Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è   110/2002/Q  §­B T C   n g µ y 18 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c S ö a  ® æ i,  æ   u n g  C h Õ  ® é   h¸t b s p   h µ n h, q u ¶ n  lý, s ö  d ô n g  h o¸  ¬ n  b¸n h µ n g   ® b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  LuËt  cø  Thu Õ     Þ gia  Gi¸ tr   t¨ng vµ  Ët    Lu Thu Õ  Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  µy  ng 22/5/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  ng 17/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ;   v thu ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v vi x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; ­ Thi hµnh     ChØ   Þ  è  th s 19/2002/CT­ TTg  µy  ng 13/9/2002  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò     êng  ph v t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýthuÕ  l  GTGT; ­ §Ó     ng¨n  chÆn     µnh    c¸c h vi mua, b¸n,sö  ông   d ho¸  n  Êt  îp  ®¬ b h ph¸p  trong khÊu  õthuÕ,hoµn thuÕ    tr       GTGT,  khait¨nggi¸trÞhµng    Õm  o¹t       ho¸ chi ®  tiÒn  ña  ©n   c Ng s¸ch Nhµ   íc;theo    Þ   ña    n  ®Ò ngh c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thu Õ. quy Õt  Þ nh ® §i Ò u      1: Bæ sung  Õ       µnh, qu¶n  ý,sö  ông    n    Ch ®é ph¸th   l  d ho¸ ®¬ b¸n hµng  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  ®Þ 885/1998/Q§­BTC   µy  ng 16/7/1998 cña    Bé  ëng  é  µichÝnh    tr BT  nh sau: 1­ Bæ     sung  Òu  nh   §i 10  sau:  1.1­Thñ  ôcmua  ãa  n  Çn  u   Bé  µichÝnh    µnh  å m:   t  h ®¬ l ®Ç do  T   ph¸th g a­ §èivíi chøc,c¸nh©n       tæ     mua    n: ho¸ ®¬ +  Êy  íthiÖu mua    n  ngêi® øng  u   chøc  ý. Gi gi  i   ho¸ ®¬ do    ®Ç tæ  k + C«ng  v¨n mua   ãa  n  i  íitæ  h ®¬ ®è v   chøc  ngêi ® øng  u   ý;®¬n   do    ®Ç k   ®Ò   Þ  ngh mua     n  i  íihé    nh  ho¸ ®¬ ®è v   gia ®× s¶n  Êt,kinh doanh  chñ  é  xu     do  h ký  (theo m É u   nh  Ìm).   ®Ý k +  Êt  ×nh chøng  Xu tr   minh  ©n  ©n  ña  êitrùctiÕp mua    n. nh d c ng       ho¸ ®¬   +  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ  Ìm  nh ® k thu k theo b¶n    photocopy. +  ¬       a   iÓ m   S ®å c¸c ®Þ ® s¶n  Êt,kinh doanh; v¨n phßng  xu        giao dÞch      do tæ  chøc,c¸ nh©n  ù vÏcã    Ën  µ     t     x¸c nh v cam   Õt  ña  êi® øng  u   chøc, k c ng   ®Ç tæ    c¸nh©n  Ò:  Þa    v § chØ,  è  µ  ®èivíi µnh  è,thÞ    µ  s nh (     th ph   x∙)v th«n,x∙..  ®èivíi   . (    n«ng  th«n) ®Ó   ã    c c¨n  theo  âi giao  Þch, qu¶n  ý.Khi  cø  d  d   l  thay  æi  a   ® ®Þ
  2. 2 ®iÓ m  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, v¨n    phßng giao  Þch  d trong vßng  ngµy    10  tæ chøc, c¸  ©n    nh ph¶i göi cho  ¬     c quan  Õ   ¬    a   iÓ m   íi.N Õ u     thu s ®å ®Þ ® m  tæ chøc, c¸ nh©n     thuª ®Þa   iÓ m     ® s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, v¨n    phßng giao  Þch  d th× ph¶ixuÊt tr×nh hîp ®ång    µ  ®Ó   i chiÕu)vµ           thuªnh ( ®è     b¶n  photocopy cho    c¬ quan  Õ u. thu l b­ Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  Õ: thu ­ C¬     quan  Õ thu sau    Ën  å  ¬  khinh h s mua    n  Çn  u   ña  chøc, ho¸ ®¬ l ®Ç c tæ    c¸nh©n    trong vßng  ngµy  µy  µm  Öc)ph¶icã    05  (ng l vi     tr¸chnhiÖ m   Óm    ù    ki tras tån  ¹  ùc  Õ  ña  chøc, c¸  ©n    ùc  Ön  t ith t c tæ    nh ®Ó th hi b¸n  ho¸  n   ®¬ theo    quy ®Þnh;  è îng  s l b¸n  ho¸  n   ®¬ mua   Çn  u   l ®Ç kh«ng  qu¸  quyÓn.  éi  02  N dung  kiÓm     tra theo quy  nh   ¹  Õta,  ôc   ®Þ t iti   m 1.1, ®iÒu  µy  µ  ©n  ©n  êi   n v nh th ng   ® øng  u   chøc,c¸nh©n  ®Ç tæ     s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     ­ Côc  ëng  ôc    tr C Thu Õ,    ôc  ëng    ôc  Chi c tr Chi c Thu Õ,  i tr ng  éithuÕ  ®é   ë §   c¸c®Þa  ¬ng    ph ph¶icã    tr¸chnhiÖ m    chØ  o    é  Õ  ¹ ®Þa  ¬ng  Óm   ®¹ c¸n b thu t  i ph ki tratrªn®Þa  µn  µ  èihîp chÆt  Ïvíi ¬     b v ph     ch     quan  Õ  a  ¬ng  c thu ®Þ ph kh¸ctrong     c«ng    t¸cqu¶n  ý, ö  ông    n. l  d s ho¸ ®¬ 1.2­Thñ  ôcmua  ãa  n    Çn    t  h ®¬ c¸cl sau: +  Êy  í  Öu  Gi gi i thi (do  êi ® øng  u   chøc  ý) kÌm  ng   ®Ç tæ  k  theo c«ng    v¨n mua   ãa  n   i  íitæ  h ®¬ ®è v   chøc; ®¬n     Þ     ®Ò ngh mua  ho¸  n   i  íihé    ®¬ ®è v   gia ®×nh  s¶n  Êt,kinhdoanh  chñ  é  ý. xu     do  hk   XuÊt tr×nh chøng  +      minh  ©n  ©n  ña  êitrùctiÕp mua    n. nh d c ng       ho¸ ®¬ +  Õu  Phi mua    n  c¬  ho¸ ®¬ do  quan  Õ  Êp. thu c + B¶ng      n, chøng  õhµng    Þch  ô  ra theo m É u   è:02/ kª ho¸ ®¬   t  ho¸,d v b¸n      s  GTGT   Ìm  k theo  Th«ng   sè: 82  t   /2002/TT­ BTC   µy  ng 18/9/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh  Ó  tæ  (k c¶  chøc,c¸ nh©n  Ýnh  Õ     t thu theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp)cã    tr     x¸c nhËn  ∙    ® kª khaithuÕ  ña  é  Ën    c b ph qu¶n  ýthuÕ. C¨n  b¶ng    Ò   è îng l    cø  kª v s l   ho¸ ®¬n  ∙  ö  ông,c¬    ®sd   quan  Õ    nh  è îng ho¸ ®¬n  Çn  cho    thu x¸c ®Þ sl     c b¸n  tæ chøc,c¸nh©n.    Riªng ®èi víi é        s¶n  Êt,kinh doanh  h xu     mua  Çn  u   µ    Çn  Õp sau  l ®Ç v c¸c l ti   ph¶ilµchñ  é  ùctiÕp mua    n.    h tr     ho¸ ®¬ 1.3­§ãng dÊu    a      tªn,®Þ chØ,  sè  Õ      n: m∙  thu trªnho¸ ®¬ C¬  quan  Õ  chøc  thùc hiÖn  ng  Êu    a   thu tæ      ®ã d tªn,®Þ chØ,  sè  Õ  m∙  thu cña  chøc,c¸ nh©n  tæ     mua     n    ªn2  ña  è    n  íckhi  ho¸ ®¬ trªnli   c s ho¸ ®¬ tr     mang   ra kháitrôsë  ¬        c quan  Õ.thu 2­ Thay  Õ  éi dung  Òu  nh     th n   §i 22  sau: C¬  quan  Õ  ã  Òn  õchèiviÖc  ho¸ ®¬n  thu c quy t    b¸n    hoÆc     Õt  nh   ra quy ®Þ ®×nh  chØ  Öc  ö  ông    n  i víi chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m   vi s d ho¸ ®¬ ®è     tæ     ch viviph vÒ   ö  ông    n. sd ho¸ ®¬   2.1­C¬     quan  Õ    Êp  ã  Òn  ¹m  õng  Öc  ho¸ ®¬n  i víi thu c¸c c c quy td vi b¸n    ®è     tæ  chøc,c¸nh©n     mua    n: ho¸ ®¬ a­ Kh«ng    ñ  ôc,®iÒu  Ön  ®ñ th t   ki theo quy  nh     ®Þ ®Ó b¸n ho¸  n   ¹  ®¬ t i ®iÓ m   ®iÒu  µy. 1  n  b­ Kh«ng      kª khaithuÕ    hoÆc   ã    c kª khaithuÕ  ng    nh kh«ng  ã  c doanh    thu sau  th¸ngmua    n. 01    ho¸ ®¬  
  3. 3 c­Kh«ng  ùc hiÖn      ö  ông    n    th   b¸o c¸o s d ho¸ ®¬ theo quy  nh.   ®Þ 2.2­C¬     quan  Õ    Êp  ã  Òn  nh  thu c¸c c c quy ®× chØ  Öc  ö  ông    n   vi s d ho¸ ®¬ ®èi víi chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m     tæ     ch viviph trongc¸ctr ng  îp nh      ê h   sau: a­  ×nh  § chØ  ngay  i  íic¸c  µnh    ®è v   h vi b¸n ho¸  n   èng  ®¬ kh (ho¸ ®¬n     tr¾ng)vµ  Ëp ho¸ ®¬n  ng   l    nh kh«ng  ã  µng    Þch  ô. ch ho¸,d v b­ Cã   µnh      ¹m  íi®©y   ∙  Þ   ¬   h viviph d   ® b c quan  Õ  ö  ýnhng  Én  Õp thu x l   v ti   tôcviph¹m  :    nh ­ TÈy        n  ã    Þ hµng    Þch  ô    xo¸,ghiho¸ ®¬ c gi¸tr   ho¸,d v cao  ¬n    Þ thùc h gi¸tr     tÕ  ña  µng    Þch  ô. ch ho¸,d v ­ Ghi    ho¸  n  ®¬ b¸n  µng  h ho¸,dÞch  ô      v trªnho¸  n  ®¬ giao cho  êi mua   ng   (l ªn   i   kh¸cvíi   n u  ¹ c¬  ë  2)     ®¬ l t   s kinhdoanh  i   ho¸ i   (l ªn1). ­ C¬   ë    s kinh doanh  Êt    m ho¸  n  ng  ®¬ nh kh«ng khaib¸o    theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  íi ¬  h v   quan  Õ. c thu ­ C¸c  êng  îp    ¹m  Õ       tr h viph ch ®é qu¶n  ý,sö  ông    n,  l  d ho¸ ®¬ chøng  õ vµ  t  thuÕ  ∙  Þ  ¬  ® b c quan  Õ  ö  ¹t. thu x ph   C¸c  µnh      ¹m  h viviph nªu    µ   chøc, c¸ nh©n  ∙  ¾c  ôc, söa  trªnm tæ     ® kh ph   ch÷a  ×  Õp  ôc ® îc c¬  th ti t     quan  Õ  thu xem   Ðt    x ®Ó b¸n    n.  ho¸ ®¬ Trong  ÷ng  nh tr ng  îp  Çn  Õtc¬  ê hc thi   quan  Õ   ã  Ó  Õn  thu c th ki nghÞ   íic¬  v   quan  Êp  Êy c gi   phÐp  kinh doanh  nh    ®× chØ  ótgiÊy  Ðp  ¨ng  ý  r  ph ® k kinh doanh  ña  chøc,   c tæ    c¸nh©n    ¹m  Õ       µnh,qu¶n  ý, ö  ông    n.   viph Ch ®é ph¸th   l  d s ho¸ ®¬ §i Ò u 2: C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm     chØ   ®¹o  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn  Õ       µnh,qu¶n  ý, ö  ông    n   v ki travi th   Ch ®é ph¸th   l  d s ho¸ ®¬ b¸n hµng    trong ngµnh  µ  a  ¬ng.   v ®Þ ph §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c quy  nh  µ  íng  Én  ùc hiÖn  íc ®©y     íiQuy Õt  nh  µy  u   ®Þ vh d th   tr   tr¸ v   i ®Þ n ®Ò b∙i á.  b
  4. 4 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . v .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: V/v ®¨ng  ký  mua  vµ  ..   µy  th¸ng   .ng    ,   n¨m  2002 cam  kÕt sö  dông ho¸  ®¬n K Ý nh   öi: g 1­   Tªn   tæ   chøc   xin   mua   ho¸   ®¬n   .. . ............................. . . ............................. M∙   sè  thuÕ   . . .............................................. :.. . .............................................. Sè   ®iÖn   tho¹i   .. . ..........   : . . .........       sè  fax  . . .........................  .. . ......................... §Þa   chØ   giao   dÞch:   sè   nhµ.. . . ...   ® êng  . . .... phè.. . ....................                    . . ....................                   . . Phêng   x∙. . ............   . . ...........   Qu Ën,   huyÖn,   thÞ  x∙. . .................                           . . .................                          .. TØnh, thµnh  è  . . ...........   ph .. . ............ §Þa   chØ   n¬i   kinh   doanh:   sè   nhµ   .. . ....   ® êng  . . .... phè  . . ..............                 .. . ...............                 .. Phêng   x∙. . .................  . . ................   Qu Ën,   huyÖn,   thÞ  x∙. . ............                       . . ............                       .. TØnh,   thµnh  phè  . . ........................................... .. . ........................................... Ngµnh   nghÒ   kinh  doanh  . . .................................... .. . ..................................... 2­ Hä   µ    ñ   ëng  n  Þ mua     v tªn Th tr ®¬ v   ho¸  n:  . . ............... ®¬ .. . ................ Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:.. . .......................................   . . ...................................... N¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng  ó.. . ..............................   k h kh th tr   . . .............................. N¬i   ®¨ng   ký   hé   khÈu   t¹m   tró   (   n Õu   cã).. . .......................... . .......................... Chøng  minh    è  .  . . Êp  µy  . .  ths :. ... .  . . ng .. . . c . th¸ng.. . ..   . . .n¨m .. . .. cÊpt¹ .   .   . . ..     i Sè  iÖn  ¹i è  nh  . . ........  ® tho   ®Þ c .. . .........  ..   è  iÖn  ¹i   ng... . ........      S® tho   ®é di . . ........      . . §¬n  Þ  óng    ∙  v ch t«i® nghiªncøu  y  ,    ®Ç ®ñ nghiªm  óc Ch Õ       µnh, t  ®é ph¸th   qu¶n  ý,sö  ông    n  l  d ho¸ ®¬ b¸n  µng  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è: 885/1998/Q§­ ®Þ s    BTC   µy  ng 16/7/1998  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. §¬n  Þ  óng      c B tr BT    v ch t«ixin mua   ho¸ ®¬n  ¹ Côc  Õ... . ....  ¹ ho¸ ®¬n... . ....sè l ng.. .  Ón.   t i Thu . . ....lo i   .  . . . ...   î .. ... quy 3­ Ch óng    cam   Õt:   t«ixin  k
  5. 5 ­ C¸c      kª khaitrªnlµ®óng  ù  Ët, Õu       s th   n khaisaihoÆc      kh«ng  y    × ®Ç ®ñ th   c¬ quan Thu Õ   ã  c quyÒn  ¹n  Õ,  õ  èi hoÆc   nh  h ch t ch   ®× chØ  b¸n ho¸  n,  ®¬ ®×nh chØ  ö  ông    n cña  n  Þ. sd ho¸ ®¬   ®¬ v   ­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng    l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc,kh«ng    b¸n  ¹ cho  Êt  ú  tæ  li  b k 1  chøc  µ    ©n  µo  v c¸ nh n kh¸c.N Õ u     ¹m     viph chóng      µn  µn  Þu  t«i ho to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtcña  µ   íc. xin   tr      Nh n                                        Thñ   ëng  n   tr ®¬                                        vÞ                                   ( ký    â hä,tªnvµ                                      ghir       ®ãng  Êu  d) * M É u   µy  ïng cho    chøc  ¨ng  ý    nd  c¸ctæ  ® k mua    n. ho¸ ®¬ C é N G  H ß A  X∙ H é I C h ñ   G H Ü A   Ö T  N A M N VI §éc  Ëp ­  ù  ­  ¹nh  óc l   T do  H ph                             ..   µy                                 .ng   th¸ng   ,   n¨m  2002 § ¬ n   m u a  v µ  c a m  k Õ t s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n   K Ý nh   öi: g ­   Tªn   hé   kinh   doanh   xin   mua   ho¸  ®¬n  .. . ...........................   . . ........................... M∙   sè  thuÕ   . . ................................................. :.. . .................................................. Sè   ®iÖn   tho¹i   .. . ..........   : . . ..........       sè  fax  . . ............................  .. . ............................. §Þa  chØ  n¬i kinh doanh: sè  nhµ  .. . .............. ® êng  . . .............. . phè.. . ......... . . ........ Phêng   x∙. . ................. . . ................     Qu Ën   ,   huyÖn,   thÞ  x∙. . ................                           . . ................                          . . TØnh,   thµnh  phè  . . ............................................... .. . ............................................... Ngµnh   nghÒ   kinh  doanh  . . ........................................ .. . ......................................... ­   Hä   vµ   tªn   chñ   hé     xin   mua   ho¸   ®¬n   :  .. . ........................... . . ........................... Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:.. . .........................................    . . ......................................... Thêng   tró   t¹  .. . ............................................... i  . . .............................................. : N¬i   ®¨ng   ký   hé   khÈu   th ng  ê tró.. . ...................................   . . ...................................
  6. 6 T¹m   tró   t¹ :.. . ...................................................    . . .................................................. i N¬i   ®¨ng   ký   hé   khÈu   t¹m  tró.. . ......................................   . . ..................................... Mang  chøng minh th è:. . .. cÊp ngµy.. . . th¸ng.. . ..  s . . ... . . . . . . n¨m  .. . .. . . . ..   t¹ .. . ..   . . .. i Sè  iÖn  ¹i è  nh  . . ........... ® tho   ®Þ c .. . ............ Sè  iÖn  ¹i   ng... . ........... ® tho   ®é di . . ........... T«ilµm  n  µy    Þ    ôc  Õ     Õt cho    îcmua      ®¬ n ®Ò ngh Chi c Thu gi¶i quy   t«i®   ho¸ ®¬n  ¹ ho¸ ®¬n  . . .........sè îng.. . .......quyÓn. lo i     .. . .........  l . . . . ......  .. ­T«i xin      cam   Õt: k ­ C¸c      kª khaitrªnlµ®óng  ù  Ët, Õu       s th   n khaisaihoÆc      kh«ng  y    × ®Ç ®ñ th   c¬ quan Thu Õ   ã  c quyÒn  ¹n  Õ,  õ  èi hoÆc   nh  h ch t ch   ®× chØ  b¸n ho¸  n,  ®¬ ®×nh chØ  ö  ông    n cña  n  Þ. sd ho¸ ®¬   ®¬ v   ­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng    l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc,kh«ng    b¸n  ¹ cho  Êt  ú  tæ  li  b k 1  chøc  µ    ©n  µo  v c¸ nh n kh¸c.N Õ u     ¹m     viph chóng      µn  µn  Þu  t«i ho to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtcña  µ   íc. xin   tr      Nh n   ñ   é  Ch h kinh  doanh   ýghirâ hä  µ  (k       v tªn) * M É u   µy  ïng cho    é    Ó  ¨ng  ý    nd  c¸ch c¸th ® k mua    n. ho¸ ®¬
Đồng bộ tài khoản