Quyết định 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  112/2002/Q§­T T g   n g µ y 03  th¸ng 9 n¨ m  2002 P hª d u y Ö t § Þ n h  h í ng  p h¸t tri Ó n ki Õ n  tró c Vi Ö t N a m   Õ n  n¨ m  2020 ® Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  êtr×nh sè  ®Ò ngh c B tr BX d (t     07/TTr­ BXD   µy  ng 21 th¸ng  n¨m   02  2002  µ  v c«ng v¨n  è  s 160/BXD­VP   µy  th¸ng  n¨m   ng 19  7  2002), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  Þnh  íng    iÓn  Õn  óc ViÖt  duy § h ph¸ttr ki tr   Nam   n   ®Õ n¨m  2020  íi éidung  ñ  Õu  v    n ch y sau: 1.V Ò   ôc   m tiªu. a) M ôc      tiªutæng  qu¸t: N © ng  cao  Êt l ng kiÕn  óc,t¹olËp m«i  êng    ób Òn  ÷ng,®¸p    ch  î   tr       tr c tr   v   øng yªu cÇu  ©y  ùng  µ    iÓnv¨n hãa,kinh tÕ     éitrong sù    xd v ph¸ttr         ­x∙h     nghiÖp  c«ng  nghiÖp  ãa,hiÖn  ihãa  t  íc,t¹otiÒn ®Ò   ÷ng  ¾c  h  ®¹   ®Ê n      v ch cho    ×nh h×nh  qu¸ tr   thµnh  µ    iÓnkiÕn  ócViÖtNam   Ön  i, µu b¶n  ¾c  ©n  éc. v ph¸ttr   tr     hi ®¹   gi   s d t b) M ôc    ô  Ó:   tiªuc th Nghiªncøu,x¸c lËp  ¬  ë  ýluËn  Ò   Ýnh  Ön  ivµ  Ýnh  ©n  éc cña        c s l  vt hi ®¹   t d t  kiÕn  ócViÖtNam; tr     Tuyªn truyÒn, n©ng    cao  Ën  nh thøc trong  í  Õn  óc s  µ  µn  ©n   gi iKi tr   v to d vÒ     Üa,  Çm   ý ngh t quan  äng,ph¬ng  íng  µ  Öm   ô  tr   h v nhi v ph¸ttr Ón kiÕn  óc  i   tr   ViÖtNam   Ön  i, µu b¶n  ¾c  ©n  éc;   hi ®¹   gi   s d t B¶o  ån,ph¸thuy      Þ v¨n hãa  Õn  óctruyÒn  èng  µ  t    c¸c gi¸tr     ki tr   th v b¶n  ¾c   s d©n  éccña  Õn  ócnícnhµ  t  ki tr     trong xu  Õ  µn  Çu  ãa;   th to c h §µo  ¹o,x©y  ùng  i  ò  Õn  ócs  ã    øc,    µi  ã  t  d ®é ng Ki tr   c ®ñ ® ®ñ t , b¶n  Ünh  c l nghÒ   nghiÖp;coiträngvµ       ch¨m    o  ¹onh÷ng  Õn  ócs  u   µnh; lo®µ t   Ki tr   ®Ç ng X ©y  ùng  Ýnh  d ch s¸ch hµnh  Ò   Õn  ócphï hîp ®Ó     Õn  ócs    ngh ki tr       c¸c Ki tr   cã  Ó  th s¸ng  ¹o® îcnhiÒu    È m   Õn  óccã  Êt l ng cao,®¸p  t    t¸cph ki tr   ch  î     øng    nhu cÇu  Ët chÊt,tinhthÇn  ña  v     c con  êivµ    éi,phôc  ô  ù  ng   x∙h   v s nghiÖp  ©y  ùng  xd vµ  b¶o  Ö   t  íc; v ®Ê n Ph¸thuy      ña  ©n  , céng  ng    vai trß c d c  ®å trong  Öc  vi tham   gia ph¸ttr Ón  i  kiÕn  óchiÖn  i, µu b¶n  ¾c  ©n  écvµ  ¹olËp m«i  êng    ób Òn  ÷ng; tr   ®¹   gi   s d t  t    tr c tr   v T¨ng  êng  c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Õn  óctheo  nh  íng ph¸ttr Ón kiÕn  l  n   ki tr   ®Þ h    i   tróchiÖn  i, µu b¶n  ¾c  ©n  éc.   ®¹  gi   s d t
  2. 2 2.V Ò     quan  iÓ m. ® KiÕn  óc phôc  ô, thóc  y   tr   v  ®È ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vµ  ù   i   t ­      s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  ihãa  t  íc.Ph¸ttr ÓnkiÕn  ócph¶iphïhîp víi ­ ho¸,hi ®¹   ®Ê n    i   tr          ® êng  èi ña  l c §¶ng  Ò   ©y  ùng  µ    iÓnv¨n hãa  Öt Nam     Õn,®Ë m   vx d v ph¸ttr     Vi   tiªnti   ®µ  b¶n  ¾c  ©n  éc;phïhîp víi iÒu  Ön  ù nhiªn,gãp  Çn  s d t        ® ki t     ph b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng,gi÷g×n  ©n     c b»ng  sinh th¸   ôc  ô  ©n  ©n, coiträng lîÝch  ña  µn    iph v nh ; d       i c to x∙ héi;¸p  ông  ã  än  äc c¸c tiÕn  é     d c ch l     b khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   Ön  i vµ  hi ®¹   thÝch  îp;®¶m   h  b¶o  Õn  ócph¸ttr Ónb Òn  ÷ng. ki tr     i   v 3.§Þnh  íng ph¸ttr ÓnkiÕn  ócViÖtNam   n     h    i   tr     ®Õ n¨m  2020. a) ë    khu  ùc  «  Þ. v ® th Ph¸ttr Ónvµ  ×nh  µnh   i   h th tæng  Ó  Õn  ócë  th ki tr   khu  ùc  «  Þ    ¬  ë  v ® th trªnc s ph©n  è  µ    iÓn h Ö   èng  «  Þ  b v ph¸ttr   th ® th theo  Þnh  íng Quy  ¹ch  § h  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón ®«   Þ  Öt Nam   n     i   th Vi   ®Õ n¨m  2020  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ    ®®  t Ch ph phª duyÖt t¹ Quy Õt  nh  è     i ®Þ s 10/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng01  ng 23    n¨m  1998. Tæng  Ó  Õn  óccña  çi  ïng  µ  «  Þ  th ki tr   mv v ® th ph¶icã   b¶n  ¾c  s riªng,phï    hîp  íi®iÒu  Ön  v  ki kinh  Õ, tù nhiªn,d©n  è      éi,tr×nh    t     s ­ x∙ h   ®é khoa  äc, kü  h  thuËt,truyÒn  èng    ãa  Þch  ö  ña  a   ¬ng  µ          th v¨n h l s c ®Þ ph v c¸c ®å ¸n quy  ¹ch ho   x©y  ùng  îcc¬  d ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt. nh n   th quy phª duy Tæng  Ó  Õn  óccña  çi  «  Þ  th ki tr   m ® th ph¶ikÕt  îp hµihoµ  ÷a c¶it¹ovíi   h    gi         x©y  ùng  íi;® æi  íim«i  êng    ãa  Õn  óctruyÒn  èng,nhng  d m  m  tr v¨n h ki tr   th   kh«ng  lµm  Êt  i  m ® b¶n  ¾c s riªng. H×nh  µnh  Õn  óc®«   Þ  th ki tr   th ph¶icoiträng nguyªn  ¾c  ¾n        tg c«ng  ×nh tr   riªnglÎvíitæng  Ó  Õn  óccña  «  Þ;®¶m        th ki tr   ® th   b¶o  Õt  îp hµihoµ  ÷a qu¸  k h    gi   khø  íihiÖn  ¹  µ ¬ng  . äi  Öc    ¹o,x©y  ùng  íi trong ®«   Þ  v  ti t v lai M vi c¶it     d m    th ph¶i   tu©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   th     ®Þ v qu¶n  ýkiÕn  ócvµ  l  tr   quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ. ho   d ® th b) ë    khu  ùc  v n«ng  th«n. Ph¸ttr Ón kiÕn  óct¹    µng,x∙ cã  ªnquan  ùctiÕp  íic¬  Êu     i   tr   i l c¸c     li   tr   v   c quy ho¹ch chung  ña    «  Þ    c c¸c® th ph¶i® îcdùa       trªnquy  ¹ch chitiÕtx©y  ùng,cã  ho       d   sù tham    ña  ©n    µ  éng  ng; l ý  ÷l¹ nh÷ng    gia c d cv c ®å  u  gi     i dis¶n  Õn  óc,thiªn ki tr     nhiªncña  µng,x∙;bæ     l     sung  ÷ng  nh chøc n¨ng cßn  Õu,kÕt  îp hiÖn  ihãa  thi   h  ®¹   kÕt  Êu  ¹  Çng.C«ng  ×nh míi® îc t¹olËp  c ht   tr         ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýkiÕn  ócvµ  l  tr   quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ. ho   d ® th H×nh  µnh  th tæng  Ó  Õn  óct¹    Þ    th ki tr   i th tø,trung t©m     ô m       c¸c   x∙,c x∙ trªn c¬  ë  ©n  ñ    s tu th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c quy  ¹ch  ©y  ùng; khuyÕn  Ých  ho x d   kh ph¸t  tr Ón c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  t  Çng,m¸idèc,kÕ   õa  ×nh  i    tr   d Ýt      th h thøc  Õn  óc ki tr   truyÒn  èng, g ¾n   ã  µi hoµ  íikhung  th   bh  v  c¶nh thiªnnhiªn,phï hîp  íi®iÒu       v  kiÖn  Ý  Ëu  ña  a  ¬ng. kh h c ®Þ ph Ph¸ttr Ón kiÕn  óct¹ c¸c lµng,x∙cÇn u     i   tr   i        l ý b¶o  ån c¸c truyÒn  èng    t   th v¨n ho¸, phong  ôc, tËp    t  qu¸n riªng biÖt cña  çi  a   ¬ng;  ï  îp  íi® Æc       m ®Þ ph ph h v   ®iÓ m  thiªnnhiªn,con  êi,kÕ   õa      ng   th kinh  nghiÖm   ©y  ùng, phßng, chèng  x d     thiªntai  õng  íc hiÖn  ihãa  Õt  Êu  ¹  Çng  µ    iÓn c¸c c«ng  ×nh  ; t b  ®¹   k c ht v ph¸ttr     tr   kiÕn  ócmíicã  Êtl ng phïhîp. tr     ch  î     c)Ph¸ttr ÓnkiÕn  ócc¸cthÓ  ¹ c«ng  ×nh.    i   tr     lo i   tr
  3. 3 Ph¸t tr Ón  Õn  óc c¸c  Ó  ¹    i ki tr   th lo ic«ng  ×nh  tr theo  ¬ng  © m:  Ých  ph ch th dông, m ü     quan,b¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinh th¸i µ      kinh tÕ,®¸p  v    øng nhu  Çu    c tinh thÇn  µ  Ët chÊt cña  vv    con  êi,x∙ héi;®¶m   ng       b¶o  Ýnh  ©n  éc vµ  Ýnh  Ön  t d t  t hi ®¹i,  qu¸n tr Ötnguyªn t¾c    iÓnb Òn  ÷ng,t¹olËp m«i  êng  èng  èt®Ñ p    i    ph¸ttr   v      tr s t  cho  äi  êi,ph¸thuy  Öu  m ng     hi qu¶  tæng  îp  h kinh tÕ, x∙ héi vµ          m«i  êng tr trong  thiÕtkÕ,      thic«ng  µ  v qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh,¸p  ông    Õn  é  tr  d c¸c ti b khoa  häc,c«ng  Ö,  ¬n    ttr×nh ®é     Õn quèc  Õ.   ngh v lªn®¹     tiªnti   t KiÕn  ócnhµ    tr   ë ph¶i®¸p    øng  ôc    ©ng  m tiªun cao  Êt l ng  ch  î m«i  êng    tr c tró,tho¶    m∙n    c¸c yªu  Çu  c sinh ho¹t®a   ¹ng  ña  ©n  ;phÊn  u   n       d cd c  ®Ê ®Õ n¨m 2020  ùc hiÖn  îcc¸cchØ    ¬  th   ®   tiªuc b¶n    iÓnnhµ  . ph¸ttr   ë KiÕn  ócc«ng  éng  tr   c ph¶ithÓ  Ön    hi tæng  îp c¸c yÕu  è quy  ¹ch,c¶nh  h    t  ho   quan  «  Þ,v¨n hãa  Ö   Ët,kü  Ët®¹t tí tr×nh ®é   ªntiÕn  ® th     ngh thu   thu       i   ti   trong khu    vùc.C¸c    c«ng  ×nhträng®iÓ m   µ  ícph¶i®¹ttr×nh®é   ªn ÕntrªnthÕ  í . tr     nh n         ti       gi i ti KiÕn  óc c«ng  tr   nghiÖp ph¶i coi träng  Öc  dông  ü  Ët tiªntiÕn     vi ¸p  k thu     trong vµ  µiníc®èi víi chøc    ngo         tæ  kh«ng  gian,m«i  êng    tr s¶n  Êt vµ  xu   qu¶n  ý. l  C¸c c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp  ínph¶i®¹ttr×nh ®é     Õn trªnthÕ  í . l       tiªnti     gi i N © ng  cao  Êt l ng  ÕtkÕ   iÓn  ×nh  Õn  óc;tiªuchuÈn  ch  î thi   ® h ki tr     ho¸  Êu  c kiÖn  ©y  ùng; thùc hiÖn  xd     c«ng nghiÖp  ãa  µ  ¬ng  ¹i hãa  h v th m  cung  Êp    c s¶n phÈ m  cho  Þ  êng  ©y  ùng. th tr xd KiÕn  ócc«ng  ×nh ngÇ m   tr   tr   ph¶i® îccoiträng trong quy  ¹ch,thiÕtkÕ           ho     x©y  ùng; qu¸n  iÖtnguyªn  ¾c  Õt  îp  ö  ông  d   tr   t k h sd trong  êib×nh  µ  êi th   v th   chiÕn; h×nh  µnh  Ö   èng    th h th kh«ng gian c«ng  éng  Ç m   ¾n   Õt  íic¸c c ng g k v    c«ng  ×nh trªnm Æt   t. tr     ®Ê 4.Nh÷ng  Ö m  ô  ñ  Õu.   nhi v ch y ­T¨ng  êng    c nghiªncøu  ýluËn  µ    ×nh  Õn  óc;   l  v phª b ki tr ­ TiÕp  ôc ® æi  íic«ng      t  m  t¸cquy  ¹ch  ©y  ùng  µ  ×nh  µnh  ho xd vh th chuyªn  ngµnh  ÕtkÕ   «  Þ; thi   ® th ­ §æi  íi c«ng  m  nghÖ   ÕtkÕ,  ©ng  thi   n cao  Êt îng      È m   Õn  ch l c¸c t¸cph ki tróc,  tho¶ m∙n      Çu  ö  ông  ¬    c¸cyªu c s d c b¶n  ña    éi; c x∙h ­ Ph¸ttr Ón kiÕn  óc®i  «i víikiÓm       iÓn kiÕn  óc,®¶m        i   tr   ®     so¸tph¸ttr   tr   b¶o trËttùkiÕn  ócvµ  Ëttùx©y  ùng     tr   tr     d trong qu¸ tr×nh ph¸ttr Ón;       i ­ B¶o  ån,ph¸thuy    Þ c¸c di s¶n  Õn  óctrong qu¸ tr×nh héinhËp    t    gi¸tr       ki tr         vµ  thÕ  µn  Çu  ãa. xu  to c h 5.  ÷ng  Ýnh  Nh ch s¸ch  µ    v gi¶iph¸p  ínthùc  Ön  nh   íng  l  hi ®Þ h ph¸ttr Ón  i  kiÕn  ócViÖtNam. tr     ­N ©ng  hiÖu    cao  qu¶  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ©y  ùng  µ    iÓnkiÕn  óc; l  n  x d v ph¸ttr   tr ­ M ë   éng  éc  Ën  ng  ©ng   r cu v ®é n cao  Ën  nh thøc vµ  ù    s tham    ña  éng  gia c c ®ång  ©n  ; d c ­ T¨ng  êng        c vaitrß,tr¸chnhiÖm   ña    éinghÒ     c c¸c h   nghiÖp  µ  ña      v c c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      ­ Tæ     chøc,s ¾p  Õp  ¹ lùcl ng nghiªncøu, phª  ×nh, tvÊn  µ  ÕtkÕ     x l    î   i     b    v thi   g ¾n  íi ¹t®éng  µnh  Ò   Õn  ócs; v   ho h ngh ki tr   ­B¶o  é  Òn      i víi   È m   Õn  óc;   h quy t¸cgi¶®è     ph t¸c ki tr
  4. 4 ­ §µo  ¹ovµ    iÓnnguån  ©n  ùc;x©y  ùng  i ngò  Õn  ócs  ã    t   ph¸ttr   nh l  d ®é   Ki tr   c ® øc, cã  µiphôc  ô    t  v cho  ù  s nghiÖp    iÓnkiÕn  óc; ph¸ttr   tr ­M ë   éng  µ  ©ng   r vn cao  Öu  hi qu¶  îp t¸cquèc  Õ; h   t ­  ©y   ùng  ¬ng  ×nh  X d ch tr khung  µ  Õ   ¹ch  µnh  ng    Õt®Õ n   v k ho h ®é chi ti   n¨m 2005  µ  v 2010    chøc  ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸ttr ÓnkiÕn  ócViÖt ®Ó tæ  th   § h    i   tr     Nam   n   ®Õ n¨m  2020. §i Ò u 2. 1. Bé   ©y  ùng  chøc  ùc hiÖn  Þnh  íng    iÓn kiÕn  ócViÖt  X d tæ  th   § h ph¸ttr   tr     Nam   n   ®Õ n¨m  2020;x©y  ùng  ¬ng  ×nh khung  ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸t   d Ch tr   th   § h   tr ÓnkiÕn  ócViÖtNam. i  tr     2. C¸c  é,  µnh, chÝnh  Òn  a   ¬ng    Êp  µ    éi nghÒ     B ng   quy ®Þ ph c¸c c v c¸c h   nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi theo  ch tr         tr¸chnhiÖm,    chøc n¨ng,quyÒn  ¹n   h  cña  × nh  ã  Õ   ¹ch    Õttæ  m c k ho chiti   chøc  ùc hiÖn  Þnh  íng ph¸ttr Ón kiÕn  th   § h    i   trócViÖtNam   n       ®Õ n¨m  2020. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh   ñ,  ñ   Þch  y  ph Ch t ñ ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản