Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:110

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 5)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Ch¬ng 82 Dông cô, ®å nghÒ, dao, kÐo vµ bé ®å ¨n lµm tõ kim lo¹i c¬ b¶n; c¸c bé phËn cña chóng Chó gi¶i 1. Ngoµi c¸c mÆt hµng nh ®Ìn hµn, bé bÖ rÌn x¸ch tay, c¸c lo¹i ®¸ mµi cã l¾p g¸ ®ì, bé söa mãng tay hoÆc mãng ch©n vµ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 82.09, Ch¬ng nµy chØ bao gåm c¸c s¶n phÈm cã lìi, c¹nh s¾c, bÒ mÆt lµm viÖc hoÆc bé phËn lµm viÖc kh¸c b»ng: (a). Kim lo¹i c¬ b¶n; (b). Cacbua kim lo¹i hoÆc gèm kim lo¹i; (c). §¸ quý hoÆc ®¸ b¸n quý (tù nhiªn, tæng hîp hoÆc t¸i t¹o) g¾n víi nÒn kim lo¹i c¬ b¶n, cacbua kim lo¹i hoÆc gèm kim lo¹i; hoÆc (d). VËt liÖu mµi g¾n víi nÒn kim lo¹i c¬ b¶n, víi ®iÒu kiÖn lµ: c¸c s¶n phÈm ®ã cã r¨ng c¾t, ®êng m¸ng, ®êng r·nh soi hoÆc t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, c¸c s¶n phÈm ®ã vÉn gi÷ ®îc ®Æc tÝnh vµ chøc n¨ng sau khi ®îc g¾n víi vËt liÖu mµi. 2. C¸c bé phËn b»ng kim lo¹i c¬ b¶n cña c¸c s¶n phÈm thuéc ch¬ng nµy ®îc ph©n lo¹i theo c¸c s¶n phÈm ®ã, trõ c¸c bé phËn chuyªn dông ®Æc biÖt vµ tay cÇm dông cô cho c¸c lo¹i dông cô cÇm tay (nhãm 84.66). Tuy nhiªn, c¸c bé phËn cã chøc n¨ng chung nh ®· x¸c ®Þnh trong chó gi¶i 2 phÇn XV, ®îc lo¹i trõ khái ch¬ng nµy trong mäi trêng hîp. §Çu, lìi dao cña m¸y c¹o r©u dïng ®iÖn hoÆc t«ng ®¬ c¾t tãc dïng ®iÖn ®îc xÕp vµo nhãm 85.10 3. Bé, gåm 1 hoÆc nhiÒu dao thuéc nhãm 82.11 vµ Ýt nhÊt lµ mét sè lîng t¬ng ®- ¬ng c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 82.15 ®îc ph©n lo¹i trong nhãm 82.15. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 8201 Dông cô cÇm tay gåm: mai, xÎng, cuèc chim, cuèc, dông cô xíi vµ lµm t¬i ®Êt, chÜa vµ cµo; r×u, c©u liªm vµ c¸c dông cô t¬ng tù dïng ®Ó c¾t chÆt; kÐo c¾t c©y, kÐo tØa c©y c¸c lo¹i; h¸i, liÒm, dao c¾t cá, kÐo tØa xÐn hµng rµo, c¸i nªm gç vµ c¸c dông cô kh¸c dïng trong n«ng nghiÖp, lµm vên hoÆc trong l©m nghiÖp 8201 10 00 - Mai vµ xÎng 20 8201 20 00 - ChÜa 20 8201 30 - Cuèc chim, cuèc, dông cô xíi vµ cµo ®Êt: 8201 30 10 - - Dông cô xíi vµ cµo ®Êt 20 8201 30 90 - - Lo¹i kh¸c 20 8201 40 - R×u, c©u liªm vµ c¸c dông cô t¬ng tù dïng ®Ó c¾t chÆt: 8201 40 10 - - Dao rùa 20 8201 40 20 - - R×u 20 8201 40 90 - - Lo¹i kh¸c 20 8201 50 00 - KÐo tØa c©y, kÐo c¾t tØa t¬ng tù lo¹i sö dông mét tay cña ngêi lµm vên vµ kÐo ®Ó tØa, xÐn lo¹i lín (kÓ c¶ kÐo xÐn l«ng gia cÇm) 20 8201 60 00 - KÐo tØa xÐn hµng rµo, dao c¾t xÐn vµ c¸c dông cô t¬ng tù lo¹i sö dông hai tay 20
 2. 8201 90 00 - Dông cô cÇm tay kh¸c thuéc lo¹i sö dông trong n«ng nghiÖp, lµm vên hoÆc l©m nghiÖp 20 8202 Ca tay; lìi ca c¸c lo¹i (kÓ c¶ c¸c lo¹i lìi r¹ch hoÆc lìi khÝa r¨ng ca hoÆc lìi ca kh«ng r¨ng) 8202 10 00 - Ca tay 20 8202 20 00 - Lìi ca th¼ng b¶n to 10 - Lìi ca ®Üa (kÓ c¶ c¸c lo¹i lìi ca ®· r¹ch hoÆc khÝa): 8202 31 00 - - Cã bé phËn vËn hµnh lµm b»ng thÐp 0 8202 39 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ c¸c bé phËn 0 8202 40 00 - Lìi ca xÝch 0 - Lìi ca kh¸c: 8202 91 00 - - Lìi ca th¼ng ®Ó gia c«ng kim lo¹i 0 8202 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8203 Giòa, n¹o, k×m (kÓ c¶ k×m c¾t), panh, lìi c¾t kim lo¹i, dông cô c¾t èng, xÐn bu l«ng, khoan vµ c¸c dông cô cÇm tay t¬ng tù 8203 10 00 - Giòa, n¹o vµ c¸c dông cô t¬ng tù 30 8203 20 00 - K×m (kÓ c¶ k×m c¾t), panh vµ dông cô t¬ng tù 30 8203 30 00 - Lìi c¾t kim lo¹i vµ dông cô t¬ng tù 5 8203 40 00 - Dông cô c¾t èng, xÐn bu l«ng, khoan vµ c¸c dông cô cÇm tay t¬ng tù 10 8204 Cê lª vµ thanh vÆn èc (bu l«ng) vµ ®ai èc, lo¹i vÆn b»ng tay (kÓ c¶ thanh vÆn èc (bu l«ng) vµ ®ai èc cã thíc ®o lùc vÆn (cßn gäi lµ cê lª ®Þnh lùc), nhng trõ thanh vÆn tar«); ®Çu cê lª cã thÓ thay ®æi ®îc, cã hoÆc kh«ng cã tay vÆn - Cê lª vµ thanh vÆn èc (bul«ng) vµ ®ai èc, lo¹i vÆn b»ng tay: 8204 11 00 - - Kh«ng ®iÒu chØnh ®îc 30 8204 12 00 - - §iÒu chØnh ®îc 30 8204 20 00 - §Çu cê lª cã thÓ thay ®æi, cã hoÆc kh«ng cã tay 30 vÆn 8205 Dông cô tay cÇm (kÓ c¶ ®Çu n¹m kim c¬ng ®Ó c¾t kÝnh) cha ®îc ghi hay chi tiÕt ë n¬i kh¸c; ®Ìn x×, má cÆp, bµn cÆp vµ c¸c ®å nghÒ t¬ng tù trõ c¸c lo¹i phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî cña m¸y c«ng cô; ®e, bé bÖ rÌn s¸ch tay; bµn mµi h×nh trßn quay tay hoÆc ®¹p ch©n cã gi¸ ®ì 8205 10 00 - Dông cô ®Ó khoan, ren hoÆc ta r« 30 8205 20 00 - Bóa vµ bóa t¹ 30 8205 30 00 - Bµo, ®ôc, ®ôc m¸ng vµ dông cô c¾t t¬ng tù cho viÖc chÕ biÕn gç 20 8205 40 00 - Tuèc n¬ vÝt 30 - Dông cô cÇm tay kh¸c (kÓ c¶ ®Çu n¹m kim c¬ng ®Ó c¾t kÝnh): 8205 51 - - Dông cô dïng trong gia ®×nh: 8205 51 10 - - - Bµn lµ ph¼ng 30 8205 51 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 8205 59 - - Lo¹i kh¸c:
 3. 8205 59 10 - - - Khu«n giÇy b»ng nh«m dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giµy vµ bèt 20 8205 59 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 8205 60 00 - §Ìn hµn 30 8205 70 00 - Má cÆp, bµn cÆp vµ c¸c ®å nghÒ t¬ng tù 30 8205 80 00 - §e, bé bÖ rÌn x¸ch tay; bµn mµi h×nh trßn quay tay hoÆc ®¹p ch©n cã gi¸ ®ì 30 8205 90 00 - Bé dông cô gåm tõ hai lo¹i dông cô trë lªn thuéc c¸c ph©n nhãm nãi trªn 30 8206 00 00 Bé dông cô gåm tõ hai lo¹i dông cô trë lªn thuéc c¸c nhãm tõ 82.02 ®Õn 82.05, ®· ®ãng bé ®Ó b¸n lÎ 30 8207 C¸c dông cô cÇm tay cã thÓ thay ®æi ®îc, cã hoÆc kh«ng g¾n ®éng c¬, hoÆc dïng cho m¸y c«ng cô (vÝ dô: ®Ó Ðp, dËp, ®ôc lç, ta r«, ren, khoan, chuèt, phay, c¸n tiÖn hay b¾t, ®ãng vÝt), kÓ c¶ khu«n kÐo ®Ó kÐo hoÆc Ðp ®ïn kim lo¹i, vµ c¸c lo¹i dông cô ®Ó khoan ®¸, khoan ®Êt - Dông cô ®Ó khoan ®¸ hay khoan ®Êt: 8207 13 00 - - Cã bé phËn lµm viÖc lµm b»ng gèm kim lo¹i 0 8207 19 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ c¸c bé phËn 0 8207 20 00 - Khu«n dïng ®Ó kÐo hoÆc Ðp ®ïn kim lo¹i 0 8207 30 00 - Dông cô ®Ó Ðp, dËp hoÆc ®ôc lç 0 8207 40 00 - Dông cô ®Ó tar« hoÆc ren 0 8207 50 00 - Dông cô ®Ó khoan trõ c¸c lo¹i ®Ó khoan ®¸ 0 8207 60 00 - Dông cô ®Ó doa hoÆc chuèt 0 8207 70 00 - Dông cô ®Ó c¸n 0 8207 80 00 - Dông cô ®Ó tiÖn 0 8207 90 00 - C¸c lo¹i dông cô kh¸c cã thÓ thay ®æi ®îc 0 8208 Dao vµ lìi c¾t, dïng cho m¸y hoÆc dông cô c¬ khÝ 8208 10 00 - §Ó gia c«ng kim lo¹i 0 8208 20 00 - §Ó chÕ biÕn gç 0 8208 30 00 - Dïng cho dông cô nhµ bÕp hoÆc cho m¸y dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm 20 8208 40 00 - Dïng cho m¸y n«ng nghiÖp, lµm vên hoÆc l©m 0 nghiÖp 8208 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 8209 00 00 Chi tiÕt h×nh ®Üa, thanh cì nhá, mòi chãp vµ c¸c bé phËn t¬ng tù cho dông cô, cha l¾p r¸p, lµm b»ng gèm kim lo¹i 0 8210 00 00 §å dïng c¬ khÝ cÇm tay, nÆng 10 kg trë xuèng dïng ®Ó chÕ biÕn, pha chÕ hoÆc phôc vô viÖc lµm ®å ¨n hoÆc ®å uèng 20 8211 Dao cã lìi c¾t, cã hoÆc kh«ng cã r¨ng ca (kÓ c¶ dao tØa) trõ lo¹i dao thuéc nhãm 82.08, vµ lìi cña nã 8211 10 00 - Bé s¶n phÈm tæ hîp 3 - Lo¹i kh¸c: 8211 91 00 - - Dao ¨n cã lìi cè ®Þnh 3 8211 92 - - Dao kh¸c cã lìi cè ®Þnh: 8211 92 10 - - - Dao nhÝp 3
 4. 8211 92 20 - - - Dao dïng cho thî s¨n, thî lÆn, ngêi th¨m dß, th¸m hiÓm; dao dïng cho thî ch÷a bót cã chiÒu dµi cña lìi dao tõ 15 cm trë lªn 3 8211 92 30 - - - Dao dïng trong n«ng nghiÖp, lµm vên vµ l©m nghiÖp cã c¸n lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ kim 3 lo¹i c¬ b¶n 8211 92 40 - - - Lo¹i kh¸c, cã c¸n lµm b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 3 8211 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 3 8211 93 - - Dao kh¸c, trõ lo¹i cã lìi cè ®Þnh: 8211 93 10 - - - Cã c¸n lµm b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 3 8211 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 3 8211 94 00 - - Lìi dao 3 8211 95 00 - - C¸n dao b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 3 8212 Dao c¹o vµ lìi dao c¹o (kÓ c¶ lìi dao c¹o b¸n thµnh phÈm ë d¹ng d¶i) 8212 10 00 - Dao c¹o 30 8212 20 - Lìi dao c¹o an toµn (kÓ c¶ lìi dao c¹o b¸n thµnh phÈm ë d¹ng d¶i): 8212 20 10 - - Lìi dao c¹o kÐp 30 8212 20 90 - - Lo¹i kh¸c 30 8212 90 00 - C¸c bé phËn kh¸c 30 8213 00 00 KÐo, kÐo thî may vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, vµ lìi cña chóng 30 8214 §å dao kÐo kh¸c (vÝ dô t«ng ®¬ c¾t tãc, dao pha dïng cho cöa hµng thÞt hoÆc lµm bÕp, dao bÇu vµ dao b¨m, dao räc giÊy); c¸c bé, hép ®å dïng c¾t söa mãng tay, mãng ch©n (kÓ c¶ dòa mãng tay, mãng ch©n) 8214 10 00 - Dao räc giÊy, më th, dao cµo giÊy, vãt bót ch× vµ lìi cña c¸c lo¹i dao ®ã 30 8214 20 00 - Bé, hép ®å dïng c¾t söa mãng tay, mãng ch©n (kÓ c¶ dòa mãng tay, mãng ch©n) 30 8214 90 00 - Lo¹i kh¸c 30 8215 Th×a, dÜa, mu«i, th×a hít kem, hít bät, ®å xóc b¸nh, dao ¨n c¸, dao c¾t b¬, kÑp g¾p ®êng vµ c¸c lo¹i ®å dïng nhµ bÕp, bé ®å ¨n t¬ng tù 8215 10 00 - Bé c¸c mÆt hµng tæ hîp cã Ýt nhÊt mét thø ®· ®îc m¹ kim lo¹i quý 30 8215 20 00 - Bé c¸c mÆt hµng tæ hîp kh¸c 30 - Lo¹i kh¸c: 8215 91 00 - - §îc m¹ kim lo¹i quý 30 8215 99 00 - - Lo¹i kh¸c 30
 5. Ch¬ng 83 Hµng t¹p ho¸ lµm tõ kim lo¹i c¬ b¶n Chó gi¶i 1. Theo môc ®Ých cña ch¬ng nµy, c¸c bé phËn cña s¶n phÈm b»ng kim lo¹i c¬ b¶n ®îc ph©n lo¹i theo s¶n phÈm gèc. Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm b»ng s¾t hoÆc thÐp thuéc nhãm 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 hoÆc 73.20 hoÆc c¸c s¶n phÈm t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n kh¸c (ch¬ng 74 ®Õn 76 vµ 78 ®Õn 81) sÏ kh«ng ®îc xem nh c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm thuéc ch¬ng nµy. 2. Theo môc ®Ých cña nhãm 83.02, thuËt ng÷ “b¸nh xe ®Èy lo¹i nhá" cã nghÜa lµ lo¹i b¸nh xe ®Èy cã ®êng kÝnh kh«ng qu¸ 75 mm (kÓ c¶ b¸nh lèp, ë nh÷ng chç thÝch hîp), hoÆc b¸nh xe ®Èy cã ®êng kÝnh trªn 75 mm (kÓ c¶ b¸nh lèp, ë nh÷ng chç thÝch hîp), víi ®iÒu kiÖn lµ b¸nh xe hoÆc b¸nh lèp l¾p vµo ®ã cã chiÒu réng d- íi 30 mm. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 830 Khãa mãc vµ æ kho¸ (lo¹i më b»ng ch×a, sè hoÆc 1 ®iÖn), b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; chèt mãc vµ khung cã chèt mãc víi æ kho¸, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; ch×a cña c¸c lo¹i khãa trªn, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 830 10 00 - Khãa mãc 30 1 830 20 00 - æ kho¸ thuéc lo¹i sö dông cho xe cã ®éng c¬ 30 1 830 30 - æ kho¸ thuéc lo¹i sö dông cho ®å dïng trong nhµ: 1 830 30 10 - - Kho¸ méng 30 1 830 30 90 - - Lo¹i kh¸c 30 1 830 40 - Khãa lo¹i kh¸c: 1 830 40 10 - - Cßng, xÝch tay 0 1 830 40 90 - - Lo¹i kh¸c 30 1 830 50 00 - Chèt mãc vµ khung cã chèt mãc ®i cïng víi æ khãa 30 1 830 60 00 - Bé phËn 30 1 830 70 00 - Ch×a rêi 30 1
 6. 830 Gi¸, khung, ®å dïng ®Ó l¾p r¸p, ghÐp, nèi vµ c¸c 2 s¶n phÈm t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n dïng cho ®å ®¹c trong nhµ, cho cöa ra vµo, cÇu thang, cöa sæ, mµnh che, khung vá xe, yªn c¬ng, r¬ng, tñ, hép vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, gi¸ ®Ó mò, m¾c mò, ch©n gi¸ ®ì vµ c¸c lo¹i gi¸ cè ®Þnh t¬ng tù, b¸nh xe cã gi¸ ®ì b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, c¬ cÊu ®ãng cöa tù ®éng b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 830 10 00 - B¶n lÒ 30 2 830 20 00 - B¸nh xe ®Èy lo¹i nhá 30 2 830 30 00 - Gi¸, khung, ®å dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm t¬ng 2 tù kh¸c dïng cho xe cã ®éng c¬ 30 - Gi¸, khung, ®å dïng ®Ó l¾p r¸p vµ c¸c s¶n phÈm t- ¬ng tù kh¸c: 830 41 - - Dïng cho x©y dùng: 2 830 41 10 - - - B¶n lÒ 30 2 830 41 20 - - - Chèt cöa, mãc, m¾t cµi khãa vµ ®inh kÑp 30 2 830 41 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 2 830 42 00 - - Lo¹i kh¸c, dïng cho ®å ®¹c trong nhµ 30 2 830 49 00 - - Lo¹i kh¸c 30 2 830 50 00 - Gi¸ ®Ó mò, m¾c mò, ch©n gi¸ ®ì vµ c¸c lo¹i gi¸ cè 2 ®Þnh t¬ng tù 30 830 60 00 - C¬ cÊu ®ãng cöa tù ®éng 30 2 830 00 00 KÐt an toµn ®· ®îc bäc thÐp hoÆc gia cè, kÐt b¹c, 3 cöa bäc s¾t, khãa ng¨n an toµn ®Ó ®å göi, tiÒn göi hoÆc hßm ®Ó tiÒn hay ®ùng chøng th vµ c¸c lo¹i t- ¬ng tù lµm b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 30 830 Tñ ®ùng tµi liÖu hå s¬, khay ®Ó giÊy tê, khay ®Ó 4 bót vµ c¸c lo¹i ®å dïng v¨n phßng hoÆc c¸c thiÕt bÞ bµn t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, trõ ®å ®¹c v¨n phßng thuéc nhãm 94.03 830 00 10 - Tñ ®ùng tµi liÖu hå s¬ vµ tñ cã thÎ ®¸nh sè 30 4 830 00 90 - Lo¹i kh¸c 30 4 830 C¸c chi tiÕt ghÐp nèi dïng cho cÆp gi÷ b×a rêi 5 hoÆc hå s¬ tµi liÖu rêi, c¸i kÑp th, ®Ó th, kÑp giÊy, kÑp phiÕu môc lôc vµ c¸c vËt phÈm v¨n phßng t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; ghim dËp d¹ng b¨ng (vÝ dô: dïng cho v¨n phßng, dïng cho c«ng nghÖ lµm ®Öm, ®ãng gãi) b»ng kim lo¹i c¬ b¶n
 7. 830 10 00 - C¸c chi tiÕt ghÐp nèi dïng cho cÆp gi÷ b×a rêi 5 hoÆc hå s¬ tµi liÖu rêi 30 830 20 00 - Ghim dËp d¹ng b¨ng 30 5 830 90 00 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ phô tïng 30 5 830 Chu«ng, chu«ng ®Üa vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, kh«ng dïng 6 ®iÖn, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, tîng nhá vµ ®å trang trÝ kh¸c b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; khung ¶nh, khung tranh vµ c¸c lo¹i khung t¬ng tù, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; g¬ng b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 830 10 00 - Chu«ng, chu«ng ®Üa vµ c¸c lo¹i t¬ng tù 30 6 - Tîng nhá vµ ®å trang trÝ kh¸c: 830 21 00 - - §îc m¹ b»ng kim lo¹i quý 30 6 830 29 00 - - Lo¹i kh¸c 30 6 830 30 00 - Khung ¶nh, khung tranh vµ c¸c lo¹i khung t¬ng tù; 30 6 g¬ng 830 èng dÔ uèn b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, cã hoÆc kh«ng cã 7 phô tïng l¾p ghÐp 830 10 00 - B»ng s¾t hoÆc thÐp 10 7 830 90 00 - B»ng kim lo¹i c¬ b¶n kh¸c 10 7 830 Mãc cµi, khãa mãc cµi, khãa th¾t lng, khãa cã chèt, 8 m¾t cµi khãa, lç x©u d©y vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, dïng cho quÇn ¸o, giµy dÐp, t¨ng b¹t, tói x¸ch tay, hµng du lÞch vµ c¸c s¶n phÈm hoµn thiÖn kh¸c; ®inh t¸n h×nh èng hoÆc ®inh t¸n cã ch©n xße, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; h¹t trang trÝ vµ trang kim b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 830 10 00 - Khãa cã chèt, m¾t cµi khãa, lç x©u d©y 30 8 830 20 00 - §inh t¸n h×nh èng hoÆc ®inh t¸n cã ch©n xße 20 8 830 90 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bé phËn: 8 830 90 10 - - H¹t cña chuçi h¹t 30 8 830 90 20 - - Trang kim (®Ó d¸t quÇn ¸o) 30 8 830 90 90 - - Lo¹i kh¸c 30 8 830 Nót chai lä vµ n¾p ®Ëy (kÓ c¶ nót, n¾p h×nh v¬ng 9 miÖn, nót xo¸y, nót mét chiÒu), miÕng bäc nót chai, nót thïng cã ren, tÊm ®Ëy lç tho¸t cña thïng, dông cô niªm phong vµ bé phËn ®ãng gãi kh¸c, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n
 8. 830 10 00 - Nót h×nh v¬ng miÖn 15 9 830 90 - Lo¹i kh¸c: 9 830 90 10 - - Bao thiÕc bÞt nót chai 15 9 830 90 20 - - Nót bËt hép (lon) nh«m 15 9 830 90 30 - - N¾p hép kh¸c 15 9 830 90 40 - - N¾p ®Ëy thïng; tÊm ®Ëy lç tho¸t cña thïng; dông 9 cô niªm phong; tÊm b¶o vÖ ®îc chÌn ë c¸c gãc 15 830 90 50 - - Lo¹i kh¸c, b»ng nh«m 15 9 830 90 90 - - Lo¹i kh¸c 15 9 831 BiÓn chØ dÉn, ghi tªn, ghi ®Þa chØ vµ c¸c lo¹i biÓn 0 b¸o t¬ng tù, ch÷ sè, ch÷ vµ c¸c lo¹i biÓu tîng kh¸c, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 94.05 831 00 10 - BiÓn b¸o giao th«ng 10 0 831 00 90 - Lo¹i kh¸c 30 0 831 D©y, que, èng, tÊm, cùc ®iÖn vµ c¸c s¶n phÈm t- 1 ¬ng tù, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n hoÆc cacbua kim lo¹i, ®îc bäc, phñ hoÆc cã lâi b»ng chÊt dÔ chÈy thuéc lo¹i dïng ®Ó hµn x×, hµn h¬i, hµn ®iÖn hoÆc b»ng c¸ch ngng tô kim lo¹i hoÆc cacbua kim lo¹i; d©y vµ thanh b»ng bét kim lo¹i c¬ b¶n, ®· ®îc thiªu kÕt, sö dông trong phun kim lo¹i 831 10 - §iÖn cùc kim lo¹i c¬ b¶n ®îc phñ ®Ó hµn hå quang 1 ®iÖn: - - B»ng thÐp kh«ng hîp kim: 831 10 11 - - - D¹ng cuén 30 1 831 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 30 1 - - Lo¹i kh¸c: 831 10 91 - - - D¹ng cuén 30 1 831 10 99 - - - Lo¹i kh¸c 30 1 831 20 - D©y hµn cã lâi b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, dïng ®Ó hµn 1 hå quang ®iÖn: 831 20 10 - - D¹ng cuén 30 1 831 20 90 - - Lo¹i kh¸c 30 1
 9. 831 30 - D¹ng que hµn ®îc phñ, bäc vµ d©y hµn cã lâi b»ng 1 kim lo¹i c¬ b¶n dïng ®Ó hµn x×, hµn h¬i, hµn b»ng ngän löa: 831 30 10 - - D¹ng cuén 30 1 831 30 90 - - Lo¹i kh¸c 30 1 831 90 - Lo¹i kh¸c: 1 831 90 10 - - D¹ng cuén 30 1 831 90 90 - - Lo¹i kh¸c 30 1 PhÇn XVI m¸y vµ c¸c trang thiÕt bÞ c¬ khÝ; thiÕt bÞ ®iÖn; c ¸ c b é p h Ë n c ñ a c h ó n g ; Th i Õ t b Þ gh i v µ t ¸ i t ¹ o © m t h a n h , t h i Õ t b Þ g h i v µ T¸ i t ¹ o h × n h ¶ n h t r u y Ò n h × n h v µ © m t h a n h , v µ c ¸ c b é ph Ë n v µ phô tïng cña c¸c thiÕt bÞ trªn Chó gi¶i 1. PhÇn nµy kh«ng bao gåm: (a). B¨ng chuyÒn hoÆc b¨ng t¶i hoÆc d©y ®ai b»ng plastic thuéc ch¬ng 39, hoÆc b»ng cao su lu ho¸ (nhãm 40.10); hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c ®îc sö dông trong m¸y hoÆc trong c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc cho c¸c c«ng dông kü thuËt kh¸c, b»ng cao su lu ho¸ trõ cao su cøng (nhãm 40.16); (b). C¸c s¶n phÈm b»ng da thuéc hoÆc b»ng da tæng hîp (thuéc nhãm 42.04) hoÆc b»ng da l«ng (nhãm 43.03), dïng trong m¸y hoÆc thiÕt bÞ c¬ khÝ hoÆc cho c¸c c«ng dông kü thuËt kh¸c; (c). èng chØ, trôc cuèn, èng lâi sîi con, lâi èng sîi, lâi èng c«n, lâi guång hoÆc c¸c lo¹i lâi t¬ng tù, b»ng vËt liÖu bÊt kú (vÝ dô ch¬ng 39, 40, 44, 48 hoÆc phÇn XV); (d). ThÎ ®ôc lç r¨ng ca dïng cho m¸y jacquard hoÆc c¸c m¸y t¬ng tù (vÝ dô ch¬ng 39 hoÆc 48 hoÆc phÇn XV); (e). B¨ng chuyÒn hoÆc b¨ng t¶i b»ng vËt liÖu dÖt (nhãm 59.10) hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng vËt liÖu dÖt, dïng cho c¸c môc ®Ých kü thuËt (nhãm 59.11); (f). §¸ quÝ hoÆc ®¸ b¸n quÝ (tù nhiªn, tæng hîp hoÆc t¸i t¹o) thuéc c¸c nhãm 71.02 ®Õn 71.04, hoÆc c¸c s¶n phÈm lµm toµn bé b»ng nh÷ng lo¹i ®¸ nµy thuéc nhãm 71.16, trõ ®¸ saphia vµ kim c¬ng ®· ®îc gia c«ng nhng cha g¾n ®Ó lµm ®Çu kim ®Üa h¸t (nhãm 85.22); (g). C¸c bé phËn cã c«ng dông chung nh ®· x¸c ®Þnh trong chó gi¶i 2 phÇn XV, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n (phÇn XV) hoÆc c¸c lo¹i hµng ho¸ t¬ng tù b»ng plastic (ch¬ng 39); (h). èng khoan (nhãm 73.04); (ij). §ai liªn tôc, b»ng d©y hoÆc d¶i kim lo¹i (phÇn XV);
 10. (k). C¸c s¶n phÈm thuéc ch¬ng 82 hoÆc 83; (l). C¸c s¶n phÈm thuéc phÇn XVII; (m). C¸c s¶n phÈm thuéc ch¬ng 90; (n). §ång hå thêi gian, ®ång hå c¸ nh©n vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù thuéc Ch¬ng 91; (o). C¸c dông cô cã thÓ thay thÕ lÉn nhau thuéc nhãm 82.07 hoÆc bµn ch¶i sö dông nh c¸c bé phËn cña m¸y (nhãm 96.03); nh÷ng dông cô cã thÓ thay ®æi t¬ng tù ®îc ph©n lo¹i theo vËt liÖu cÊu thµnh bé phËn lµm viÖc cña chóng (vÝ dô trong ch- ¬ng 40, 42, 43, 45 hoÆc ch¬ng 59 hoÆc nhãm 68.04 hoÆc 69.09); (p). C¸c s¶n phÈm cña ch¬ng 95; hoÆc (q). C¸c b¨ng mùc dïng cho m¸y ch÷ vµ c¸c b¨ng mùc t¬ng tù, ®· hoÆc cha l¾p vµo lâi b¨ng mùc hoÆc hép mùc (®îc ph©n lo¹i theo chÊt liÖu t¹o thµnh, hoÆc trong nhãm 96.12 nÕu chóng ®· n¹p mùc hoÆc ®îc qua c«ng ®o¹n gia c«ng thªm kh¸c ®Ó dïng cho môc ®Ých in Ên). 2. Theo chó gi¶i 1 cña phÇn nµy, chó gi¶i 1 cña ch¬ng 84 vµ chó gi¶i 1 cña ch¬ng 85, c¸c bé phËn cña m¸y (kh«ng ph¶i lµ c¸c bé phËn cña s¶n phÈm thuéc nhãm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoÆc 85.47) ®îc ph©n lo¹i theo c¸c qui t¾c sau: (a). C¸c bé phËn lµ hµng ho¸ trong nhãm nµo ®ã thuéc ch¬ng 84 hoÆc 85 (trõ c¸c nhãm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 vµ 85.48) trong mäi trêng hîp ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm t¬ng øng cña chóng; (b). C¸c bé phËn kh¸c, nÕu phï hîp ®Ó chØ sö dông hoÆc chñ yÕu sö dông cho c¸c lo¹i m¸y cô thÓ nµo ®ã hoÆc cho mét sè lo¹i m¸y cïng nhãm (kÓ c¶ m¸y thuéc nhãm 84.79 hoÆc 85.43) ®îc ph©n lo¹i theo m¸y ®ã hoÆc vµo nhãm thÝch hîp nh 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoÆc 85.38. Tuy nhiªn c¸c bé phËn phï hîp mét c¸ch t¬ng ®¬ng ®Ó sö dông chñ yÕu cho nh÷ng hµng ho¸ thuéc nhãm 85.17, 85.25 ®Õn 85.28 ®îc ph©n lo¹i trong nhãm 85.17; (c). TÊt c¶ c¸c bé phËn kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm thÝch hîp nh 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoÆc 85.38, nÕu kh«ng th× ph©n lo¹i vµo nhãm 84.85 hoÆc 85.48 3. Trõ khi cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ kh¸c, c¸c lo¹i m¸y liªn hîp (hay cßn ®îc gäi lµ c¸c m¸y ®a n¨ng) gåm 2 hay nhiÒu m¸y ®îc l¾p ghÐp thµnh mét kÕt cÊu tæng thÓ vµ c¸c lo¹i m¸y kh¸c, chóng ®îc thiÕt kÕ cho môc ®Ých thùc hiÖn hai hay nhiÒu chøc n¨ng thay ®æi hoÆc hai hay nhiÒu chøc n¨ng bæ trî, th× chóng sÏ ®îc ph©n lo¹i theo mét bé phËn chÝnh hoÆc mét m¸y thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh. 4. Khi mét m¸y (kÓ c¶ tæ hîp m¸y) gåm c¸c bé phËn cÊu thµnh riªng lÎ (dï lµ t¸ch biÖt hoÆc ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng èng hoÆc c¸c bé phËn truyÒn, b»ng c¸p ®iÖn hoÆc b»ng c¸c bé phËn kh¸c) nh»m ®Ó cïng thùc hiÖn mét chøc n¨ng ®îc x¸c ®Þnh râ, ®· qui ®Þnh chi tiÕt t¹i mét trong c¸c nhãm cña ch¬ng 84 hoÆc 85, th× toµn bé m¸y ®ã ph¶i ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm phï hîp víi chøc n¨ng x¸c ®Þnh ®ã cña m¸y. 5. Theo môc ®Ých cña c¸c chó gi¶i nµy, kh¸i niÖm "m¸y" cã nghÜa lµ bÊt kú m¸y, m¸y mãc, thiÕt bÞ, bé dông cô hoÆc dông cô ®· nªu ra trong c¸c nhãm cña ch¬ng 84 hoÆc 85. Ch¬ng 84 Lß ph¶n øng h¹t nh©n, nåi h¬i, m¸y vµ trang thiÕt bÞ c¬ khÝ; c¸c bé phËn cña chóng Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). §¸ nghiÒn, ®¸ mµi hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ch¬ng 68; (b). M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ (vÝ dô b¬m c¸c lo¹i) b»ng vËt liÖu gèm sø vµ c¸c bé phËn b»ng gèm sø cña m¸y hoÆc thiÕt bÞ b»ng vËt liÖu bÊt kú (ch¬ng 69);
 11. (c). §å thuû tinh dïng cho phßng thÝ nghiÖm (nhãm 70.17); m¸y, thiÕt bÞ hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c dïng cho c¸c môc ®Ých kü thuËt hoÆc c¸c bé phËn cña chóng, b»ng thuû tinh (nhãm 70.19 hoÆc 70.20); (d). C¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 73.21 hoÆc 73.22 hoÆc c¸c s¶n phÈm t¬ng tù b»ng c¸c kim lo¹i c¬ b¶n kh¸c (tõ ch¬ng 74 ®Õn 76 hoÆc tõ ch¬ng 78 ®Õn 81); (e). Dông cô, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn gia dông, thuéc nhãm 85.09; camera kü thuËt sè thuéc nhãm 85.25; hoÆc (f). M¸y quÐt sµn c¬ khÝ thao t¸c b»ng tay, kh«ng l¾p m« t¬ (nhãm 96.03). 2. Theo néi dung cña chó gi¶i 3 phÇn XVI, m¸y hoÆc thiÕt bÞ tho¶ m·n m« t¶ cña mét hay nhiÒu nhãm tõ 84.01 ®Õn 84.24 ®ång thêi tho¶ m·n víi m« t¶ cña mét nhãm hay nhãm kh¸c tõ 84.25 ®Õn 84.80 th× ph¶i ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm thÝch hîp tríc (tõ nhãm 84.01 ®Õn 84.24) mµ kh«ng xÕp vµo c¸c nhãm sau (tõ nhãm 84.25 ®Õn 84.80). Tuy nhiªn, nhãm 84.19 kh«ng bao gåm: (a). M¸y ¬m c©y gièng, m¸y hoÆc lß Êp trøng gia cÇm (nhãm 84.36); (b). M¸y lµm s¹ch h¹t (nhãm 84.37); (c). M¸y khuyÕch t¸n dïng ®Ó chiÕt xuÊt ®êng qu¶ (nhãm 84.38); (d). M¸y ®Ó xö lý nhiÖt ®èi víi sîi dÖt, v¶i hoÆc c¸c s¶n phÈm dÖt (nhãm 84.51); hoÆc (e). M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng b»ng c¬ trong ®ã sù thay ®æi nhiÖt cho dï cÇn thiÕt chØ lµ phÇn bæ sung. Nhãm 84.22 kh«ng bao gåm: (a). M¸y kh©u dïng ®Ó ®ãng tói hoÆc c¸c lo¹i bao b× t¬ng tù (nhãm 84.52); hoÆc (b). M¸y v¨n phßng thuéc nhãm 84.72. Nhãm 84.24 kh«ng bao gåm: M¸y in phun mùc (nhãm 84.43 hoÆc 84.71) 3. M¸y c«ng cô ®Ó gia c«ng mäi lo¹i vËt liÖu ®¸p øng m« t¶ trong nhãm 84.56 ®ång thêi ®¸p øng m« t¶ trong nhãm 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 hoÆc 84.65 ph¶i ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 84.56. 4. Nhãm 84.57 chØ ¸p dông cho m¸y c«ng cô dïng ®Ó gia c«ng kim lo¹i, trõ m¸y tiÖn (kÓ c¶ trung t©m gia c«ng tiÖn), lo¹i nµy cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c kiÓu thao t¸c m¸y kh¸c nhau: (a). B»ng c¸ch thay ®æi c«ng cô tù ®éng tõ hép ®ùng hoÆc t¬ng tù theo ®óng ch- ¬ng tr×nh gia c«ng (trung t©m gia c«ng c¬), (b). B»ng viÖc sö dông tù ®éng, ®ång thêi hoÆc nèi tiÕp c¸c ®Çu gia c«ng tæ hîp kh¸c nhau lµm viÖc trªn mét vËt gia c«ng ë vÞ trÝ cè ®Þnh (m¸y kÕt cÊu d¹ng khèi, mét æ dao), hoÆc (c). B»ng c¸ch di chuyÓn tù ®éng vËt gia c«ng ®Õn c¸c ®Çu gia c«ng tæ hîp kh¸c nhau (m¸y cã nhiÒu æ dao chuyÓn ®æi dông cô tù ®éng). 5. (A). Theo môc ®Ých cña nhãm 84.71, kh¸i niÖm “m¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng” cã nghÜa lµ: (a). M¸y kü thuËt sè, cã kh¶ n¨ng: (1) Lu tr÷ ch¬ng tr×nh xö lý hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh vµ Ýt nhÊt lu tr÷ c¸c d÷ liÖu cÇn ngay cho viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; (2) LËp ch- ¬ng tr×nh tuú theo yªu cÇu cña ngêi sö dông; (3) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sè häc tuú theo yªu cÇu cña ngêi sö dông; (4) Thùc hiÖn mét ch¬ng tr×nh xö lý ®ßi hái m¸y ph¶i biÕn ®æi qui tr×nh thùc hiÖn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh l«gÝc trong khi ch¹y ch¬ng tr×nh mµ kh«ng cã sù can thiÖp cña con ngêi; (b). M¸y kü thuËt t¬ng tù cã kh¶ n¨ng m« pháng c¸c m« h×nh to¸n vµ bao gåm Ýt nhÊt lµ c¸c bé phËn t¬ng tù, c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, c¸c bé phËn lËp tr×nh;
 12. (c). M¸y lai ghÐp gåm: hoÆc lµ lo¹i m¸y kü thuËt sè cã c¸c bé phËn kü thuËt t¬ng tù hoÆc lµ lo¹i m¸y kü thuËt t¬ng tù cã c¸c bé phËn kü thuËt sè. (B). M¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng cã thÓ ë d¹ng hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn riªng biÖt, biÕn thiªn. Theo ®o¹n (E) díi ®©y, mét bé phËn ®îc xem nh mét phÇn cña hÖ thèng hoµn chØnh nÕu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: (a). Bé phËn ®ã chØ ®Ó dïng hoÆc chñ yÕu dïng trong hÖ thèng xö lý d÷ liÖu tù ®éng; (b). Bé phËn ®ã cã c¸c kh¶ n¨ng kÕt nèi víi bé xö lý trung t©m hoÆc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét hoÆc nhiÒu bé phËn kh¸c; vµ (c). Bé phËn ®ã ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn hoÆc cung cÊp d÷ liÖu díi d¹ng (®· m· ho¸ hoÆc tÝn hiÖu th«ng thêng) ®Ó hÖ thèng cã thÓ sö dông ®îc. (C). Nh÷ng bé phËn riªng biÖt cña m¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 84.71. (D). M¸y in, bµn phÝm, thiÕt bÞ nhËp to¹ ®é X-Y vµ bé nhí ®Üa tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nªu trong chó gi¶i (B)(b) vµ (B)(c) ë trªn, ®Òu ®îc ph©n lo¹i nh c¸c bé phËn cña nhãm 84.71, trong bÊt kú trêng hîp nµo. (E). C¸c m¸y thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng biÖt trõ xö lý d÷ liÖu vµ kÕt hîp hoÆc lµm viÖc kÕt hîp víi mét m¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm thÝch hîp víi chøc n¨ng t¬ng øng cña chóng hoÆc nÕu kh«ng th× ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm cßn l¹i. Kh«ng kÓ ®Õn c¸i kh¸c, nhãm 84.82 ¸p dông cho lo¹i bi thÐp ®· ®¸nh bãng cã dung sai ®êng kÝnh lín nhÊt vµ nhá nhÊt so víi ®êng kÝnh danh nghÜa kh«ng qu¸ 1% hoÆc kh«ng qu¸ 0,05mm. C¸c lo¹i bi thÐp kh¸c ®îc xÕp vµo nhãm 73.26. 7. Theo môc ®Ých cña ph©n lo¹i, lo¹i m¸y sö dông cho 2 môc ®Ých trë lªn th× ®îc xÕp theo môc ®Ých sö dông chÝnh vµ ®îc coi nh môc ®Ých sö dông duy nhÊt. Theo chó gi¶i 2 cña ch¬ng nµy vµ chó gi¶i 3 cña phÇn XVI, lo¹i m¸y mµ c«ng dông chÝnh cña nã kh«ng ®îc m« t¶ trong bÊt kú nhãm nµo hoÆc kh«ng cã c«ng dông nµo lµ chñ yÕu th× ®îc xÕp vµo nhãm 84.79, trõ khi cã yªu cÇu kh¸c. Nhãm 84.79 còng bao gåm c¶ m¸y ®Ó lµm thõng ch·o hoÆc c¸p (vÝ dô: m¸y bÖn, xo¾n hoÆc ®¸nh c¸p) b»ng d©y kim lo¹i, sîi dÖt hoÆc bÊt kú vËt liÖu nµo kh¸c hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu trªn kÕt hîp. 8. Theo nhãm 84.70, kh¸i niÖm "lo¹i bá tói" chØ ¸p dông cho c¸c lo¹i m¸y cã kÝch thíc kh«ng vît qóa 170 mm x 100 mm x 45 mm. Chó gi¶i ph©n nhãm. 1. Theo môc ®Ých cña ph©n nhãm 8471.49, kh¸i niÖm "hÖ thèng" cã nghÜa lµ c¸c lo¹i m¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng mµ c¸c bé phËn cña nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i chó gi¶i 5(B) ch¬ng 84 vµ nã gåm Ýt nhÊt mét bé xö lý trung t©m, mét bé nhËp (vÝ dô mét bµn phÝm hoÆc mét bé quÐt), vµ mét bé xuÊt (vÝ dô mét bé hiÓn thÞ hoÆc mét m¸y in). Ph©n nhãm 8482.40 chØ ¸p dông cho æ bi ®òa (bi d¹ng h×nh trô) cã ®êng kÝnh kh«ng qu¸ 5 mm vµ cã chiÒu dµi Ýt nhÊt gÊp 3 lÇn ®êng kÝnh. Hai ®Çu ®òa cã thÓ ®îc tiÖn trßn. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 8401 Lß ph¶n øng h¹t nh©n, c¸c bé phËn chøa nhiªn liÖu (cartridges), kh«ng bÞ bøc x¹, dïng cho c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n; m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó t¸ch chÊt ®ång vÞ 8401 10 00 - Lß ph¶n øng h¹t nh©n 0
 13. 8401 20 - M¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó t¸ch chÊt ®ång vÞ vµ c¸c bé phËn cña chóng: 8401 20 10 - - M¸y vµ thiÕt bÞ 0 8401 20 90 - - Bé phËn 0 8401 30 00 - Bé phËn chøa nhiªn liÖu (cartridges), kh«ng bÞ 0 bøc x¹ 8401 40 00 - C¸c bé phËn cña lß ph¶n øng h¹t nh©n 0 8402 Nåi h¬i t¹o ra h¬i níc hoÆc t¹o ra h¬i kh¸c (trõ c¸c nåi h¬i ®un nãng níc trung t©m cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra h¬i víi ¸p suÊt thÊp); nåi h¬i níc qu¸ nhiÖt (super heated) - Nåi h¬i níc hoÆc s¶n ra h¬i kh¸c: 8402 11 - - Nåi h¬i d¹ng èng níc víi c«ng suÊt h¬i trªn 45 tÊn/giê: 8402 11 10 - - - Dïng ®iÖn 0 8402 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8402 12 - - Nåi h¬i d¹ng èng níc víi c«ng suÊt h¬i kh«ng qu¸ 45 tÊn/ giê: - - - Dïng ®iÖn: 8402 12 11 - - - - Nåi h¬i víi c«ng suÊt h¬i trªn 15 tÊn/giê 3 8402 12 19 - - - - Lo¹i kh¸c 3 - - - Lo¹i kh¸c: 8402 12 91 - - - - Nåi h¬i víi c«ng suÊt h¬i trªn 15 tÊn/giê 3 8402 12 99 - - - - Lo¹i kh¸c 3 8402 19 - - Nåi h¬i t¹o ra h¬i kh¸c, kÓ c¶ nåi h¬i kiÓu lai ghÐp: - - - Dïng ®iÖn: 8402 19 11 - - - - Nåi h¬i víi c«ng suÊt h¬i trªn 15 tÊn/giê 3 8402 19 19 - - - - Lo¹i kh¸c 3 - - - Lo¹i kh¸c: 8402 19 91 - - - - Nåi h¬i víi c«ng suÊt h¬i trªn 15 tÊn/giê 3 8402 19 99 - - - - Lo¹i kh¸c 3 8402 20 - Nåi h¬i níc qu¸ nhiÖt (super heated): 8402 20 10 - - Dïng ®iÖn 0 8402 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8402 90 - Bé phËn: 8402 90 10 - - Cña nåi h¬i hoÆc nåi t¹o ra h¬i kh¸c 0 8402 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8403 Nåi ®un níc sëi trung t©m, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 84.02 8403 10 00 - Nåi h¬i 0 8403 90 00 - Bé phËn 0 8404 M¸y phô trî sö dông víi c¸c lo¹i nåi h¬i thuéc nhãm 84.02 hoÆc 84.03 (vÝ dô: bé tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, thiÕt bÞ qu¸ nhiÖt, m¸y c¹o röa nåi h¬i, thiÕt bÞ thu håi chÊt khÝ); thiÕt bÞ ngng tô dïng cho c¸c tæ m¸y ®éng lùc h¬i níc hoÆc h¬i kh¸c 8404 10 - M¸y phô trî sö dông víi c¸c lo¹i nåi h¬i thuéc nhãm 84.02 hoÆc 84.03: - - Dïng cho nåi h¬i thuéc nhãm 8402:
 14. 8404 10 11 - - - M¸y c¹o röa nåi h¬i 0 8404 10 12 - - - ThiÕt bÞ qu¸ nhiÖt vµ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu cïng thiÕt bÞ t¹o ra h¬i níc hoÆc t¹o ra h¬i kh¸c 0 8404 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 8404 10 90 - - Dïng cho nåi h¬i thuéc nhãm 84.03 0 8404 20 00 - ThiÕt bÞ ngng tô dïng cho bé phËn m¸y ®éng lùc h¬i níc hoÆc h¬i kh¸c 0 8404 90 - Bé phËn: 8404 90 10 - - Cña m¸y phô trî sö dông víi c¸c lo¹i nåi h¬i thuéc nhãm 84.02 vµ thiÕt bÞ t¹o ra h¬i níc hoÆc t¹o ra h¬i kh¸c 0 8404 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8405 M¸y s¶n xuÊt chÊt khÝ hoÆc khÝ d¹ng láng, cã hoÆc kh«ng kÌm theo bé läc; m¸y s¶n xuÊt khÝ acetylen vµ c¸c lo¹i m¸y s¶n xuÊt chÊt khÝ tõ qui tr×nh s¶n xuÊt níc t¬ng tù, cã hoÆc kh«ng kÌm theo bé läc 8405 10 - M¸y s¶n xuÊt chÊt khÝ hoÆc khÝ d¹ng láng, cã hoÆc kh«ng kÌm theo bé läc; m¸y s¶n xuÊt khÝ axetylen vµ c¸c lo¹i m¸y s¶n xuÊt chÊt khÝ tõ qui tr×nh s¶n xuÊt níc t¬ng tù, cã hoÆc kh«ng kÌm theo bé läc: 8405 10 10 - - M¸y s¶n xuÊt khÝ axetylen vµ c¸c lo¹i m¸y s¶n xuÊt chÊt khÝ tõ qui tr×nh s¶n xuÊt níc t¬ng tù 0 8405 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8405 90 00 - Bé phËn 0 8406 Tua-bin h¬i níc vµ c¸c lo¹i tua-bin khÝ kh¸c 8406 10 00 - Tua bin dïng cho ®éng c¬ ®Èy thñy 0 - Tua bin lo¹i kh¸c: 8406 81 - - C«ng suÊt trªn 40 MW: 8406 81 10 - - - Tua bin h¬i níc 0 8406 81 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8406 82 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 40 MW: 8406 82 10 - - - Tua bin h¬i níc 0 8406 82 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8406 90 00 - Bé phËn 0 8407 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc kiÓu piston chuyÓn ®éng quay trßn, ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn 8407 10 00 - §éng c¬ m¸y bay 0 - §éng c¬ m¸y thñy: 8407 21 - - §éng c¬ g¾n ngoµi: 8407 21 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kW 30 8407 21 20 - - - C«ng suÊt trªn 20 kW (27HP) nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW (30HP) 30 8407 21 90 - - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) 5 8407 29 - - Lo¹i kh¸c: 8407 29 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW (30HP) 30 8407 29 20 - - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) nhng kh«ng qu¸ 750 kW (1.006HP) 5
 15. 8407 29 90 - - - C«ng suÊt trªn 750 KW (1.006HP) 5 - §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn, dïng ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c lo¹i cho xe thuéc Ch¬ng 87: 8407 31 00 - - Cã dung tÝch xilanh kh«ng qu¸ 50 cc 100 8407 32 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc: - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01: 8407 32 11 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 110 cc 30 8407 32 12 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 125 cc 30 8407 32 19 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc 30 - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11: 8407 32 21 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 110 cc 100 8407 32 22 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 125 cc 100 8407 32 29 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc 100 - - - Dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8407 32 91 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 110 cc 30 8407 32 92 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 125 cc 30 8407 32 99 - - - - Dung tÝch xi lanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc 30 8407 33 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 250 cc nhng kh«ng qu¸ 1.000 cc: 8407 33 10 - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01 30 8407 33 20 - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100 8407 33 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 8407 34 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 1.000cc: - - - §· l¾p r¸p hoµn chØnh: 8407 34 11 - - - - Dïng cho m¸y kÐo cÇm tay, dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.100cc 30 8407 34 12 - - - - Dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc nhãm 87.01 30 8407 34 13 - - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100 8407 34 19 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cha l¾p r¸p hoµn chØnh: 8407 34 21 - - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01 30 8407 34 22 - - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100 8407 34 29 - - - - Lo¹i kh¸c 30 8407 90 - §éng c¬ kh¸c: 8407 90 10 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kW (25HP) 30 8407 90 20 - - C«ng suÊt trªn 18,65 kW (25HP) nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW (30HP) 30 8407 90 90 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) 5
 16. 8408 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston ®èt ch¸y b»ng søc nÐn (diesel hoÆc b¸n diesel) 8408 10 - §éng c¬ m¸y thñy: 8408 10 10 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW 30 8408 10 20 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 40 kW 5 8408 10 30 - - C«ng suÊt trªn 40 kW nhng kh«ng qu¸ 100 kW 3 8408 10 40 - - C«ng suÊt trªn 100 kW nhng kh«ng qu¸ 750 kW 0 8408 10 90 - - C«ng suÊt trªn 750 kW 0 8408 20 - §éng c¬ dïng ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c xe thuéc Ch- ¬ng 87: - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kW: 8408 20 11 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 40 8408 20 12 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 40 8408 20 13 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 19 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 - - C«ng suÊt trªn 20 kW nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8408 20 21 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 22 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 23 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 29 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 60 kW: 8408 20 31 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 32 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 33 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 39 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 - - Lo¹i kh¸c: 8408 20 91 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 5 8408 20 92 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 5 8408 20 93 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 99 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 90 - §éng c¬ kh¸c: - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kW: 8408 90 11 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 40 8408 90 12 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 40 8408 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 40 - - C«ng suÊt trªn 18,65 kW nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8408 90 21 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 30 8408 90 22 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 30 8408 90 29 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 60 kW: 8408 90 31 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 30
 17. 8408 90 32 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 30 8408 90 39 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - C«ng suÊt trªn 60 kW nhng kh«ng qu¸ 100 kW: 8408 90 41 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 10 8408 90 42 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 10 8408 90 49 - - - Lo¹i kh¸c 10 - - C«ng suÊt trªn 100 kW: 8408 90 51 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 5 8408 90 52 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 5 8408 90 59 - - - Lo¹i kh¸c 5 8409 C¸c bé phËn chØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho c¸c lo¹i ®éng c¬ thuéc nhãm 84.07 hoÆc 84.08 8409 10 00 - Cho ®éng c¬ m¸y bay 0 - Lo¹i kh¸c: 8409 91 - - ChØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho ®éng c¬ piston ®èt trong kiÓu ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn: - - - Cho m¸y dän ®Êt: 8409 91 11 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 12 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 13 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 14 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 20 8409 91 19 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8409 91 21 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 91 22 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 30 8409 91 23 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30 8409 91 24 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 30 8409 91 29 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cho xe thuéc nhãm 8701, cã c«ng suÊt trªn 22,38kW: 8409 91 31 - - - - ChÕ hßa khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 32 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 33 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 34 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 20 8409 91 39 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.11: 8409 91 41 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 91 42 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy 30 l¸t 8409 91 43 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30 8409 91 44 - - - - Hép trôc khuûu cho ®éng c¬ xe m« t« 30 8409 91 45 - - - - Vá hép trôc khuûu hoÆc c¸c lo¹i vá kh¸c b»ng nh«m dïng cho ®éng c¬ xe m« t« 30 8409 91 49 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8409 91 51 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20
 18. 8409 91 52 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy 20 l¸t 8409 91 53 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 54 - - - - Piston, èng xilanh cã ®êng kÝnh ngoµi tõ 50 mm ®Õn 155 mm 20 8409 91 55 - - - - Piston vµ èng xilanh kh¸c 20 8409 91 56 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 91 59 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho tµu thuyÒn thuéc Ch¬ng 89: 8409 91 61 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW 15 8409 91 69 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt trªn 22,38 3 kW - - - Cho c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c: 8409 91 71 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 72 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 73 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 74 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 20 8409 91 79 - - - - Lo¹i kh¸c 20 8409 99 - - Lo¹i kh¸c: - - - Cho m¸y dän ®Êt: 8409 99 11 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 12 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 13 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 14 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 20 8409 99 19 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8409 99 21 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 99 22 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 30 8409 99 23 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30 8409 99 24 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 30 8409 99 29 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt trªn 22,38 kW: 8409 99 31 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 32 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 33 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 34 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 99 39 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8409 99 41 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 42 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy 20 l¸t 8409 99 43 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20
 19. 8409 99 44 - - - - Piston, èng xilanh cã ®êng kÝnh ngoµi tõ 50 20 mm ®Õn 155 mm 8409 99 45 - - - - Piston vµ èng xilanh kh¸c 20 8409 99 46 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 99 49 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho tµu thuyÒn thuéc Ch¬ng 89: 8409 99 51 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt kh«ng qu¸ 15 22,38 kW 8409 99 59 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt trªn 22,38 3 kW - - - Cho ®éng c¬ kh¸c: 8409 99 61 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 62 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 63 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 64 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh ®ùng dÇu 20 8409 99 69 - - - - Lo¹i kh¸c 20 8410 Tua-bin thñy lùc, b¸nh xe guång níc vµ c¸c bé ®iÒu chØnh cña chóng - Tua-bin thñy lùc, b¸nh xe guång níc: 8410 11 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 1.000 kW: 8410 11 10 - - - Tua-bin thñy lùc 0 8410 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8410 12 - - C«ng suÊt trªn 1.000 kW nhng kh«ng qu¸ 10.000 kW: 8410 12 10 - - - Tua-bin thñy lùc 0 8410 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8410 13 - - C«ng suÊt trªn 10.000 kW: 8410 13 10 - - - Tua-bin thñy lùc 0 8410 13 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8410 90 00 - Bé phËn, kÓ c¶ bé ®iÒu chØnh 0 8411 Tua-bin ph¶n lùc, tua bin c¸nh qu¹t vµ c¸c lo¹i tua bin khÝ kh¸c - Tua-bin ph¶n lùc: 8411 11 00 - - Cã lùc ®Èy kh«ng qu¸ 25 kN: 0 8411 12 00 - - Cã lùc ®Èy trªn 25 kN 0 - Tua-bin c¸nh qu¹t: 8411 21 00 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 1.100 kW 0 8411 22 00 - - C«ng suÊt trªn 1.100 kW 0 - C¸c lo¹i tua-bin khÝ kh¸c: 8411 81 00 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 5.000 kW 0 8411 82 00 - - C«ng suÊt trªn 5.000 kW 0 - Bé phËn: 8411 91 00 - - Cña tua-bin ph¶n lùc hoÆc tua-bin c¸nh qu¹t 0 8411 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8412 §éng c¬ vµ m« t¬ kh¸c 8412 10 00 - §éng c¬ ph¶n lùc trõ tua-bin ph¶n lùc 0 - §éng c¬ vµ m« t¬ thñy lùc: 8412 21 00 - - ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn (xi lanh) 0
 20. 8412 29 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - §éng c¬ vµ m« t¬ dïng khÝ nÐn: 8412 31 00 - - ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn (xi lanh) 0 8412 39 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8412 80 00 - Lo¹i kh¸c 0 8412 90 - Bé phËn: 8412 90 10 - - Cña ®éng c¬ ph¶n lùc thuéc m· sè 8412.10.00 0 8412 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8413 B¬m chÊt láng cã hoÆc kh«ng l¾p dông cô ®o l- êng; m¸y ®Èy chÊt láng - B¬m cã l¾p hoÆc thiÕt kÕ ®Ó l¾p bé phËn ®o l- êng: 8413 11 00 - - B¬m ph©n phèi nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n, lo¹i dïng trong c¸c tr¹m ®æ x¨ng hoÆc ga-ra (tr¹m söa ch÷a vµ b¶o dìng « t«, xe m¸y) 3 8413 19 - - Lo¹i kh¸c: 8413 19 10 - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn 3 8413 19 20 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 3 8413 20 00 - B¬m tay, trõ lo¹i thuéc ph©n nhãm 8413.11 hoÆc 8413.19 30 8413 30 - B¬m nhiªn liÖu, b¬m dÇu b«i tr¬n, b¬m chÊt lµm m¸t cì trung b×nh dïng cho ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston: - - Dïng cho m¸y dän ®Êt: 8413 30 11 - - - Lo¹i chuyÓn ®éng thuËn nghÞch 3 8413 30 12 - - - Lo¹i li t©m, cã ®êng kÝnh cöa hót kh«ng qu¸ 200 mm 3 8413 30 13 - - - Lo¹i li t©m, cã ®êng kÝnh cöa hót trªn 200 mm 3 8413 30 14 - - - Lo¹i quay 3 8413 30 19 - - - Lo¹i kh¸c 3 - - Dïng cho xe cã ®éng c¬: 8413 30 21 - - - Lo¹i chuyÓn ®éng thuËn nghÞch 3 8413 30 22 - - - Lo¹i li t©m, cã ®êng kÝnh cöa hót kh«ng qu¸ 200 mm 3 8413 30 23 - - - Lo¹i li t©m, cã ®êng kÝnh cöa hót trªn 200 mm 3 8413 30 24 - - - Lo¹i quay 3 8413 30 29 - - - Lo¹i kh¸c 3 8413 30 90 - - Lo¹i kh¸c 3 8413 40 - B¬m bª t«ng: 8413 40 10 - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn 0 8413 40 20 - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 0 8413 50 - B¬m ho¹t ®éng kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn kh¸c: - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn: 8413 50 11 - - - B¬m níc ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó ®Æt ch×m díi biÓn 10 8413 50 12 - - - Lo¹i kh¸c, b¬m níc c«ng suÊt kh«ng qu¸ 8000 30 m3/h 8413 50 13 - - - Lo¹i kh¸c, b¬m níc c«ng suÊt trªn 8.000 m3/h nh- ng kh«ng qu¸ 13.000 m3/h 10
Đồng bộ tài khoản