intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

119
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   S è   1 1 1 7 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  08 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997 vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu LuËt c¸c Tæ chøc tÝn   dông ngµy 15/6/2004; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn   dông, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy   01/01/2005   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   415/1999/Q§­ NHNN23 ngµy 18/11/1999 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông trong  ngµnh ng©n hµng. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn  dông,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Trëng   V¨n   phßng  §¹i  diÖn   t¹i  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng  Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc, c¸  nh©n   cã   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
 2. 2 Q uy ch Õ ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1117/2004/Q§­NHNN  ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy  ®iÒu chØnh ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông   cña Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc kh¸c  nh»m gãp phÇn b¶o  ®¶m an toµn ho¹t  ®éng ng©n hµng, phôc  vô  c«ng t¸c qu¶n lý  cña Ng©n hµng  Nhµ  níc,  phßng  ngõa,  h¹n chÕ rñi ro tÝn dông vµ ph¸t triÓn kinh tõ x∙ héi. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  a)   Trung   t©m   Th«ng   tin   tÝn   dông   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  (sau ®©y viÕt t¾t lµ CIC). b) Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc (sau  ®©y viÕt t¾t lµ  chi nh¸nh NHNN). c) C¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc. 2. C¸c tæ chøc tÝn dông (sau  ®©y viÕt t¾t lµ  TCTD),  chi nh¸nh TCTD.  3.   C¸c   tæ   chøc   kh¸c   vµ   c¸   nh©n   cã   nhu   cÇu   sö   dông  dÞch vô th«ng tin tÝn dông. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1.   Th«ng   tin   tÝn   dông   lµ   th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   kh¸ch hµng cã  quan hÖ  tÝn dông víi tæ chøc tÝn dông, tæ  chøc kh¸c cã ho¹t ®éng ng©n hµng, gåm: th«ng tin vÒ hå s¬  ph¸p lý, th«ng tin vÒ tµi chÝnh, d nî tÝn dông, b¶o l∙nh,  b¶o  ®¶m tiÒn vay vµ  t×nh h×nh  ho¹t   ®éng kinh doanh  cña  kh¸ch hµng. 2. Ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông lµ  viÖc thu thËp, xö  lý, ph©n tÝch,  xÕp lo¹i, trao   ®æi,  dÞch vô  cung cÊp vµ  khai th¸c sö dông th«ng tin tÝn dông.
 3. 3 3.   Trao   ®æi   th«ng   tin   tÝn   dông   lµ   viÖc   truyÒn,   göi  c¸c th«ng tin vÒ  c¶nh b¸o rñi ro tÝn dông gi÷a CIC, chi  nh¸nh NHNN vµ c¸c TCTD, chi nh¸nh TCTD. 4.  DÞch vô   th«ng  tin tÝn  dông lµ   viÖc cung  cÊp  c¸c  s¶n phÈm th«ng  tin tÝn dông; hç  trî  gi¶i ph¸p  qu¶n  trÞ  th«ng tin tÝn dông vµ  qu¶n trÞ  rñi ro tÝn dông; hç  trî,  t  vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ  vÒ  phÇn mÒm qu¶n trÞ  th«ng  tin tÝn dông; t vÊn, hç trî t×m kiÕm th«ng tin tÝn dông. 5.   Kh¸ch   hµng   cã   quan   hÖ   tÝn   dông   víi   tæ   chøc   tÝn  dông, tæ chøc kh¸c cã ho¹t ®éng ng©n hµng: a) Kh¸ch hµng doanh nghiÖp gåm: doanh nghiÖp Nhµ níc,  hîp t¸c x∙, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn,  doanh  nghiÖp   t  nh©n,   c«ng   ty   hîp   danh,   doanh   nghiÖp  cã   vèn  ®Çu t  níc ngoµi vµ  c¸c tæ chøc kh¸c cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  theo qui ®Þnh cña Bé luËt D©n sù (trõ c¸c TCTD).  Tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ, c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn trùc  thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp ®îc x¸c ®Þnh lµ mét kh¸ch hµng. b)  Kh¸ch  hµng t  nh©n gåm:  c¸ nh©n,  hé   gia  ®×nh,  tæ  hîp t¸c. §i Ò u  4.  C¸c b¸o c¸o th«ng tin tÝn dông b¾t buéc  C¸c tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o th«ng tin   tÝn dông b¾t buéc cho CIC c¸c th«ng tin sau: 1. Th«ng tin vÒ hå s¬ ph¸p lý cña kh¸ch hµng vay a) §èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i môc   a, kho¶n 5, §iÒu 3 ®îc b¸o c¸o theo mÉu K1A. b)   §èi   víi   kh¸ch   hµng   t  nh©n   qui   ®Þnh   t¹i   môc   b,  kho¶n 5, §iÒu 3 ®îc b¸o c¸o theo mÉu K1B. 2. Th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay Th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay ® îc b¸o c¸o  theo c¸c chØ tiªu th«ng tin hiÖn cã  mµ  c¸c TCTD thu thËp  ®îc. Trong trêng hîp cÇn thiÕt khi CIC cã  yªu cÇu b¸o c¸o  th×  TCTD, chi nh¸nh TCTD ph¶i cung cÊp kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ  th«ng tin tµi chÝnh theo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m  cña kh¸ch hµng vay (néi dung th«ng tin theo c¸c mÉu b¸o  c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp do Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh). 3. Th«ng tin vÒ  d nî  tÝn dông cña kh¸ch hµng b¸o c¸o  theo mÉu K3. 4.  Th«ng  tin vÒ  tµi  s¶n  ®¶m  b¶o tiÒn  vay  cña kh¸ch  hµng b¸o c¸o theo mÉu K4A vµ mÉu K4B.
 4. 4 5. Th«ng tin vÒ  b¶o l∙nh cho kh¸ch hµng b¸o c¸o theo  mÉu K6. 6. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay cã tæng d nî b»ng hoÆc  h¬n 5% vèn tù cã cña TCTD ®îc b¸o c¸o theo mÉu K8. 7. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, khi CIC cã  yªu cÇu th×   TCTD ph¶i b¸o c¸o th«ng tin vÒ  nî  qu¸ h¹n theo mÉu K9 vµ   th«ng tin vÒ  c¸c kho¶n TCTD b¶o l∙nh tr¶ thay kh¸ch hµng  trong trêng hîp kh¸ch hµng  ®îc b¶o l∙nh kh«ng thùc hiÖn  ®îc nghÜa vô cña m×nh khi ®Õn h¹n thanh to¸n theo mÉu K7. HÖ  thèng c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o th«ng tin tÝn dông b¾t  buéc gåm K1A, K1B, K3, K4A, K4B, K6, K7, K8, K9  ®îc ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. Trªn c¬  së  c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o nµy Gi¸m  ®èc CIC cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn  ®æi thµnh mÉu file b¸o c¸o  ®iÖn tö  vµ  híng dÉn thùc hiÖn thèng nhÊt trong ho¹t  ®éng th«ng tin  tÝn dông.  §i Ò u  5.  Ph¬ng thøc b¸o c¸o TCTD   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¸o   c¸o   th«ng   tin   tÝn   dông   cho  CIC díi d¹ng file  ®iÖn tö, nh÷ng  ®¬n vÞ  cha cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn th× b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n. ViÖc  b¸o  c¸o b»ng  file  ®iÖn tö   ®èi víi  c¸c b¸o  c¸o  nãi trªn cã gi¸ trÞ nh b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n.   Ch¬ng II t r ¸ c h   n h i Ö m   v µ   q u y Ò n   h ¹ n   c ñ a   c ¸ c   t æ   c h ø c ,   c ¸   n h © n  tham gia ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông §i Ò u   6.  C¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ n­ íc  1.   C¸c   Vô,   Côc,   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cã  tr¸ch  nhiÖm   phèi   hîp   víi   CIC   triÓn   khai   thùc   hiÖn  ho¹t   ®éng th«ng tin tÝn dông; cung cÊp c¸c th«ng tin tÝn dông  cho CIC ®ã x©y dùng kho d÷ liÖu th«ng tin theo quy ®Þnh. 2.   C¸c   Vô,   Côc,   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cã  quyÒn  khai  th¸c, sö  dông th«ng  tin tÝn dông  ®ã  phôc vô  nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ níc. 3. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc  kiÓm tra c¸c tæ chøc tÝn dông  trong  viÖc chÊp  hµnh  Quy  chÕ nµy.
 5. 5 § i Ò u  7.  Trung t©m Th«ng tin tÝn dông  1. Tr¸ch nhiÖm: a) Lµm  ®Çu mèi híng dÉn,  ®«n  ®èc thùc hiÖn ho¹t  ®éng  th«ng tin tÝn dông ®èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i §iÒu  2 theo thÈm quyÒn. b) Híng dÉn viÖc x©y dùng quy tr×nh kü  thuËt nghiÖp  vô, hÖ  thèng m∙ sè  vµ  c¸c chuÈn chung liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng   th«ng   tin   tÝn   dông   cho   c¸c   tæ   chøc   tham   gia   ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông.  c) Thu nhËn, xö lý th«ng tin tÝn dông vµ tæ chøc, x©y  dùng, qu¶n lý kho d÷ liÖu th«ng tin tÝn dông quèc gia. d) B¸o c¸o th«ng tin tÝn dông cho Ng©n hµng Nhµ níc.  e)   Lµm   dÞch   vô   th«ng   tin   tÝn   dông   (trõ   nh÷ng   th«ng  tin thuéc bÝ  mËt Nhµ  níc) cho c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ  chøc kh¸c vµ c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i §iÒu 2. f)   Trao   ®æi   th«ng   tin   tÝn   dông   víi   c¸c   chi   nh¸nh   NHNN, TCTD, chi nh¸nh TCTD.  g)  Hç  trî  c¸c  tæ chøc  tham  gia ho¹t   ®éng  th«ng  tin  tÝn dông trong viÖc khai th¸c, sö dông th«ng tin. h) Hç  trî   ®µo t¹o c¸n bé  nghiÖp vô  cho c¸c tæ chøc  tham gia ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông khi cã yªu cÇu. i) Hµng quý, b¸o c¸o Thèng  ®èc NHNN vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông. 2. QuyÒn h¹n: a) Yªu cÇu c¸c tæ chøc tham gia ho¹t  ®éng th«ng tin  tÝn dông cung cÊp  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng  tin quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy chÕ nµy. b) Chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thuéc NHNN, c¸c  TCTD trong viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông. c) §îc thu tiÒn dÞch vô  th«ng tin tÝn dông theo quy  ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. d) §îc tõ  chèi cung cÊp th«ng tin tÝn dông, lµm dÞch  vô  th«ng tin tÝn dông  ®èi víi nh÷ng  ®èi tîng kh«ng chÊp  hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. §i Ò u  8.  Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc  1. Tr¸ch nhiÖm a) Bè trÝ tæ chøc, nh©n sù vµ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan  ®ã thùc hiÖn nghiÖp vô th«ng tin tÝn dông t¹i chi nh¸nh. b)  Phèi hîp  víi CIC   ®ã   ®«n  ®èc, kiÓm  tra  c¸c TCTD,  chi nh¸nh TCTD trªn ®Þa bµn thùc hiÖn Quy chÕ nµy.
 6. 6 c) Trao ®æi th«ng tin tÝn dông víi CIC. 2. QuyÒn h¹n a) §îc khai th¸c, sö  dông th«ng tin tÝn dông  ®ã  phôc  vô nhiÖm vô qu¶n lý cña NHNN trªn ®Þa bµn . b) §îc CIC hç  trî   ®µo t¹o c¸n bé  lµm nghiÖp vô  th«ng  tin tÝn dông. c) §îc tæ chøc cung cÊp th«ng tin tÝn dông tõ CIC cho  c¸c tæ chøc tÝn dông, chi nh¸nh tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa  bµn. §i Ò u  9.  Tæ chøc tÝn dông  1. Tr¸ch nhiÖm a) X©y dùng ch¬ng tr×nh phÇn mÒm th«ng tin tÝn dông,  chØ   ®¹o,   híng   dÉn,   triÓn   khai,   ®«n   ®èc,   kiÓm   tra   viÖc  thùc hiÖn  ho¹t   ®éng th«ng  tin  tÝn  dông  tíi c¸c së  giao  dÞch, chi nh¸nh, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. b)   Ph¶i   thu   thËp,   tËp   hîp,   kiÓm   so¸t   th«ng   tin   tÝn  dông tõ c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh, ®¬n vÞ trùc thuéc vµ  b¸o c¸o  ®Çy  ®ñ, trung  thùc,   ®óng thêi  h¹n  cho  CIC.  Néi  dung   vµ   ph¬ng   thøc   b¸o   c¸o   th«ng   tin   tÝn   dông   cho   CIC  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 vµ §iÒu 5 Quy chÕ nµy. c)   Nghiªn   cøu,   øng   dông,   triÓn   khai   c¸c   nghiÖp   vô  qu¶n trÞ  rñi ro tÝn dông; ph¶i khai th¸c, sö  dông th«ng  tin tÝn dông nh»m  ng¨n  ngõa, h¹n chÕ  rñi ro trong  ho¹t  ®éng tÝn dông. d) X©y dùng quy tr×nh kü  thuËt, b¶o mËt, m∙ sè  kh¸ch  hµng,  tu©n   thñ   c¸c   chuÈn   chung   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   th«ng   tin   tÝn   dông   do   CIC   híng   dÉn   ®ã   thùc   hiÖn   thèng  nhÊt, an toµn. e)   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu  tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tÝnh   ®Çy   ®ñ,   trung   thùc,   ®óng   h¹n   cña   th«ng tin tÝn dông ®∙ b¸o c¸o cho Ng©n hµng Nhµ níc. f) Trao ®æi th«ng tin tÝn dông víi CIC. 2. QuyÒn h¹n a) §îc quyÒn khai th¸c sö dông th«ng tin tÝn dông. b) §îc quyÒn  ®Ò  nghÞ  CIC kiÓm tra vÒ  tÝnh chÝnh x¸c,  kÞp thêi cña th«ng tin tÝn dông do CIC cung cÊp. c)   §îc   CIC   hç   trî   vÒ   ®µo   t¹o,   híng   dÉn   c¸n   bé   lµm  nghiÖp vô th«ng tin tÝn dông.
 7. 7 § i Ò u  10.  Tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n Tæ chøc kh¸c vµ  c¸ nh©n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 2  cã nhu cÇu khai th¸c, sö dông th«ng tin tÝn dông ph¶i göi  yªu cÇu khai th¸c,  sö  dông  th«ng tin tÝn dông  tíi  CIC,  tù  nguyÖn tham gia ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông theo c¸c  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ   ®îc khai th¸c sö  dông th«ng  tin tÝn dông tõ CIC. §i Ò u  11.  Quy ®Þnh vÒ sö dông th«ng tin tÝn dông  Tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®îc   quyÒn   khai   th¸c   sö   dông   th«ng  tin tÝn dông ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh sau:  1. Sö  dông th«ng tin  ®óng môc  ®Ých phôc vô  cho c«ng  t¸c qu¶n lý  cña Ng©n hµng  Nhµ  níc,  phßng  ngõa,  h¹n  chÕ  rñi ro tÝn dông, phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ  ph¸t triÓn  kinh tõ  x∙ héi,  kh«ng  ®îc g©y ph¬ng  h¹i   ®Õn  lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c. 2. Kh«ng söa  ®æi, sö  dông th«ng tin tÝn dông cña CIC  ®ã cung cÊp l¹i cho ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c. §i Ò u  12.  Thu tiÒn dÞch vô th«ng tin tÝn dông  C¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông th«ng tin tÝn dông ph¶i  tr¶   tiÒn   dÞch   vô   th«ng   tin   tÝn   dông   theo   quy   ®Þnh   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Ch¬ng III Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  13.  Khen thëng Hµng n¨m, CIC b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn dông  ®ã  xem xÐt khen th­ ëng  ®èi víi nh÷ng  tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  thµnh  tÝch trong  ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông. §i Ò u  14.  Xö lý vi ph¹m   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ  nµy, tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m cã  thÓ  bÞ  xö  lý  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh   phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng. 
 8. 8 Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   15.  Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm quy  ®Þnh c¸c b¶ng m∙, c¸c file b¸o c¸o  ®iÖn  tö vµ híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ nµy. §i Ò u   16.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.  
 9. 9 biÓu: k1a Tæ chøc tÝn dông (CN TCTD)  ............................................... Sè hiÖu: .................................  Hå s¬ kh¸ch hµng (§èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp) 1­  Tªn kh¸ch hµng: M∙   kh¸ch  hµng: ­ Tªn ®èi ngo¹i: ­ Tªn viÕt t¾t: 2­  §Þa chØ trô së chÝnh:  M∙   trô  së chÝnh: Sè ®iÖn tho¹i: Sè Fax: §Þa chØ trang Web:  E­mail: 3­  M∙ sè thuÕ: 4­  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè:      Ngµy cÊp:   C¬ quan cÊp: 5­  C¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp: 6­  Lo¹i h×nh kinh tÕ cña kh¸ch hµng: 7­  Ngµnh kinh tÕ: 8­  Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh:  Ngµy cÊp: 9­  Ngµnh nghÒ kinh doanh: 10­   Tªn,   chøc   danh   cña   thµnh   viªn   H§QT,   s¸ng   lËp   viªn: ­  ­ ­ 11­ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc): 12­ Tæng sè lao ®éng hiÖn cã: 13­   Vèn   ®iÒu   lÖ:......................   triÖu   VND  hoÆc..................... USD .....   ngµy.......  th¸ng....... n¨m.....
 10. 10 LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc)  Ghi chó: ­ §èi tîng ¸p dông: C¸c TCTD, Së giao dÞch, chi nh¸nh   TCTD, c¸c ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng tÝn dông thuéc TCTD. ­ Thêi gian göi b¸o c¸o: ChËm nhÊt 03 ngµy lµm viÖc   kÓ tõ khi kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông lÇn ®Çu hoÆc khi   cã c¸c th«ng tin thay ®æi.    biÓu: k1B Tæ chøc tÝn dông (CN TCTD)  ............................................... Sè hiÖu: .................................  Hå s¬ kh¸ch hµng (§èi víi kh¸ch hµng t nh©n) 1­  Tªn kh¸ch hµng: M∙   kh¸ch  hµng: Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:  Quèc  tÞch: 2­  Sè chøng minh th:  Ngµy   cÊp:   N¬i cÊp: 3­  §Þa chØ: 4­  Sè ®iÖn tho¹i: Sè Fax: 5­  Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: Ngµy cÊp: 6­  Ngµnh nghÒ kinh doanh: 7­ Hä tªn vî hoÆc chång: .....   ngµy.......  th¸ng....... n¨m..... LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) Ghi chó:
 11. 11 ­ §èi tîng ¸p dông: C¸c TCTD, Së giao dÞch, chi nh¸nh   TCTD, c¸c ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng tÝn dông thuéc TCTD ­ Thêi gian göi b¸o c¸o: ChËm nhÊt 03 ngµy lµm viÖc   kÓ tõ khi kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông lÇn ®Çu hoÆc khi   cã c¸c th«ng tin thay ®æi.  biÓu: k3 Tæ chøc tÝn dông (CN TCTD)  ............................................... Sè hiÖu: .................................  B¸o c¸o d nî cña kh¸ch hµng (Sè liÖu ®Õn ngµy..... th¸ng..... n¨m.......) §¬n vÞ tÝnh: 1 triÖu  VN§, 1 USD STT Tªn kh¸ch  M∙ kh¸ch  Ký hiÖu ph©n  Sè tiÒn hµng hµng lo¹i d nî VN§ Ngo¹i tÖ vµ  vµng qui  ®æi (USD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Céng
 12. 12 .....   ngµy.......  th¸ng....... n¨m..... LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc)  Ghi chó:  BiÓu   nµy   ¸p   dông   chung   cho   c¶   kh¸ch   hµng     doanh   nghiÖp vµ t nh©n. §Þnh kú göi b¸o c¸o: 3 ngµy mét lÇn. Cét (4) ghi ký  hiÖu ph©n lo¹i d  nî  qui  ®Þnh t¹i cét   (2) phô lôc ph©n lo¹i d nî ®Ýnh kÌm. Cét (5) vµ cét (6) sè tiÒn øng víi sè d  c¸c tµi kho¶n   t¹i cét (4) vµ  cét (5) tµi kho¶n h¹ch to¸n qui  ®Þnh t¹i   phô lôc ph©n lo¹i d nî ®Ýnh kÌm.
 13. 13 Phô lôc ph©n lo¹i d nî  (KÌm theo biÓu K3 – B¸o c¸o d nî cña kh¸ch hµng) ST Ký  Ph©n lo¹i d nî TK h¹ch  T hiÖu to¸n VN§ Ngo¹i  tÖ vµ  vµng (1 (2) (3) (4) (5) ) D nî cho vay ng¾n h¹n 01 21N1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  211 2141 1 02 21N2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  211 2142 thu håi 2 03 21N3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  211 2143 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 04 21N8 D nî khã ®ßi 211 2148 8 D nî cho vay trung h¹n 05 21T1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  212 2151 1 06 21T2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  212 2152 thu håi 2 07 21T3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  212 2153 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 08 21T8 D nî khã ®ßi 212 2158 8 D nî cho vay dµi h¹n 09 21D1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  213 2151 1 10 21D2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  213 2152 thu håi 2 11 21D3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  213 2153 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 12 21D8 D nî khã ®ßi 213 2158 8 D nî chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê  cã gi¸ 13 2201 D nî trong h¹n 221 2221 1 14 2208 D nî qu¸ h¹n 221 2228 8 D nî cho thuª tµi chÝnh 15 2301 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  231 2321 1 16 2302 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  231 2322
 14. 14 thu håi 2 17 2303 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  231 2323 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 18 2308 D nî khã ®ßi 231 2328 8 D nî c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thay kh¸ch hµng 19 2401 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  241 2421 1 20 2402 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  241 2422 thu håi 2 21 2403 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  241 2423 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 22 2408 D nî khã ®ßi 241 2428 8 D nî  Cho vay vèn nhËn trùc tiÕp tõ  c¸c tæ  chøc quèc tÕ 23 25A1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  251 2541 1 24 25A2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  251 2542 thu håi 2 25 25A3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  251 2543 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 26 25A8 D nî khã ®ßi 251 2548 8 D nî cho vay vèn tiÕp nhËn cña ChÝnh phñ 27 25B1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  252 2551 1 28 25B2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  252 2552 thu håi 2 29 25B3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  252 2553 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 30 25B8 D nî khã ®ßi 252 2558 8 D nî cho vay vèn cña c¸c tæ chøc kh¸c 31 25C1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  253 2561 1 32 25C2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  253 2562 thu håi 2 33 25C3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  253 2563 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 34 25C8 D nî khã ®ßi 253 2568 8 D nî cho vay vèn ®Æc biÖt 35 27A1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  271 1 36 27A2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  271 thu håi 2 37 27A3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  271 cã kh¶ n¨ng thu håi 3
 15. 15 38 27A8 D nî khã ®ßi 271 8 D nî cho vay thanh to¸n c«ng nî 39 27B1 D nî trong h¹n vµ ®∙ ®îc gia h¹n nî  272 1 40 27B2 D nî  qu¸ h¹n  ®Õn 180 ngµy cã  kh¶ n¨ng  272 thu håi 2 41 27B3 D nî  qu¸ h¹n tõ  181 ngµy  ®Õn 360 ngµy  272 cã kh¶ n¨ng thu håi 3 42 27B8 D nî khã ®ßi 272 8 43 2801 D nî chê xö lý cã tµi s¶n xiÕt nî, g¸n 281 nî 44 2802 D nî cã tµi s¶n thÕ chÊp liªn quan ®Õn  282 vô ¸n chê xÐt xö 45 2803 D nî tån ®äng cã tµi s¶n ®¶m b¶o 283 46 2804 D  nî  tån  ®äng kh«ng cã  TS§B vµ  kh«ng  284 cßn ®èi tîng ®ã thu håi 47 2805 D  nî  tån  ®äng kh«ng cã  TS§B nhng con 285 nî ®ang tån t¹i vµ ho¹t ®éng 48 2901 D nî cho vay ng¾n h¹n ®îc khoanh 291 49 2902 D nî cho vay trung h¹n ®îc khoanh 292 50 2903 D nî cho vay dµi h¹n ®îc khoanh 293 Ghi chó:  Cét (4) vµ  (5) lµ  tµi kho¶n h¹ch to¸n theo   HÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n kÕ  to¸n cña c¸c TCTD do Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   479/2004/Q§­NHNN ngµy 29/4/2004.
 16. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt  viÖt nam LAWDATA BiÓu: K4A Tæ chøc tÝn dông (CN  Thêi gian ®¨ng ký: TCTD) ChËm   nhÊt   sau   3   ngµy   lµm  .................... viÖc .................... khi  ph¸t   sinh   tµi  s¶n   ®¶m  .......  b¶o tiÒn vay. Sè  hiÖu: .............. .................. §¨ng ký tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay 1.1. Tªn kh¸ch hµng:            M∙ kh¸ch hµng: ­ §Þa chØ: ­   GiÊy   tê   liªn   quan   sè:....................   c¬   quan  cÊp:............ ngµy:................ ­ Sè ®iÖn tho¹i: Fax: ­  Dïng  tµi s¶n  sau lµm  ®¶m b¶o  cho kho¶n  tiÒn  vay t¹i  hîp   ®ång tÝn dông sè:....... ngµy.................... víi gi¸ trÞ h¹n   møc tÝn dông lµ:................................. 2. Lo¹i tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay QuyÒn sö dông ®Êt Ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt Tµi s¶n cã  ®¨ng ký  quyÒn   së h÷u, quyÒn sö dông kh¸c QuyÒn sö dông ®Êt vµ TS g¾n liÒn víi ®Êt Tµi s¶n kh¸c 3. M« t¶ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay: 3.1. QuyÒn sö dông ®Êt: 3.1.1. Tªn chñ së h÷u quyÒn sö dông ®Êt: 3.1.2. §Þa chØ n¬i cã ®Êt: 3.1.3. DiÖn tÝch thöa ®Êt: m2 (b»ng ch÷ m2) 3.1.4. Thöa ®Êt sè: Tê b¶n ®å Lo¹i   ®Êt 3.1.5. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè c¬   quan   cÊp ngµy 3.2. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt 3.2.1. Lo¹i tµi s¶n (Nhµ   ë, c«ng tr×nh x©y dùng, Vên c©y l©u   n¨m, rõng c©y…)
 17. 17 3.2.2. M« t¶ tµi s¶n (®Þa chØ n¬i cã  tµi s¶n, diÖn tÝch, sè   giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, c¬ quan cÊp, ngµy th¸ng n¨m cÊp…): 3.3. Ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi 3.3.1. Tªn chñ së h÷u ph¬ng tiÖn: 3.3.2. Tªn ph¬ng tiÖn: Nh∙n hiÖu: 3.3.3. ChÊt lîng ph¬ng tiÖn: Míi 100% §∙   sö   dông: % 3.3.4.   NhËn   d¹ng   ph¬ng   tiÖn   (BiÓn   kiÓm   so¸t,   sè   khung,   sè   m¸y…) 3.4. Tµi s¶n cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông kh¸c 3.4.1. Tªn chñ së h÷u tµi s¶n: 3.4.2. Tªn tµi s¶n: 3.4.3. Sè ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông c¬   quan   cÊp ngµy 3.5. Tµi s¶n kh¸c (M« t¶ râ  tªn chñ  së  h÷u tµi s¶n, tªn tµi   s¶n, chÊt lîng, sè lîng, nh∙n hiÖu vµ chñng lo¹i tµi s¶n...) 4. Ph¬ng thøc nhËn kÕt qu¶ ®¨ng ký víi CIC NhËn trùc tiÕp Qua ®êng bu ®iÖn Trªn Web­CIC ..... ngµy.......   th¸ng....... n¨m..... LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) PhÇn x¸c nhËn ®¨ng ký cña CIC M∙   sè   ®¨ng   ký:.................   Thêi   ®iÓm   ®¨ng  ký:............. giê.............. phót.............. Tªn c¸n bé xö lý:...............
 18. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu K4B Tæ chøc tÝn dông (CN  Thêi gian xãa ®¨ng ký: TCTD) ChËm   nhÊt   sau   3   ngµy  .................... lµm viÖc .................... khi   ph¸t   sinh   yªu   cÇu  .......  xãa tµi s¶n  Sè  ®¶m b¶o tiÒn vay. hiÖu: .............. .................. Yªu cÇu xo¸ ®¨ng ký tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay 1.   Tªn   kh¸ch  hµng:.....................................   M∙   kh¸ch  hµng:................... 2.   §Þa  chØ:..................................................... ............................................ 3.   GiÊy   tê   liªn   quan   sè:...............   c¬   quan  cÊp:................. ngµy:............. 4.   Sè   ®iÖn  tho¹i:.......................................  Fax:......................................... 5.   Tªn   chñ   së   h÷u   tµi  s¶n:..................................................... ................... 6.   Tµi   s¶n   nµy   ®∙   ®¨ng   ký   t¹i   CIC  sè:...................................................... Thêi   ®iÓm   ®¨ng   ký:..........   giê.......   phót,  ngµy...... th¸ng......... n¨m........ 7. Lý do xo¸ ®¨ng ký ..................................................... ......................................................... ..... ..................................................... ......................................................... ..... ..................................................... ......................................................... .....
 19. 19 ..................................................... ......................................................... ..... 8. Thêi  ®iÓm tµi s¶n  ®¶m b¶o tiÒn vay hÕt hiÖu lùc:  ngµy..... th¸ng.... n¨m.... 9.  Ph¬ng  thøc  nhËn kÕt  qu¶ yªu  cÇu xo¸   ®¨ng  ký  víi  CIC NhËn trùc tiÕp Qua ®êng bu ®iÖn Trªn  Web­CIC ..... ngµy.......   th¸ng....... n¨m..... LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) PhÇn x¸c nhËn xo¸ ®¨ng ký cña CIC M∙ sè  ®¨ng ký:............... Thêi ®iÓm ®¨ng ký:.....  giê..... phót..... Tªn c¸n bé xö lý:............       
 20. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu: K6 Thêi gian göi b¸o c¸o: Tæ   chøc   tÝn   dông   (CN  TCTD) B¸o   c¸o   sè   liÖu   B¶o   l∙nh  .................... ®Õn   cuèi   th¸ng,   chËm   nhÊt  .................... ngµy 10 th¸ng sau .......  Sè  hiÖu: .............. .................. B¸o c¸o b¶o l∙nh vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp (Sè liÖu ®Õn ngµy      th¸ng     n¨m              ) §¬n   vÞ   tÝnh:   1   triÖu   VN§,   1   USD STT Tªn doanh  M∙  §Þa chØ  Sè ®¨ng  Ngµy ph¸t  Ngµy ®Õn  Sè tiÒn nghiÖp kh¸ch  trô së  ký kinh  sinh b¶o  h¹n b¶o  Ngo¹i tÖ quy ®æi  VN§ hµng chÝnh doanh l∙nh l∙nh USD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   I. Trong n    íc   II. Ngoµi n   ­ íc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2