Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:103

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 6)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PhÇn XVII Xe cé, Ph¬ng tiÖn bay, tµu thuyÒn vµ c¸c thiÕt bÞ vËn t¶i liªn hîp Chó gi¶i 1. PhÇn nµy kh«ng bao gåm c¸c mÆt hµng thuéc c¸c nhãm 95.01, 95.03 hoÆc 95.08 hoÆc xe trît b¨ng, xe trît tuyÕt hoÆc lo¹i t¬ng tù thuéc nhãm 95.06. 2. Kh¸i niÖm "bé phËn" vµ "bé phËn vµ phô tïng", kh«ng ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm sau ®©y, dï chóng cã hoÆc kh«ng ®îc nhËn biÕt nh nh÷ng bé phËn dïng cho hµng ho¸ thuéc phÇn nµy: (a). TÊm ®Öm, vßng ®Öm hoÆc lo¹i t¬ng tù b»ng vËt liÖu bÊt kú (®îc ph©n lo¹i theo vËt liÖu cÊu thµnh hoÆc ®îc xÕp vµo nhãm 84.84) hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng cao su lu ho¸, trõ cao su cøng (nhãm 40.16); (b). C¸c bé phËn cã c«ng dông chung nh ®· ®Þnh nghÜa t¹i chó gi¶i 2 cña phÇn XV, lµm b»ng kim lo¹i c¬ b¶n (phÇn XV) hoÆc c¸c mÆt hµng t¬ng tù lµm b»ng plastic (ch¬ng 39); (c). C¸c mÆt hµng thuéc ch¬ng 82 (dông cô c¸c lo¹i); (d). C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 83.06; (e). M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ thuéc nhãm 84.01 ®Õn 84.79 hoÆc c¸c bé phËn cña chóng; c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 84.81 hoÆc 84.82 hoÆc nÕu chóng cÊu thµnh c¸c bé phËn bªn trong cña ®éng c¬ hay m« t¬, c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 84.83; (f). M¸y ®iÖn hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn (ch¬ng 85); (g). C¸c mÆt hµng thuéc ch¬ng 90; (h). C¸c mÆt hµng thuéc ch¬ng 91; (ij). Vò khÝ (ch¬ng 93); (k). §Ìn hoÆc bé ®Ìn thuéc nhãm 94.05; hoÆc (l). Bµn ch¶i c¸c lo¹i ®îc sö dông nh lµ bé phËn cña c¸c ph¬ng tiÖn (nhãm 96.03). 3. Khi ®Ò cËp ®Õn c¸c ch¬ng tõ 86 ®Õn ch¬ng 88, kh¸i niÖm “bé phËn” hoÆc "phô tïng" kh«ng ¸p dông cho lo¹i bé phËn hoÆc phô tïng kh«ng phï hîp ®Ó chØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng víi c¸c mÆt hµng thuéc c¸c ch¬ng nµy. Mét lo¹i bé phËn hoÆc phô tïng ®¸p øng m« t¶ trong hai hay nhiÒu nhãm thuéc c¸c ch¬ng nµy ph¶i ph©n lo¹i vµo nhãm t¬ng øng víi c«ng dông chñ yÕu cña lo¹i bé phËn hay phô tïng Êy. 4. Theo môc ®Ých cña phÇn nµy: (a). C¸c ph¬ng tiÖn ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó ch¹y c¶ trªn ®êng bé vµ ®êng ray ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm thÝch hîp cña ch¬ng 87; (b). Xe léi níc cã ®éng c¬ ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm thÝch hîp cña ch¬ng 87; (c). Ph¬ng tiÖn bay ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó còng cã thÓ sö dông nh lo¹i ph¬ng tiÖn ®êng bé ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm thÝch hîp cña ch¬ng 88. 5. C¸c ph¬ng tiÖn ch¹y trªn ®Öm kh«ng khÝ ®îc ph©n lo¹i trong phÇn nµy cïng víi c¸c ph¬ng tiÖn gièng chóng nhÊt, cô thÓ nh sau: (a). XÕp vµo Ch¬ng 86 nÕu chóng ®îc thiÕt kÕ ®Ó ch¹y trªn ®êng ray dÉn (tµu ho¶ ch¹y trªn ®Öm kh«ng khÝ); (b). XÕp vµo ch¬ng 87 nÕu chóng ®îc thiÕt kÕ ®Ó ch¹y kh«ng tiÕp ®Êt hoÆc c¶ kh«ng tiÕp ®Êt vµ kh«ng tiÕp níc;
 2. 2 (c). XÕp vµo ch¬ng 89 nÕu chóng ®îc thiÕt kÕ ®Ó ch¹y kh«ng tiÕp níc, cã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ç xuèng bê hoÆc bÕn tµu, hoÆc còng cã thÓ ch¹y kh«ng tiÕp mÆt b¨ng. Bé phËn vµ phô tïng cña c¸c ph¬ng tiÖn ch¹y trªn ®Öm kh«ng khÝ ®îc ph©n lo¹i theo c¸ch ph©n lo¹i c¸c ph¬ng tiÖn ch¹y trªn ®Öm kh«ng khÝ ®· qui ®Þnh trªn ®©y. C¸c bé phËn cè ®Þnh, khíp nèi cña ®êng ray tµu ch¹y ®Öm kh«ng khÝ ®îc ph©n lo¹i nh c¸c bé phËn cè ®Þnh vµ ghÐp nèi cña ®êng ray tµu ho¶ vµ thiÕt bÞ tÝn hiÖu, an toµn hoÆc ®iÒu khiÓn giao th«ng dïng cho hÖ thèng vËn t¶i trªn ®Öm kh«ng khÝ ®îc ph©n lo¹i nh thiÕt bÞ tÝn hiÖu, an toµn hoÆc ®iÒu khiÓn giao th«ng cña ®êng s¾t. Ch¬ng 86 §Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn, thiÕt bÞ ch¹y trªn ® êng xe löa hay xe ®iÖn vµ bé phËn cña chóng; c¸c bé phËn ®Ó cè ®Þnh vµ ghÐp nèi ® êng ray xe löa hoÆc xe ®iÖn vµ bé phËn cña chóng; thiÕt bÞ tÝn hiÖu giao th«ng b»ng c¬ khÝ (kÓ c¶ c¬ ®iÖn) c¸c lo¹i Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Tµ vÑt ®êng xe löa hoÆc xe ®iÖn b»ng gç hoÆc b»ng bª t«ng hoÆc ®- êng ray dÉn b»ng bª t«ng cña tµu ch¹y trªn ®Öm kh«ng khÝ (nhãm 44.06 hoÆc 68.10); (b). VËt liÖu x©y dùng ®êng xe ®iÖn hoÆc xe löa b»ng s¾t hoÆc thÐp thuéc nhãm 73.02; hoÆc (c). ThiÕt bÞ tÝn hiÖu, an toµn, ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng ®iÖn thuéc nhãm 85.30. 2. Nhãm 86.07, ngoµi nh÷ng mÆt hµng kh¸c, ¸p dông cho: (a). Trôc, b¸nh xe, b¸nh r¨ng, lèp kim lo¹i, vµnh vµ moay¬ vµ c¸c bé phËn kh¸c cña b¸nh xe; (b). Khung, gÇm, gi¸ chuyÓn híng vµ trôc bitxen; (c). Hép æ trôc; c¬ cÊu phanh; (d). Bé ®Öm gi¶m chÊn cho ®Çu m¸y- toa xe, mãc vµ c¸c bé phËn ghÐp nèi kh¸c vµ c¸c phÇn nèi ë hµnh lang toa xe (e). Toa xe 3. Theo c¸c qui ®Þnh cña chó gi¶i 1 trªn ®©y, ngoµi nh÷ng mÆt hµng kh¸c, nhãm 86.08 ¸p dông cho: (a). §êng ray ®· l¾p ghÐp, bµn quay, thanh ®Öm ch¾n va ë bËc thÒm ®êng s¾t, giíi h¹n chÊt hµng; (b). Cét tÝn hiÖu, ®Üa tÝn hiÖu c¬, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chç ch¾n tµu, dông cô chØ ®êng vµ ®¸nh tÝn hiÖu, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn giao th«ng, tÝn hiÖu hoÆc an toµn b»ng c¬ häc (kÓ c¶ c¬ ®iÖn) kh¸c, ®· hoÆc cha l¾p ®Æt cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng, cho ®êng xe löa, ®êng xe ®iÖn, ®êng bé, ®êng s«ng, bÕn ®ç, c¶ng hoÆc s©n bay. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 8601 §Çu m¸y ®êng s¾t ch¹y b»ng nguån ®iÖn bªn ngoµi hay b»ng ¾c qui ®iÖn 8601 10 00 - Lo¹i ch¹y b»ng nguån ®iÖn bªn ngoµi 0
 3. 3 8601 20 00 - Lo¹i ch¹y b»ng ¾c qui ®iÖn 0 8602 §Çu m¸y ®êng s¾t kh¸c; toa tiÕp liÖu ®Çu m¸y 8602 10 00 - §Çu m¸y ch¹y diesel 0 8602 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 8603 Toa xe löa hoÆc toa xe ®iÖn tù hµnh, toa hµng vµ toa hµnh lý, trõ lo¹i thuéc nhãm 86.04 8603 10 00 - Lo¹i ch¹y b»ng nguån ®iÖn bªn ngoµi 0 8603 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 8604 00 00 Xe b¶o dìng hay phôc vô dïng trong ®êng s¾t hay ®êng xe ®iÖn lo¹i tù hµnh hoÆc kh«ng (vÝ dô: toa xëng, xe g¾n cÇn cÈu, toa lµm ®Çm tÇu, 0 ®Çu m¸y dïng ®Ó kÐo, toa thö nghiÖm vµ xe kiÓm tra ®êng ray) 8605 00 00 Toa xe löa hay xe ®iÖn chë kh¸ch, kh«ng tù hµnh; toa hµnh lý, toa bu ®iÖn vµ toa xe löa hay xe ®iÖn chuyªn dïng cho môc ®Ých ®Æc biÖt 0 kh¸c, kh«ng tù hµnh (trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 86.04) 8606 Toa xe löa hoÆc xe ®iÖn chë hµng vµ toa goßng, kh«ng tù hµnh 8606 10 00 - Toa xi tÐc vµ c¸c lo¹i toa t¬ng tù 0 8606 20 00 - Toa chë hµng vµ toa goßng ®«ng l¹nh hoÆc c¸ch nhiÖt, trõ lo¹i thuéc ph©n nhãm 8606.10 0 8606 30 00 - Toa chë hµng vµ toa goßng tù dì t¶i, trõ lo¹i thuéc ph©n nhãm 8606.10 hay 8606.20 0 - Lo¹i kh¸c: 8606 91 00 - - Lo¹i cã n¾p ®Ëy vµ ®ãng kÝn 0 8606 92 00 - - Lo¹i më, víi c¸c mÆt bªn kh«ng thÓ th¸o rêi cã chiÒu cao trªn 60cm 0 8606 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8607 C¸c bé phËn cña ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn hoÆc cña thiÕt bÞ di chuyÓn trªn ®êng s¾t hay ®êng xe ®iÖn - Gi¸ chuyÓn híng, trôc bitxen, trôc vµ b¸nh xe vµ c¸c phô tïng cña chóng: 8607 11 00 - - Gi¸ chuyÓn híng, trôc bitxen cña ®Çu m¸y 0 8607 12 00 - - Gi¸ chuyÓn híng, trôc bitxen kh¸c 0 8607 19 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ c¸c phô tïng 0 - Phanh vµ c¸c phô tïng phanh: 8607 21 00 - - Phanh h¬i vµ phô tïng phanh h¬i 0 8607 29 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8607 30 00 - Mãc toa vµ c¸c dông cô ghÐp nèi toa kh¸c, bé ®Öm gi¶m chÊn vµ phô tïng cña chóng 0 - C¸c bé phËn kh¸c: 8607 91 00 - - Cña ®Çu m¸y 0 8607 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0
 4. 4 8608 Bé phËn cè ®Þnh vµ c¸c khíp nèi cña ®êng ray xe löa hoÆc xe ®iÖn; thiÕt bÞ tÝn hiÖu, an toµn hoÆc ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng c¬ (kÓ c¶ c¬ ®iÖn) dïng cho ®êng xe löa, ®êng xe ®iÖn, ®êng bé, ®êng s«ng, c¸c ®iÓm ®ç dõng, c¶ng hoÆc s©n bay; c¸c bé phËn cña c¸c lo¹i trªn 8608 00 10 - ThiÕt bÞ tÝn hiÖu, an toµn hoÆc ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng c¬ dïng cho ®êng bé 0 8608 00 20 - ThiÕt bÞ c¬ ®iÖn 0 8608 00 90 - Lo¹i kh¸c 0 8609 C«ng-ten-n¬ (Container) (kÓ c¶ c«ng-ten-n¬ dïng vËn chuyÓn chÊt láng) ®îc thiÕt kÕ vµ trang bÞ ®Æc biÖt ®Ó vËn chuyÓn theo mét hoÆc nhiÒu ph¬ng thøc - B»ng kim lo¹i: 8609 00 11 - - C«ng-ten-n¬ ®Ó vËn chuyÓn hµng kh« vµ hµng ho¸ th«ng thêng 0 8609 00 19 - - Lo¹i kh¸c 0 - B»ng gç: 8609 00 21 - - C«ng-ten-n¬ ®Ó vËn chuyÓn hµng kh« vµ hµng ho¸ th«ng thêng 0 8609 00 29 - - Lo¹i kh¸c 0 - Lo¹i kh¸c: 8609 00 91 - - C«ng-ten-n¬ ®Ó vËn chuyÓn hµng kh« vµ hµng ho¸ th«ng thêng 0 8609 00 99 - - Lo¹i kh¸c 0 Ch¬ng 87 Xe cé trõ thiÕt bÞ ch¹y trªn ® êng xe löa hoÆc xe ®iÖn, vµ c¸c bé phËn vµ phô tïng cña chóng Chó gi¶i 1. Ch¬ng nµy kh«ng bao gåm thiÕt bÞ ch¹y trªn ®êng xe löa hoÆc xe ®iÖn ®îc thiÕt kÕ chØ ®Ó ch¹y trªn ®êng ray.
 5. 5 2. Theo môc ®Ých cña ch¬ng nµy, "m¸y kÐo" cã nghÜa lµ ph¬ng tiÖn ®îc thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó kÐo hoÆc ®Èy mét ph¬ng tiÖn, mét thiÕt bÞ hoÆc mét vËt nÆng kh¸c, chóng cã hoÆc kh«ng bao gåm bé phËn phô trî ®îc g¾n vµo ®Ó chuyªn chë c«ng cô, h¹t, ph©n bãn hoÆc hµng ho¸ kh¸c. M¸y mãc vµ c«ng cô lµm viÖc ®îc thiÕt kÕ ®Ó g¾n vµo m¸y kÐo cña nhãm 87.01 nh thiÕt bÞ cã thÓ thay ®æi ®îc vÉn ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm riªng cña chóng ngay c¶ khi nã ®i kÌm víi m¸y kÐo, cã hoÆc kh«ng ®îc g¾n vµo m¸y kÐo. 3. Khung gÇm g¾n víi cabin xÕp ë c¸c nhãm tõ 87.02 ®Õn 87.04, vµ kh«ng thuéc nhãm 87.06. 4. Nhãm 87.12 bao gåm c¶ xe ®¹p trÎ em c¸c lo¹i. C¸c lo¹i xe trÎ em kh¸c ®îc xÕp trong nhãm 95.01. M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 8701 M¸y kÐo (trõ m¸y kÐo thuéc nhãm 87.09) 8701 10 - M¸y kÐo cÇm tay: - - Lo¹i c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,5 kW: 8701 10 11 - - - M¸y kÐo 2 b¸nh dïng cho n«ng nghiÖp 30 8701 10 12 - - - M¸y kÐo 2 b¸nh kh¸c 30 8701 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - Lo¹i c«ng suÊt trªn 22,5 kW: 8701 10 21 - - - M¸y kÐo 2 b¸nh dïng cho n«ng nghiÖp 10 8701 10 22 - - - M¸y kÐo 2 b¸nh kh¸c 10 8701 10 29 - - - Lo¹i kh¸c 10 8701 20 - M¸y kÐo ®êng bé dïng cho b¸n r¬mooc (r¬mooc 1 trôc): - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.100 cc: 8701 20 11 - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 15 8701 20 19 - - - Lo¹i kh¸c 15 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.100 cc: - - - Lo¹i c«ng suÊt kh«ng qu¸ 67 kW: 8701 20 21 - - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 0 8701 20 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Lo¹i c«ng suÊt trªn 67 kW: 8701 20 31 - - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 0 8701 20 39 - - - - Lo¹i kh¸c 0 8701 30 - M¸y kÐo b¸nh xÝch: 8701 30 11 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.100 cc 15 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.100 cc: 8701 30 12 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 67 kW 0 8701 30 19 - - - C«ng suÊt trªn 67 kW 0 8701 90 - Lo¹i kh¸c: - - M¸y kÐo n«ng nghiÖp: - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.100 cc: 8701 90 11 - - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 15 8701 90 19 - - - - Lo¹i kh¸c 15 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.100 cc: - - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 67 kW: 8701 90 21 - - - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 0
 6. 6 8701 90 29 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - - C«ng suÊt trªn 67 kW: 8701 90 31 - - - - - M¸y kÐo vËn t¶i 4 b¸nh 0 8701 90 39 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lo¹i kh¸c: 8701 90 91 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.100 cc 15 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.100 cc: 8701 90 92 - - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 67 kW 0 8701 90 99 - - - - C«ng suÊt trªn 67 kW 0 8702 Xe « t« chë 10 ngêi trë lªn, kÓ c¶ l¸i xe * 8702 10 - Lo¹i ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston ®èt ch¸y b»ng søc nÐn (diesel hoÆc b¸n diesel): - - Xe chë díi 16 ngêi: - - - Xe chë kh¸ch: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 01 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 25 8702 10 02 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 25 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 03 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 25 kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702 10 04 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 25 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 05 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 06 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 07 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qóa 6 tÊn 8702 10 08 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qóa 18 tÊn 8702 10 09 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 100 kh«ng qóa 24 tÊn 8702 10 10 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 11 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 25 8702 10 12 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 25 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 13 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 25 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 14 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 15 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 16 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 17 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 18 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 - - Xe chë tõ 16 ngêi trë lªn nhng díi 30 ngêi: - - - Xe chë kh¸ch: - - - - D¹ng CKD:
 7. 7 8702 10 21 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 15 8702 10 22 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 15 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 23 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 15 kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702 10 24 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 15 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 25 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 15 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 26 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 27 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 28 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702 10 31 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 32 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 33 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 15 8702 10 34 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 15 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 35 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 15 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 36 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 15 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 37 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 38 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 39 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 40 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 - - Xe chë tõ 30 ngêi trë lªn: - - - Xe buýt ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông trong s©n bay: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 41 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 0 8702 10 42 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 6 tÊn 0 8702 10 43 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng kh«ng qu¸ 18 tÊn 0 8702 10 44 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng kh«ng qu¸ 24 tÊn 0 8702 10 45 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 0 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 46 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 5 8702 10 47 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 5 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 48 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 5 kh«ng qu¸ 18 tÊn
 8. 8 8702 10 49 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng kh«ng qu¸ 24 tÊn 5 8702 10 50 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 5 - - - Xe buýt lo¹i kh¸c: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 51 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 10 8702 10 52 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 10 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 53 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 10 kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702 10 54 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 10 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 55 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 10 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 56 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 57 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 58 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 18 tÊn 8702 10 59 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 18 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 60 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - D¹ng CKD: 8702 10 61 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 10 8702 10 62 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 10 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 63 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 10 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 64 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 10 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8702 10 65 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn 100 8702 10 66 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 6 tÊn 8702 10 67 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 6 tÊn nhng 100 kh«ng qu¸ 24 tÊn 8702 10 68 - - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn 100 8702 90 - Lo¹i kh¸c: - - Xe chë díi 16 ngêi: - - - Xe chë kh¸ch: 8702 90 11 - - - - D¹ng CKD 25 8702 90 12 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c: 8702 90 21 - - - - D¹ng CKD 25 8702 90 22 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - Xe chë tõ 16 ngêi trë lªn nhng díi 30 ngêi: - - - Xe chë kh¸ch: 8702 90 31 - - - - D¹ng CKD 15 8702 90 32 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c:
 9. 9 8702 90 41 - - - - D¹ng CKD 15 8702 90 42 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - Xe chë tõ 30 ngêi trë lªn: - - - Xe buýt ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông trong s©n bay: 8702 90 51 - - - - D¹ng CKD 0 8702 90 52 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 5 - - - Xe « t« buýt lo¹i kh¸c: 8702 90 61 - - - - D¹ng CKD 10 8702 90 62 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c: 8702 90 91 - - - - D¹ng CKD 10 8702 90 92 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 Xe « t« vµ c¸c lo¹i xe kh¸c cã ®éng c¬ ®îc thiÕt kÕ * chñ yÕu ®Ó chë ngêi (trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 87.02), kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang hµnh lý riªng vµ « t« ®ua 8703 10 - Xe ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó ®i trªn tuyÕt; xe « t« ch¬i g«n (golf car) vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù: - - Xe chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 10 11 - - - Xe «t« ch¬i g«n vµ xe phôc vô s©n g«n (golf buggies) 100 8703 10 12 - - - Xe « t« ®ua nhá 100 8703 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 100 - - Xe chë 9 ngêi, kÓ c¶ l¸i xe: 8703 10 91 - - - Xe «t« ch¬i g«n vµ xe phôc vô s©n g«n (golf 100 buggies) 8703 10 99 - - - Lo¹i kh¸c 100 - Xe kh¸c, lo¹i cã ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn: 8703 21 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.000 cc: 8703 21 10 - - - Xe tang lÔ 10 8703 21 20 - - - Xe chë tï 10 - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 21 31 - - - - D¹ng CKD 25 8703 21 32 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 21 41 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 21 42 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 100 8703 21 43 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 21 44 - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 21 51 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 21 52 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 100 8703 21 53 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 25
 10. 10 8703 21 54 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 21 55 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 21 56 - - - - Lo¹i kh¸c 100 8703 22 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.000cc nhng kh«ng qu¸ 1.500cc: 8703 22 10 - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 22 20 - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 22 30 - - - Xe tang lÔ 10 8703 22 40 - - - Xe chë tï 10 - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 22 51 - - - - D¹ng CKD 25 8703 22 52 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 22 61 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 22 62 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 22 63 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 22 64 - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 22 71 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 22 72 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 100 8703 22 73 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 25 8703 22 74 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/Lo¹i kh¸c 100 8703 22 75 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 22 76 - - - - Lo¹i kh¸c 100 8703 23 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 1.500cc nhng kh«ng qu¸ 3.000cc: 8703 23 11 - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 23 12 - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 23 13 - - - Xe tang lÔ 10 8703 23 14 - - - Xe chë tï 10 - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: - - - - D¹ng CKD: 8703 23 15 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 23 16 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 25 8703 23 17 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 23 21 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100
 11. 11 8703 23 22 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 23 23 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 100 8703 23 24 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 23 25 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 23 26 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 25 8703 23 27 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 25 8703 23 28 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 23 31 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 23 32 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 23 33 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 100 8703 23 34 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 23 35 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 23 36 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 25 8703 23 37 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 25 8703 23 38 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - Lo¹i kh¸c: 8703 23 41 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 23 42 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 23 43 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 100 8703 23 44 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua): - - - - - D¹ng CKD: 8703 23 45 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 23 46 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 23 47 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 23 51 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 23 52 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 23 53 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 23 54 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100
 12. 12 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 23 55 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 23 56 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 23 57 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 23 58 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 23 61 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 23 62 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 23 63 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 23 64 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 23 65 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 23 66 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 23 67 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 23 68 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - - Lo¹i kh¸c: 8703 23 71 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 23 72 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 23 73 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 2.500cc 100 8703 23 74 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 100 8703 24 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 3.000 cc: - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 3.000cc nhng kh«ng qu¸ 4.000cc: 8703 24 11 - - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 24 12 - - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 24 13 - - - - Xe tang lÔ 10 8703 24 14 - - - - Xe chë tï 10 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 24 21 - - - - - D¹ng CKD 25 8703 24 22 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 24 31 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 24 32 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 33 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 24 34 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 24 41 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25
 13. 13 8703 24 42 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 43 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 25 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 8703 24 44 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 45 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 24 46 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 4.000cc: 8703 24 51 - - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 24 52 - - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 24 53 - - - - Xe tang lÔ 10 8703 24 54 - - - - Xe chë tï 10 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 24 61 - - - - - D¹ng CKD 25 8703 24 62 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 24 71 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 24 72 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 73 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 24 74 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 24 81 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 24 82 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 83 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 25 8703 24 84 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 24 85 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 24 86 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - Xe « t« kh¸c, lo¹i cã ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston ®èt ch¸y b»ng søc nÐn (diesel hoÆc b¸n diesel): 8703 31 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh kh«ng qu¸ 1.500 cc: 8703 31 10 - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 31 20 - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 31 30 - - - Xe tang lÔ 10 8703 31 40 - - - Xe chë tï 10 - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 31 51 - - - - D¹ng CKD 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 31 52 - - - - - Lo¹i míi 100 8703 31 53 - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông 150
 14. 14 - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 31 61 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 31 62 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 31 63 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 31 64 - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 31 71 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 31 72 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 31 73 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 25 8703 31 74 - - - - Xe « t« míi (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 31 75 - - - - Xe « t« ®· qua sö dông (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 100 8703 31 76 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 31 77 - - - - Lo¹i kh¸c 100 8703 32 - - Lo¹i dung tÝch xilanh trªn 1.500 cc nhng kh«ng qu¸ 2.500 cc: 8703 32 11 - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 32 12 - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 32 13 - - - Xe tang lÔ 10 8703 32 14 - - - Xe chë tï 10 - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua) lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: - - - - D¹ng CKD: 8703 32 21 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 32 22 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 32 23 - - - - - Lo¹i míi 100 8703 32 24 - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 150 8703 32 25 - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 150 8703 32 26 - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 150 - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 32 31 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 32 32 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 25 8703 32 33 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 32 34 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100
 15. 15 8703 32 35 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 32 36 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 100 - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 32 41 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 32 42 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 25 8703 32 43 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - Lo¹i kh¸c: 8703 32 44 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 32 45 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 32 46 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 100 - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi, kÓ c¶ l¸i xe: - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua): - - - - - D¹ng CKD: 8703 32 51 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 32 52 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 32 53 - - - - - - Lo¹i míi 100 8703 32 54 - - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 150 8703 32 55 - - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 150 8703 32 56 - - - - - - Lo¹i ®· qua sö dông, dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 150 - - - - Lo¹i kh¸c: - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 32 61 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 32 62 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 32 63 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 32 64 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 32 65 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 32 66 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 100 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 32 71 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 32 72 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 32 73 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 25 - - - - - Lo¹i kh¸c: 8703 32 74 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 32 75 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 2.000cc 100 8703 32 76 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn 100 8703 33 - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 2.500 cc:
 16. 16 - - - Dung tÝch xi lanh trªn 2.500cc nhng kh«ng qu¸ 3.000cc: 8703 33 11 - - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 33 12 - - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 33 13 - - - - Xe tang lÔ 10 8703 33 14 - - - - Xe chë tï 10 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua) lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 21 - - - - - D¹ng CKD 25 8703 33 22 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 100 8703 33 23 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®· qua sö dông 150 - - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 33 24 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 25 - - - - -Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 26 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 33 27 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 28 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 29 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 30 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 25 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 8703 33 31 - - - - - Xe « t« míi (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 100 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 32 - - - - - Xe « t« ®· qua sö dông (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 150 8703 33 33 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 33 34 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 3.000cc nhng kh«ng qu¸ 4.000cc: 8703 33 41 - - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 33 42 - - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 33 43 - - - - Xe tang lÔ 10 8703 33 44 - - - - Xe chë tï 10 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua) lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 51 - - - - - D¹ng CKD 25 8703 33 52 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 100 8703 33 53 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®· qua sö dông 150 - - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 33 54 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 55 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 56 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 33 57 - - - - - Lo¹i kh¸c 100
 17. 17 - - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 58 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 59 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 61 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 25 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 8703 33 62 - - - - - Xe « t« míi (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 100 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 63 - - - - - Xe « t« ®· qua sö dông (kÓ c¶ xe chë ngêi cã 100 khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 64 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 33 65 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - Lo¹i dung tÝch xi lanh trªn 4.000cc: 8703 33 71 - - - - Xe cøu th¬ng 10 8703 33 72 - - - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 33 73 - - - - Xe tang lÔ 10 8703 33 74 - - - - Xe chë tï 10 - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua) lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 81 - - - - - D¹ng CKD 25 8703 33 82 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, míi 100 8703 33 83 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c, ®· qua sö dông 150 - - - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: 8703 33 84 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 85 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 86 - - - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD 25 8703 33 87 - - - - - Lo¹i kh¸c 100 - - - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 33 88 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD 25 8703 33 89 - - - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn 100 chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 91 - - - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë 25 hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng CKD 8703 33 92 - - - - - Xe « t« míi (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), d¹ng 100 nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 93 - - - - - Xe « t« ®· qua sö dông (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua), 100 d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c 8703 33 94 - - - - - Lo¹i kh¸c, míi/ d¹ng CKD 25 8703 33 99 - - - - - Lo¹i kh¸c, ®· qua sö dông 150 8703 90 - Lo¹i kh¸c: 8703 90 11 - - Xe cøu th¬ng 10 8703 90 12 - - Xe lo¹i nhµ tù hµnh (Motor - homes) 100 8703 90 13 - - Xe tang lÔ 10 8703 90 14 - - Xe chë tï 10
 18. 18 - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua) lo¹i chë kh«ng qu¸ 8 ngêi kÓ c¶ l¸i xe: 8703 90 21 - - - Lo¹i ho¹t ®éng b»ng n¨ng lîng ®iÖn 100 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - D¹ng CKD: 8703 90 22 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 90 23 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 24 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 25 3.000cc 8703 90 25 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 25 - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 90 26 - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 27 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 90 28 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 31 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 32 - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 - - Lo¹i kh¸c, chë kh«ng qu¸ 8 ngêi: - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 90 33 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 90 34 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 90 35 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 36 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 90 37 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 38 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 90 41 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 42 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 43 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 90 44 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 90 45 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 90 46 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 47 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - Lo¹i kh¸c: 8703 90 48 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 51 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc
 19. 19 8703 90 52 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 53 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 54 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 - - Lo¹i kh¸c, chë 9 ngêi: - - - Xe « t« (kÓ c¶ xe chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng, « t« thÓ thao vµ « t« ®ua): 8703 90 61 - - - - Ho¹t ®éng b»ng n¨ng lîng ®iÖn 100 - - - - Lo¹i kh¸c: - - - - - D¹ng CKD: 8703 90 62 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 2.000cc 25 8703 90 63 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 64 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 25 3.000cc 8703 90 65 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 25 - - - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 90 66 - - - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 67 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 90 68 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 71 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 72 - - - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng CKD: 8703 90 73 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 90 74 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 90 75 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 76 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25 - - - Xe 4 b¸nh chñ ®éng (xe 2 cÇu), d¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8703 90 77 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 78 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 90 81 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 82 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 83 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 - - - Lo¹i kh¸c, d¹ng CKD: 8703 90 84 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 25 8703 90 85 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 25 2.000cc 8703 90 86 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 25 2.500cc 8703 90 87 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn 25
 20. 20 - - - Lo¹i kh¸c: 8703 90 88 - - - - Dung tÝch xi lanh díi 1.800cc 100 8703 90 91 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 1.800cc trë lªn nhng díi 100 2.000cc 8703 90 92 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.000cc trë lªn nhng díi 100 2.500cc 8703 90 93 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 2.500cc trë lªn nhng díi 100 3.000cc 8703 90 94 - - - - Dung tÝch xi lanh tõ 3.000cc trë lªn 100 8704 Xe cã ®éng c¬ dïng ®Ó vËn t¶i hµng hãa 8704 10 - Xe tù ®æ ®îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông trªn c¸c lo¹i ®- êng kh«ng ph¶i ®êng cao tèc: - - D¹ng CKD: 8704 10 11 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn * 8704 10 12 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 24 tÊn * - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8704 10 21 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 24 tÊn * 8704 10 22 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 24 tÊn * - Lo¹i kh¸c, cã ®éng c¬ piston ®èt trong ®èt ch¸y b»ng søc nÐn (diesel hoÆc b¸n diesel): 8704 21 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn: - - - D¹ng CKD: 8704 21 11 - - - - Xe ®«ng l¹nh 3 8704 21 12 - - - - Xe thu gom phÕ th¶i cã bé phËn nÐn phÕ th¶i 3 8704 21 13 - - - - Xe xi tÐc 3 8704 21 14 - - - - Xe thiÕt kÕ ®Ó chë bª t«ng t¬i hoÆc xi m¨ng 3 d¹ng rêi 8704 21 15 - - - - Xe t¶i van, xe t¶i pick - up vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù 15 8704 21 16 - - - - Xe t¶i th«ng thêng (Ordinary lorries) 10 8704 21 19 - - - - Lo¹i kh¸c 10 - - - D¹ng nguyªn chiÕc/ Lo¹i kh¸c: 8704 21 21 - - - - Xe ®«ng l¹nh 20 8704 21 22 - - - - Xe thu gom phÕ th¶i cã bé phËn nÐn phÕ th¶i 10 8704 21 23 - - - - Xe xi tÐc 10 8704 21 24 - - - - Xe thiÕt kÕ ®Ó chë bª t«ng t¬i hoÆc xi m¨ng d¹ng rêi 20 8704 21 25 - - - - Xe t¶i van, xe t¶i pick - up vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù 100 8704 21 26 - - - - Xe t¶i th«ng thêng (Ordinary lorries) 100 8704 21 29 - - - - Lo¹i kh¸c 100 8704 22 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn: - - - D¹ng CKD: - - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 6 tÊn: 8704 22 11 - - - - - Xe ®«ng l¹nh 3 8704 22 12 - - - - - Xe thu gom phÕ th¶i cã bé phËn nÐn phÕ 3 th¶i 8704 22 13 - - - - - Xe xi tÐc 3 8704 22 14 - - - - - Xe thiÕt kÕ ®Ó chë bª t«ng t¬i hoÆc xi 3 m¨ng d¹ng rêi
Đồng bộ tài khoản