Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:132

0
89
lượt xem
6
download

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/6/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø kÕt luËn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i Th«ng b¸o sè 82/TB-VPCP ngµy 16/6/2003 vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi « t«, linh kiÖn phô tïng « t«; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng Côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (BiÓu sè I vµ BiÓu sè II). Nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®îc chi tiÕt tªn cô thÓ trong BiÓu sè II, ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo quy ®Þnh t¹i BiÓu sè I. Nh÷ng mÆt hµng ®· s¾p xÕp l¹i m· sè, söa ®æi tªn ®îc tæng hîp vµ h- íng dÉn t¹i phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 §iÒu 2: §èi víi c¸c mÆt hµng xe «t« ®· qua sö dông, gåm xe « t« thiÕt kÕ ®Ó vËn t¶i hµng ho¸ cã tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 20 tÊn (nhãm 8704) vµ xe « t« thiÕt kÕ chë ngêi, kÓ c¶ xe « t« thiÕt kÕ chë ng- êi cã khoang hµnh lý riªng (nhãm 8702, 8703) cha ®îc quy ®Þnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña lo¹i xe ®· qua sö dông th× ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cao h¬n 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) so víi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña xe « t« cïng chñng lo¹i quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i. Møc thuÕ suÊt Møc thuÕ suÊt thuÕ [Møc thuÕ thuÕ nhËp nhËp khÈu u ®·i xe « t« suÊt khÈu u ®·i xe « = quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ + thuÕ nhËp t« ®· qua sö thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban khÈu dông hµnh kÌm theo QuyÕt u ®·i xe « t« ®Þnh nµy cïng chñng lo¹i x 50%] §iÒu 3: BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/09/2003, thay thÕ cho BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 vµ c¸c QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung tªn, m· sè, møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm, mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mÆt hµng x¨ng dÇu thuéc nhãm 2709, 2710 ®îc thùc hiÖn theo c¸c QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh phï hîp víi tõng thêi gian cô thÓ. MÆt hµng bé linh kiÖn «t« CKD1 cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« ®îc cÊp phÐp nhËp khÈu trong n¨m 2003 ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo qui ®Þnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§-BTC ngµy 17/03/2000, sè 210/2000/Q§-BTC ngµy 25/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2003. Tõ ngµy 01/01/2004 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4: B·i bá møc thu chªnh lÖch gi¸ hoÆc phô thu quy ®Þnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh sè 42/2000/Q§-BTC ngµy 17/03/2000, sè 35/2001/Q§-BTC ngµy 18/04/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh sè 404/VGCP- TLSX ngµy 14/05/1994 cña Trëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Riªng mÆt hµng bét vµ h¹t PVC vÉn tiÕp tôc thu phô thu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 17/1999/Q§-BVGCP ngµy 3/4/1999 cña Trëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh sè 03/2000/Q§-BTC ngµy 7/1/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; mÆt hµng èng thÐp hµn vÉn tiÕp tôc thu phô thu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 121/VGCP-TLSX ngµy 29/9/1997 cña Trëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ.
 3. 3 BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (BiÓu sè I) Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§/BTC ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh PhÇn I ®éng vËt sèng; c¸c s¶n phÈm tõ ®éng vËt Chó gi¶i 1. Trong phÇn nµy, khi ®Ò cËp ®Õn mét gièng hoÆc mét loµi ®éng vËt, trõ khi cã yªu cÇu kh¸c, cÇn ph¶i kÓ ®Õn c¶ gièng hoÆc loµi ®éng vËt ®ã cßn non. 2. Trõ khi cã yªu cÇu kh¸c, trong toµn bé danh môc nµy c¸c s¶n phÈm "kh«"còng bao gåm c¸c s¶n phÈm ®îc khö níc, lµm bay h¬i hoÆc lµm kh« b»ng ®«ng l¹nh. Ch¬ng 1 §éng vËt sèng Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng vËt sèng, trõ: (a). C¸ vµ ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm vµ ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c thuéc nhãm 03.01, 03.06 hoÆc 03.07; (b). Vi sinh vËt nu«i cÊy vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 30.02; vµ (c). §éng vËt thuéc nhãm 95.08 M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 0101 Ngùa, lõa, la sèng 0101 10 00 - Lo¹i thuÇn chñng ®Ó lµm gièng 0 0101 90 - Lo¹i kh¸c: 0101 90 10 - - Ngùa ®ua 5 0101 90 20 - - Ngùa lo¹i kh¸c 5 0101 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 0102 Tr©u, bß sèng 0102 10 00 - Lo¹i thuÇn chñng ®Ó lµm gièng 0 0102 90 - Lo¹i kh¸c: 0102 90 10 - - Bß 5 0102 90 20 - - Tr©u 5 0102 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 0103 Lîn sèng 0103 10 00 - Lo¹i thuÇn chñng ®Ó lµm gièng 0
 4. 4 - Lo¹i kh¸c: 0103 91 00 - - Träng lîng díi 50 kg 5 0103 92 00 - - Träng lîng tõ 50 kg trë lªn 5 0104 Cõu, dª sèng 0104 10 - Cõu: 0104 10 10 - - Lo¹i thuÇn chñng ®Ó lµm gièng 0 0104 10 90 - - Lo¹i kh¸c 5 0104 20 - Dª: 0104 20 10 - - Lo¹i thuÇn chñng ®Ó lµm gièng 0 0104 20 90 - - Lo¹i kh¸c 5 0105 Gia cÇm sèng, gåm c¸c lo¹i gµ thuéc loµi Gallus domesticus, vÞt, ngan, ngçng, gµ t©y, gµ l«i (gµ NhËt b¶n) - Lo¹i träng lîng kh«ng qu¸ 185 g: 0105 11 - - Gµ thuéc loµi Gallus domesticus: 0105 11 10 - - - §Ó lµm gièng 0 0105 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 0105 12 - - Gµ t©y: 0105 12 10 - - - §Ó lµm gièng 0 0105 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 0105 19 - - Lo¹i kh¸c: 0105 19 10 - - - VÞt con ®Ó lµm gièng 0 0105 19 20 - - - VÞt con lo¹i kh¸c 5 0105 19 30 - - - Ngan, ngçng con ®Ó lµm gièng 0 0105 19 40 - - - Ngan, ngçng con lo¹i kh¸c 5 0105 19 50 - - - Gµ l«i (gµ NhËt b¶n) ®Ó lµm gièng 0 0105 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 - Lo¹i kh¸c: 0105 92 - - Gµ thuéc loµi Gallus domesticus, träng lîng kh«ng qu¸ 2.000g: 0105 92 10 - - - §Ó lµm gièng 0 0105 92 20 - - - Gµ chäi 5 0105 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 0105 93 - - Gµ thuéc loµi Gallus domesticus, träng lîng trªn 2000g: 0105 93 10 - - - §Ó lµm gièng 0 0105 93 20 - - - Gµ chäi 5 0105 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 0105 99 - - Lo¹i kh¸c: 0105 99 10 - - - VÞt ®Ó lµm gièng 0 0105 99 20 - - - VÞt lo¹i kh¸c 5 0105 99 30 - - - Ngan, ngçng, gµ t©y vµ gµ l«i (gµ NhËt b¶n) ®Ó lµm gièng 0 0105 99 40 - - - Ngan, ngçng, gµ t©y vµ gµ l«i (gµ NhËt b¶n) 5 lo¹i kh¸c 0106 §éng vËt sèng kh¸c - §éng vËt cã vó:
 5. 5 0106 11 00 - - Bé ®éng vËt linh trëng 5 0106 12 00 - - C¸ voi, c¸ nôc heo vµ c¸ heo (®éng vËt cã vó thuéc bé c¸ voi Cetacea); lîn biÓn vµ c¸ nîc (®éng vËt cã vó thuéc bé Sirenia) 5 0106 19 00 - - Lo¹i kh¸c 5 0106 20 00 - Loµi bß s¸t (kÓ c¶ r¾n vµ rïa) 5 - C¸c lo¹i chim: 0106 31 00 - - Chim s¨n måi (chim ¸c, ®¹i bµng...) 5 0106 32 00 - - VÑt (kÓ c¶ vÑt lín Ch©u Mü, vÑt nhá ®u«i dµi, vÑt Macao Trung -Nam Mü vµ vÑt cã mµo cña óc 5 vµ §«ng Ên ®é) 0106 39 00 - - Lo¹i kh¸c 5 0106 90 - Lo¹i kh¸c: 0106 90 10 - - Dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 5 0106 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 Ch¬ng 2 T h Þ t v µ p h ô p h È m d ¹ n g t h Þ t ¨ n ® î c s a u g i Õ t m æ    Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Nh÷ng s¶n phÈm thuéc lo¹i ®· ®îc m« t¶ trong c¸c nhãm tõ 02.01 ®Õn 02.08 hoÆc 02.10, nhng kh«ng thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi; (b). Ruét, bong bãng hoÆc d¹ dµy cña ®éng vËt (nhãm 05.04) hoÆc tiÕt ®éng vËt (nhãm 05.11 hoÆc 30.02); hoÆc (c). Mì ®éng vËt, trõ c¸c s¶n phÈm cña nhãm 02.09 (ch¬ng 15). M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 0201 ThÞt tr©u, bß, t¬i hoÆc íp l¹nh 0201 1 0 - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 20 0 0 0201 2 0 - ThÞt pha cã x¬ng kh¸c 20 0 0 0201 3 0 - ThÞt läc kh«ng x¬ng 20 0 0 0202 ThÞt tr©u, bß, ®«ng l¹nh 0202 1 0 - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 20 0 0 0202 2 0 - ThÞt pha cã x¬ng kh¸c 20 0 0 0202 3 0 - ThÞt läc kh«ng x¬ng 20 0 0 0203 ThÞt lîn, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh - T¬i hoÆc íp l¹nh: 0203 1 0 - - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 30
 6. 6 1 0 0203 1 0 - - ThÞt m«ng, thÞt vai vµ c¸c m¶nh cña chóng, 30 2 0 cã x¬ng 0203 1 0 - - Lo¹i kh¸c 30 9 0 - §«ng l¹nh: 0203 2 0 - - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 30 1 0 0203 2 0 - - ThÞt m«ng, thÞt vai vµ c¸c m¶nh cña chóng, 30 2 0 cã x¬ng 0203 2 0 - - Lo¹i kh¸c 30 9 0 0204 ThÞt cõu hoÆc dª, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0204 1 0 - ThÞt cõu non, c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu, t- 0 0 ¬i hoÆc íp l¹nh 20 - ThÞt cõu lo¹i kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh: 0204 2 0 - - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 20 1 0 0204 2 0 - - ThÞt pha cã x¬ng kh¸c 20 2 0 0204 2 0 - - ThÞt läc kh«ng x¬ng 20 3 0 0204 3 0 - ThÞt cõu non, c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu, 20 0 0 ®«ng l¹nh - ThÞt cõu lo¹i kh¸c, ®«ng l¹nh: 0204 4 0 - - ThÞt c¶ con vµ nöa con kh«ng ®Çu 20 1 0 0204 4 0 - - ThÞt pha cã x¬ng kh¸c 20 2 0 0204 4 0 - - ThÞt läc kh«ng x¬ng 20 3 0 0204 5 0 - ThÞt dª 20 0 0 0205 0 0 ThÞt ngùa, lõa, la, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 20 0 0 0206 Phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ cña lîn, tr©u, bß, cõu, dª, ngùa, la, lõa, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0206 1 0 - Cña tr©u, bß, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 0 0 - Cña tr©u, bß, ®«ng l¹nh: 0206 2 0 - - Lìi 20 1 0 0206 2 0 - - Gan 20 2 0 0206 2 0 - - Lo¹i kh¸c 20 9 0 0206 3 0 - Cña lîn, t¬i hoÆc íp l¹nh 20
 7. 7 0 0 - Cña lîn, ®«ng l¹nh: 0206 4 0 - - Gan 20 1 0 0206 4 0 - - Lo¹i kh¸c 20 9 0 0206 8 0 - Lo¹i kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 0 0 0206 9 0 - Lo¹i kh¸c, ®«ng l¹nh 20 0 0 0207 ThÞt vµ phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ, cña gia cÇm thuéc nhãm 01.05, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh - Cña gµ thuéc loµi Gallus Domesticus: 0207 1 0 - - Cha chÆt m¶nh, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 1 0 0207 1 0 - - Cha chÆt m¶nh, ®«ng l¹nh 20 2 0 0207 1 0 - - §· chÆt m¶nh vµ phô phÈm sau giÕt mæ, t¬i 3 0 hoÆc íp l¹nh 20 0207 1 - - §· chÆt m¶nh vµ phô phÈm sau giÕt mæ, 4 ®«ng l¹nh: 0207 1 1 - - - C¸nh 20 4 0 0207 1 2 - - - §ïi 20 4 0 0207 1 3 - - - Gan 20 4 0 0207 1 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 4 0 - Cña gµ t©y: 0207 2 0 - - Cha chÆt m¶nh, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 4 0 0207 2 0 - - Cha chÆt m¶nh, ®«ng l¹nh 20 5 0 0207 2 0 - - §· chÆt m¶nh vµ phô phÈm sau giÕt mæ, t¬i 6 0 hoÆc íp l¹nh 20 0207 2 - - §· chÆt m¶nh vµ phô phÈm sau giÕt mæ, 7 ®«ng l¹nh: 0207 2 1 - - - Gan 20 7 0 0207 2 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 7 0 - Cña vÞt, ngan, ngçng hoÆc gµ l«i (gµ NhËt b¶n): 0207 3 - - Cha chÆt m¶nh, t¬i hoÆc íp l¹nh: 2 0207 3 1 - - - Cña vÞt 20 2 0
 8. 8 0207 3 2 - - - Cña ngan, ngçng hoÆc gµ l«i (gµ NhËt b¶n) 20 2 0 0207 3 - - Cha chÆt m¶nh, ®«ng l¹nh: 3 0207 3 1 - - - Cña vÞt 20 3 0 0207 3 2 - - - Cña ngan, ngçng hoÆc gµ l«i (gµ NhËt b¶n) 20 3 0 0207 3 0 - - Gan bÐo, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 4 0 0207 3 0 - - Lo¹i kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 20 5 0 0207 3 - - Lo¹i kh¸c, ®«ng l¹nh: 6 0207 3 1 - - - Gan bÐo 20 6 0 0207 3 2 - - - §· chÆt m¶nh cña vÞt 20 6 0 0207 3 3 - - - §· chÆt m¶nh cña ngan, ngçng hoÆc gµ l«i 6 0 (gµ NhËt b¶n) 20 0208 ThÞt kh¸c vµ phô phÈm d¹ng thÞt ¨n ®îc sau giÕt mæ cña ®éng vËt kh¸c t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0208 1 0 - Cña thá 20 0 0 0208 2 0 - §ïi Õch 20 0 0 0208 3 0 - Cña bé ®éng vËt linh trëng 20 0 0 0208 4 0 - Cña c¸ voi, c¸ nôc heo vµ c¸ heo (®éng vËt cã 0 0 vó thuéc bé c¸ voi Cetacea), cña lîn biÓn vµ c¸ n- îc (®éng vËt cã vó thuéc bé Sirenia) 20 0208 5 0 - Cña loµi bß s¸t (kÓ c¶ r¾n vµ rïa) 20 0 0 0208 9 0 - Lo¹i kh¸c 20 0 0 0209 0 0 Mì lîn, kh«ng dÝnh n¹c, mì gia cÇm, cha nÊu 0 0 ch¶y hoÆc chiÕt xuÊt c¸ch kh¸c, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« 20 hoÆc hun khãi 0210 ThÞt vµ phô phÈm d¹ng thÞt ¨n ®îc sau giÕt mæ, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc hun khãi; bét mÞn vµ bét th« ¨n ®îc tõ thÞt hoÆc tõ phô phÈm d¹ng thÞt sau giÕt mæ - ThÞt lîn: 0210 1 0 - - ThÞt m«ng, thÞt vai vµ c¸c m¶nh cña chóng, 20 1 0 cã x¬ng 0210 1 0 - - ThÞt däi vµ c¸c m¶nh cña chóng 20
 9. 9 2 0 0210 1 - - Lo¹i kh¸c: 9 0210 1 1 - - - ThÞt lîn muèi x«ng khãi 20 9 0 0210 1 2 - - - ThÞt m«ng, thÞt läc kh«ng x¬ng 20 9 0 0210 1 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 9 0 0210 2 0 - ThÞt tr©u, bß 20 0 0 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét mÞn vµ bét th« ¨n ®îc lµm tõ thÞt hoÆc phô phÈm d¹ng thÞt sau giÕt mæ: 0210 9 0 - - Cña bé ®éng vËt linh trëng 20 1 0 0210 9 0 - - Cña c¸ voi, c¸ nôc heo vµ c¸ heo (®éng vËt cã 2 0 vó thuéc bé Cetacea); cña lîn biÓn vµ c¸ nîc (®éng vËt cã vó thuéc bé Sirenia) 20 0210 9 0 - - Cña loµi bß s¸t (kÓ c¶ r¾n vµ rïa) 20 3 0 0210 9 - - Lo¹i kh¸c: 9 0210 9 1 - - - ThÞt gµ th¸i miÕng ®· ®îc lµm kh«, ®«ng 20 9 0 l¹nh 0210 9 2 - - - Da lîn kh« 20 9 0 0210 9 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 9 0 Ch¬ng 3 C¸ vµ ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm vµ ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). §éng vËt cã vó thuéc nhãm 01.06 (b). ThÞt cña ®éng vËt cã vó thuéc nhãm 01.06 (nhãm 02.08 hoÆc 02.10); (c). C¸ (kÓ c¶ gan vµ bäc trøng c¸) hoÆc ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hay ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c, ®· chÕt vµ kh«ng thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi hoÆc v× lý do chñng lo¹i hoÆc v× tr¹ng th¸i cña chóng (ch¬ng 5); c¸c lo¹i bét mÞn, bét th« hoÆc bét viªn lµm tõ c¸ hoÆc ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hoÆc ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c, kh«ng thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi (nhãm 23.01); hoÆc (d). Trøng c¸ muèi hoÆc c¸c s¶n phÈm thay thÕ trøng c¸ muèi chÕ biÕn tõ trøng c¸ (nhãm 16.04).
 10. 10 2. Trong ch¬ng nµy kh¸i niÖm "bét viªn" cã nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm ®îc liªn kÕt hoÆc b»ng c¸ch nÐn trùc tiÕp hoÆc b»ng c¸ch cho thªm mét lîng nhá chÊt kÕt dÝnh. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 0301 C¸ sèng 0301 1 - C¸ c¶nh: 0 0301 1 10 - - C¸ h¬ng hoÆc c¸ bét 30 0 0301 1 20 - - Lo¹i kh¸c, c¸ biÓn 30 0 0301 1 30 - - Lo¹i kh¸c, c¸ níc ngät 30 0 - C¸ sèng kh¸c: 0301 9 00 - - C¸ håi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 1 Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache vµ Oncorhynchus 30 chrysogaster) 0301 9 00 - - C¸ ch×nh (Anguilla spp) 30 2 0301 9 - - C¸ chÐp: 3 0301 9 10 - - - C¸ chÐp ®Ó lµm gièng 0 3 0301 9 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 3 0301 9 - - Lo¹i kh¸c: 9 - - - C¸ m¨ng hoÆc c¸ bét lapu lapu: 0301 9 11 - - - - §Ó lµm gièng 0 9 0301 9 19 - - - - Lo¹i kh¸c 30 9 - - - C¸ bét kh¸c: 0301 9 21 - - - - §Ó lµm gièng 0 9 0301 9 29 - - - - Lo¹i kh¸c 30 9 0301 9 30 - - - C¸ biÓn kh¸c 30 9 0301 9 40 - - - C¸ níc ngät kh¸c 30 9 0302 C¸, t¬i hoÆc íp l¹nh, trõ filª c¸ (fillets) vµ thÞt c¸ kh¸c thuéc nhãm 03.04
 11. 11 - C¸ håi, trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0302 1 00 - - Hä c¸ håi (Salmo trutta, Oncorhynchus 1 mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache vµ Oncorhynchus 30 chrysogaster) 0302 1 00 - - C¸ håi Th¸i B×nh D¬ng (Oncorhynchus 2 nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vµ Oncorhynchus rhodurus), c¸ håi §¹i T©y D¬ng (Salmo salar) vµ 30 c¸ håi s«ng §a - nuýp (Hucho hucho) 0302 1 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ dÑt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae vµ Citharidae), trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0302 2 00 - - C¸ b¬n lìi ngùa (Halibut) (Reinhardtius 1 hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, hippoglossus stenolepis) 30 0302 2 00 - - C¸ b¬n sao (Pleuronectes platessa) 30 2 0302 2 00 - - C¸ b¬n sole (Solea spp) 30 3 0302 2 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ ngõ (thuéc gièng Thunus), c¸ ngõ v»n hoÆc c¸ ngõ bông cã säc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0302 3 00 - - C¸ ngõ tr¾ng hoÆc v©y dµi (Thunnus 30 1 alalunga) 0302 3 00 - - C¸ ngõ v©y vµng (Thunnus albacares) 30 2 0302 3 00 - - C¸ ngõ v»n hoÆc c¸ ngõ bông cã säc 30 3 0302 3 00 - - C¸ ngõ m¾t to (Thunnus obesus) 30 4 0302 3 00 - - C¸ ngõ v©y xanh (Thunnus thynnus) 30 5 0302 3 00 - - C¸ ngõ v©y xanh ph¬ng Nam (Thunnus 30 6 maccoyii) 0302 3 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 0302 4 00 - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii), 0 trõ gan vµ bäc trøng c¸ 30 0302 5 00 - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 0 macrocopphalus), trõ gan vµ bäc trøng c¸ 30 - C¸ kh¸c, trõ gan vµ bäc trøng c¸:
 12. 12 0302 6 00 - - C¸ S¸c-®in (Sardina pilchardus, Sardinops 1 spp.), c¸ S¸c-®in nhiÖt ®íi (Sardinella spp.), c¸ trÝch kª hoÆc c¸ trÝch c¬m (Spattus sprattus) 30 0302 6 00 - - C¸ tuyÕt chÊm ®en (Melanogrammus 30 2 aeglefinus) 0302 6 00 - - C¸ tuyÕt ®en (Pollachius virens) 30 3 0302 6 00 - - C¸ thu (Scomber scombrus, Scomber 4 australasicus, Scomber japonicus) 30 0302 6 00 - - C¸ nh¸m gãc vµ c¸ mËp kh¸c 30 5 0302 6 00 - - C¸ ch×nh (Anguilla spp.) 30 6 0302 6 - - Lo¹i kh¸c: 9 0302 6 10 - - - C¸ biÓn 30 9 0302 6 20 - - - C¸ níc ngät 30 9 0302 7 00 - Gan vµ bäc trøng c¸ 30 0 0303 C¸ ®«ng l¹nh, trõ filª c¸ (fillets) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c thuéc nhãm 03.04 - C¸ håi Th¸i B×nh D¬ng (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vµ Oncorhynchus rhodurus), trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0303 1 00 - - C¸ håi ®á (Oncorhynchus nerka) 30 1 0303 1 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ håi kh¸c, trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0303 2 00 - - C¸ håi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 1 Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache vµ Oncorhynchus 30 chrysogaster) 0303 2 00 - - C¸ håi §¹i T©y D¬ng (Salmo salar) vµ c¸ håi 2 s«ng §anuyp (Hucho Hucho) 30 0303 2 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ dÑt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solaidae, Scoph thalmidae vµ Citharidae), trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0303 3 00 - - C¸ b¬n lìi ngùa (Halibut) (Reinhardtius 1 hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 30 0303 3 00 - - C¸ b¬n sao (Pleuronectes platessa) 30
 13. 13 2 0303 3 00 - - C¸ b¬n sole (Solea spp.) 30 3 0303 3 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ ngõ (thuéc gièng Thunnus), c¸ ngõ v»n hoÆc c¸ ngõ bông cã säc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0303 4 00 - - C¸ ngõ tr¾ng hoÆc v©y dµi (Thunnus 30 1 allalunga) 0303 4 00 - - C¸ ngõ v©y vµng (Thunnus albacares) 30 2 0303 4 00 - - C¸ ngõ v»n hoÆc bông cã säc 30 3 0303 4 00 - - C¸ ngõ m¾t to (Thunnus obesus) 30 4 0303 4 00 - - C¸ ngõ v©y xanh (Thunnus thynnus) 30 5 0303 4 00 - - C¸ ngõ v©y xanh ph¬ng Nam (Thunnus 30 6 maccoyii) 0303 4 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 0303 5 00 - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii), 0 trõ gan vµ bäc trøng c¸ 30 0303 6 00 - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 0 macrocephalus), trõ gan vµ bäc trøng c¸ 30 - C¸ kh¸c, trõ gan vµ bäc trøng c¸: 0303 7 00 - - C¸ S¸c-®in (Sardina pilchardus, Sardinops 1 spp), c¸ Sac-®in nhiÖt ®íi (Sardin-ella spp.), c¸ trÝch kª hoÆc c¸ trÝch c¬m (Sprattus sprattus) 30 0303 7 00 - - C¸ tuyÕt chÊm ®en (Melanogrammus 30 2 aeglefinus) 0303 7 00 - - C¸ tuyÕt ®en (Pollachius virens) 30 3 0303 7 00 - - C¸ thu (Scomber scombrus, Scomber 4 australasicus, Scomber japonicus) 30 0303 7 00 - - C¸ nh¸m gãc vµ c¸ mËp kh¸c 30 5 0303 7 00 - - C¸ ch×nh (Anguilla spp.) 30 6 0303 7 00 - - C¸ sãi biÓn (Dicentrarchus labrax, 7 Dicentrarchus punctatus) 30 0303 7 00 - - C¸ Meluc (mét lo¹i c¸ tuyÕt) (Merluccius spp. 8 Urophycis spp.) 30 0303 7 - - Lo¹i kh¸c: 9 0303 7 10 - - - C¸ biÓn 30 9 0303 7 20 - - - C¸ níc ngät 30 9
 14. 14 0303 8 - Gan vµ bäc trøng c¸: 0 0303 8 10 - - Gan 30 0 0303 8 20 - - Bäc trøng c¸ 30 0 0304 Filª c¸ (fillets) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c (b¨m hoÆc kh«ng b¨m), t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0304 1 00 - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 0 0304 2 00 - Filª c¸ (fillets) ®«ng l¹nh 30 0 0304 9 00 - Lo¹i kh¸c 30 0 0305 C¸ sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸ hun khãi, ®· hoÆc cha lµm chÝn tríc hoÆc trong qu¸ tr×nh hun khãi; bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 0305 1 00 - Bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸, thÝch hîp 0 dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 30 0305 2 00 - Gan vµ bäc trøng c¸, sÊy kh«, hun khãi, muèi 0 hoÆc ng©m níc muèi 30 0305 3 00 - Filª c¸ (fillets), sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m 0 trong níc muèi, nhng kh«ng hun khãi 30 - C¸ hun khãi, kÓ c¶ filª c¸ (fillets): 0305 4 00 - - C¸ håi Th¸i B×nh D¬ng (Oncorhynchus 1 nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vµ Oncorhynchus rhodurus), c¸ håi §¹i T©y D¬ng (Salmo salar) vµ 30 c¸ håi s«ng §a-nuýp (Hucho Hucho) 0305 4 00 - - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii) 30 2 0305 4 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 - C¸ kh«, muèi hoÆc kh«ng muèi, nhng kh«ng hun khãi: 0305 5 00 - - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, gadus ogac, 1 Gadus macrocephal us) 30 0305 5 - - Lo¹i kh¸c: 9 0305 5 10 - - - V©y c¸ mËp 30 9 0305 5 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 9
 15. 15 - C¸ muèi, kh«ng sÊy kh« hoÆc kh«ng hun khãi vµ c¸ ng©m níc muèi: 0305 6 00 - - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii) 30 1 0305 6 00 - - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, Gadus ogac, 2 Gadus macrocephalus) 30 0305 6 00 - - C¸ træng (Engrulis spp.) 30 3 0305 6 00 - - Lo¹i kh¸c 30 9 0306 §éng vËt gi¸p x¸c, ®· hoÆc cha bãc mai, vá, sèng, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; ®éng vËt gi¸p x¸c cha bãc mai, vá, ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®· hoÆc cha íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn vµ bét viªn cña ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi - §«ng l¹nh: 0306 1 00 - - T«m hïm ®¸ vµ c¸c loµi t«m biÓn kh¸c 1 (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 30 0306 1 00 - - T«m hïm (Homarus. spp) 30 2 0306 1 00 - - T«m Shrimps vµ t«m Pan-®an (prawns) 30 3 0306 1 00 - - Cua 30 4 0306 1 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét mÞn, bét th« vµ bét viªn 9 cña ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc 30 ¨n cho ngêi - Kh«ng ®«ng l¹nh: 0306 2 - - T«m hïm ®¸ vµ c¸c lo¹i t«m biÓn kh¸c 1 (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 0306 2 10 - - - §Ó lµm gièng 0 1 0306 2 20 - - - Lo¹i kh¸c, sèng 30 1 0306 2 30 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0306 2 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 1 0306 2 - - T«m hïm (Homarus spp): 2 0306 2 10 - - - §Ó lµm gièng 0 2 0306 2 20 - - - Lo¹i kh¸c, sèng 30 2 0306 2 30 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 2
 16. 16 0306 2 40 - - - Kh« 30 2 0306 2 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 2 0306 2 - - T«m Shrimps vµ t«m Pan-®an (prawns): 3 0306 2 10 - - - §Ó lµm gièng 0 3 0306 2 20 - - - Lo¹i kh¸c, sèng 30 3 0306 2 30 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 3 0306 2 40 - - - Kh« 30 3 0306 2 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 3 0306 2 - - Cua: 4 0306 2 10 - - - Sèng 30 4 0306 2 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 4 0306 2 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 4 0306 2 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét mÞn, bét th« vµ bét viªn 9 cña ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi: 0306 2 10 - - - Sèng 30 9 0306 2 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 9 0306 2 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 9 0307 §éng vËt th©n mÒm, ®· hoÆc cha bãc mai, vá, sèng, t¬i, íp l¹nh, hoÆc ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸c lo¹i ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm, sèng, t- ¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn vµ bét viªn cña ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 0307 1 - Hµu: 0 0307 1 10 - - Sèng 30 0 0307 1 20 - - T¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 30 0
 17. 17 0307 1 30 - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 0 - §iÖp, kÓ c¶ ®iÖp n÷ hoµng thuéc gièng Pecten, Chlamys hoÆc Placopecten: 0307 2 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh: 1 0307 2 10 - - - Sèng 30 1 0307 2 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0307 2 - - Lo¹i kh¸c: 9 0307 2 10 - - - §«ng l¹nh 30 9 0307 2 20 - - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 9 - VÑm (Mytilus spp, Perna spp): 0307 3 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh: 1 0307 3 10 - - - Sèng 30 1 0307 3 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0307 3 - - Lo¹i kh¸c: 9 0307 3 10 - - - §«ng l¹nh 30 9 0307 3 20 - - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 9 - Mùc nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) vµ mùc èng (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp, Sepioteu-this spp.): 0307 4 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh: 1 0307 4 10 - - - Sèng 30 1 0307 4 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0307 4 - - Lo¹i kh¸c: 9 0307 4 10 - - - §«ng l¹nh 30 9 0307 4 20 - - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 9 - B¹ch tuéc (Octopus spp.): 0307 5 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh: 1 0307 5 10 - - - Sèng 30 1
 18. 18 0307 5 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0307 5 - - Lo¹i kh¸c: 9 0307 5 10 - - - §«ng l¹nh 30 9 0307 5 20 - - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 9 0307 6 - èc, trõ èc biÓn: 0 0307 6 10 - - Sèng 30 0 0307 6 20 - - T¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 30 0 0307 6 30 - - Kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 0 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét mÞn, bét th« vµ bét viªn cña ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi: 0307 9 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh: 1 0307 9 10 - - - Sèng 30 1 0307 9 20 - - - T¬i hoÆc íp l¹nh 30 1 0307 9 - - Lo¹i kh¸c: 9 0307 9 10 - - - §«ng l¹nh 30 9 0307 9 20 - - - H¶i s©m beche-de-mer (trepang), kh«, 9 muèi hoÆc ng©m níc muèi 30 0307 9 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 9 Ch¬ng 4 S÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a; trøng chim vµ trøng gia cÇm; MËt ong tù nhiªn; s¶n phÈm ¨n ®îc gèc ®éng vËt, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c Chó gi¶i 1. Kh¸i niÖm "s÷a" ®îc hiÓu lµ s÷a cßn nguyªn kem hoÆc s÷a ®· t¸ch kem mét phÇn hoÆc toµn bé.
 19. 19 2. Theo môc ®Ých cña nhãm 04.05: (a). Kh¸i niÖm "b¬" ®îc hiÓu lµ b¬ tù nhiªn, b¬ whey (*) hoÆc b¬ phèi chÕ l¹i (t¬i, muèi hoÆc b¬ trë mïi, kÓ c¶ b¬ ®· ®ãng hép) ®îc t¸ch tõ s÷a, víi hµm lîng chÊt bÐo s÷a tõ 80% trë lªn nhng kh«ng qóa 95%, cã hµm lîng chÊt kh« kh«ng cã chÊt bÐo tèi ®a lµ 2% vµ hµm lîng níc tèi ®a lµ 16%, tÝnh theo träng lîng. B¬ kh«ng chøa chÊt nhò ho¸, nhng cã thÓ chøa natri clorua, chÊt mµu thùc phÈm, muèi lµm trung hoµ vµ vi khuÈn v« h¹i nu«i cÊy ®Ó t¹o ra axit lactic; b). Kh¸i niÖm "chÊt phÕt b¬ s÷a" nghÜa lµ chÊt ë d¹ng nhò t¬ng níc trong dÇu cã thÓ phÕt lªn b¸nh, chøa chÊt bÐo s÷a nh lµ chÊt bÐo duy nhÊt trong s¶n phÈm, víi hµm lîng chÊt bÐo s÷a tõ 39% trë lªn nhng kh«ng qóa 80%, tÝnh theo träng lîng. 3. C¸c s¶n phÈm thu ®îc tõ qu¸ tr×nh c« ®Æc whey cã pha thªm s÷a hoÆc chÊt bÐo s÷a ®îc ph©n lo¹i nh phomat trong nhãm 04.06 nÕu ®¹t ba tiªu chuÈn sau: (a). Hµm lîng chÊt bÐo s÷a chiÕm tõ 5% trë lªn, tÝnh theo träng lîng ë thÓ kh«; (b). Hµm lîng chÊt kh« tèi thiÓu lµ 70% nhng kh«ng qu¸ 85%, tÝnh theo träng lîng; vµ (c). S¶n phÈm ®îc ®ãng khu«n hoÆc cã thÓ ®îc ®ãng khu«n 4. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). C¸c s¶n phÈm thu ®îc tõ whey, cã hµm lîng lactoza khan chiÕm trªn 95%, tÝnh theo träng lîng ë thÓ kh« (nhãm 17.02); hoÆc (b). Albumin (kÓ c¶ dÞch c« ®Æc tõ 2 hay nhiÒu whey protein, cã hµm lîng whey protein chiÕm trªn 80% tÝnh theo träng lîng ë thÓ kh«) (nhãm 35.02) hoÆc globulin (nhãm 35.04) Chó gi¶i ph©n nhãm 1. Theo môc ®Ých cña ph©n nhãm 0404.10, kh¸i niÖm "whey ®· ®îc c¶i biÕn" cã nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm bao gåm c¸c thµnh phÇn whey, vÝ dô nh whey ®· t¸ch toµn bé hoÆc mét phÇn lactoza, protein hoÆc chÊt kho¸ng, whey ®· thªm c¸c thµnh phÇn whey tù nhiªn, vµ c¸c s¶n phÈm thu ®îc b»ng c¸ch pha trén c¸c thµnh phÇn whey tù nhiªn. 2. Theo môc ®Ých cña ph©n nhãm 0405.10, kh¸i niÖm "b¬" kh«ng bao gåm b¬ khö níc hoÆc ghee (ph©n nhãm 0405.90). (*) Whey: lµ chÊt cßn l¹i sau khi t¸ch tõ s÷a, kem hoÆc s÷a gÇy cña s÷a ®«ng trong qu¸ tr×nh lµm phom¸t, c¸c chÊt nµy ®· hoÆc cha c« ®Æc, lµm bay h¬i, lµm ®Ëm ®Æc, lµm thµnh bét, sÊy kh«, hay lµm kh« b»ng c¸ch kh¸c. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 040 S÷a vµ kem, cha c« ®Æc, cha pha thªm ®êng 1 hoÆc chÊt ngät kh¸c 040 10 0 - Cã hµm lîng chÊt bÐo kh«ng qu¸ 1% tÝnh theo 20 1 0 träng lîng
 20. 20 040 20 0 - Cã hµm lîng chÊt bÐo trªn 1% ®Õn 6% tÝnh 1 0 theo träng 20 lîng 040 30 0 - Cã hµm lîng chÊt bÐo trªn 6% tÝnh theo träng 20 1 0 lîng 040 S÷a vµ kem, c« ®Æc hoÆc ®· pha thªm ®êng 2 hoÆc chÊt ngät kh¸c 040 10 - D¹ng bét, h¹t hoÆc c¸c thÓ r¾n kh¸c cã hµm l- 2 îng chÊt bÐo kh«ng qu¸ 1,5% tÝnh theo träng l- îng: - - ThÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi: 040 10 1 - - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, 10 2 1 d¹ng bét 040 10 1 - - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, 15 2 2 d¹ng kh¸c 040 10 1 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 30 2 3 040 10 1 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng kh¸c 30 2 9 - - Lo¹i kh¸c: 040 10 2 - - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, 10 2 1 d¹ng bét 040 10 2 - - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, 15 2 2 d¹ng kh¸c 040 10 2 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 30 2 3 040 10 2 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng kh¸c 30 2 9 - D¹ng bét, h¹t hoÆc c¸c thÓ r¾n kh¸c cã hµm l- îng chÊt bÐo trªn 1,5% tÝnh theo träng lîng: 040 21 - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c: 2 040 21 1 - - - D¹ng bét 15 2 0 040 21 9 - - - D¹ng kh¸c 15 2 0 040 29 - - Lo¹i kh¸c: 2 040 29 1 - - - D¹ng bét 30 2 0 040 29 9 - - - D¹ng kh¸c 30 2 0 - Lo¹i kh¸c: 040 91 0 - - Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 15 2 0 040 99 0 - - Lo¹i kh¸c 30 2 0 040 Buttermilk (phô phÈm thu ®îc tõ qu¸ tr×nh
Đồng bộ tài khoản