Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 1117/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG THÔNG TIN TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t các T ch c tín d ng ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng thông tin tín d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2005 và thay th Quy t nh s 415/1999/Q -NHNN23 ngày 18/11/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch ho t ng thông tin tín d ng trong ngành ngân hàng. i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Trư ng Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh, Ch t ch h i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT/TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C PHÓ TH NG C Nguy n Th Kim Ph ng
 2. QUY CH HO T NG THÔNG TIN TÍN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1117/2004/Q -NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng thông tin tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng, t ch c khác nh m góp ph n b o m an toàn ho t ng ngân hàng, ph c v công tác qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c, phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng và phát tri n kinh t xã h i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam a) Trung tâm Thông tin tín d ng Ngân hàng Nhà nư c (sau ây vi t t t là CIC). b) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c (sau ây vi t t t là chi nhánh NHNN). c) Các V , C c, ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Các t ch c tín d ng (sau ây vi t t t là TCTD), chi nhánh TCTD. 3. Các t ch c khác và cá nhân có nhu c u s d ng d ch v thông tin tín d ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Thông tin tín d ng là thông tin liên quan n khách hàng có quan h tín d ng v i t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng, g m: thông tin v h sơ pháp lý, thông tin v tài chính, dư n tín d ng, b o lãnh, b o m ti n vay và tình hình ho t ng kinh doanh c a khách hàng. 2. Ho t ng thông tin tín d ng là vi c thu th p, x lý, phân tích, x p lo i, trao i, d ch v cung c p và khai thác s d ng thông tin tín d ng. 3. Trao i thông tin tín d ng là vi c truy n, g i các thông tin v c nh báo r i ro tín d ng gi a CIC, chi nhánh NHNN và các TCTD, chi nhánh TCTD. 4. D ch v thông tin tín d ng là vi c cung c p các s n phNm thông tin tín d ng; h tr gi i pháp qu n tr thông tin tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng; h tr , tư v n, chuy n giao công ngh v ph n m m qu n tr thông tin tín d ng; tư v n, h tr tìm ki m thông tin tín d ng.
 3. 5. Khách hàng có quan h tín d ng v i t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng: a) Khách hàng doanh nghi p g m: doanh nghi p Nhà nư c, h p tác xã, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các t ch c khác có i u ki n theo qui nh c a B Lu t Dân s (tr các TCTD). T ng công ty, công ty m , các ơn v thành viên tr c thu c h ch toán cl p ư c xác nh là m t khách hàng. b) Khách hàng tư nhân g m: cá nhân, h gia ình, t h p tác. i u 4. Các báo cáo thông tin tín d ng b t bu c Các t ch c tín d ng có trách nhi m báo cáo thông tin tín d ng b t bu c cho CIC các thông tin sau: 1. Thông tin v h sơ pháp lý c a khách hàng vay a) i v i khách hàng doanh nghi p quy nh t i m c a, kho n 5, i u 3 ư c báo cáo theo m u K1A. b) i v i khách hàng tư nhân qui nh t i m c b, kho n 5, i u 3 ư c báo cáo theo m u K1B. 2. Thông tin v tài chính c a khách hàng vay Thông tin v tài chính c a khách hàng vay ư c báo cáo theo các ch tiêu thông tin hi n có mà các TCTD thu th p ư c. Trong trư ng h p c n thi t khi CIC có yêu c u báo cáo thì TCTD, chi nhánh TCTD ph i cung c p k p th i, y thông tin tài chính theo các báo cáo tài chính hàng năm c a khách hàng vay (n i dung thông tin theo các m u báo cáo tài chính doanh nghi p do B Tài chính qui nh). 3. Thông tin v dư n tín d ng c a khách hàng báo cáo theo m u K3. 4. Thông tin v tài s n m b o ti n vay c a khách hàng báo cáo theo m u K4A và m u K4B. 5. Thông tin v b o lãnh cho khách hàng báo cáo theo m u K6. 6. Thông tin v khách hàng vay có t ng dư n b ng ho c hơn 5% v n t có c a TCTD ư c báo cáo theo m u K8. 7. Trong trư ng h p c n thi t, khi CIC có yêu c u thì TCTD ph i báo cáo thông tin v n quá h n theo m u K9 và thông tin v các kho n TCTD b o lãnh tr thay khách hàng trong trư ng h p khách hàng ư c b o lãnh không th c hi n ư c nghĩa v c a mình khi n h n thanh toán theo m u K7.
 4. H th ng các m u bi u báo cáo thông tin tín d ng b t bu c g m K1A, K1B, K3, K4A, K4B, K6, K7, K8, K9 ư c ban hành kèm theo Quy t nh này. Trên cơ s các m u bi u báo cáo này Giám c CIC có trách nhi m chuy n i thành m u file báo cáo i n t và hư ng d n th c hi n th ng nh t trong ho t ng thông tin tín d ng. i u 5. Phương th c báo cáo TCTD có trách nhi m báo cáo thông tin tín d ng cho CIC dư i d ng file i n t , nh ng ơn v chưa có i u ki n thì báo cáo b ng văn b n. Vi c báo cáo b ng file i n t i v i các báo cáo nói trên có giá tr như báo cáo b ng văn b n. Chương 2: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN THAM GIA HO T NG THÔNG TIN TÍN D NG i u 6. Các V , C c, ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. Các V , C c, ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i CIC tri n khai th c hi n ho t ng thông tin tín d ng; cung c p các thông tin tín d ng cho CIC xây d ng kho d li u thông tin theo quy nh. 2. Các V , C c, ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có quy n khai thác, s d ng thông tin tín d ng ph c v nhi m v qu n lý Nhà nư c. 3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m t ch c ki m tra các t ch c tín d ng trong vi c ch p hành Quy ch này. i u 7. Trung tâm Thông tin tín d ng 1. Trách nhi m: a) Làm u m i hư ng d n, ôn c th c hi n ho t ng thông tin tín d ng iv i các i tư ng qui nh t i i u 2 theo thNm quy n. b) Hư ng d n vi c xây d ng quy trình k thu t nghi p v , h th ng mã s và các chuNn chung liên quan n ho t ng thông tin tín d ng cho các t ch c tham gia ho t ng thông tin tín d ng. c) Thu nh n, x lý thông tin tín d ng và t ch c, xây d ng, qu n lý kho d li u thông tin tín d ng qu c gia. d) Báo cáo thông tin tín d ng cho Ngân hàng Nhà nư c. e) Làm d ch v thông tin tín d ng (tr nh ng thông tin thu c bí m t Nhà nư c) cho các t ch c tín d ng, t ch c khác và cá nhân quy nh t i i u 2.
 5. f) Trao i thông tin tín d ng v i các chi nhánh NHNN, TCTD, chi nhánh TCTD. g) H tr các t ch c tham gia ho t ng thông tin tín d ng trong vi c khai thác, s d ng thông tin. h) H tr ào t o cán b nghi p v cho các t ch c tham gia ho t ng thông tin tín d ng khi có yêu c u. i) Hàng quí, báo cáo Th ng c NHNN v k t qu ho t ng thông tin tín d ng. 2. Quy n h n: a) Yêu c u các t ch c tham gia ho t ng thông tin tín d ng cung c p y , chính xác, k p th i các thông tin quy nh t i i u 4 Quy ch này. b) Ch trì và ph i h p v i các ơn v thu c NHNN, các TCTD trong vi c th c hi n ho t ng thông tin tín d ng. c) ư c thu ti n d ch v thông tin tín d ng theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. d) ư c t ch i cung c p thông tin tín d ng, làm d ch v thông tin tín d ng iv i nh ng i tư ng không ch p hành úng các quy nh c a Quy ch này. i u 8. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c 1. Trách nhi m a) B trí t ch c, nhân s và các i u ki n liên quan th c hi n nghi p v thông tin tín d ng t i chi nhánh. b) Ph i h p v i CIC ôn c, ki m tra các TCTD, chi nhánh TCTD trên a bàn th c hi n Quy ch này. c) Trao i thông tin tín d ng v i CIC. 2. Quy n h n a) ư c khai thác, s d ng thông tin tín d ng ph c v nhi m v qu n lý c a NHNN trên a bàn . b) ư c CIC h tr ào t o cán b làm nghi p v thông tin tín d ng. c) ư c t ch c cung c p thông tin tín d ng t CIC cho các t ch c tín d ng, chi nhánh t ch c tín d ng trên a bàn. i u 9. T ch c tín d ng 1. Trách nhi m
 6. a) Xây d ng chương trình ph n m m thông tin tín d ng, ch o, hư ng d n, tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n ho t ng thông tin tín d ng t i các s giao d ch, chi nhánh, các ơn v tr c thu c. b) Ph i thu th p, t p h p, ki m soát thông tin tín d ng t các s giao d ch, chi nhánh, ơn v tr c thu c và báo cáo y , trung th c, úng th i h n cho CIC. N i dung và phương th c báo cáo thông tin tín d ng cho CIC theo quy nh t i i u 4 và i u 5 Quy ch này. c) Nghiên c u, ng d ng, tri n khai các nghi p v qu n tr r i ro tín d ng; ph i khai thác, s d ng thông tin tín d ng nh m ngăn ng a, h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng. d) Xây d ng quy trình k thu t, b o m t, mã s khách hàng, tuân th các chuNn chung liên quan n ho t ng thông tin tín d ng do CIC hư ng d n th c hi n th ng nh t, an toàn. e) T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m v tính y , trung th c, úng h n c a thông tin tín d ng ã báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c. f) Trao i thông tin tín d ng v i CIC. 2. Quy n h n a) ư c quy n khai thác s d ng thông tin tín d ng. b) ư c quy n ngh CIC ki m tra v tính chính xác, k p th i c a thông tin tín d ng do CIC cung c p. c) ư c CIC h tr v ào t o, hư ng d n cán b làm nghi p v thông tin tín d ng. i u 10. T ch c khác và cá nhân T ch c khác và cá nhân quy nh t i kho n 3, i u 2 có nhu c u khai thác, s d ng thông tin tín d ng ph i g i yêu c u khai thác, s d ng thông tin tín d ng t i CIC, t nguy n tham gia ho t ng thông tin tín d ng theo các quy nh t i Quy ch này và ư c khai thác s d ng thông tin tín d ng t CIC. i u 11. Quy nh v s d ng thông tin tín d ng T ch c, cá nhân ư c quy n khai thác s d ng thông tin tín d ng ph i tuân th quy nh sau: 1. S d ng thông tin úng m c ích ph c v cho công tác qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c, phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng, ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh và phát tri n kinh t xã h i, không ư c gây phương h i n l i ích c a t ch c, cá nhân khác. 2. Không s a i, s d ng thông tin tín d ng c a CIC cung c p l i cho ơn v , cá nhân khác.
 7. i u 12. Thu ti n d ch v thông tin tín d ng Các t ch c, cá nhân s d ng thông tin tín d ng ph i tr ti n d ch v thông tin tín d ng theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Khen thư ng Hàng năm, CIC báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v k t qu ho t ng thông tin tín d ng xem xét khen thư ng i v i nh ng t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng thông tin tín d ng. i u 14. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th b x lý ph t vi ph m hành chính theo quy nh hi n hành c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng Ngân hàng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng có trách nhi m quy nh các b ng mã, các file báo cáo i n t và hư ng d n th c hi n Quy ch này. i u 16. Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh./. T CH C TÍN D NG (CN TCTD) ................................. BI U: K1A ............................................... S hi u: ................................. H SƠ KHÁCH HÀNG ( i v i khách hàng doanh nghi p) 1- Tên khách hàng: .............................................. Mã khách hàng: - Tên i ngo i: - Tên vi t t t:
 8. 2- a ch tr s chính: Mã tr s chính: ................S i n tho i:....................................... S Fax: a ch trang Web:......................... E-mail: 3- Mã s thu : 4- Quy t nh thành l p s : ........................ Ngày c p: ...................... Cơ quan c p: 5- Cơ quan qu n lý tr c ti p: 6- Lo i hình kinh t c a khách hàng: 7- Ngành kinh t : 8- S gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh:................................................. Ngày c p: 9- Ngành ngh kinh doanh: 10- Tên, ch c danh c a thành viên H QT, sáng l p viên: - - - 11-T ng giám c (Giám c): 12-T ng s lao ng hi n có: 13-V n i u l : ...................... tri u VND ho c ..................... USD ............................. ngày ........ tháng ....... năm..... ........... L p bi u ............... Ki m soát.................... T ng Giám c (Giám c) Ghi chú: - i tư ng áp d ng: Các TCTD, S giao d ch, chi nhánh TCTD, các ơn v có ho t ng tín d ng thu c TCTD.
 9. - Th i gian g i báo cáo: Ch m nh t 03 ngày làm vi c k t khi khách hàng có quan h tín d ng l n u ho c khi có các thông tin thay i. T CH C TÍN D NG (CN TCTD) BI U: K1B ............................................... S hi u: ................................ H SƠ KHÁCH HÀNG ( i v i khách hàng tư nhân) 1- Tên khách hàng:........................ Mã khách hàng: Ngày, tháng, năm sinh: ............................. Qu c t ch: 2- S ch ng minh thư: Ngày c p: ...................Nơi c p: 3- a ch : 4- S i n tho i: ....................... S Fax: 5- S gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: ................Ngày c p: ............... 6- Ngành ngh kinh doanh: 7- H tên v ho c ch ng:......................... ..... ngày ........ tháng ....... năm..... L p bi u ............Ki m soát ............. T ng Giám c (Giám c) Ghi chú:
 10. - i tư ng áp d ng: Các TCTD, S giao d ch, chi nhánh TCTD, các ơn v có ho t ng tín d ng thu c TCTD - Th i gian g i báo cáo: Ch m nh t 03 ngày làm vi c k t khi khách hàng có quan h tín d ng l n u ho c khi có các thông tin thay i. T CH C TÍN D NG (CN TCTD) BI U: K3 ............................................... S hi u:.................................. BÁO CÁO DƯ N C A KHÁCH HÀNG (S li u n ngày ........ tháng ......... năm.............) ơn v tính: 1 tri u VN , 1 USD S ti n Mã khách Ký hi u phân lo i Ngo i t STT Tên khách hàng và vàng hàng dư n VN qui i (USD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) C ng
 11. ........ngày.........tháng ........năm............. L p bi u............... Ki m soát ................. T ng Giám c (Giám c) Ghi chú: - Bi u này áp d ng chung cho c khách hàng doanh nghi p và tư nhân. - nh kỳ g i báo cáo: 3 ngày m t l n. - C t (4) ghi ký hi u phân lo i dư n qui nh t i c t (2) ph l c phân lo i dư n ính kèm. C t (5) và c t (6) s ti n ng v i s dư các tài kho n t i c t (4) và c t (5) tài kho n h ch toán qui nh t i ph l c phân lo i dư n ính kèm. PH L C PHÂN LO I DƯ N (Kèm theo bi u K3 – Báo cáo dư n c a khách hàng) TK h ch toán Ký Ngo i STT Phân lo i dư n hi u VN t và vàng (1) (2) (3) (4) (5) DƯ N CHO VAY NG N H N 01 21N1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2111 2141 02 21N2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2112 2142 03 21N3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2113 2143 năng thu h i 04 21N8 Dư n khó òi 2118 2148 DƯ N CHO VAY TRUNG H N 05 21T1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2121 2151 06 21T2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2122 2152 07 21T3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2123 2153 năng thu h i
 12. 08 21T8 Dư n khó òi 2128 2158 DƯ N CHO VAY DÀI H N 09 21D1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2131 2151 10 21D2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2132 2152 11 21D3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2133 2153 năng thu h i 12 21D8 Dư n khó òi 2138 2158 DƯ N CHI T KH U THƯƠNG PHI U VÀ CÁC GI Y T CÓ GIÁ 13 2201 Dư n trong h n 2211 2221 14 2208 Dư n quá h n 2218 2228 DƯ N CHO THUÊ TÀI CHÍNH 15 2301 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2311 2321 16 2302 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2312 2322 17 2303 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2313 2323 năng thu h i 18 2308 Dư n khó òi 2318 2328 DƯ N CÁC KHO N PH I TR THAY KHÁCH HÀNG 19 2401 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2411 2421 20 2402 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2412 2422 21 2403 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2413 2423 năng thu h i 22 2408 Dư n khó òi 2418 2428 DƯ N CHO VAY V N NH N TR C TI P T CÁC T CH C QU C T 23 25A1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2511 2541 24 25A2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2512 2542 25 25A3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2513 2543 năng thu h i 26 25A8 Dư n khó òi 2518 2548 DƯ N CHO VAY V N TI P NH N C A CHÍNH PH
 13. 27 25B1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2521 2551 28 25B2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2522 2552 29 25B3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2523 2553 năng thu h i 30 25B8 Dư n khó òi 2528 2558 DƯ N CHO VAY V N C A CÁC T CH C KHÁC 31 25C1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2531 2561 32 25C2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2532 2562 33 25C3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2533 2563 năng thu h i 34 25C8 Dư n khó òi 2538 2568 DƯ N CHO VAY V N C BI T 35 27A1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2711 36 27A2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2712 37 27A3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2713 năng thu h i 38 27A8 Dư n khó òi 2718 DƯ N CHO VAY THANH TOÁN CÔNG N 39 27B1 Dư n trong h n và ã ư c gia h n n 2721 40 27B2 Dư n quá h n n 180 ngày có kh năng thu h i 2722 41 27B3 Dư n quá h n t 181 ngày n 360 ngày có kh 2723 năng thu h i 42 27B8 Dư n khó òi 2728 43 2801 Dư n ch x lý có tài s n xi t n , gán n 281 44 2802 Dư n có tài s n th ch p liên quan n v án ch 282 xét x 45 2803 Dư n t n ng có tài s n mb o 283 46 2804 Dư n t n ng không có TS B và không còn i 284 tư ng thu h i 47 2805 Dư n t n ng không có TS B nhưng con n 285 ang t n t i và ho t ng 48 2901 Dư n cho vay ng n h n ư c khoanh 291
 14. 49 2902 Dư n cho vay trung h n ư c khoanh 292 50 2903 Dư n cho vay dài h n ư c khoanh 293 Ghi chú: C t (4) và (5) là tài kho n h ch toán theo H th ng tài kho n k toán k toán c a các TCTD do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 479/2004/Q -NHNN ngày 29/4/2004. T CH C TÍN D NG (CN TCTD)...... Bi u: K4A ........... S hi u: ............................... 1.1. Tên khách hàng:................... Mã khách hàng: - a ch : - Gi y t liên quan s :......... cơ quan c p: ...........ngày: -S i n tho i:................. Fax: - Dùng tài s n sau làm m b o cho kho n ti n vay t i h p ng tín d ng s : ngày.............. v i giá tr h n m c tín d ng là: 2. Lo i tài s n m b o ti n vay .Quy n s d ng .................phương ti n giao thông cơ gi i .Tài s n g n li n v i t ................. Tài s n có ăng ký quy n s h u, quy n s d ng khác . Quy n s d ng t và TS g n li n v i t............. Tài s n khác 3. Mô t tài s n m b o ti n vay: 3.1. Quy n s d ng t: 3.1.1. Tên ch s h u quy n s d ng t: 3.1.2. a ch nơi có t:....... m2)
 15. 3.1.4. Th a t s :................ T b n ............ Lo i t 3.1.5. Gi y ch ng nh n quy n s d ng ts ............ cơ quan c p ............... ngày 3.2. Tài s n g n li n v i t 3.2.1. Lo i tài s n (Nhà , công trình xây d ng, Vư n cây lâu năm, r ng cây…) 3.2.2. Mô t tài s n ( a ch nơi có tài s n, di n tích, s gi y ch ng nh n quy n s h u, cơ quan c p, ngày tháng năm c p…): 3.3. Phương ti n giao thông cơ gi i 3.3.1. Tên ch s h u phương ti n: 3.3.2. Tên phương ti n: .................... Nhãn hi u: 3.3.3. Ch t lư ng phương ti n:............. M i 100% ................. ã s d ng: % 3.3.4. Nh n d ng phương ti n (Bi n ki m soát, s khung, s máy…) 3.4. Tài s n có ăng ký quy n s h u, quy n s d ng khác 3.4.1. Tên ch s h u tài s n: 3.4.2. Tên tài s n: 3.4.3. S ăng ký quy n s h u, quy n s d ng .......... cơ quan c p ................ ngày 3.5. Tài s n khác (Mô t rõ tên ch s h u tài s n, tên tài s n, ch t lư ng, s lương, nhãn hi u và ch ng lo i tài s n..) 4. Phương th c nh n k t qu ăng ký v i CIC Nh n tr c ti p ............ Qua ư ng bưu i n .................. Trên Web-CIC ...........ngày ......... tháng........năm........ L p bi u........... Ki m soát ............ T ng Giám c (Giám c) PH N XÁC NH N ĂNG KÝ C A CIC Mã s ăng ký:............. Th i i m ăng ký: …. gi …. phút Tên cán b x lý: ..................
 16. T CH C TÍN D NG (CN TCTD) BI U K4B ............................................... S hi u: ................................. 1. Tên khách hàng: .................. Mã khách hàng: 2. a ch : 3. Gi y t liên quan s : ......... cơ quan c p.................ngày: 4. S i n tho i: ............... Fax: 5. Tên ch s h u tài s n: 6. Tài s n này ã ăng ký t i CIC s : Th i i m ăng ký: gi t, ngày ... năm 7. Lý do xoá ăng ký ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 8. Th i i m tài s n m b o ti n vay h t hi u l c: ngày tháng năm 9. Phương th c nh n k t qu yêu c u xoá ăng ký v i CIC .......... Nh n tr c ti p ............Qua ư ng bưu i n ............. Trên Web-CIC ..........ngày.......... .......... tháng........năm.............. L p bi u.. Ki m soát ............. T ng Giám c (Giám c)
 17. PH N XÁC NH N XOÁ ĂNG KÝ C A CIC Mã s ăng ký: ... Th i i m ăng ký:.. gi ... phút Tên cán b x lý: ... T CH C TÍN D NG (CN TCTD) BI U: K7 ................................................... S hi u: ................................. CÁC KHO N PH I TR THAY KHÁCH HÀNG KHI VI PH M B O LÃNH (S li u n ngày…….tháng………năm………) ơn v tính: 1 tri u VND, 1 USD STT Tên khách hàng Mã Dư n Ngày phát sinh Lý do khách hàng VND USD n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 18. ……..ngày……….tháng……..năm……... L p bi u Ki m soát T ng Giám c (Giám c) Ghi chú: - i tư ng áp d ng: các TCTD, S giao d ch, chi nhánh TCTD, các ơn v có ho t ng tín d ng thu c TCTD - Ngo i t khác quy i USD theo t giá tính chéo t i th i i m báo cáo - Th i gian g i báo cáo: khi CIC có yêu c u. T CH C TÍN D NG (CN TCTD) BI U: K9 .............................................. S hi u: ................................. KHÁCH HÀNG CÓ N QUÁ H N (S li u n ngày……tháng………năm………) ơn v tính: 1 tri u VND, 1 USD Mã S ti n n quá Ngày phát STT h n sinh n Ghi chú Tên khách hàng khách quá h n hàng VND USD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 19. ……..ngày……….tháng……..năm……... L p bi u Ki m soát T ng Giám c (Giám c) Ghi chú: - i tư ng áp d ng: các TCTD, S giao d ch, chi nhánh TCTD, các ơn v có ho t ng tín d ng thu c TCTD - Ngo i t khác quy i USD theo t giá tính chéo t i th i i m báo cáo - Th i gian g i báo cáo: khi CIC có yêu c u. T CH C TÍN D NG (CN Th i gian g i báo BI U: K6 TCTD) cáo: ................................................ Báo cáo s li u B o lãnh n cu i tháng, S hi u: .................................. ch m nh t ngày 10 tháng sau. BÁO CÁO B O LÃNH VAY V N C A CÁC DOANH NGHI P (S li u n ngày tháng năm )
 20. ơn v tính: 1 tri u VN , 1 Mã S Ngày Ngày S ti n USD khách ăng phát n Tên doanh hàng a ch tr Ngo i ký sinh h n t quy nghi p s chính VN STT kinh b o b o i doanh lãnh lãnh USD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I. Trong nư c II. Ngoài nư c C ng ...........ngày...........tháng.......... năm....... L p bi u Ki m soát T ng Giám c (Giám c)
Đồng bộ tài khoản