intTypePromotion=1

Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 111/2005/Q§­TTg  ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi doanh nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh  Ninh ThuËn nh sau : 1. ChuyÓn thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh   viªn (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty C«ng tr×nh ®« thÞ Ninh ThuËn. ­ XÝ nghiÖp In Phan Rang. 2. Cæ phÇn hãa, Nhµ  níc n¾m gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ  (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty Muèi Ninh ThuËn. ­ C«ng ty Qu¶n lý söa ch÷a cÇu ®êng bé Ninh ThuËn. 3. Cæ phÇn hãa, Nhµ  níc n¾m gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu lÖ  hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn (thùc hiÖn trong n¨m 2005): ­ C«ng ty MÝa ®êng Phan Rang. ­ C«ng ty Xi m¨ng Ph¬ng H¶i.  §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn : 1. ChØ ®¹o thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc theo QuyÕt ®Þnh sè 135/Q§­TTg ngµy 30 th¸ng 01  n¨m   2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   phª   duyÖt   Ph¬ng   ¸n  tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc 
  2. 2 Uû  ban nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn giai  ®o¹n 2003 ­ 2005 vµ  QuyÕt ®Þnh nµy. 2. ChØ ®¹o viÖc s¾p xÕp c¸c l©m tr êng quèc doanh theo  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  l©m trêng quèc doanh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh ThuËn vµ Thñ tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2