Quyết định 111-HĐBT Của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
563
lượt xem
17
download

Quyết định 111-HĐBT Của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111-HĐBT Của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111-HĐBT Của Hội đồng Bộ trưởng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a H é i ® å n g  B é  tr n g  s è  111 ­ H § B T  n g µ y   ë 13­10­1981  v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  ch Ý n h  s¸ch, vi s   ch Õ   é  ® è i víi ®  c¸n b é  x∙, h ê n g  p H éi  å n g  B é   ë ng ® tr C¨n  nghÞ   Õt  ña  éi  ng  é   ëng  cø  quy c H ®å B tr trong phiªn häp  êng  ô    Th v Héi ®ång  é  ëng  µy    B tr ng 29/9/1981; X Ðt  nhu  Çu  c c«ng    µ  i sèng  ña    é  Êp    êng; t¸cv ®ê   c c¸n b c x∙, ph   Theo    Þ  ña  ng  Ý  ëng  ®Ò ngh c ®å ch tr ban  Ban  chøc  ña  Ýnh  ñ, tæ  c Ch ph Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  öa  æi  s® møc  ô  Êp  ph c sinh ho¹tphÝ  µng     h th¸ngcho      c¸n bé    êng    x∙,ph nh sau: a. B Ý    ®¶ng  û    êng    th u x∙,ph hoÆc   Ý    chi bé    êng  ¬icha  ã  b th   x∙,ph (n   c ®¶ng  û),chñ  Þch  û   u  t U ban  ©n   ©n    êng  îc phô  Êp  Nh d x∙,ph ®  c sinh ho¹tphÝ     hµng th¸ng t ng  ¬ng  íimøc  ¬ng   ¬ ® v  l quy  nh  ®Þ trong khung ¬ng  Ön  µnh  l hi h cña  ëng  tr ban  chuyªn m«n  ña  Ön.   c huy b.C¸c  ã  ñ  Þch,uû    ©n  ù,uû      ý  û    ph ch t   viªnqu s   viªnth k u ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng  îc hëng  ô  Êp  ®  ph c sinh ho¹tphÝ   µng      h th¸ng t ng  ¬ng  íiphã  ëng   ¬ ® v  tr ban  chuyªn m«n  ña  Ön.   c huy c. C¸n  é  Æt   Ën tæ  èc  µ  bé    oµn  Ó  ©n  ©n  îc h­   bM tr   qu v c¸n  c¸c ® th nh d ®  ëng sinh ho¹tphÝ  µng     h th¸ng t ng  ¬ng  íimøc ¬ng   ¬ ® v  l quy  nh  ®Þ trong khung    l ng  Ön  µnh  ña  û   ¬ hi h c u viªn th ng  ùc c¸c  oµn  Ó  Êp   ê tr   ® th c huyÖn;  c¸n  é, b  nh©n    viªnchuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña  ¶ng  û,Uû   vc ® u   ban  ©n  ©n    êng  Nh d x∙,ph vµ    é  ô  c¸n b ph tr¸chc¸cÊp, b¶n,bu«n  µng ® îchëng        l   sinh ho¹tphÝ  µng     h th¸ng  t ng  ¬ng  íi ¬® v khung ¬ng  ña  ©n    µnh  Ýnh  Ön  µnh. l c nh viªnh ch hi h d. C¸n  é, nh©n    tÕ  µ    é  ü  Ët,nghiÖp  ô  îc®µo  ¹ocã    b  viªny  v c¸n b k thu   v®  t  tr×nh ®é   ihäc,trung cÊp  µ  ¬  Êp    ®¹       v s c chuyªn nghiÖp  Õu  îcsö  ông  ng    n ® d ®ó ngµnh  Ò,  µm  Öc  ngh l vi theo  quy  Õ   ch chung  ña  µ   ícth× hµng  c Nh n     th¸ngcòng    ® îc hëng    sinh ho¹tphÝ  ¬ng  ¬ng  Ëc ¬ng  ña  bé  ïng  ×nh  ,  ïng     t ® bl c c¸n  c tr ®é c   ngµnh  trong biªnchÕ   µ   íc;c¸n bé    Þ  Ên biªngií ViÖt ­ Trung  µ       Nh n     x∙,th tr       i    v h¶i ®¶o, ngoµiphô  Êp  µng      ch th¸ng cßn  îchëng  ô  Êp    ®  ph c khu  ùc  v theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh. h §i Ò u    2: C¸n  é  îcbÇu  ö  ãië  iÓ m   vµ  trong §iÒu  khihÕt  b®  c n ® a  b    1    nhiÖ m   ú  k kh«ng  óng cö  ¹   Õu  îc bè  Ý c«ng    tr   l in , ®   tr   t¸ckh¸c th×  ∙ingé    ®  theo  nhiÖ m  ô  íi. vm Sè îng c¸n bé    êng  îchëng  l     x∙,ph ®  sinh ho¹tphÝ  ãië  iÓ m   vµ  trong    n  ® c  d    §iÒu  do  û   1  U ban  Çn  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  µ  Æc     ph v ® khu  ùcthuéc trung ­ tr      
  2. 2 ¬ng  quy  nh  ®Þ cho    îp,tuú  s¸th   theo  Æc   iÓ m   ×nh  ×nh  µ  ® ® t h v kh¶ n¨ng  i ®µ   thä  ña  ©n  c ng s¸ch x∙,phêng, vµ      Çn  ¹n  Õ   n        trªntinhth h ch ®Õ møc   Êp  Êt th nh   sè  êitho¸t   ng     s¶n  Êttrong c¸chîp t¸cx∙,tËp  oµn  ly xu           ® s¶n  Êt. xu §i Ò u    Ò  ¬ng  ùc,c¸n bé    ãichung,hëng  3: V l th     x∙n     theo quyÕt ®Þnh  è      s 400­   µy  11­ CP ng 5­ 1979  ña  éi  ng  Ýnh  ñ  µ  c H ®å Ch ph v th«ng    è  BNN/TT  t s 8­ ngµy  5/5/1980  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  íng  Én    µnh  Õt  nh  è  h d thih quy ®Þ s 400­ CP   ña  éi ®ång  Ýnh  ñ. c H  Ch ph §èivíic¸c x∙biªngií ViÖt ­ Trung  µ    ¶o, hµng             i    v h¶i®   th¸ng,m çi    îcdù    x∙®   trï  150  kil«gam ¬ng  ùc ®Ó   theo gi¸chØ  o  l th   b¸n     ®¹ cho    é    c¸n b x∙ph¶ilµm  Öc    vi nhiÒu, kh«ng  ã  iÒu  Ön    c® ki s¶n  Êt xu hoÆc   ö  ông  sd cho  c¸n  é     b x∙ trong   nh÷ng  µy  êng  ùct¹  ôsë. Ngoµi ra,huyÖn  µ  ng th tr   i     tr    v tØnh  Çn  ¹om äi  iÒu  c t  ® kiÖn    ®Ó anh  Þ     ã  ¬ng  Ön  ¹t®éng  µ  ch em c ph ti ho   v sinh  ¹t,b¶o  ¶m     ho   ® cho m çi    ã  îc nh÷ng  x∙ c ®   thø  Çn  Õtnh s¸ch,b¸o,m¸y  c thi       thu thanh, ch¨n,m µn,      chiÕu,dông  ô  Êu      c n ¨n,v.v.     êng  ùcë  ôsë. .khith . tr   tr   ë  ÷ng    a  ã  îp      a  ã  Ëp  oµn  nh x∙ ch c h t¸cx∙,ch c t ® s¶n  Êt,n Õu  bé    xu   c¸n  x∙ gÆp   ã  kh kh¨n  t  Êt,th×  ®é xu   huyÖn  Ðt    x ®Ò nghÞ  tØnh    Õt  ô  Ó, gi¶iquy c th   kh«ng  Æt  Ên     ¬ng  ùc th ng  ® v ®Ò b¸n l th   ê xuyªn. C¸n  é  tÕ    µng  b y  x∙,h th¸ng ® îc mua   kil«gam  ¹o     13  g theo    gi¸chØ   o  ®¹ trÝch trong tûlÖ  Õ        thu n«ng  nghiÖp    ¹cho  ®Ó l   i x∙. C¸n  é   êng  îc mua  ¬ng  ùc, thùc  È m   µ  ét  è  µng  b ph ®  l th   ph vm sh c«ng  nghÖ   È m       é,c«ng  ©n, viªnchøc  ph nh c¸n b   nh    trong biªnchÕ   µ   íc.    Nh n C¸n  é    îcmua  ét  è  Æt   µng  b x∙®   m sm h c«ng  Ö   È m:  ô  ïngxe  p, ngh ph ph t   ®¹   v¶i, êng,xµ   ®   phßng      é  nh c¸n b trong biªnchÕ   µ   íc.    Nh n §i Ò u    bé    êng  i  äc,dù  ípbåidìng nghiÖp  ô,® îchëng  4: C¸n  x∙,ph ® h   l      v    chÕ       ®é nh c¸n  é, c«ng  ©n,    b  nh viªn chøc trong biªn chÕ   µ   íc;c¸n  é        Nh n   b x∙ häc  ípng ¾n  ¹n,kh«ng    th¸ng do  Ön, tØnh  iÖu tËp,® îcmua  çi l  h  qu¸ ba    huy   tr       m  th¸ng15    kil«gam ¬ng  ùc theo    l th   gi¸chØ  o,phÇn ¬ng  ùc ë  µ  îc®Ó   ¹ ®¹   l th   nh ®   l   i cho    nh. gia®× §i Ò u    5: C¸n  é    êng  b x∙,ph c«ng    ©u  t¸cl n¨m, khigiµ yÕu, nghØ  Öc,       vi   cã  ®ñ  nh÷ng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  trong quyÕt ®Þnh  sè  130­  ngµy  CP 20/6/1975  ña  éi ®ång  Ýnh  ñ, ® îchëng  î Êp  µng  c H  Ch ph     tr ch th¸ng b»ng    60%   cña møc  sinhho¹tphÝ    ang     khi® c«ng    t¸c.Møc  î Êp  µy  îc¸p dông  tr c n ®    cho    c¶ nh÷ng    é    ∙  îchëng  Õ     î Êp  c¸n b x∙® ®   ch ®é tr c theo quyÕt ®Þnh  è      s 130­ CP. §i Ò u    6: C¸n  é    êng  b x∙,ph cßn  îchëng    Õ     ®  c¸c ch ®é khen  ëng,b¶o  th   vÖ   søc  Î,thais¶n,c«ng    Ý, trî Êp  ã  kho       t¸cph     c kh kh¨n,mai    Ý      é,   t¸ngph nh c¸n b   c«ng  ©n    nh viªntrongbiªnchÕ   µ   íc.    Nh n V Ò   Õ     Üa  ô  ©n  ch ®é ngh vd c«ng  dông  i  íic¸n  é    êng  Çn  ¸p  ®è v   b x∙,ph c thùc  Ön  hi theo  iÓ m   cña  Õt  nh  è  ® VI  quy ®Þ s 130­   ña  éi  ng  Ýnh   CP c H ®å Ch phñ.
  3. 3 §i Ò u 7: C¸c  ån  ngu kinh phÝ       tr¶sinh ho¹tphÝ       cho  bé    êng  c¸n  x∙,ph quy  nh    ®Þ nh sau: a. BÝ     ¶ng  û    th ® u hoÆc   Ý       é  ¬icha  ã  ¶ng  û),chñ  Þch  û   b th chib (n   c® u  t U ban  ©n  ©n    êng  ng©n  Nh d x∙,ph do  s¸ch tØnh,thµnh  è,® Æc       ph   khu  ùcthuéc tr     trung  ng  i  ä.Phã   ñ  Þch  ¬ ®µ th   ch t kiªm  ëng  tr c«ng  x∙,uû      ý  µ  û  an    viªn th k v u viªn qu©n   ù  ng©n     s do  s¸ch    êng  i  ä, n Õu   Õu  ×  ©n   x∙,ph ®µ th   thi th ng s¸ch  huyÖn, tØnh,thµnh  è,® Æc       ph   khu  ùcthuéc trung¬ng  î Êp  tr       tr c thªm. b. C¸n  é  Æt   Ën tæ  èc  µ    é    oµn  Ó, c¸n bé, nh©n      bM tr   qu v c¸n b c¸c ® th       viªn y  Õ  µ    t v c¸c c¸n  é, nh©n    b  viªn kh¸c cña    êng      iÓ m     Òu  do    x∙,ph ghi ë ® c, §i 1  ng©n  s¸ch x∙,phêng  i thä.    ®µ   C¸c    é,nh©n    u  iÖn, hîp t¸cx∙tÝn  ông,hîp t¸cx∙mua  do  c¸n b   viªnb ®        d        b¸n  ngµnh  äc  Êp    µ  chøc  d c trªnv tæ  kinhdoanh  i thä.   ®µ   §i Ò u 8: Bé   µi chÝnh  µ  û   T  v U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è,   ph   ® Æc  khu  ùc thuéc  tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm     chØ   o  ètviÖc  ©y  ùng  ®¹ t   x d ng©n  s¸ch x∙,phêng      êng  ã  ån      nh  µ  õ ®ã   ã  iÒu     ®Ó x∙,ph c ngu thu æn ®Þ v t  c ® kiÖn  ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt vµ      xd csv    chic¸c kho¶n  ô  Êp  ph c cho    é; cã  Õ   c¸n b   ch ®é   khuyÕn  Ých  kh tho¶ ®¸ng  i víi ÷ng    êng  ©y  ùng  ©n    ®è    nh x∙,ph xd ng s¸ch tèt,    thu chi®óng  Õ        ch ®é qu¶n  ýkinhtÕ  µichÝnh. l    t  C¸c  oµn  Ó  ©n  ©n      êng  Çn  ã  Õ   ¹ch  ùc  Ön  ©y  ® th nh d ë x∙,ph c c k ho th hi x dùng  ü    Çn  Çn  qu ®Ó d d b¶o  ¶m   îc c¸c kho¶n    ® ®   chi cho c¸n  é  oµn  Ó  b® th m × nh  ítphÇn  µ   íctrî Êp. b  Nh n     c §i Ò u 9: §èi víic¸n  é  Þ  Ên,Uû      b th tr   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh    phè, ® Æc     khu  ùcthuéc  tr   trung  ng  ùa  ¬ d theo  Õt  nh  µy    íng  Én  quy ®Þ n ®Ó h d viÖc  Ën  ông  vd cho  Ých  îp. th h §i Ò u    Õt  nh  µy  îcthihµnh  èng  Êt  10: Quy ®Þ n ®     th nh trong c¶  íc kÓ     n  tõth¸ng10      n¨m  1981. C¸c  ng  Ý  é   ëng, Tæng     ý  éi  ng  é   ëng, thñ  ëng    ®å ch B tr   th k H ®å B tr   tr c¸c ngµnh  ã  ªnquan    c li   ë trung ¬ng  µ  ñ  Þch  û     v ch t U ban  ©n   ©n  ña    Nh d c c¸c tØnh,   thµnh  è  µ  Æc   ph v ® khu  ùcthuéc trung ¬ng  Þu  tr       ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt    thih quy ®Þnh  µy. n §ång  Ý  ëng  ch tr Ban  chøc  ña  Ýnh  ñ  ã  tæ  c Ch ph c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn,   h    theo dâiviÖc  ùc hiÖn  µ  c¸o kÕt     th   v b¸o    qu¶    éi ®ång  é  ëng. lªnH   B tr
Đồng bộ tài khoản