intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

55
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è   111 /1998/Q§­T T   n g µ y 29  th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c th µ nh  Ë p B a n  § æi m íi  l q u ¶ n  lý d o a n h   g hi Ö p  Trun g  ¬ n g n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   óp  ñ íng ChÝnh  ñ    êng  chØ  o  Öc  æi  íiqu¶n  ý gi Th t   ph t¨ng c   ®¹ vi ® m  l  nhµ  íc®èi víi doanh  n       nghiÖp; Theo    Þ  ña  é   ëng, Chñ   Ö m   ®Ò ngh c B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ,Bé   ­ Ch ph   tr ëng,Trëng    Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1. Th l Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng    ¬ ®Ó gióp  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph nghiªn cøu, chØ   o, phèi hîp      ®¹     c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,ñy  thu   ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ trong  c«ng    æi  íi qu¶n  ý doanh  t¸c ® m  l  nghiÖp  éc    thu c¸c thµnh  Çn  ph kinhtÕ  µ  ¾p  Õp, cæ   Çn  ãa    vs x   ph h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n Ban §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  Æt  íisù  ¬® d   chØ  o  ùc ®¹ tr   tiÕp cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u    2. Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng  ã  Öm   ô, ¬ c nhi v  quyÒn  ¹n chñ  Õu    h  y nh sau: 1. Nghiªn cøu, tæng  îp  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¬ng  ×nh, kÕ       h tr Th t Ch ph ch tr   ho¹ch vÒ  ® æi  íic¬  Õ,  Ýnh     m   ch ch s¸ch,tæ    chøc qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  éc thu   c¸c thµnh  Çn    ph kinh tÕ,s ¾p  Õp, cæ   Çn  ãa, ®a  ¹ng  ãa  ë  ÷u     x   ph h d h s h doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  Õn  µnh  Ý  iÓ m   Ýnh  nh n   ti h th ® ch s¸ch  íi,m«   ×nh  chøc  m  h tæ  qu¶n  ýmíi®èi víi l        doanh nghiÖp. H íng dÉn, ®«n  c, kiÓm    Öc  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch     ®è   travi th   c¸c ch tr   ho   nãitrªn.   2. ThÈ m   nh  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    ®Þ v tr   t  ph xem   Ðt,quyÕt  nh    x  ®Þ c¸c ph¬ng  s ¾p  Õp  ¸n  x doanh nghiÖp, cæ   Çn    ph ho¸ doanh nghiÖp  µ   íc     Nh n   do c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.   ph tr     ¬ tr   t  ph Nghiªncøu,theo dâi,        tæng  îp t×nh  ×nh  æi  íic¬  Êu  chøc  µ  ¬  h  h ® m   c tæ  vc chÕ  qu¶n  ý cña    l  c¸c Tæng  c«ng    µ   íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt ty Nh n   Th t Ch ph quy   ®Þnh  µnh  Ëp. th l 3.  èi hîp  íic¸c  ¬  Ph   v  c quan  chøc n¨ng    ©y  ùng  ®Ó x d c¸c v¨n b¶n    quy ph¹m  ph¸p  ËtvÒ   æi  íic¬  Õ,  Ýnh  lu   ® m   ch ch s¸ch qu¶n  ýdoanh    l  nghiÖp  éc thu   m äi  µnh  Çn  th ph kinh tÕ  µ  ¾p  Õp,    Çn  ãa    vs x cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n  
  2. 2 thÈm   nh   ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®Þ tr Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt  nh   µ  x  ®Þ v theo  âi, d  ®«n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    b¶n  ®è   travi th   c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtmang  éi lu   n  dung  trªn. nªu    Tæ   chøc nghiªn cøu  µ  Õn  Þ   íiThñ  íng  Ýnh  ñ    Ýnh    v ki ngh v   t Ch ph c¸c ch s¸ch  µ  ¬  Õ   v c ch nh»m   óc ®Èy  ù  h×nh  µnh  µ  th   s  th v ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  thuéc m äi  µnh  Çn    th ph kinh tÕ;c¬  Õ,  Ýnh      ch ch s¸ch trî óp c¸cdoanh     gi     nghiÖp  võa  µ  á. v nh 4. Phèi hîp víic¸c c¬            quan    ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  ªnquan    ¬ v ®Þ ph c li   gi¶i quyÕt  Þp  êic¸c vÊn    íng m ¾ c   k th     ®Ò v   trong qu¸ tr×nh ® æi  íiqu¶n  ýdoanh       m  l  nghiÖp,cæ   Çn  ãa    ph h doanh  nghiÖp  µ  ícvµ    Êt víi ñ íng Ch Ýnh  nh n   ®Ò xu     Th t   phñ    Õt nh÷ng  Ên    îtqu¸ thÈm  Òn  ña  é  ëng,Thñ  ëng  ¬  gi¶iquy   v ®Ò v     quy c B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n   ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Phèi hîp  íic¸c c¬    v     quan  ã  ªnquan  µ  c li   v V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph trong  viÖc    Õt    Õn  Þ   ña  gi¶iquy c¸c ki ngh c doanh  nghiÖp  Ò   æi  íi chÝnh  v® m  s¸ch,   thÓ  Õ   ch qu¶n  ý®èi víi l      doanh  nghiÖp. 5. Theo  âi,s¬  Õt, tæng  Õt  µ  d k  k v b¸o  c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph theo  ®Þnh  ú  th¸ng,c¶  k 6    n¨m  µ  t  ÊtvÒ   ×nh  ×nh  æi  íidoanh  v ®é xu   t h ® m  nghiÖp  µ  v cæ   Çn  ãa  ph h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u  3. Tæ  chøc  é  b m¸y  ña  c Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng    ¬ nh sau: 1.L∙nh ®¹o      Ban: ­Trëng    ban:do  ét  ã  ñ íng kiªm  Öm.   m Ph Th t   nhi ­M ét  è  ã  ëng    s Ph Tr ban,trong ®ã   ã  ét  ã  ëng      c m Ph Tr ban  êng  ùc. th tr ­ C¸c  ¬    c quan  sau  y   ö  ét  i diÖn    o  µm  y  ®© c m ®¹   l∙nh ®¹ l ñ viªn:  é   Õ    B K ho¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh, Bé   v§ t  T     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,ñy    v X∙    ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc,V¨n    n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph ­ § Ò   Þ    ngh Ban   Tæ chøc  Trung  ng  ¬ §¶ng,Ban    Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ §¶ng  vµ Tæng     oµn    ng  Öt Nam,  m çi  ¬  Liªn ® lao ®é Vi     c quan  ö  ét  idiÖn    c m ®¹   l∙nh ®¹o  µm  y  l ñ viªn. Danh  s¸ch l∙nh®¹o  ña     c Ban  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. do  t  ph quy   Trëng  ban  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é  ¹t®éng  ña    v to b ho   c Ban  ícThñ íng tr   t  ChÝnh  ñ. C¸c  ã  ëng  ph   Ph Tr ban  µ  y    v ñ viªnBan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Trëng    tr   ban  Ò   Ünh  ùc  îcph©n  vl v ®  c«ng.   2. Ban    §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng  ã  é  ¬ c b m¸y  óp viÖc    gi   do Trëng ban  èng  Êt víiBé   ëng, Chñ   Ö m   th nh     tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ  Õt Ch ph quy   ®Þnh. Ban  ã  c biªn chÕ     riªng ® îc tæng  îp     h chung trong biªn chÕ    ña      c V¨n phßng  Ýnh  ñ. Kinh  Ý,  ô së  µ  ¬ng  Ön  µm  Öc  V¨n  Ch ph   ph tr   v ph ti l vi do  phßng  ChÝnh  ñ  ph b¶o  ¶m. ® 3. Ban    §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng  µm  Öc  ¬ l vi theo  quy  Õ   ch do  ëng  Tr ban quyÕt  nh.  ëng  ®Þ Tr ban  ïng  íiBé   ëng, Chñ   Ö m     c v   tr   nhi V¨n
  3. 3 phßng  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  ô  Ó    èi  ®Þ c th c¸c m quan  Ö   µm  Öc  ÷a Ban  µ  h l vi gi   v V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u  4. Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬ quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ë ë ChÝnh  ñ  ( Bé,  ¬  ph     c quan  ã  nhiÖ m   ô  thùc hiÖn  æi  íi qu¶n  ýdoanh  c  v    ® m  l  nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ, s ¾p   Õp   µ     Çn  ãa  t  x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc), y  nh n   ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng ® ­   ph tr     ¬  îc thµnh  Ëp    l Ban  §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  m ét  ng  Ý  Êp  ã  do  ®å ch c Ph lµm  ëng  Tr ban. Ban  Þu  ù    ch s chØ  o  µn  Ön  ña  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  ®¹ to di c B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ trong viÖc  chøc  ùc hiÖn  ñ    tæ  th   ch tr ng  æi  íi qu¶n  ý doanh  ¬ ® m  l  nghiÖp, s ¾p   Õp   µ     Çn   ãa    x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc thuéc  ¹m    nh n   ph vi tr¸ch nhiÖ m   ña  ×nh,  ng  êithùc  Ön    cm ®å th   hi nh÷ng  nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  Çn  Õttheo  íng dÉn  ña    c thi   h  c Ban  §æi  íiqu¶n  m  lý doanh    nghiÖp  Trung  ng. §èi víic¸c Tæng   ¬        c«ng    µ   íc do  ñ   íng ty Nh n   Th t   ChÝnh  ñ ph quyÕt  nh   µnh  Ëp, Chñ   Þch  éi  ng  ®Þ th l  t H ®å qu¶n  Þ  ã  tr c tr¸ch   nhiÖ m   chøc, chØ   o  ùc  Ön  Öc  æi  íi qu¶n  ý vµ    Çn    tæ    ®¹ th hi vi ® m  l   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  trongTæng    c«ng  ty. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   t   k  B∙ibá    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/TTg  µy  th¸ng 3  ng 04    n¨m 1993  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Ban  ph v vi th l  ChØ   o  ®¹ trung ¬ng  æi  íidoanh    ® m  nghiÖp  vµ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 548/TTg  µy  th¸ng 8  ng 13    n¨m  1996  ña  ñ íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  v vi th l Ban  chØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn  ãa  µ  ¬ cæ ph h v c¸c    quy ®Þnh kh¸ctr c®©y    íi   í  tr¸v   i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ëng  6. Tr ban Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng,c¸c ¬    Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch    ph tr     ¬  t Héi ®ång    qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ña    ®è c c¸c Tæng  c«ng    µ   ícdo  ñ  tyNh n   Th t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  Þu  ®Þ th l ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2