Quyết định 11/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 11/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 11/2005/Q§-BTC ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2005 Ò viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa X, ®· ®îc söa ®æi bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/6/2003 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa XI; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ . QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 01/2005/Q§/BTC ngµy 05/01/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi nh sau: M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 2710 DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bi-tum, trõ dÇu th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i - DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu
  2. 2 thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bi-tum (trõ d¹ng th«) vµ c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã, trõ dÇu th¶i: 2710 11 - - DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 11 11 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i cao cÊp 5 2710 11 12 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i cao cÊp 5 2710 11 13 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i th«ng dông 5 2710 11 14 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i th«ng 5 dông 2710 11 15 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× 5 2710 11 16 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha ch× 5 2710 11 17 - - - X¨ng m¸y bay 10 2710 11 18 - - - Tetrapropylene 10 2710 11 21 - - - Dung m«i tr¾ng (white spirit) 5 2710 11 22 - - - Dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m díi 1% 5 2710 11 23 - - - Dung m«i kh¸c 5 2710 11 24 - - - Naptha, reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 5 2710 11 25 - - - DÇu nhÑ kh¸c 5 2710 11 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 2710 19 - - Lo¹i kh¸c: - - - DÇu trung (cã kho¶ng s«i trung b×nh) vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 19 11 - - - - DÇu ho¶ th¾p s¸ng 0 2710 19 12 - - - - DÇu ho¶ kh¸c, kÓ c¶ dÇu ho¸ h¬i 0 2710 19 13 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ 23 10 ®é C trë lªn 2710 19 14 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y díi 10 23 ®é C 2710 19 15 - - - - Paraphin m¹ch th¼ng 5 2710 19 19 - - - - DÇu trung kh¸c vµ c¸c chÕ phÈm 5 - - - Lo¹i kh¸c: 2710 19 21 - - - - DÇu th« ®· t¸ch phÇn nhÑ 5 2710 19 22 - - - - DÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt muéi than 5 2710 19 23 - - - - DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 5 2710 19 24 - - - - DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng c¬ m¸y bay 5 2710 19 25 - - - - DÇu b«i tr¬n kh¸c 10 2710 19 26 - - - - Mì b«i tr¬n 5 2710 19 27 - - - - DÇu dïng trong bé h·m thuû lùc (dÇu 3 phanh) 2710 19 28 - - - - DÇu biÕn thÕ hoÆc dÇu dïng cho bé phËn ng¾t m¹ch 5 2710 19 31 - - - - Nhiªn liÖu diesel dïng cho ®éng c¬ tèc ®é 0 cao
  3. 3 2710 19 32 - - - - Nhiªn liÖu diesel kh¸c 0 2710 19 33 - - - - Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 0 2710 19 39 - - - - Lo¹i kh¸c 5 - DÇu th¶i: 2710 91 00 - - Chøa biphenyl ®· polyclo ho¸ (PCBs), terphenyl ®· polyclo ho¸ (PCTs) hoÆc biphenyl 20 ®· polybrom hãa (PBBs) 2710 99 00 - Lo¹i kh¸c 20 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c”ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng hãa nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan kÓ tõ ngµy 6/02/2005.
Đồng bộ tài khoản