Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về việc ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 11/2009/Q -UBND ng Xoài, ngày 25 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C GHI N TI N S D NG T I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 08/2006/Q -BTNMT ngày 21/7/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành quy nh v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; Căn c Thông tư s 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c l p, ch nh lý, qu n lý h sơ a chính; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 c a liên B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng và C c trư ng C c thu t i T trình s 1417/TTLN-STNMT-CT ngày 24/11/2008, QUY T NNH: i u 1. 1. Các trư ng h p ư c ghi n ti n s d ng t: H gia ình, cá nhân chưa kh năng n p ti n s d ng t mà có nguy n v ng ghi n thì ư c ghi n ti n s d ng t trên Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (g i là Gi y ch ng nh n) trong các trư ng h p sau ây: a) H gia ình, cá nhân ư c chuy n m c ích s d ng t, ư c c p Gi y ch ng nh n mà ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i i u 6, i u 8 Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t (g i là Ngh nh s 198/2004/N -CP); b) H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t tái nh cư. 2. Th t c ghi n ti n s d ng t: a) K t ngày 02/7/2007 (ngày Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai có hi u l c thi hành) h gia ình, cá nhân chưa kh năng n p ti n s d ng t nêu t i Kho n 1 i u này có ơn ngh ư c ghi n ti n s d ng t kèm theo h sơ xin c p Gi y ch ng nh n ho c h sơ xin chuy n m c ích s d ng t ho c h sơ giao t tái nh cư thì ư c ghi n ti n s d ng t.
  2. b) Khi th c hi n c p Gi y ch ng nh n ho c ch nh lý Gi y ch ng nh n thì Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i ghi n i dung “n ti n s d ng t” trên trang 4 c a Gi y ch ng nh n; ký, óng d u xác nh n n i dung ghi n nêu trên; thông báo b ng văn b n cho cơ quan thu bi t các trư ng h p ghi n ti n s d ng t. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ã n p ơn xin ghi n ti n s d ng t và h sơ ( y , h p l ) xin c p Gi y ch ng nh n ho c xin chuy n m c ích s d ng t theo quy nh t i Kho n 4 i u 5 Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n Công ty nhà nư c thành Công ty c ph n (g i là Ngh nh s 17/2006/N -CP) trư c ngày 02/7/2007 mà chưa ư c c p Gi y ch ng nh n thì v n ti p t c ư c c p Gi y ch ng nh n và ư c ghi n ti n s d ng t trên Gi y ch ng nh n theo quy nh t i Ngh nh s 17/2006/N -CP và hư ng d n t i Thông tư s 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP. 3. Thanh toán n : a) H gia ình, cá nhân n ti n s d ng t t i Kho n 1 i u này khi thanh toán n , ngư i s d ng t ph i tr theo giá t t i th i i m tr n và ư c xóa “n ti n s d ng t” ã ghi trên Gi y ch ng nh n. b) Trư ng h p thanh toán n ti n s d ng t theo quy nh t i Kho n 1 i u 17 Ngh nh s 198/2004/N -CP thì ngư i s d ng t tr n ti n s d ng t theo giá t t i th i i m c p Gi y ch ng nh n; khi thanh toán n ti n s d ng t theo quy nh t i Kho n 4 i u 5 c a Ngh nh s 17/2006/N -CP i v i trư ng h p ã ghi n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ngư i s d ng t tr n ti n s d ng t theo s ti n n ã ghi trên Gi y ch ng nh n. 4. Th t c xóa n : H gia ình, cá nhân khi tr n ti n s d ng t thì n p h sơ t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ( ơn ngh xóa n kèm theo Gi y ch ng nh n quy n s d ng t) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n thông tin qua cơ quan thu ; khi nh n ư c ch ng t ã n p ti n i v i nghĩa v tài chính ã ghi n , Văn phòng ăng ký quy n s d ng t xóa (b ng m c ) lên n i dung ã ghi n nêu trên và ghi vào trang IV (nh ng thay i sau khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t) trên trang b sung c a Gi y ch ng nh n quy n s d ng t là “ ã n p ti n s d ng t theo ch ng t n p ti n s ngày / / ”; ký, óng d u xác nh n. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 27/2007/Q -UBND ngày 14/5/2007 c a UBND t nh Bình Phư c ban hành Quy nh t m th i v ghi n ti n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t c a h gia ình, cá nhân trên a bàn t nh Bình Phư c. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c thu , Ch t ch UBND các huy n, th xã, Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n và Th trư ng các ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Trương T n Thi u
Đồng bộ tài khoản