Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:133

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 4)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Ch¬ng 63 C¸c mÆt hµng dÖt ®· hoµn thiÖn kh¸c; bé v¶i; QuÇn ¸o dÖt cò vµ c¸c lo¹i hµng dÖt cò kh¸c; v¶i vôn Chó gi¶i 1. Ph©n ch¬ng I chØ ¸p dông ®èi víi c¸c s¶n phÈm dÖt ®· hoµn thiÖn, ®îc lµm tõ bÊt cø lo¹i v¶i nµo. 2. Ph©n ch¬ng I kh«ng bao gåm : (a). Hµng hãa thuéc c¸c Ch¬ng tõ 56 ®Õn 62; hoÆc (b). QuÇn ¸o cò vµ c¸c mÆt hµng cò kh¸c thuéc nhãm 63.09. 3. Nhãm 63.09 chØ bao gåm nh÷ng mÆt hµng díi ®©y : (a). C¸c mÆt hµng lµm b»ng vËt liÖu dÖt: (i). QuÇn ¸o, hµng may mÆc phô trî, vµ c¸c chi tiÕt rêi cña chóng; (ii). Ch¨n vµ tÊm ®¾p du lÞch; iii). Vá ga, gèi, ®Öm tr¶i giêng, kh¨n tr¶i bµn, kh¨n vÖ sinh vµ kh¨n nhµ bÕp; (iv). C¸c mÆt hµng dïng cho néi thÊt, trõ th¶m thuéc nhãm c¸c nhãm tõ 57.01 ®Õn 57.05 vµ c¸c th¶m thªu trang trÝ thuéc nhãm 58.05; (b). Giµy dÐp, mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c lµm b»ng vËt liÖu bÊt kú trõ ami¨ng. §Ó ®îc xÕp vµo nhãm nµy, c¸c mÆt hµng ®· nªu ë trªn ph¶i tháa m·n c¶ hai ®iÒu kiÖn sau ®©y: (i). Chóng ph¶i cã ký hiÖu lµ hµng cßn mÆc ®îc; vµ (ii). Chóng ph¶i ®îc thÓ hiÖn ë d¹ng ®ãng gãi cì lín hoÆc kiÖn, bao hoÆc c¸c kiÓu ®ãng gãi t¬ng tù. ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) I. C¸c mÆt hµng may s½n hoµn thiÖn kh¸c 630 Ch¨n vµ ch¨n du lÞch 1 630 10 00 - Ch¨n ®iÖn 50 1 630 20 00 - Ch¨n (trõ ch¨n ®iÖn) vµ ch¨n du lÞch, tõ l«ng cõu 1 hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 50 630 30 00 - Ch¨n (trõ ch¨n ®iÖn) vµ ch¨n du lÞch, tõ b«ng 50 1 630 40 - Ch¨n (trõ ch¨n ®iÖn) vµ ch¨n du lÞch, tõ sîi tæng 1 hîp: 630 40 10 - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 1 630 40 90 - - Lo¹i kh¸c 50 1 630 90 - Ch¨n vµ ch¨n du lÞch kh¸c: 1 630 90 10 - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 1
 2. 630 90 90 - - Lo¹i kh¸c 50 1 630 Kh¨n tr¶i giêng, kh¨n tr¶i bµn, kh¨n trong phßng 2 vÖ sinh vµ kh¨n nhµ bÕp 630 10 00 - Kh¨n tr¶i giõ¬ng, dÖt kim hoÆc mãc 50 2 - Kh¨n tr¶i giõ¬ng kh¸c, ®· in: 630 21 00 - - Tõ b«ng 50 2 630 22 - - Tõ sîi nh©n t¹o: 2 630 22 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 2 630 22 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 2 630 29 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 2 - Kh¨n tr¶i giõ¬ng kh¸c : 630 31 00 - - Tõ b«ng 50 2 630 32 - - Tõ sîi nh©n t¹o: 2 630 32 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 2 630 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 2 630 39 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 2 630 40 00 - Kh¨n tr¶i bµn, dÖt kim hoÆc mãc 50 2 - Kh¨n tr¶i bµn kh¸c: 630 51 00 - - Tõ b«ng 50 2 630 52 00 - - Tõ lanh 50 2 630 53 - - Tõ sîi nh©n t¹o: 2 630 53 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 2 630 53 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 2 630 59 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 2 630 60 00 - Kh¨n trong phßng vÖ sinh, kh¨n nhµ bÕp, tõ v¶i 2 dÖt vßng l«ng hoÆc c¸c lo¹i v¶i dÖt vßng l«ng t- 50 ¬ng tù, tõ sîi b«ng - Lo¹i kh¸c: 630 91 00 - - Tõ b«ng 50
 3. 2 630 92 00 - - Tõ lanh 50 2 630 93 - - Tõ sîi nh©n t¹o: 2 630 93 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 2 630 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 2 630 99 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 2 630 Mµn che (kÓ c¶ rÌm trang trÝ) vµ rÌm mê che 3 phÝa trong; diÒm mµn che hoÆc diÒm giõ¬ng - DÖt kim hoÆc mãc: 630 11 00 - - Tõ b«ng 50 3 630 12 00 - - Tõ sîi tæng hîp 50 3 630 19 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 3 - Lo¹i kh¸c: 630 91 00 - - Tõ b«ng 50 3 630 92 00 - - Tõ sîi tæng hîp 50 3 630 99 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 3 630 C¸c s¶n phÈm trang trÝ néi thÊt kh¸c, trõ c¸c 4 lo¹i thuéc nhãm 94.04 - C¸c bé kh¨n phñ giêng: 630 11 00 - - DÖt kim hoÆc mãc 50 4 630 19 - - Lo¹i kh¸c: 4 630 19 10 - - - Tõ b«ng 50 4 630 19 20 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 4 630 19 90 - - - Tõ lo¹i nguyªn liÖu dÖt kh¸c 50 4 - Lo¹i kh¸c: 630 91 00 - - DÖt kim hoÆc mãc 50 4 630 92 - - Kh«ng thuéc hµng dÖt kim hoÆc mãc, tõ b«ng: 4 630 92 10 - - - Mµn chèng muçi 50 4
 4. 630 92 20 - - - Tõ phít cã hoÆc kh«ng ng©m tÈm hoÆc tr¸ng, 4 cã träng lîng tõ 750g/m2 trë lªn 50 630 92 30 - - - Tõ phít cã hoÆc kh«ng ng©m tÈm hoÆc tr¸ng, 4 cã träng lîng díi 750g/m2 50 630 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 4 630 93 - - Tõ sîi tæng hîp, kh«ng thuéc hµng dÖt kim 4 hoÆc mãc: 630 93 10 - - - Mµn chèng muçi 50 4 630 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 4 630 99 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kim kh¸c, kh«ng thuéc hµng 4 dÖt kim hoÆc mãc: 630 99 10 - - - Mµn chèng muçi 50 4 630 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 4 630 Bao vµ tói dïng ®Ó ®ãng, gãi hµng 5 630 10 - Tõ ®ay hoÆc c¸c nguyªn liÖu dÖt tõ sîi libe kh¸c 5 thuéc nhãm 53.03: 630 10 10 - - Míi 40 5 630 10 20 - - §· sö dông 40 5 630 20 - Tõ b«ng: 5 630 20 10 - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 20 90 - - Lo¹i kh¸c 50 5 - Tõ nguyªn liÖu dÖt nh©n t¹o: 630 32 - - Tói, bao ®ùng hµng lo¹i lín cã thÓ gÊp, më linh 5 ho¹t: 630 32 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 5 630 32 20 - - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 5 630 33 - - Lo¹i kh¸c, tõ polyetylen hoÆc d¶i polypropylen 5 hoÆc d¹ng t¬ng tù: 630 33 10 - - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 33 20 - - - B»ng sîi dÖt d¹ng d¶i vµ t¬ng tù 40 5
 5. 630 33 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 5 630 39 - - Lo¹i kh¸c: 5 630 39 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 5 630 39 20 - - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 5 630 90 - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c: 5 - - Tõ gai dÇu thuéc nhãm 53.04: 630 90 11 - - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 50 5 - - Tõ sîi dõa thuéc nhãm 53.05: 630 90 81 - - - DÖt kim hoÆc mãc 50 5 630 90 89 - - - Lo¹i kh¸c 50 5 630 90 90 - - Lo¹i kh¸c 50 5 630 TÊm v¶i chèng thÊm níc, tÊm hiªn vµ tÊm che 6 n¾ng; t¨ng; buåm cho tµu thuyÒn, cho v¸n lít hoÆc v¸n lít c¸t; c¸c s¶n phÈm dïng cho c¾m tr¹i - TÊm v¶i chèng thÊm níc, tÊm hiªn vµ tÊm che n¾ng: 630 11 00 - - Tõ sîi b«ng 30 6 630 12 00 - - Tõ sîi tæng hîp 30 6 630 19 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c: 6 630 19 10 - - - Tõ sîi gai dÇu thuéc nhãm 53.04 hoÆc x¬ dõa 6 thuéc nhãm 53.05 30 630 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 6 - T¨ng: 630 21 00 - - Tõ sîi b«ng 30 6 630 22 00 - - Tõ sîi tæng hîp 30 6 630 29 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 30 6 - Buåm cho tµu thuyÒn :
 6. 630 31 00 - - Tõ sîi tæng hîp 30 6 630 39 00 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c 30 6 - §Öm h¬i: 630 41 00 - - Tõ sîi b«ng 30 6 630 49 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c: 6 630 49 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 30 6 630 49 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 6 - Lo¹i kh¸c : 630 91 00 - - Tõ b«ng 30 6 630 99 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c: 6 630 99 10 - - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 30 6 630 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 6 630 C¸c mÆt hµng may ®· hoµn thiÖn kh¸c kÓ c¶ 7 mÉu c¾t may 630 10 - Kh¨n lau sµn, kh¨n lau b¸t ®Üa, kh¨n lau bôi vµ 7 c¸c lo¹i kh¨n lau t¬ng tù: 630 10 10 - - Tõ v¶i kh«ng dÖt 50 7 630 10 20 - - Tõ phít 50 7 630 10 90 - - Lo¹i kh¸c 50 7 630 20 - ¸o cøu sinh vµ ®ai cøu sinh: 7 630 20 10 - - ¸o cøu sinh 0 7 630 20 20 - - §ai cøu sinh 0 7 630 90 - Lo¹i kh¸c: 7 630 90 10 - - §ai vµ d©y nÞt an toµn trong c«ng nghiÖp 5 7 630 90 20 - - MÆt n¹ dïng trong phÉu thuËt 5 7 630 90 30 - - TÊm phñ « che, c¾t s½n h×nh tam gi¸c 40 7 630 90 40 - - D©y buéc, diÒm trang trÝ cña giµy dÐp 40 7
 7. 630 90 50 - - MÉu c¾t may 20 7 630 90 90 - - Lo¹i kh¸c 40 7 II - Bé v¶i kÌm chØ trang trÝ 630 00 00 Bé v¶i bao gåm v¶i vµ chØ, cã hoÆc kh«ng cã 8 phô kiÖn dïng ®Ó lµm ch¨n, th¶m trang trÝ, kh¨n tr¶i bµn hoÆc kh¨n ¨n ®· thªu, hoÆc c¸c s¶n phÈm dÖt t¬ng tù ®ãng gãi s½n ®Ó b¸n lÎ 40 III - QuÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm dÖt may ®· qua sö dông; v¶i vôn 630 00 00 QuÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc ®· qua sö 100 9 dông kh¸c 631 V¶i vôn ®· qua sö dông hoÆc míi, d©y xe, d©y 0 coãc (cordage), d©y thõng, d©y c¸p d¹ng ®o¹n, m¶nh ®· qua sö dông hoÆc míi vµ c¸c phÕ liÖu tõ v¶i vôn, d©y xe, d©y coãc (cordage), d©y thõng, d©y c¸p, tõ nguyªn liÖu dÖt 631 10 - §· ®îc ph©n lo¹i: 0 631 10 10 - - V¶i vôn cò hoÆc míi 50 0 631 10 90 - - Lo¹i kh¸c 50 0 631 90 - Lo¹i kh¸c: 0 631 90 10 - - V¶i vôn cò hoÆc míi 50 0 631 90 90 - - Lo¹i kh¸c 50 0
 8. phÇn xii Giµy, dÐp, mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, «, dï, ba toong, gËy tay cÇm c ã t h Ó c h u y Ó n t h µ n h gh Õ , r o i g Ë y ® i Ò u k h i Ón , r o i ® i Ò u k h i Ó n s ó c v Ë t t h å k Ð o vµ c¸c bé phËn cña c¸c lo¹i hµng trªn; L«ng vò chÕ biÕn vµ c¸c s¶n p h È m l µ m t õ l « n g v ò c h Õ bi Õ n ; hoa nh©n t¹o; c¸c s¶n phÈm lµm tõ tãc ng êi Ch¬ng 64 G i µ y, d Ð p , g h Ö t v µ c ¸ c s ¶ n p h È m t ¬ n g t ù ; c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm trªn Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Giµy dÐp ®i mét lÇn b»ng vËt liÖu máng (nh: giÊy, tÊm plastic), kh«ng g¾n ®Õ. C¸c s¶n phÈm nµy ®îc ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm ra chóng. (b). Giµy dÐp b»ng vËt liÖu dÖt, kh«ng cã ®Õ ngoµi, g¾n víi mòi giµy b»ng c¸ch d¸n keo, b»ng c¸ch kh©u hoÆc c¸ch kh¸c (phÇn XI). (c). Giµy dÐp cò thuéc nhãm 63.09. (d). C¸c s¶n phÈm b»ng ami¨ng (nhãm 68.12) (e). Giµy dÐp chØnh h×nh hoÆc c¸c thiÕt bÞ chØnh h×nh kh¸c, hoÆc c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm trªn (nhãm 90.21); hoÆc (f). Giµy dÐp ®å ch¬i hoÆc giµy èng cã g¾n lìi trît b¨ng hoÆc trît patanh; giµy thÓ thao b¶o vÖ èng ch©n hoÆc giµy b¶o hé t¬ng tù (Ch¬ng 95). 2. Theo môc ®Ých cña nhãm 64.06, kh¸i niÖm “c¸c bé phËn” kh«ng bao gåm c¸c mãc gµi, bé phËn b¶o vÖ, khoen, mãc cµi, kho¸ cµi, vËt trang trÝ, d¶i viÒn, ®¨ng ten, bóp cµi hoÆc c¸c vËt trang trÝ kh¸c (®îc xÕp trong c¸c nhãm thÝch hîp) hoÆc c¸c lo¹i khuy hoÆc c¸c hµng hãa kh¸c thuéc nhãm 96.06. 3. Theo môc ®Ých cña Ch¬ng nµy: (a). Kh¸i niÖm “cao su” vµ “plastic” bao gåm c¶ v¶i dÖt thoi hoÆc c¸c s¶n phÈm dÖt kh¸c cã líp ngoµi b»ng cao su hoÆc plastic cã thÓ nh×n thÊy ®îc b»ng m¾t thêng; theo môc ®Ých cña phÇn nµy, kh«ng tÝnh ®Õn sù thay ®æi vÒ mµu s¾c; vµ (b). Kh¸i niÖm “da thuéc” liªn quan ®Õn c¸c mÆt hµng thuéc c¸c nhãm 41.07 vµ tõ 41.12 ®Õn 41.14. 4. Theo Chó gi¶i 3 cña Ch¬ng nµy: (a). VËt liÖu lµm mò giµy ®îc xÕp theo lo¹i vËt liÖu cÊu thµnh cã diÖn tÝch mÆt ngoµi lín nhÊt, kh«ng tÝnh ®Õn c¸c vËt phô tïng hoÆc phô trî, vÝ dô nh÷ng m¶ng ë m¾t c¸ ch©n, mÐp viÒn, vËt trang trÝ, kho¸ cµi, m¸c nh·n, d©y giµy hoÆc c¸c vËt g¾n l¾p t¬ng tù. (b). VËt liÖu cÊu thµnh cña ®Õ ngoµi ®îc tÝnh lµ vËt liÖu cã bÒ mÆt réng nhÊt trong viÖc tiÕp xóc víi ®Êt, kh«ng tÝnh ®Õn phô tïng hoÆc c¸c vËt phô trî, vÝ dô nh ®inh ®ãng ®Õ giµy, ®inh, que, c¸c vËt b¶o hiÓm hoÆc c¸c vËt g¾n l¾p t¬ng tù. Chó gi¶i ph©n nhãm 1. Theo môc ®Ých cña c¸c ph©n nhãm 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 vµ 6404.11, kh¸i niÖm “giµy dÐp thÓ thao” chØ ¸p dông víi : (a). Giµy dÐp ®îc thiÕt kÕ cho ho¹t ®éng thÓ thao vµ ®· cã hoÆc chuÈn bÞ s½n ®Ó g¾n, ®ãng ®inh, que chÆn, ghim kÑp hoÆc lo¹i t¬ng tù; (b). Giµy èng trît b¨ng, giµy èng trît tuyÕt vµ trît tuyÕt viÖt d·, giµy èng ®Êu vËt weestling, giµy èng ®Êu quyÒn Anh vµ giµy ®ua xe ®¹p.
 9. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%)
 10. 6401 Giµy, dÐp kh«ng thÊm níc, cã ®Õ ngoµi vµ mò b»ng cao su hoÆc plastic, mò giµy, dÐp kh«ng g¾n hoÆc l¾p ghÐp víi ®Õ b»ng c¸ch kh©u, t¸n ®inh, xo¸y èc, c¾m ®Õ hoÆc c¸c c¸ch t¬ng tù 6401 10 00 - Giµy, dÐp cã g¾n mòi kim lo¹i b¶o vÖ 50 - Giµy, dÐp kh¸c: 6401 91 00 - - Giµy cæ cao ®Õn ®Çu gèi 50 6401 92 00 - - Giµy cæ cao qu¸ m¾t c¸ ch©n nhng cha ®Õn 50 ®Çu gèi 6401 99 00 - - Lo¹i kh¸c 50 6402 C¸c lo¹i giµy, dÐp kh¸c cã ®Õ ngoµi vµ mò giµy b»ng cao su hoÆc plastic - Giµy, dÐp thÓ thao: 6402 12 00 - - Giµy èng trît tuyÕt vµ giµy èng trît tuyÕt viÖt d· 50 6402 19 00 - - Lo¹i kh¸c 50 6402 20 00 - Giµy, dÐp cã ®ai hoÆc d©y g¾n mò víi ®Õ 50 b»ng chèt cµi 6402 30 00 - Giµy, dÐp kh¸c cã g¾n mòi kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ 50 - Giµy, dÐp kh¸c: 6402 91 00 - - Giµy, dÐp cæ cao qu¸ m¾t c¸ ch©n 50 6402 99 00 - - Lo¹i kh¸c 50 6403 Giµy, dÐp cã ®Õ ngoµi b»ng cao su, plastic, da thuéc hoÆc da tæng hîp vµ mò b»ng da thuéc - Giµy, dÐp thÓ thao: 6403 12 00 - - Giµy èng trît tuyÕt vµ giµy èng trît tuyÕt viÖt d· 50 6403 19 - - Lo¹i kh¸c: 6403 19 10 - - - Giµy dÐp thÓ thao lo¹i kh¸c ®îc g¾n cr¨mp«ng (nóm ë ®Õ giµy), chèt cµi hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù (vÝ dô giµy bãng ®¸, giµy ch¹y vµ giµy 50 ch¬i g«n ) 6403 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 6403 20 00 - Giµy dÐp cã ®Õ ngoµi b»ng da thuéc vµ mò giµy cã ®ai vßng qua mu bµn ch©n vµ quai xá 50 ngãn ch©n c¸i 6403 30 00 - Giµy, dÐp cèt gç, kh«ng cã ®Õ trong hoÆc kh«ng cã mòi b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ 50 6403 40 00 - Giµy, dÐp kh¸c cã mòi b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ 50 - Giµy, dÐp kh¸c cã ®Õ ngoµi b»ng da thuéc: 6403 51 - - Giµy cã cæ cao qu¸ m¾t c¸ ch©n: 6403 51 10 - - - ñng cìi ngùa 50 6403 51 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 6403 59 - - Lo¹i kh¸c: 6403 59 10 - - - Giµy ch¬i bowling 50 6403 59 90 - - - Lo¹i kh¸c 50
 11. - Giµy, dÐp kh¸c: 6403 91 - - Giµy cã cæ cao qu¸ m¾t c¸ ch©n: 6403 91 10 - - - ñng cìi ngùa 50 6403 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 6403 99 - - Lo¹i kh¸c: 6403 99 10 - - - Giµy ch¬i bowling 50 6403 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 6404 Giµy, dÐp cã ®Õ ngoµi b»ng cao su, plastic, da thuéc hoÆc da tæng hîp vµ mò giµy b»ng nguyªn liÖu dÖt - Giµy, dÐp cã ®Õ ngoµi b»ng cao su hoÆc plastic: 6404 11 00 - - Giµy, dÐp thÓ thao, giµy tennis, giµy bãng ræ, giµy thÓ dôc, giµy luyÖn tËp vµ c¸c lo¹i t¬ng tù 50 6404 19 00 - - Lo¹i kh¸c 50 6404 20 - Giµy, dÐp cã ®Õ ngoµi b»ng da thuéc hoÆc da tæng hîp 6404 20 10 - - Giµy ch¹y vµ giµy ch¬i g«n 50 6404 20 90 - - Lo¹i kh¸c 50 6405 Giµy, dÐp kh¸c 6405 10 00 - Cã mò giµy b»ng da thuéc hoÆc da tæng hîp 50 6405 20 00 - Cã mò giµy b»ng vËt liÖu dÖt 50 6405 90 00 - Lo¹i kh¸c 50 6406 C¸c bé phËn cña giµy, dÐp; (kÓ c¶ mò giµy ®· hoÆc cha g¾n lªn ®Õ, trõ ®Õ ngoµi); miÕng lãt cña giµy, dÐp cã thÓ th¸o rêi, gãt giµy vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù; ghÖt, èng giµy, c¸c s¶n phÈm t¬ng tù vµ c¸c bé phËn cña chóng 6406 10 - Mò giµy vµ c¸c bé phËn cña mò giµy, trõ miÕng lãt b»ng vËt liÖu cøng trong mò giµy: 6406 10 10 - - B»ng kim lo¹i 20 6406 10 90 - - Lo¹i kh¸c 20 6406 20 00 - §Õ ngoµi vµ gãt giµy b»ng cao su hoÆc plastic 30 - Lo¹i kh¸c: 6406 91 00 - - B»ng gç 20 6406 99 - - B»ng vËt liÖu kh¸c: 6406 99 10 - - - B»ng kim lo¹i 20 6406 99 20 - - - TÊm lãt giµy b»ng cao su hoÆc plastic 30 6406 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 20
 12. Ch¬ng 65 Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c vµ c¸c bé phËn cña chóng Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, cò thuéc nhãm 63.09; (b). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, b»ng ami¨ng (nhãm 68.12); hoÆc (c). Mò bóp bª, mò ®å ch¬i kh¸c, hoÆc c¸c mÆt hµng dïng trong lÔ héi ho¸ trang cña Ch¬ng 95. 2. Nhãm 65.02 kh«ng bao gåm khung mò ®îc lµm b»ng c¸ch kh©u, trõ c¸c khung mò ®îc lµm mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch kh©u c¸c d¶i theo h×nh xo¸y èc. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 650 00 00 C¸c lo¹i th©n mò h×nh nãn, h×nh chu«ng b»ng 1 phít (nØ, d¹), cha dùng theo khu«n, cha lµm vµnh; th©n mò chãp b»ng vµ th©n mò h×nh trô (kÓ c¶ th©n mò h×nh trô ®a gi¸c), b»ng phít (nØ, 10 d¹). 650 00 00 C¸c lo¹i th©n mò, ®îc lµm b»ng c¸ch tÕt hoÆc 2 ghÐp c¸c d¶i lµm b»ng vËt liÖu bÊt kú, cha dùng theo khu«n, cha lµm vµnh, cha cã lãt, cha cã 10 trang trÝ 650 00 00 Mò nØ vµ c¸c vËt ®éi ®Çu b»ng nØ kh¸c, lµm tõ 3 th©n mò h×nh nãn, h×nh chu«ng, th©n mò chãp b»ng thuéc nhãm 65.01 ®· hoÆc cha cã lãt hoÆc 50 trang trÝ 650 00 00 C¸c lo¹i mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, ®îc lµm 4 b»ng c¸ch tÕt hoÆc ghÐp c¸c d¶i lµm b»ng chÊt liÖu bÊt kú ®· hoÆc cha cã lãt, hoÆc trang trÝ 50 650 C¸c lo¹i mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, dÖt kim 5 hoÆc mãc hoÆc lµm tõ ren, phít hoÆc v¶i dÖt kh¸c ë d¹ng m¶nh (trõ d¹ng d¶i), ®· hoÆc cha lãt hoÆc trang trÝ; líi bao tãc b»ng vËt liÖu bÊt kú, ®· hoÆc cha cã lãt hoÆc trang trÝ 650 10 00 - Líi bao tãc 50 5 650 90 - Lo¹i kh¸c: 5 650 90 10 - - VËt ®éi, trïm ®Çu dïng cho môc ®Ých t«n gi¸o 50 5 650 90 90 - - Lo¹i kh¸c 50
 13. 5 650 Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, ®· hoÆc cha lãt 6 hoÆc trang trÝ 650 10 - Mò b¶o hé: 6 650 10 10 - - Mò b¶o hiÓm cho ngêi ®i xe m¸y 20 6 650 10 20 - - Mò b¶o hé c«ng nghiÖp, lo¹i trõ mò b¶o hé b»ng 1 6 thÐp 650 10 30 - - Mò b¶o hé b»ng thÐp 1 6 650 10 40 - - Mò b¶o hiÓm cho lÝnh cøu ho¶ 1 6 650 10 90 - - Lo¹i kh¸c 1 6 - Lo¹i kh¸c: 650 91 00 - - B»ng cao su hoÆc plastic 40 6 650 92 00 - - B»ng da l«ng 40 6 650 99 - - B»ng vËt liÖu kh¸c: 6 650 99 10 - - - Mò kh«ng dÖt dïng mét lÇn 40 6 650 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 6 650 B¨ng lãt vµnh trong th©n mò, líp lãt, líp bäc, cèt, 7 khung, lìi trai, quai dïng ®Ó s¶n xuÊt mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c . 650 00 10 - Lìi trai c¸c mµu vµ c¸c tÊm che bÊt cø chç nµo cña 7 mÆt gi÷a l«ng mµy vµ c»m 40 650 00 90 - Lo¹i kh¸c 40 7
 14. Ch¬ng 66 ¤, dï che, ba toong, gËy tay cÇm cã thÓ chuyÓn thµnh ghÕ, roi gËy ®iÒu khiÓn, roi ®iÒu khiÓn sóc vËt thå kÐo vµ c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm trªn Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). GËy chèng dïng ®Ó ®o hoÆc lo¹i t¬ng tù (nhãm 90.17); (b). B¸ng sóng, chu«i kiÕm, gËy chèng chÞu lùc hoÆc lo¹i t¬ng tù (Ch¬ng 93); hoÆc (c). Hµng ho¸ thuéc Ch¬ng 95 (vÝ dô: «, dï che, lo¹i dïng lµm ®å ch¬i). 2. Nhãm 66.03 kh«ng bao gåm c¸c bé phËn, ®å trang trÝ hoÆc ®å phô trî b»ng vËt liÖu dÖt, hoÆc bao b×, tuarua, d©y da, hép ®ùng « hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù, b»ng vËt liÖu bÊt kú. Nh÷ng hµng ho¸ nµy ®i kÌm nhng kh«ng g¾n vµo c¸c s¶n phÈm cña nhãm 66.01 hoÆc 66.02, ®îc ph©n lo¹i riªng vµ kh«ng ®îc xem nh lµ bé phËn t¹o thµnh cña c¸c s¶n phÈm ®ã. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 6601 C¸c lo¹i «, dï (kÓ c¶ « cã c¸n lµ ba toong, dï che trong vên vµ c¸c lo¹i «, dï t¬ng tù) 6601 1 0 - Dï che trong vên vµ c¸c lo¹i «, dï t¬ng tù 40 0 0 - Lo¹i kh¸c: 6601 9 0 - - Cã c¸n kiÓu èng lång 40 1 0 6601 9 0 - - Lo¹i kh¸c 40 9 0 6602 0 0 Ba toong, gËy tay cÇm cã thÓ chuyÓn thµnh 0 0 ghÕ, roi da, roi ®iÒu khiÓn sóc vËt thå, kÐo vµ 40 c¸c lo¹i t¬ng tù 6603 C¸c bé phËn, ®å trang trÝ, ®å phô trî cho c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 66.01 hoÆc 66.02 6603 1 - Tay cÇm vµ nót bÊm: 0 6603 1 1 - - Cho hµng ho¸ thuéc nhãm 66.01 30 0 0 6603 1 2 - - Cho hµng ho¸ thuéc nhãm 66.02 30 0 0 6603 2 0 - Khung «, kÓ c¶ khung cã g¾n víi c¸n (th©n gËy) 30 0 0 6603 9 - Lo¹i kh¸c : 0 6603 9 1 - - Cho hµng ho¸ thuéc nhãm 66.01 30 0 0
 15. 6603 9 2 - - Cho hµng ho¸ thuéc nhãm 66.02 30 0 0
 16. Ch¬ng 67 L«ng vò vµ l«ng t¬ chÕ biÕn, c¸c s¶n phÈm b»ng l«ng vò hoÆc l«ng t¬; hoa nh©n t¹o; c¸c s¶n phÈm lµm tõ tãc ng êi Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). V¶i läc lo¹i lµm b»ng tãc (nhãm 59.11); (b). C¸c motif trang trÝ b»ng ren, ®å thªu hoÆc v¶i dÖt kh¸c (phÇn XI); (c). Giµy, dÐp (Ch¬ng 64); (d). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c hoÆc líi bao tãc (Ch¬ng 65); (e). §å ch¬i, dông cô thÓ thao hoÆc c¸c mÆt hµng dïng trong lÔ héi ho¸ trang (Ch- ¬ng 95); hoÆc (f). Chæi phÊt trÇn, nïi b«ng thoa phÊn b»ng l«ng vò hoÆc m¹ng b»ng tãc (Ch¬ng 96). 2. Nhãm 67.01 kh«ng bao gåm: (a). C¸c s¶n phÈm mµ trong ®ã l«ng vò hoÆc l«ng t¬ chØ dïng lµm ®Öm, lãt, nhåi (vÝ dô: ®Öm giêng thuéc nhãm 94.04); (b). C¸c s¶n phÈm may mÆc hoÆc ®å phô trî cña quÇn ¸o mµ trong ®ã l«ng vò vµ l«ng t¬ chØ dïng nh vËt trang trÝ hoÆc lãt ®Öm; hoÆc (c). Hoa hoÆc cµnh l¸ nh©n t¹o hoÆc c¸c phÇn cña chóng hoÆc c¸c s¶n phÈm lµm s½n thuéc nhãm 67.02. 3. Nhãm 67.02 kh«ng bao gåm: (a). C¸c s¶n phÈm b»ng thuû tinh (Ch¬ng 70); hoÆc (b). Hoa, cµnh l¸, qu¶ nh©n t¹o b»ng gèm, ®¸, kim lo¹i, gç hoÆc vËt liÖu kh¸c, ®îc lµm trªn mét tÊm b»ng c¸ch ®óc, luyÖn, kh¾c, Ðp hoÆc c¸c c«ng nghÖ kh¸c, hoÆc gåm c¸c bé phËn ®îc l¾p r¸p l¹i víi nhau trõ viÖc ghÐp, g¾n b»ng keo, l¾p víi mét vËt kh¸c hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p t¬ng tù. ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) 670 Da vµ c¸c bé phËn kh¸c cña loµi chim cã l«ng vò 1 hoÆc l«ng t¬; l«ng vò, c¸c phÇn cña l«ng vò, l«ng t¬ vµ c¸c s¶n phÈm lµm tõ chóng (trõ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 05.05 vµ c¸c l«ng èng ®· chÕ biÕn) 670 00 10 - L«ng vÞt 20 1 670 00 90 - Lo¹i kh¸c 20 1 670 Hoa, cµnh, l¸, qu¶ nh©n t¹o vµ c¸c phÇn cña 2 chóng; c¸c s¶n phÈm lµm b»ng hoa, l¸ hoÆc qu¶ nh©n t¹o 670 10 00 - B»ng plastic 40 2 670 90 00 - B»ng vËt liÖu kh¸c 40 2
 17. 670 00 00 Tãc ngêi ®· ®îc ch¶i, chuèt, tÈy hoÆc xö lý b»ng 3 c¸ch kh¸c; l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt kh¸c hoÆc lo¹i vËt liÖu dÖt kh¸c, ®îc chÕ biÕn ®Ó dïng lµm tãc gi¶ hoÆc s¶n phÈm t¬ng tù 20 670 Tãc gi¶, r©u, l«ng mi, l«ng mµy gi¶, ®én tãc vµ 4 c¸c lo¹i s¶n phÈm t¬ng tù b»ng tãc ngêi, b»ng l«ng ®éng vËt hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu dÖt; c¸c s¶n phÈm b»ng tãc ngêi cha ®îc chi tiÕt hay ghi ë n¬i kh¸c - B»ng vËt liÖu dÖt tæng hîp: 670 11 00 - - Bé tãc gi¶ hoµn chØnh 40 4 670 19 00 - - Lo¹i kh¸c 40 4 670 20 00 - B»ng tãc ngêi 40 4 670 90 00 - B»ng vËt liÖu kh¸c 40 4
 18. PhÇn XIII s¶n phÈm b»ng ®¸, th¹ch cao, xi m¨ng, ami¨ng, mi-ca hoÆc c¸c vËt l i Öu t ¬ n g t ù ; ® å g è m ; t h u û t i n h v µ c ¸ c s ¶ n p h È m b » n g t h u û t i n h Ch¬ng 68 S¶n phÈm lµm b»ng ®¸, th¹ch cao, xi m¨ng, ami¨ng, mica hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Hµng ho¸ thuéc Ch¬ng 25; (b). GiÊy vµ c¸ct«ng ®· ®îc tr¸ng, ng©m tÈm hoÆc bäc, phñ thuéc nhãm 48.10 hoÆc 48.11 (vÝ dô: giÊy ®· ®îc tr¸ng bét mica hoÆc than ch×, giÊy vµ c¸ct«ng ®îc thÊm tÈm nhùa ®êng hoÆc bitum); (c). V¶i dÖt ®· ®îc tr¸ng, ng©m tÈm hoÆc bäc, phñ thuéc Ch¬ng 56 hoÆc 59 (vÝ dô: v¶i ®îc tr¸ng hoÆc phñ bét mica, v¶i ®îc thÊm, tÈm nhùa ®êng hoÆc bitum); (d). C¸c s¶n phÈm cña Ch¬ng 71; (e). Dông cô hoÆc c¸c bé phËn cña dông cô, thuéc Ch¬ng 82; (f). §¸ in lit« thuéc nhãm 84.42; (g). VËt liÖu c¸ch ®iÖn (nhãm 85.46) hoÆc c¸c khíp gio¨ng lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn thuéc nhãm 85.47; (h). §Çu mòi khoan hµn r¨ng (nhãm 90.18); (ij). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch¬ng 91 (vÝ dô: ®ång hå vµ vá ®ång hå); (k). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch¬ng 94 (vÝ dô: ®å néi thÊt (giêng, tñ, bµn ghÕ...), ®Ìn vµ bé ®Ìn, c¸c cÊu kiÖn nhµ l¾p ghÐp s½n hay cßn gäi lµ nhµ tiÒn chÕ); (l). C¸c s¶n phÈm cña Ch¬ng 95 (vÝ dô: ®å ch¬i, dông cô m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho c¸c trß ch¬i hoÆc c¸c dông cô thÓ thao); (m). C¸c s¶n phÈm cña nhãm 96.02, nÕu lµm b»ng c¸c vËt liÖu ®· ®îc ghi trong Chó gi¶i 2(b) cña Ch¬ng 96, hoÆc cña nhãm 96.06 (vÝ dô: khuy), nhãm 96.09 (vÝ dô: bót ch× b»ng ®¸ phiÕn) hoÆc nhãm 96.10 (vÝ dô: b¶ng ®¸ phiÕn dïng ®Ó vÏ); hoÆc (n). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch¬ng 97 (vÝ dô: c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt). 2. Trong nhãm 68.02, kh¸i niÖm "®¸ x©y dùng hoÆc ®¸ lµm tîng ®µi ®· ®îc gia c«ng" ®îc ¸p dông kh«ng chØ ®èi víi nhiÒu lo¹i ®¸ ®· ®îc nªu ra trong nhãm 25.15 hoÆc 25.16 mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®¸ thiªn nhiªn kh¸c (vÝ dô: quarzit, ®¸ flint, kho¸ng ®olomit hoÆc steatit) ®· ®îc gia c«ng t¬ng tù; tuy nhiªn, kh«ng ¸p dông ®èi víi ®¸ phiÕn. ThuÕ M· hµng M« t¶ hµng ho¸ suÊt (%) 680 00 0 C¸c lo¹i ®¸ l¸t, ®¸ l¸t lÒ ®êng, vµ phiÕn ®¸ l¸t ®- 1 0 êng, b»ng ®¸ tù nhiªn (trõ ®¸ phiÕn) 30 680 §¸ lµm tîng ®µi hoÆc ®¸ x©y dùng ®· ®îc gia 2 c«ng (trõ ®¸ phiÕn) vµ c¸c s¶n phÈm lµm tõ c¸c lo¹i ®¸ trªn, trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 68.01; ®¸ khèi dïng ®Ó kh¶m vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, b»ng ®¸ tù nhiªn (kÓ c¶ ®¸ phiÕn) cã hoÆc kh«ng cã líp lãt; ®¸ h¹t, ®¸ d¨m, bét ®¸ ®· nhuém mµu nh©n
 19. t¹o, lµm b»ng ®¸ tù nhiªn (kÓ c¶ ®¸ phiÕn) 680 10 0 - §¸ l¸t, ®¸ khèi vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù, d¹ng ch÷ 2 0 nhËt hoÆc d¹ng kh¸c (kÓ c¶ d¹ng h×nh vu«ng) mµ diÖn tÝch bÒ mÆt lín nhÊt cña nã cã thÓ n»m gän trong mét h×nh vu«ng cã c¹nh nhá h¬n 7 cm; ®¸ h¹t, 30 ®¸ d¨m, bét ®¸ ®· nhuém mµu nh©n t¹o - §¸ lµm tîng ®µi hoÆc ®¸ x©y dùng kh¸c vµ c¸c s¶n phÈm lµm tõ chóng, míi chØ c¾t hoÆc ca ®¬n gi¶n, cã bÒ mÆt nh½n hoÆc ph¼ng: 680 21 0 - - §¸ cÈm th¹ch, tra-vÐc-tin vµ th¹ch cao tuyÕt hoa 30 2 0 680 22 0 - - §¸ v«i kh¸c 30 2 0 680 23 - - §¸ granit: 2 680 23 1 - - - Lo¹i tÊm phiÕn ®îc ®¸nh bãng 30 2 0 680 23 9 - - - Lo¹i kh¸c 30 2 0 680 29 0 - - §¸ kh¸c 30 2 0 - Lo¹i kh¸c : 680 91 0 - - §¸ cÈm th¹ch, tra-vÐc-tin vµ th¹ch cao tuyÕt hoa 30 2 0 680 92 0 - - §¸ v«i kh¸c 30 2 0 680 93 0 - - §¸ granit 30 2 0 680 99 0 - - §¸ kh¸c 30 2 0 680 §¸ phiÕn ®· gia c«ng vµ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng 3 ®¸ phiÕn hoÆc lµm b»ng ®¸ phiÕn kÕt khèi (tõ bét ®¸ phiÕn kÕt l¹i thµnh khèi) 680 00 1 - TÊm hoÆc ®¸ phiÕn lîp m¸i 20 3 0 680 00 9 - Lo¹i kh¸c 20 3 0 680 §¸ nghiÒn, ®¸ mµi, ®¸ mµi d¹ng h×nh trßn vµ t- 4 ¬ng tù, kh«ng cã cèt, dïng ®Ó nghiÒn, mµi, ®¸nh bãng, giòa hoÆc c¾t, ®¸ mµi hoÆc ®¸ ®¸nh bãng b»ng tay, vµ c¸c phÇn cña chóng b»ng ®¸ tù nhiªn, b»ng c¸c vËt liÖu mµi tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o ®· ®îc kÕt khèi, hoÆc b»ng gèm, cã hoÆc kh«ng kÌm theo c¸c bé phËn b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c 680 10 0 - §¸ nghiÒn (thít cèi xay) vµ ®¸ mµi ®Ó nghiÒn, mµi 4 0 hoÆc xay thµnh bét 20
 20. - §¸ nghiÒn, ®¸ mµi kh¸c, ®¸ mµi d¹ng h×nh trßn vµ d¹ng t¬ng tù: 680 21 0 - - B»ng kim c¬ng tù nhiªn hoÆc kim c¬ng tæng hîp 4 0 kÕt khèi 0 680 22 - - B»ng vËt liÖu mµi kÕt khèi hoÆc b»ng gèm: 4 680 22 1 - - - Chøa h¹t ®¸ mµi b»ng kho¸ng chÊt corundum 5 4 0 n©u 680 22 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 4 0 680 23 - - B»ng ®¸ tù nhiªn: 4 680 23 1 - - - Chøa h¹t ®¸ mµi b»ng kho¸ng chÊt corundum 5 4 0 n©u 680 23 9 - - - Lo¹i kh¸c 20 4 0 680 30 - §¸ mµi hoÆc ®¸ ®¸nh bãng b»ng tay: 4 680 30 1 - - Chøa h¹t ®¸ mµi b»ng kho¸ng chÊt corundum 5 4 0 n©u 680 30 9 - - Lo¹i kh¸c 20 4 0 680 Bét mµi hoÆc ®¸ gi¨m mµi tù nhiªn hay nh©n 5 t¹o, cã nÒn b»ng vËt liÖu dÖt, giÊy, c¸ct«ng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c, ®· hoÆc cha c¾t thµnh h×nh hoÆc ®· kh©u, ®ãng hoÆc ®îc s¾p xÕp hoÆc hoµn thiÖn b»ng c¸ch kh¸c 680 10 0 - Trªn nÒn b»ng v¶i dÖt 10 5 0 680 20 - Trªn nÒn b»ng giÊy hoÆc c¸c t«ng: 5 680 20 1 - - H×nh ®Üa ®Ó ®¸nh bãng 10 5 0 680 20 9 - - Lo¹i kh¸c 10 5 0 680 30 - Trªn nÒn b»ng vËt liÖu dÖt kh¸c: 5 680 30 1 - - H×nh ®Üa ®Ó ®¸nh bãng 10 5 0 680 30 9 - - Lo¹i kh¸c 10 5 0 680 Sîi xØ, sîi silicat vµ c¸c lo¹i sîi kho¸ng t¬ng tù; 6 vermiculit (kho¸ng mica) ®· t¸ch líp, ®Êt sÐt tr- ¬ng në, xØ bät vµ c¸c lo¹i vËt liÖu quÆng kho¸ng tr¬ng në t¬ng tù; c¸c hçn hîp vµ c¸c s¶n phÈm c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m hoÆc c¸c vËt liÖu kho¸ng hÊp thô ©m, trõ c¸c s¶n phÈm thuéc
Đồng bộ tài khoản