4. siêu th và c a hàng t ch n. Phát tri n các lo i hình d ch v trình cao, ch t lư ng cao. - Khai thác t t các i m du l ch văn hoá - l ch s trên a bàn Ny m nh phát tri n du l ch : Văn Mi u - Qu c T Giám, Gò ng a, chùa Kim Liên ... 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i. a. Giáo d c - ào t o Tăng cư ng công tác qu n lý, s p x p c ng c h th ng giáo d c trên a bàn Qu n, m b o nh ng i u ki n v i ngũ và xây d ng cơ s v t ch t cho ngành giáo d c và ào t o; nâng cao ch t lư ng d y và h c, t ng bư c tiêu chuNn hoá i ngũ giáo viên các c p h c; phát tri n, tăng cư ng qu n lý Nhà nư c h th ng giáo d c ngoài công l p; ào t o ngu n nhân l c g n v i vi c làm. n năm 2005, cơ b n các trư ng h c thu c kh i m m non và ph thông trên a bàn qu n ư c nâng c p, c i t o, s phòng h c v trang thi t b vá dùng d y h c, u tư theo hư ng hi n i; hoàn thành vi c tách cơ s v t ch t c a trư ng ti u h c ra kh i trung h c cơ s . B sung, nâng cao trình i ngũ giáo viên m b o v s lư ng, cơ c u; n năm 2010, 100% giáo viên ti u h c có trình chuNn trong ó kho ng 50% trên chuNn; 100% giáo tiên THCS có trình chuNn C SP trong ó 40 - 50% i h c ho c trên i h c. u tư nâng c p dùng, chơi, phương ti n d y h c, cơ s v t ch t các tru ng m m non; huy ng 80% s tr trong tu i ra l p; 100% tr t 3 - 5 tu i ư c n trư ng; 98% tr trong tu i m u giáo ra l p, 99% tr 5 tu i vào m u giáo. m b o 100% tr trong tu i i h c ti u h c ư c n trư ng. n năm 2003 t 100% các trư ng h c 2 bu i/ngày. m b o ch t lư ng toàn di n. Phát huy nh ng k t qu t ư c v ch t lư ng ào t o b c THCS. Duy trì và tăng t l h c sinh x p lo i o c, văn hoá khá gi i. Hoàng thành ph c p THPT và tương ương trư c năm 2010. b. Văn hoá - Thông tin Nâng cao m c hư ng th văn hoá c a nhân dân trên a bàn qu n, t o môi trư ng văn hoá sôi ng và lành m nh, góp ph n tích c c xây d ng con ngư i m i; khai thác và nâng cao hi u qu ho t ng c a các thi t ch văn hoá do Qu n qu n lý. Tăng cư ng qu n lý c a Nhà nư c i v i các ho t ng văn hoá; b o v và phát huy di s n văn hoá, trong ó có di s n văn hoá v t th và phi v t th ; Ny m nh xã h i hóa các ho t ng văn hoá nh m phát tri n i s ng văn hoá qu n chúng, văn hoá cơ s . c. Th d c th thao Phát tri n m nh phong trào TD-TT qu n chúng; rèn luy n, b i dư ng ào t o năng khi u cho thanh thi u niên theo hư ng a d ng hoá, xã h i hoá công tác TD-TT. B i dư ng i tuy n t thành tích trong thi u các c p Thành ph , Qu c gia và
  5. Qu c t ; hình thành màng lư i cơ s t p luy n có tính liên hoàn hư ng t i SEA GAMES l n th 22 do Vi t Nam ăng cai t ch c vào năm 2003. m b o t i thi u 1 ngư i dân có 1m2 di n ích cho ho t ng TDTT, áp ng 100% nhu c u ào t o cho các cán b qu n lý t i Trung tâm TDTT Qu n, t t c các giáo viên TDTT c p III và 80 - 90% giáo viên c p I, II; tăng s c m văn hoá, i m vui chơi tr em lên 1.250 c m n năm 2010; nâng d n t l ngư i tham gia t p luy n TDTT thư ng xuyên, t 15% so v i t ng dân s vào năm 2005 (trong ó có 10% gia ình th thao) và t 30% vào năm 2010 (trong ó có 20% gia ình th thao). d. Y t . Ki n toàn m ng lư i y t Qu n, m b o các i u ki n v cơ s v t ch t, s lư ng và ch t lư ng cán b trong chăm sóc s c kho cho nhân dân; a d ng hoá các mô hình ph c v chăm sóc s c kho trong các cơ s y t , tăng cư ng năng l c qu n lý tài chính, m b o s d ng h p lý có hi u qu các ngu n kinh phí trong toàn ngành y t Qu n. Ki n toàn màng lư i y t cơ s , t ch c giám sát ch t ch , ngăn ch n và x lý k p th i các d ch phát sinh : 100% tr dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y 7 lo i vacxin; 97% ph n có thai ư c tiêm phòng u n ván y ; 100% tr 6 - 36 tháng tu i ư c u ng vitamin A y ; khám s c kho nh kỳ hàng năm cho 100% h c sinh các trư ng m u giáo, nhà tr , ti u h c và THCS; qu n lý 100% các c a hàng ăn u ng và cơ s ch bi n th c phNm, 100% cơ s có cam k t v sinh an toàn th c phNm; qu n lý 100% i tư ng có nguy cơ s t rét. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th . - Dành kho ng 105 ha t cho phát tri n giao thông, m b o t l di n tích ư ng giao thông/di n tích t xây d ng 10,41%, m ng ư ng giao thông tĩnh 35 ha. C i t o và m r ng tuy n giao thông Tây Sơn - Nguy n Lương B ng - Tôn c Th ng, ư ng vành ai I o n Kim Liên - Ô Ch D a - Gi ng Võ; t p trung m r ng và xây d ng nút Ngã Tư S , Ô Ch D a, Kim Liên, xây d ng ng b các tuy n ư ng nhánh, ư ng n i b . - Xây d ng các tuy n ư ng s t ô th , các tuy n xe i n, t ch c t t h th ng xe buýt, m b o t l v n t i hành khách công c ng t 40 - 45% vào năm 2010. - Nâng công su t cung c p nư c cho Qu n t 55.000 m3 vào năm 2010, m b o lư ng nư c c p/ngư i/ngày t kho ng 180 lít, t l dân s ư c c p nư c 100%; Ny nhanh vi c l p ng h cho các h dùng nư c, m b o 100% s h dùng nư c có l p ng h 100%, t l th t thu th t thoát nư c còn 25 - 30%, t l rác thu gom 100% - T ng di n tích m t nư c, cây xanh, công viên 105ha; di n tích t cây xanh bình quân 4-4,5m2/ngư i. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. Thu gom và x lý ch t th i r n : n năm 2005 thu gom ư c 90% rác th i trong ngày và n 2010 thu gom 100% rác th i trong ngày, n năm 2005 có 90% ch t th i
  6. r n c a nhà máy, cơ s s n xu t trên a bàn qu n ư c thu gom t p trung úng a i m qui nh, có các phương án x lý. Rác th i b nh vi n ph i ư c t p trung ưa vào các lò t. X lý và tiêu thoát nư c mưa, nư c th i : C i t o sông Tô L ch, sông L , các cơ quan óng trên a bàn qu n ph i xây d ng xong h th ng x lý nư c th i vào năm 2002; các khu nhà , các nhà máy xí nghi p ... trên a bàn qu n u ph i xây d ng h th ng x lý nư c th i sinh ho t trư c khi th i ra c ng thoát nư c chung và hoàn thành cùng v i công trình; xây d ng ng m h th ng thoát nư c th i l thiên ang t n t i nhi u các phư ng Trung Ph ng, Ô Ch D a, Khương Thư ng ... n năm 2005 có 80% lư ng nư c th i s n xu t ư c x lý t i ngu n th i trư c khi th i vào h th ng th i chung và n 2010 x lý ư c 100% nư c th i s n xu t; 100% nư c th i t các b nh vi n ph i ư c x lý trư c khi ưa vào h th ng tiêu thoát chung. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. Giai o n 2001 - 2005 : Hoàn ch nh qui ho ch chi ti t m t s phư ng tr ng i m (1/500); xây d ng 4 nút giao thông Phương Mai, Văn Mi u, Ngã Tư S , Kim Liên, xây d ng ư ng Cát Linh - La Thành, Kim Liên - Ô Ch D a - Gi ng Võ; xây d ng công viên văn hoá ng a, kè h Xã àn, h Ba Gian, h Hào Nam; xây d ng trung tâm TDTT Qu n ng a, sân v n ng TDTT Hoàng C u, xây m i 3 tr m y t Láng Thư ng, Ô Ch D a, Kim Liên; c i t o nâng c p m t s tr s H ND, UBND phư ng, tr s Qu n u . Giai o n 2006 - 2010 : Hoàn thi n h th ng ư ng ô th n i ô; h th ng c p nư c; h th ng x lý nư c th i b nh vi n và nhà máy c h i; xây d ng các nhà v sinh công c ng trên a bàn qu n. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch. * UBND Qu n ng a có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a qu n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này.
  7. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà qu n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh gía và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a qu n và thành ph . * Các ngành ch c năng c a thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n qu n ng a trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn qu n có trách nhi m cùng Qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ch t ch UBND Qu n ng a, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản