Quyết định 112/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định 112/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 112/2003/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 186/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i năm 2020; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p t i t trình s 1854/TTr-PC ngày 07 tháng 5 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m v i thành ph n như sau : 1. Trư ng Ban : Ông Nguy n T n Dũng, Phó Th tư ng Thư ng tr c; 2. Phó trư ng Ban : Ông Hoàng Trung H i, B trư ng B Công nghi p; Các thành viên : 3. Ông Nguy n Xuân ChuNn, Th trư ng B Công nghi p; 4. Ông Tr n ình Khi n, Th trư ng B K ho ch và u tư; 5. Ông Nguy n Huy Hi u, Th trư ng B Qu c phòng; 6. Ông Tr n Văn Tá, Th trư ng B Tài chính; 7. Ông Bùi M nh H i, Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; 8. Ông Tr n Doãn Th , Th trư ng B Giao thông v n t i; 9. Ông T ng Văn Nga, Th trư ng B Xây d ng;
  2. 10. Ông Lê Danh Vĩnh, Th trư ng B Thương m i; 11. Ông Nguy n Văn ng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 12. Ông ào Phan Long, Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký H i Cơ khí Vi t Nam; 13. Ông Nguy n Văn Th , Ch t ch Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam. i u 2. Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m có nhi m v và quy n h n sau: 1. Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương th c hi n Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m theo úng m c tiêu và ti n ra trong Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 186/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002. 2. Ch o các B , ngành xây d ng quy ho ch phát tri n các chuyên ngành cơ khí n năm 2010 m b o tính th ng nh t, ng b gi a quy ho ch c a t ng B , ngành v i Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí và ki m tra vi c th c hi n các quy ho ch ã ư c phê duy t. 3. Ch o vi c xây d ng, tri n khai th c hi n các d án u tư s n xu t các s n phNm cơ khí trong Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m phù h p v i Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Ch o vi c ki m tra, giám sát, ánh giá t ng th các d án u tư và yêu c u các B , ngành, a phương báo cáo tình hình và k t qu th c hi n nhi m v trong Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ch o vi c kh o sát, th ng kê và ánh giá v trình công ngh , năng l c s n xu t cơ khí trong và ngoài nư c. 6. Ch o các B , ngành xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh các chính sách và gi i pháp v tài chính, thu , th trư ng, u tư, ào t o ngu n nhân l c cho ngành cơ khí. 7. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Ban Ch o có T thư ng tr c giúp vi c t t i B Công nghi p và các T công tác khác do Trư ng Ban Ch o quy t nh thành l p ph c v yêu c u công tác c a Ban Ch o. Ban Ch o ư c s d ng con d u c a Chính ph trong các công vi c i u hành c a Ban Ch o và c a B Công nghi p trong các v n hành chính và chi tiêu c a Ban Ch o. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a B Công nghi p và ư c qu n lý, thanh quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c.
  3. Quy ch ho t ng c a Ban Ch o do Trư ng Ban quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản