Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:137

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 3)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Ch¬ng 42 C¸c s¶n phÈm b»ng da thuéc; bé ®å yªn c¬ng; c¸c mÆt hµng du lÞch, tói x¸ch vµ c¸c lo¹i ®å chøa t¬ng tù; c¸c s¶n phÈm lµm tõ ruét ®éng vËt (trõ t¬ tõ ruét con t»m) Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). ChØ catgut v« trïng dïng trong phÉu thuËt hoÆc c¸c vËt liÖu kh©u v« trïng t- ¬ng tù dïng trong phÉu thuËt (nhãm 30.06); (b). Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o (trõ g¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao) ®îc lãt b»ng da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o hoÆc g¾n da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o ë mÆt ngoµi, trõ ®å trang trÝ thuÇn tuý (nhãm 43.03 hoÆc 43.04); (c). C¸c lo¹i líi hoµn chØnh (nhãm 56.08); (d). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 64; (e). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm trªn thuéc Ch¬ng 65; (f). Roi da, roi ®iÒu khiÓn sóc vËt hoÆc c¸c mÆt hµng kh¸c thuéc nhãm 66.02; (g). Khuy m¨ng sÐt, vßng tay hoÆc c¸c ®å kim hoµn gi¶ kh¸c (nhãm 71.17); (h). C¸c ®å g¾n hoÆc trang trÝ cho bé ®å yªn c¬ng nh bµn ®¹p ë yªn ngùa, hµm thiÕc ngùa, yÕm ngùa vµ kho¸ yªn ngùa, ®îc tr×nh bµy riªng (chñ yÕu ë PhÇn XV); (ij). D©y da, da ®Ó lµm trèng hoÆc lo¹i t¬ng tù, hoÆc c¸c bé phËn kh¸c cña nh¹c cô (nhãm 92.09); (k). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch¬ng 94 (vÝ dô: ®å néi thÊt (giêng, tñ, bµn, ghÕ...), ®Ìn vµ bé ®Ìn); (l). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch¬ng 95 (vÝ dô: ®å ch¬i trÎ em, trß ch¬i, dông cô thÓ thao); hoÆc (m). Khuy c¸c lo¹i, cóc bÊm, kho¸ bÊm, khuy t¸n bÊm, cèt khuy bäc vµ phô tïng kh¸c cña c¸c vËt phÈm nµy, khuy b¸n thµnh phÈm thuéc nhãm 96.06. 2. (A). Ngoµi c¸c lo¹i trõ cña Chó gi¶i 1 nãi trªn, nhãm 42.02 kh«ng bao gåm: (a). Tói lµm b»ng c¸c tÊm plastic, cã hoÆc kh«ng ®îc in, cã tay cÇm, kh«ng ®îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông l©u dµi (nhãm 39.23); (b). S¶n phÈm lµm b»ng vËt liÖu tÕt bÖn (nhãm 46.02). (B). C¸c s¶n phÈm cña nhãm 42.02 vµ 42.03 cã c¸c bé phËn lµm b»ng kim lo¹i quÝ, kim lo¹i m¹ kim lo¹i quÝ, ngäc trai thiªn nhiªn hay nu«i cÊy, ®¸ quÝ hoÆc ®¸ b¸n quÝ (tù nhiªn, tæng hîp hoÆc t¸i t¹o) còng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm nµy ngay c¶ khi c¸c bé phËn nh vËy kh«ng chØ nh»m ghÐp nèi hoÆc trang trÝ ®¬n gi¶n miÔn lµ chóng kh«ng lµm cho s¶n phÈm cã thªm ®Æc tÝnh kh¸c. Trong trêng hîp c¸c bé phËn ®ã t¹o ra ®Æc tÝnh cho s¶n phÈm th× s¶n phÈm ®ã ®îc xÕp vµo Ch¬ng 71. 3. Theo môc ®Ých cña nhãm 42.03, thuËt ng÷ "hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o" chØ c¸c lo¹i g¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao (kÓ c¶ lo¹i g¨ng dïng trong thÓ thao vµ b¶o hé), t¹p dÒ vµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé, th¾t lng, d©y ®eo quÇn, d©y ®eo sóng vµ ®ai da cæ tay, nhng trõ d©y ®eo ®ång hå (nhãm 91.13).
 2. ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) 420 00 00 Bé ®å yªn c¬ng dïng cho c¸c lo¹i ®éng vËt (kÓ 1 c¶ d©y kÐo, d©y d¾t, miÕng ®Öm ®Çu gèi, ®ai hoÆc rä bÞt mâm, v¶i lãt yªn, tói yªn, ¸o chã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù), lµm b»ng vËt liÖu bÊt kú 30 420 Hßm, va ly, x¾c ®ùng ®å n÷ trang, cÆp tµi 2 liÖu, cÆp s¸ch, tói s¸ch, tói cÆp häc sinh, bao kÝnh, bao èng nhßm, hép camera, hép nh¹c cô, bao sóng, bao sóng ng¾n m¾c vµo yªn ngùa vµ c¸c lo¹i ®å chøa t¬ng tù; tói du lÞch, tói ®ùng ®å ¨n hoÆc ®å uèng cã phñ líp c¸ch, tói ®ùng ®å vÖ sinh c¸ nh©n, ba l«, tói x¸ch tay, tói ®i chî, x¾c cèt, vÝ, tói ®ùng b¶n ®å, hép ®ùng thuèc l¸ ®iÕu, hép ®ùng thuèc l¸ sîi, tói ®Ó dông cô, tói thÓ thao, tói ®ùng chai rîu, hép ®ùng ®å trang søc, hép ®ùng phÊn, hép ®ùng dao kÐo vµ c¸c lo¹i tói hép t¬ng tù b»ng da thuéc hoÆc da thuéc tæng hîp, b»ng tÊm plastic, b»ng vËt liÖu dÖt, b»ng sîi lu hãa hoÆc b»ng b×a, hoÆc ®îc phñ toµn bé hay chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu trªn hoÆc b»ng giÊy - Hßm, va ly, x¾c ®ùng ®å n÷ trang, cÆp tµi liÖu, cÆp s¸ch, cÆp häc sinh vµ c¸c lo¹i ®å chøa t¬ng tù: 420 11 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc 2 b»ng da l¸ng: 420 11 10 - - - CÆp, tói ®eo vai cho häc sinh 40 2 420 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2 420 12 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt: 2 420 12 10 - - - CÆp, tói ®eo vai cho häc sinh 40 2 420 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2 420 19 - - Lo¹i kh¸c: 2 420 19 10 - - - B»ng gç, s¾t, thÐp hoÆc kÏm 40 2 420 19 20 - - - B»ng niken hoÆc nh«m 40 2 420 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2
 3. - Tói x¸ch tay, cã hoÆc kh«ng cã quai ®eo vai, kÓ c¶ lo¹i kh«ng cã tay cÇm: 420 21 00 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc 40 2 da l¸ng 420 22 00 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt 40 2 420 29 00 - - Lo¹i kh¸c 40 2 - C¸c ®å vËt thuéc lo¹i thêng mang theo trong tói hoÆc trong tói x¸ch tay: 420 31 00 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc 40 2 da l¸ng 420 32 00 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt 40 2 420 39 00 - - Lo¹i kh¸c 40 2 - Lo¹i kh¸c: 420 91 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc 2 da l¸ng: 420 91 10 - - - Tói thÓ thao 40 2 420 91 20 - - - Tói ®ùng bowling 40 2 420 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2 420 92 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt: 2 420 92 10 - - - Tói ®ùng bowling 40 2 420 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2 420 99 - - Lo¹i kh¸c: 2 420 99 10 - - - B»ng ®ång 40 2 420 99 20 - - - B»ng niken 40 2 420 99 30 - - - B»ng kÏm 40 2 420 99 40 - - - B»ng nguyªn liÖu kh¶m gèc ®éng vËt, nguyªn 2 liÖu kh¶m gèc thùc vËt hoÆc kho¸ng chÊt 40 420 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 2 420 Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o b»ng da 3 thuéc hoÆc b»ng da tæng hîp 420 10 00 - Hµng may mÆc 50 3 - G¨ng tay thêng, g¨ng tay hë ngãn vµ g¨ng tay
 4. bao: 420 21 00 - - Lo¹i ®îc thiÕt kÕ chuyªn dïng cho thÓ thao 20 3 420 29 - - Lo¹i kh¸c: 3 420 29 10 - - - G¨ng tay b¶o hé lao ®éng 50 3 420 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 3 420 30 00 - Th¾t lng vµ d©y ®eo sóng 40 3 420 40 00 - §å phô trî quÇn ¸o kh¸c 40 3 420 00 00 S¶n phÈm b»ng da thuéc hoÆc da thuéc tæng 4 hîp, dïng cho m¸y, dông cô c¬ khÝ hoÆc cho c¸c môc ®Ých kü thuËt kh¸c 0 420 S¶n phÈm kh¸c b»ng da thuéc hoÆc da tæng 5 hîp 420 00 10 - D©y buéc giÇy, tÊm lãt 20 5 420 00 20 - D©y ®ai an toµn vµ dông cô lao ®éng dïng trong 5 c«ng nghiÖp 20 420 00 30 - D©y hoÆc d©y tÕt b»ng da thuéc dïng ®Ó trang 20 5 søc 420 00 90 - Lo¹i kh¸c 20 5 420 S¶n phÈm lµm b»ng ruét ®éng vËt (trõ t¬ tõ 6 ruét con t»m), b»ng mµng ruét giµ (dïng trong kü thuËt d¸t vµng), b»ng bong bãng hoÆc b»ng g©n 420 10 00 - ChØ catgut 0 6 420 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 6
 5. Ch¬ng 43 Da l«ng vµ da l«ng nh©n t¹o; c¸c s¶n phÈm lµm tõ da l«ng vµ da l«ng nh©n t¹o Chó gi¶i 1. Trong toµn bé danh môc, nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn "da l«ng" trõ da l«ng sèng thuéc nhãm 43.01, ¸p dông cho c¸c lo¹i da ®éng vËt cã l«ng, ®· thuéc ta nanh hoÆc chuéi. 2. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Da chim hoÆc m¶nh da chim, cã l«ng vò hoÆc l«ng t¬ (nhãm 05.05 hay 67.01); (b). Da sèng cßn l«ng hoÆc l«ng cõu thuéc Ch¬ng 41 (xem chó gi¶i 1(c) Ch¬ng 41); (c). G¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao b»ng da thuéc vµ da l«ng hoÆc b»ng da thuéc vµ da l«ng nh©n t¹o (nhãm 42.03); (d). C¸c vËt phÈm thuéc Ch¬ng 64; (e). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña chóng thuéc Ch¬ng 65; hoÆc (f). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 95 (vÝ dô: ®å ch¬i trÎ em, dông cô dïng cho c¸c trß ch¬i, dông cô thÓ thao). 3. Nhãm 43.03 bao gåm da l«ng vµ c¸c phÇn da l«ng ®îc ghÐp cïng víi vËt liÖu kh¸c, da l«ng vµ c¸c chi tiÕt lµm tõ da l«ng ®îc may l¹i víi nhau t¹o thµnh quÇn ¸o hay c¸c chi tiÕt hoÆc phô trî cña, hoÆc díi d¹ng s¶n phÈm kh¸c. 4. Hµng may mÆc vµ phô trî quÇn ¸o (trõ c¸c s¶n phÈm mµ phÇn Chó gi¶i 2 ®· lo¹i trõ) ®îc lãt b»ng da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o hoÆc ë mÆt ngoµi ®îc ®Ýnh da l«ng hay da l«ng nh©n t¹o, trõ ®å trang trÝ thuÇn tuý ®îc xÕp vµo nhãm 43.03 hay 43.04 tuú theo tõng trêng hîp. 5. Trong toµn bé danh môc, côm tõ "da l«ng nh©n t¹o" lµ lo¹i gi¶ da l«ng gåm l«ng cõu, l«ng ®éng vËt hay c¸c lo¹i sîi kh¸c ®îc g¾n hoÆc may lªn da thuéc, lªn v¶i dÖt hoÆc lªn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhng kh«ng bao gåm gi¶ da l«ng lµm b»ng c¸ch dÖt thoi hay dÖt kim (thuéc nhãm 58.01 hay 60.01). ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) 430 Da l«ng sèng (kÓ c¶ ®Çu, ®u«i, bµn ch©n hoÆc 1 c¸c mÈu, c¸c m¶nh c¾t kh¸c, vÉn cßn sö dông ®- îc), trõ da sèng trong c¸c nhãm 41.01, 41.02 hoÆc 41.03 430 10 00 - Cña loµi chån vizon, da nguyªn con, cã hoÆc 1 kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 0 430 30 00 - Cña c¸c gièng cõu Astrakhan, Broadtail, Caracul, 1 Ba t vµ c¸c gièng cõu t¬ng tù, cõu Ên ®é, M«ng cæ, Trung quèc hoÆc T©y T¹ng, da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 0 430 60 00 - Cña loµi c¸o, da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã 1 ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 0 430 70 00 - Cña h¶i cÈu, da nguyªn con, cã ®Çu, ®u«i hoÆc 0
 6. 1 bµn ch©n 430 80 00 - Cña loµi ®éng vËt kh¸c, da nguyªn con, cã hoÆc 1 kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 0 430 90 00 - §Çu, ®u«i, bµn ch©n hoÆc c¸c mÈu hoÆc m¶nh 1 c¾t kh¸c vÉn cßn sö dông ®îc 0 430 Da l«ng ®· thuéc hoÆc hoµn thiÖn (kÓ c¶ ®Çu, 2 ®u«i, bµn ch©n vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh c¾t kh¸c), ®· hoÆc cha ghÐp nèi (kh«ng cã thªm c¸c vËt liÖu phô trî kh¸c), trõ lo¹i thuéc nhãm 43.03 - Lo¹i da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n, cha ghÐp nèi: 430 11 00 - - Cña loµi chån vizon 0 2 430 13 00 - - Cña c¸c gièng cõu Astrakhan, Broadtail, Caracul, 2 Ba t vµ c¸c gièng cõu t¬ng tù, cõu Ên ®é, M«ng Cæ, Trung Quèc hoÆc T©y T¹ng 0 430 19 00 - - Lo¹i kh¸c 0 2 430 20 00 - §Çu, ®u«i, bµn ch©n vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh 2 c¾t, cha ghÐp nèi 0 430 30 00 - Lo¹i da nguyªn con vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh 2 c¾t cña chóng, ®· ghÐp nèi 0 430 Hµng may mÆc, ®å phô trî quÇn ¸o vµ c¸c vËt 3 phÈm kh¸c b»ng da l«ng 430 10 - Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o: 3 430 10 10 - - §å phô trî quÇn ¸o 40 3 430 10 20 - - Hµng may mÆc 50 3 430 90 - Lo¹i kh¸c: 3 430 90 10 - - Tói thÓ thao 40 3 430 90 20 - - S¶n phÈm dïng cho môc ®Ých c«ng nghiÖp 40 3 430 90 90 - - Lo¹i kh¸c 40 3 430 Da l«ng nh©n t¹o vµ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng da 4 l«ng nh©n t¹o 430 00 10 - Da l«ng nh©n t¹o 30 4 430 00 20 - S¶n phÈm dïng cho môc ®Ých c«ng nghiÖp 50 4 - Lo¹i kh¸c:
 7. 430 00 91 - - Tói thÓ thao 50 4 430 00 99 - - Lo¹i kh¸c 50 4
 8. PhÇn IX gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç; than tõ gç; lie vµ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng lie; c¸c s¶n phÈm tõ r¬m, cá giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu tÕt bÖn kh¸c; c¸c s¶n phÈm b»ng liÔu gai vµ song m©y Ch¬ng 44 Gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç; than tõ gç Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Gç díi d¹ng m¶nh, mÈu vôn, vá bµo ®îc nghiÒn, t¸n nhá thµnh bét dïng chñ yÕu trong c«ng nghÖ lµm níc hoa, dîc phÈm hoÆc thuèc diÖt c«n trïng, diÖt nÊm hay c¸c môc ®Ých t¬ng tù (nhãm 12.11); (b). Tre nøa hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c cã tÝnh chÊt nh gç lo¹i chñ yÕu dïng ®Ó tÕt bÖn, d¹ng th«, ®· hoÆc cha chÎ, xÎ hoÆc c¾t theo chiÒu dµi (thuéc nhãm 14.01); (c). Gç díi d¹ng m¶nh, mÈu vôn, ®· ®îc nghiÒn thµnh bét ®Ó dïng chñ yÕu cho c«ng nghÖ nhuém vµ thuéc ta nanh (nhãm14.04); (d). Than ho¹t tÝnh (nhãm 38.02); (e). C¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 42.02; (f). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 46; (g). GiÇy dÐp hoÆc c¸c bé phËn cña chóng thuéc Ch¬ng 64; (h). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 66 (vÝ dô: « dï, batoong vµ c¸c bé phËn cña chóng); (Þj). C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 68.08; (k). §å kim hoµn gi¶ thuéc nhãm 71.17; (l). C¸c mÆt hµng thuéc phÇn XVI hoÆc phÇn XVII (vÝ dô: c¸c bé phËn cña m¸y mãc, hßm, vá, hép dïng cho m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ®å dïng cña thî ®ãng xe); (m). C¸c mÆt hµng thuéc phÇn XVIII (vÝ dô: vá ®ång hå, nh¹c cô vµ c¸c bé phËn cña chóng); (n). C¸c bé phËn cña sóng (nhãm 93.05); (o). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 94 (vÝ dô: ®å néi thÊt (giêng, tñ, bµn ghÕ…), ®Ìn vµ bé ®Ìn, cÊu kiÖn nhµ l¾p ghÐp s½n); (p). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 95 (vÝ dô: ®å ®¹c nh ®å ch¬i trÎ em, trang thiÕt bÞ trß ch¬i, dông cô thÓ thao); (q). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 96 (vÝ dô : tÈu hót thuèc vµ phô tïng cña chóng, khuy, bót ch×), trõ th©n vµ tay cÇm b»ng gç dïng cho c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 96.03; hoÆc (r). C¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 97 (vÝ dô : c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt). 2. Trong Ch¬ng nµy kh¸i niÖm "gç ®· ®îc lµm t¨ng ®é r¾n" chØ lo¹i gç ®· qua xö lý vÒ mÆt ho¸ häc hoÆc lý häc (trong trêng hîp lo¹i gç nµy ®îc cÊu t¹o b»ng c¸c líp ®- îc liªn kÕt víi nhau, viÖc xö lý thªm chØ ®Ó ®¶m b¶o sù liªn kÕt tèt gi÷a c¸c líp) vµ do ®ã ®· t¨ng tû träng (mËt ®é) hoÆc ®é cøng còng nh t¨ng søc bÒn c¬ häc hoÆc ®é bÒn khi cã t¸c ®éng ho¸ häc hoÆc ®iÖn. 3. C¸c nhãm tõ 44.14 ®Õn 44.21 bao gåm c¸c mÆt hµng cã m« t¶ riªng cña c¸c lo¹i v¸n d¨m hoÆc t¬ng tù, v¸n sîi Ðp, v¸n ghÐp hoÆc gç ®· ®îc lµm t¨ng ®é r¾n. 4. C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 44.10, 44.11 hoÆc 44.12 cã thÓ ®îc gia c«ng t¹o h×nh nh ®· ®a ra trong nhãm 44.09, ®· ®îc uèn cong, uèn thµnh mói, ®ét lç, ®îc c¾t hoÆc t¹o d¸ng thµnh c¸c h×nh d¹ng kh¸c nhau, trõ h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh
 9. vu«ng, hoÆc t¹o d¸ng kiÓu kh¸c, miÔn lµ kh«ng t¹o cho chóng nh÷ng ®Æc trng cña c¸c mÆt hµng thuéc nhãm kh¸c. 5. Nhãm 44.17 kh«ng bao gåm c¸c dông cô cã lìi, gê, bÒ mÆt hoÆc bé phËn lµm viÖc kh¸c ®îc t¹o ra tõ vËt liÖu bÊt kú ®îc chi tiÕt ë chó gi¶i 1 cña Ch¬ng 82. 6. Theo môc ®Ých cña Chó gi¶i 1 ë trªn vµ trõ khi cã yªu cÇu kh¸c, kh¸i niÖm "gç" trong mét nhãm cña Ch¬ng nµy còng bao gåm c¶ tre nøa vµ c¸c vËt liÖu kh¸c cã tÝnh chÊt gç. Chó gi¶i ph©n nhãm 1. Theo môc ®Ých cña c¸c ph©n nhãm tõ 4403.41 ®Õn 4403.49, 4407.24 ®Õn 4407.29, 4408.31 ®Õn 4408.39 vµ 4412.13 ®Õn 4412.99, thuËt ng÷ "gç nhiÖt ®íi" chØ mét trong c¸c lo¹i gç díi ®©y: 2. Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, AningrÐ, AvodirÐ, AzobÐ, Balau, Balsa, BossÐ clair, BossÐ foncÐ, Cativo, Cedro, Dabema, Meranti ®á sÉm, DibÐtou, DoussiÐ, FramirÐ, Freijo, Fromager, Fuma, Gerongang, Ilomba, Imbuia, IpÐ, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, KotibÐ, Koto, Meranti ®á nh¹t, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, MakorÐ, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, OkoumÐ, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, Lauan tr¾ng, Meranti tr¾ng, Seraya tr¾ng, Meranti vµng. ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) 440 Gç nhiªn liÖu, d¹ng khóc, thanh nhá, cµnh, bã 1 hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù; vá bµo, d¨m gç; phÕ liÖu gç, mïn ca, ®· hoÆc cha ®ãng thµnh khèi, b¸nh, viªn hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù 440 10 00 - Gç nhiªn liÖu, d¹ng khóc, thanh nhá, cµnh, bã 1 hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù 5 - Vá bµo, d¨m gç: 440 21 00 - - Tõ c©y l¸ kim 5 1 440 22 00 - - Tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim 5 1 440 30 00 - Mïn ca, phÕ liÖu gç, ®· hoÆc cha ®ãng thµnh 1 d¹ng khèi, b¸nh, viªn hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù 5 440 00 00 Than cñi (kÓ c¶ than ®èt tõ vá qu¶ hoÆc h¹t), 2 ®· hoÆc cha ®ãng thµnh khèi 5 440 Gç c©y, ®· hoÆc cha bãc vá, bá gi¸c hoÆc ®Ïo 3 vu«ng th« 440 10 - §· xö lý b»ng s¬n, chÊt mµu, chÊt creozot hoÆc 3 c¸c chÊt b¶o qu¶n kh¸c:
 10. 440 10 10 - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 10 20 - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 10 30 - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 10 40 - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3 440 20 - Lo¹i kh¸c, thuéc c©y l¸ kim: 3 - - Damar Minyak: 440 20 11 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 20 12 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 20 13 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 20 14 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 20 15 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 20 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - Podo: 440 20 21 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 20 22 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 20 23 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 20 24 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 20 25 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 20 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - Sempilor: 440 20 31 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 20 32 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 20 33 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 20 34 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 20 35 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3
 11. 440 20 39 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - Lo¹i kh¸c: 440 20 91 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 20 92 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 20 93 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 20 94 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 20 95 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 20 99 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - Lo¹i kh¸c, b»ng gç nhiÖt ®íi ®· nªu trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch¬ng nµy: 440 41 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç 3 Meranti Bakau: - - - Meranti ®á sÉm (Obar Suluk): 440 41 11 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 41 12 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 41 13 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 41 14 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 41 15 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 41 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - - Meranti ®á nh¹t (Red Seraya): 440 41 21 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 41 22 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 41 23 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 41 24 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 41 25 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 41 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - - Meranti bakau: 440 41 31 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 41 32 - - - - Cét sµo (Baulks) 0
 12. 3 440 41 33 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 41 34 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 41 35 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 41 39 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 440 49 - - Lo¹i kh¸c: 3 - - - Kapur: 440 49 11 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 49 12 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 49 13 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 49 14 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 49 15 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 49 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - - Keruing: 440 49 21 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 49 22 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 49 23 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 49 24 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 49 25 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 49 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - - Ramin: 440 49 31 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 49 32 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 49 33 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ ®· lµm líp mÆt, d¹ng 0 3 nh¸m 440 49 34 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt, ®· ®îc ®Ïo 3 vu«ng 0 440 49 35 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 49 36 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0
 13. 3 440 49 39 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - - - Lo¹i kh¸c, b»ng gç nhiÖt ®íi ®· nªu trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch¬ng nµy: 440 49 91 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 49 92 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 49 93 - - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 49 94 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 49 95 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 49 99 - - - - Lo¹i kh¸c 0 3 - Lo¹i kh¸c: 440 91 - - Gç såi (Quercus spp): 3 440 91 10 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 91 20 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 91 30 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 91 40 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 91 50 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 440 92 - - Gç såi (Fagus spp): 3 440 92 10 - - - Gç lµm bét giÊy 0 3 440 92 20 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 92 30 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 92 40 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 92 50 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 440 99 - - Lo¹i kh¸c: 3 440 99 10 - - - Gç lµm bét giÊy 0
 14. 3 440 99 20 - - - Cét sµo (Baulks) 0 3 440 99 30 - - - Khóc gç ®Ó ca, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 3 440 99 40 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 3 440 99 50 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 3 440 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 3 440 Gç ®ai thïng; cäc chÎ; sµo, cét, cäc b»ng gç, vãt 4 nhän, nhng kh«ng xÎ däc; gËy gç ®· c¾t nhng cha tiÖn, uèn cong hoÆc gia c«ng c¸ch kh¸c, dïng lµm ba toong, c¸n «, chu«i, tay cÇm dông cô hoÆc t¬ng tù; d¨m gç vµ c¸c d¹ng t¬ng tù 440 10 00 - Tõ c©y l¸ kim 3 4 440 20 00 - Tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim 3 4 440 00 00 Sîi gç, bét gç 1 5 440 Tµ vÑt ®êng s¾t hoÆc ®êng xe ®iÖn (thanh 6 ngang) b»ng gç 440 10 00 - Lo¹i cha ®îc ng©m tÈm 0 6 440 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 6 440 Gç ®· ca hoÆc xÎ theo chiÒu däc, l¹ng hoÆc 7 bãc, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp nèi ®Çu, cã ®é dÇy trªn 6 mm 440 10 - Gç tõ c©y l¸ kim: 7 440 10 10 - - §· bµo 0 7 440 10 20 - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 7 - C¸c lo¹i gç nhiÖt ®íi ®îc ghi trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch¬ng nµy: 440 24 - - Gç Virola, Magohany (Swietenia spp), Imbuia vµ 7 Balsa: 440 24 10 - - - §· bµo 0
 15. 7 440 24 20 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 24 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 7 440 25 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç 7 Meranti bakau: - - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t: 440 25 11 - - - - §· bµo 0 7 440 25 12 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 25 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Meranti bakau: 440 25 21 - - - - §· bµo 0 7 440 25 22 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 25 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - Lauan tr¾ng, gç Meranti tr¾ng, gç Seraya tr¾ng, gç Meranti vµng vµ gç Alan: 440 26 10 - - - §· bµo 0 7 440 26 20 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 26 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 7 440 29 - - Lo¹i kh¸c: 7 - - - Jelutong (Dyera spp.): 440 29 11 - - - - §· bµo 0 7 440 29 12 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Kapur (Dryobalanops spp): 440 29 21 - - - - §· bµo 0 7 440 29 22 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Kempas (Koompassia spp): 440 29 31 - - - - §· bµo 0 7 440 29 32 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0
 16. 7 440 29 39 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Keruing (Dipterocarpus spp): 440 29 41 - - - - §· bµo 0 7 440 29 42 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 49 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Ramin (Gonystylus spp): 440 29 51 - - - - §· bµo 0 7 440 29 52 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 59 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Teak (Tectong spp): 440 29 61 - - - - Sµn gç tÕch ®· bµo 0 7 440 29 62 - - - - Lo¹i kh¸c, ®· bµo 0 7 440 29 63 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 69 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Balau (Shorea spp): 440 29 71 - - - - §· bµo 0 7 440 29 72 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 79 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Mengkulang (Heritiera spp): 440 29 81 - - - - §· bµo 0 7 440 29 82 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 89 - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - Jongkong vµ Merbau (Intsia spp): 440 29 91 - - - - - §· bµo 0 7 440 29 92 - - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 93 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - - - - Lo¹i kh¸c:
 17. 440 29 94 - - - - - §· bµo 0 7 440 29 95 - - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 29 99 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 7 - Lo¹i kh¸c: 440 91 - - Gç såi (Quercus spp): 7 440 91 10 - - - §· bµo 0 7 440 91 20 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 7 440 92 - - Gç såi (Fagus spp): 7 440 92 10 - - - §· bµo 0 7 440 92 20 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 7 440 99 - - Lo¹i kh¸c: 7 440 99 10 - - - Gç aguila, ®· bµo 0 7 440 99 20 - - - Gç aguila, ®· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 99 30 - - - Lo¹i kh¸c, ®· bµo 0 7 440 99 40 - - - Lo¹i kh¸c, ®· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 7 440 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 7 440 TÊm gç l¹ng lµm líp mÆt (kÓ c¶ tÊm gç thu ®îc 8 b»ng c¸ch l¹ng gç ghÐp), gç l¹ng ®Ó lµm gç d¸n hoÆc ®Ó lµm gç Ðp t¬ng tù kh¸c vµ gç kh¸c, ®· ®îc xÎ däc, l¹ng hoÆc bãc t¸ch, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p, ghÐp hoÆc nèi ®Çu, cã ®é dµy kh«ng qu¸ 6 mm 440 10 - Gç tõ c©y l¸ kim: 8 440 10 10 - - Thanh máng b»ng gç tuyÕt tïng ®· gia c«ng ®Ó 8 s¶n xuÊt bót ch×; gç th«ng ®Ó s¶n xuÊt v¸n ghÐp 0 440 10 20 - - Gç kh¸c ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 8 440 10 30 - - V¸n l¹ng líp mÆt 0
 18. 8 440 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8 - C¸c lo¹i gç nhiÖt ®íi ®îc ghi trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch¬ng nµy: 440 31 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç 8 Meranti bakau: 440 31 10 - - - §· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 8 440 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8 440 39 - - Lo¹i kh¸c: 8 440 39 10 - - - Thanh máng gç Jelutong ®· gia c«ng ®Ó s¶n 8 xuÊt bót ch× 0 440 39 20 - - - Gç kh¸c ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 8 440 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8 440 90 - Lo¹i kh¸c: 8 440 90 10 - - V¸n l¹ng líp mÆt 0 8 440 90 20 - - Gç tÕch kh¸c kh«ng dïng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 8 440 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8 440 Gç (kÓ c¶ gç v¸n vµ viÒn d¶i gç trang trÝ ®Ó 9 lµm sµn, cha l¾p ghÐp), ®îc t¹o d¸ng liªn tôc (lµm méng, soi r·nh, bµo r·nh, v¸t c¹nh, ghÐp ch÷ V, t¹o g©n hoÆc gê d¹ng chuçi h¹t, t¹o khu«n h×nh, tiÖn trßn hoÆc gia c«ng t¬ng tù), däc theo c¸c c¹nh, ®Çu hoÆc bÒ mÆt, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc nèi ®Çu 440 10 00 - Gç c©y l¸ kim 3 9 440 20 - Gç tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 9 440 20 10 - - D¶i gç tÕch lµm v¸n sµn 3 9 440 20 20 - - D¶i gç lo¹i kh¸c lµm v¸n sµn 3 9 440 20 30 - - NÑp gç tÕch lµm v¸n sµn 3 9 440 20 90 - - Lo¹i kh¸c 3 9
 19. 441 V¸n d¨m vµ c¸c lo¹i v¸n t¬ng tù (vÝ dô: v¸n d¨m 0 ®Þnh híng vµ v¸n xèp) b»ng gç hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt gç kh¸c, ®· hoÆc cha liªn kÕt b»ng keo hoÆc b»ng chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c - V¸n d¨m ®Þnh híng vµ v¸n xèp, b»ng gç: 441 21 00 - - Cha ®îc gia c«ng hoÆc gia c«ng thªm trõ ®¸nh 0 giÊy r¸p 10 441 29 00 - - Lo¹i kh¸c 10 0 - Lo¹i kh¸c, b»ng gç: 441 31 00 - - Cha ®îc gia c«ng hoÆc gia c«ng thªm trõ ®¸nh 0 giÊy r¸p 10 441 32 00 - - §îc phñ mÆt b»ng giÊy tÈm melamin 10 0 441 33 00 - - §îc phñ mÆt b»ng líp trang trÝ b»ng plastic 10 0 441 39 00 - - Lo¹i kh¸c 10 0 441 90 00 - Lo¹i kh¸c 10 0 441 V¸n sîi b»ng gç hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã 1 chÊt gç kh¸c, ®· hoÆc cha ghÐp l¹i b»ng keo hoÆc b»ng c¸c chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,8g/cm3: 441 11 00 - - Cha gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc cha phñ bÒ 10 1 mÆt 441 19 00 - - Lo¹i kh¸c 10 1 - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,5g/cm3 ®Õn 0,8g/cm3: 441 21 00 - - Cha gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc cha phñ bÒ 10 1 mÆt 441 29 - - Lo¹i kh¸c: 1 441 29 10 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ 1 ®êng gê, ®êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n têng vµ tÊm kh¸c cã ®êng gê, ®êng chØ 10 441 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 1 - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,35g/cm3 ®Õn 0,5g/cm3: 441 31 00 - - Cha gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc cha phñ bÒ 10 1 mÆt 441 39 - - Lo¹i kh¸c: 1 441 39 10 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ 1 ®êng gê, ®êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n têng vµ tÊm kh¸c cã ®êng gê, ®êng chØ 10 441 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 10
 20. 1 - Lo¹i kh¸c: 441 91 00 - - Cha gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc cha phñ bÒ 10 1 mÆt 441 99 - - Lo¹i kh¸c: 1 441 99 10 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ 1 ®êng gê, ®êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n têng vµ tÊm kh¸c cã ®êng gê, ®êng chØ 10 441 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 1 441 Gç d¸n, gç d¸n v¸n l¹ng vµ c¸c tÊm v¸n kh¸c t¬ng 2 tù - Gç d¸n chØ gåm c¸c líp gç, mçi líp dÇy kh«ng qu¸ 6 mm: 441 13 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt ®íi 2 ®· ®îc nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch¬ng nµy: 441 13 10 - - - Lo¹i ph¼ng 10 2 441 13 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 2 441 14 - - Lo¹i kh¸c, víi Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç 2 kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 441 14 10 - - - Lo¹i ph¼ng 10 2 441 14 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 2 441 19 - - Lo¹i kh¸c: 2 441 19 10 - - - Lo¹i ph¼ng 10 2 441 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 2 - Lo¹i kh¸c, víi Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 441 22 00 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt 2 ®íi ®· ®îc nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch- 10 ¬ng nµy 441 23 00 - - Lo¹i kh¸c, chøa Ýt nhÊt mét líp lµ v¸n d¨m 10 2 441 29 00 - - Lo¹i kh¸c 10 2 - Lo¹i kh¸c: 441 92 00 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt ®íi 2 ®· ®îc nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch¬ng 10 nµy 441 93 00 - - Lo¹i kh¸c, chøa Ýt nhÊt mét líp lµ v¸n d¨m 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản