Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 111/2001/Q§-TTg ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2001 VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Cho phÐp Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n trùc thuéc ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc ®îc vËn dông chÕ ®é tiÒn l¬ng trong thêi gian 03 n¨m, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001, nh sau: 1. Ng¹ch, bËc tiÒn l¬ng cña c¸n bé, viªn chøc thùc hiÖn theo ng¹ch, bËc tiÒn l¬ng c«ng chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ. 2. VËn dông chÕ ®é tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp nhµ níc víi hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu lµ 1,3 lÇn. 3. Quü khen thëng, phóc lîi b»ng 03 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. §iÒu 2. Nguån kinh phÝ chi c¸c kho¶n nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp b»ng 2 lÇn quü tiÒn l¬ng thùc tÕ tÝnh theo ng¹ch, bËc. 2. C¸c kho¶n thu sù nghiÖp cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hßa nguån thu sù nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m møc thu nhËp gi÷a c¸c Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. Trêng hîp nguån thu sù nghiÖp ®· ®iÒu hoµ nh ng kh«ng ®ñ, giao Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh cô thÓ ®Ó Ng©n s¸ch nhµ n íc hç trî phÇn chªnh lÖch thiÕu. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.
  2. 2 §iÒu 4. Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản