Quyết định 112/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 112/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A TH TU NG CHÍNH PH S 112/2004/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2004 V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N GI NG TH Y S N N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Xét ngh c a B trư ng B Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình phát tri n gi ng th y s n n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU: - Nâng cao năng l c nghiên c u, ph n u t ng bư c làm ch công ngh s n xu t gi ng hình thành t p oàn gi ng th y s n a d ng, có giá tr kinh t và xu t khNu, ph c v phát tri n nuôi tr ng các vùng sinh thái nư c ng t, nư c m n và nư c l - Hoàn thi n và t ng bư c hi n i hoá h th ng s n xu t gi ng th y s n hàng hoá nh m ch ng áp ng gi ng t t, k p th i v , a d ng v gi ng loài th y s n nuôi, ph c v cho phát tri n nuôi tr ng th y s n và chuy n d ch cơ c u kinh t có hi u qu và b n v ng. Các ch tiêu ph n u n năm 2010: - Gi ng th y s n nuôi nư c l , m n: 35 t con gi ng tôm, trên 500 tri u con gi ng giáp xác khác, trên 11 t con gi ng nhuy n th , kho ng 400 tri u con gi ng cá bi n, trên 6.000 t n gi ng rong t o bi n. - Gi ng th y s n nuôi nư c ng t: trên 3,5 t con gi ng tôm càng xanh, trên 700 tri u con gi ng cá da trơn, trên 500 tri u con gi ng rô phi ơn tính c, trên 12 t cá gi ng khác. II. N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH:
  2. 1. Nâng c p, hoàn thi n cơ s h t ng và trang thi t b c a các Trung tâm gi ng th y s n a. u tư xây d ng, hoàn thi n h th ng Trung tâm qu c gia gi ng th y s n: - Trung tâm qu c gia gi ng th y s n nư c ng t mi n B c (t i Phú T o - H i Dương). - Trung tâm qu c gia gi ng th y s n nư c ng t mi n Trung (t i k Nông). - Trung tâm qu c gia gi ng th y s n nư c ng t mi n Nam (t i Cái Bè - Ti n Giang). - Trung tâm qu c gia gi ng h i s n mi n B c (t i Xuân án - Cát Bà - H i Phòng). - Trung tâm qu c gia gi ng h i s n mi n Trung (t i V n Ninh - Khánh Hoà). - Trung tâm qu c gia gi ng h i s n mi n Nam (t i Bà R a - Vũng Tàu). b. Xây d ng 16 Trung tâm gi ng th y s n c p I, g m: 5 Trung tâm gi ng h i s n và 11 Trung tâm gi ng th y s n nư c ng t: - Các Trung tâm gi ng h i s n c p I: xây d ng 5 t nh ven bi n: à N ng (Hoà H i), Ninh Thu n (Ninh Phư c), Cà Mau (Hòn Khoai, Tân Ân), B c Liêu (H p Thành, th xã B c Liêu), Kiên Giang (Phú Qu c). - Các Trung tâm gi ng th y s n nư c ng t c p I: xây d ng theo c m t nh ho c theo vùng, b trí t i 11 t nh có di n tích nuôi nư c ng t l n và có khu h th y s n t nhiên c trưng cho vùng, bao g m: + i v i vùng mi n núi phía B c: Trung tâm gi ng th y s n c p I t i 4 t nh: Sơn La (t i huy n Mai Sơn) ph c v các t nh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình; B c Giang (t i huy n L ng Giang) ph c v các t nh L ng Sơn, B c Giang; Hà Giang (t i huy n V Xuyên) ph c v các t nh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng; Yên Bái (t i huy n Văn Ch n) ph c v các t nh Yên Bái, Thái Nguyên, B c K n, Lào Cai. + i v i các t nh mi n Trung: Trung tâm gi ng th y s n c p I t t i 3 t nh: Ngh An (Yên Lý, Di n Châu) ph c v các t nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh; Th a Thiên Hu (Cư Chánh) ph c v các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu ; Bình nh (Phù M ) ph c v các t nh à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n và m t ph n cho các t nh Tây Nguyên. + i v i các t nh phía Nam: Trung tâm gi ng th y s n c p I t t i 4 t nh: thành ph H Chí Minh (An H i - C Chi) ph c v cho các t nh ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh; C n Thơ (Ô Môn) ph c v các t nh H u Giang, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, m t ph n t nh Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, m t ph n t nh B n Tre; An Giang (Bình Thành - Châu Thành) ph c v các t nh An Giang, m t ph n t nh Kiên Giang; ng Tháp (Tân Nhu n ông - Châu Thành) ph c v các t nh ng Tháp, m t ph n t nh Long An, m t ph n t nh Vĩnh Long, m t ph n t nh Ti n Giang.
  3. c. Nâng c p, xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c a các t nh: nâng c p các tr i gi ng hi n có, m b o n năm 2010 m i t nh có m t Trung tâm gi ng th y s n ti p nh n và nuôi dư ng gi ng m i, ti p nh n gi ng g c, ti p nh n và ng d ng công ngh m i và chuy n giao công ngh cho cơ s s n xu t gi ng hàng hoá và tham gia s n xu t gi ng hàng hoá. 2. Nâng cao năng l c cho i ngũ nghiên c u và s n xu t - Tăng cư ng i ngũ khoa h c k thu t, nghiên c u viên cho các Vi n và Trung tâm nghiên c u th y s n, Trung tâm qu c gia gi ng th y s n có nhân l c m nhi m ch c năng phát tri n gi ng th y s n, g m: ưu tiên ào t o i ngũ khoa h c trong và ngoài nư c cho các Vi n nghiên c u, Trung tâm nghiên c u, Trung tâm qu c gia gi ng th y s n, Trư ng ào t o có chuyên ngành nuôi tr ng th y s n. - Ny m nh các hình th c ào tào v qu n lý và k thu t s n xu t gi ng, nâng cao trình s n xu t gi ng, s n xu t th c ăn cho giai o n ương nuôi con gi ng cho i ngũ k thu t, công nhân c a các cơ s s n xu t; t p hu n k thu t, chuy n giao công ngh cho ngư dân, nông dân s n xu t gi ng th y s n. Khuy n khích các thành ph n kinh t c ngư i i ào t o, hu n luy n có nh ng chuyên gia và i ngũ k thu t gi i v s n xu t gi ng th y s n. 3. Hình thành và t ng bư c hi n i hoá h th ng các cơ s s n xu t gi ng hàng hoá Phát tri n h th ng cơ s s n xu t gi ng hàng hoá theo quy ho ch ngành, a phương, khuy n khích s tham gia c a các thành ph n kinh t nh ng vùng có l i th v s n xu t gi ng và nh ng vùng nuôi tr ng i m mà i u ki n có th s n xu t ư c gi ng nh m áp ng gi ng cho nuôi tr ng xu t khNu, chuy n d ch cơ c u trong nông nghi p. a. Các cơ s s n xu t gi ng th y s n nuôi nư c l , m n: Vùng ven bi n phía B c: phát tri n m t s tr i s n xu t gi ng tôm sú, tôm r o, các i tư ng nư c l phân b t nhiên c a vùng gi i quy t m t ph n gi ng t i ch , ng th i các tr i này là nơi ti p nh n u trùng tôm sú ưa t mi n Trung ho c u trùng các i tư ng khác ương thành gi ng l n. Riêng khu v c bi n Qu ng Ninh. H i Phòng khuy n khích phát tri n các tr i sinh s n nhân t o cá bi n, các cơ s ương tr ng cá th tinh thành cá gi ng ph c v cho các vùng nuôi. Vùng ven bi n mi n Trung t à N ng t i Bình Thu n: phát tri n s n xu t gi ng th y s n hàng hoá cung c p cho các vùng nuôi c nư c. i tư ng s n xu t chính c a mi n Trung là tôm sú và nhi u loài th y s n nư c l , m n như cá cam, cá h ng, cá tráp, cua, gh ( à N ng, Qu ng Nam), tôm hùm (Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà), cá song, c hương (Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n). Vùng ven bi n phía Nam: phát tri n s n xu t gi ng các loài tôm sú, tôm càng xanh ch ng m t ph n gi ng cho nhu c u t i ch . M t s t nh có bãi b i c a sông là i u ki n thu n l i cho nhuy n th phát tri n như Ti n Giang, B n Tre, c n phát tri n cơ s s n xu t gi ng nhuy n th nhân t o, cung c p cho nhu c u nuôi trong vùng, gi m b t s khai thác gi ng t nhiên.
  4. b. Các cơ s s n xu t gi ng th y s n nuôi nư c ng t: Các t nh phía B c: v i các cơ s s n xu t hi n có, nâng cao ch t lư ng con gi ng và b sung nh ng gi ng m i ã ư c ki m nghi m vào cơ c u gi ng nuôi; ưu tiên chuy n giao công ngh chuy n gi i tính rô phi dòng GIFT cho các tr i s n xu t gi ng có quy mô l n c a các thành ph n kinh t ch ng s n xu t t i a phương cung c p cho các cơ s ương thành cá gi ng. Các t nh mi n Trung: phát tri n các i m ương san gi ng ho c xây d ng tr i s n xu t cá gi ng có quy mô phù h p v i ph m vi ph c v duy trì ư c ho t ng. Các t nh phía Nam: phát tri n s n xu t gi ng t t c các a phương. Trư c m t ưu tiên u tư nghiên c u công ngh s n xu t gi ng cá ba sa, tôm càng xanh toàn c, gi ng rô phi GIFT ơn tính c, các i tư ng b n a quý hi m có th xu t khNu và các loài cá ng nhanh chóng chuy n giao cho s n xu t i trà, cung c p gi ng cho nuôi xu t khNu và ph c v cho tiêu dùng trong nư c. i v i vùng mi n núi, vùng Tây Nguyên: thông qua ho t ng khuy n ngư phát tri n các i m s n xu t gi ng quy mô nh và ương san cá gi ng vùng sâu vùng xa nh m gi i quy t gi ng t i ch và khôi ph c ngh cá h ch a. c. Xây d ng m t s khu s n xu t gi ng th y s n t p trung theo hư ng công nghi p: Các khu s n xu t gi ng t p trung ư c xây d ng nh ng vùng có i u ki n thu n l i và t i các vùng nuôi tr ng i m. M i khu có th thành l p t 200 n 500 tr i gi ng, công su t m i tr i 10 tri u con tôm gi ng/năm t o ư c s lư ng gi ng th y s n l n và th c hi n Quy ch ki m d ch, nhãn hàng hoá, công nh n ch t lư ng trư c khi xu t xư ng. Ngoài th i v s n xu t tôm gi ng các tr i còn có th s n xu t gi ng nhuy n th , ương cá bi n, các i tư ng giáp xác khác. Trư c m t, t năm 2004 - 2006 h tr u tư xây d ng m t s khu s n xu t gi ng th y s n nư c l m n t p trung: - Khu s n xu t gi ng t p trung Cam L p - Cam Ranh - Khánh Hoà. - Khu s n xu t gi ng t p trung Ninh H i - Ninh Thu n. - Khu s n xu t gi ng t p trung Ng c Hi n - Cà Mau. - Khu s n xu t gi ng t p trung Phú Qu c - Kiên Giang. - Khu s n xu t gi ng t p trung Hi p Thành - B c Liêu. - Khu s n xu t gi ng t p trung t i Qu ng Nam. 4. Tăng cư ng công tác qu n lý gi ng th y s n - Ti p t c hoàn thi n và tăng cư ng năng l c cho h th ng qu n lý, ki m soát ch t lư ng gi ng và d ch b nh t t c các khâu t s n xu t, lưu thông, ki m tra ch t lư ng gi ng, công nh n tiêu chuNn gi ng g c, tiêu chuNn àn b m , th c hi n quy nh v
  5. nhãn hàng hoá m b o gi ng có ch t lư ng t t, nuôi có năng su t cao, gi m thi u d ch b nh. - Xây d ng và ban hành các tiêu chuNn ngành v tr i s n xu t gi ng, i u ki n s n xu t gi ng và ch t lư ng con gi ng. - Cung c p àn th y s n b m dòng thu n cho các tr i s n xu t gi ng. - Tri n khai các quy ho ch khu s n xu t gi ng t p trung, quy mô l n và quy ho ch phát tri n tr i gi ng c a các a phương và áp d ng các quy nh v công nh n ch t lư ng. - T ch c c nh báo v môi trư ng d ch b nh cho các nhà s n xu t. 5. T ch c th c hi n các án, d án phát tri n gi ng th y s n. - án "Phát tri n công ngh nuôi thành th c tôm sú b m và s n xu t gi ng có ch t lư ng cao" M c tiêu: hoàn thi n công ngh t o tôm sú b m m b o ch t lư ng. - án "Phát tri n a d ng các i tư ng tôm nuôi nư c l ". M c tiêu: t o ư c công ngh s n xu t gi ng c p i tư ng tôm nư c l nh m a d ng t p oàn gi ng nuôi, t n d ng t i a qu t. Các i tư ng ư c ưu tiên phát tri n gi ng: tôm r o (M.ensis), tôm he mùa (P.merguiensis), tôm nương (P.onentalis), tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei), tôm v n (P.semisulcatus), tôm he Nh t B n (P.raponicus), tôm he n (Penaeus indicus). - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng m t s loài cá bi n có giá tr kinh t (cá song, cá giò, cá s h ng, cá măng, cá vư c, cá nh ...)". M c tiêu: hoàn thi n quy nh công ngh s n xu t gi ng m t s loài cá bi n có giá tr kinh t cao; xây d ng ư c àn cá b m h u b m b o cung c p tr ng th tinh, cá b t cho các năm sau. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng m t s loài nhuy n th (nghêu, sò huy t, i p, tu hài, hàu, c hương, bào ngư,...)" M c tiêu: t o công ngh s n xu t gi ng ch ng cung c p gi ng các i tư ng nhuy n th nuôi vùng c a sông, bãi b i và bãi ngang ven bi n. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng m t s loài giáp xác c s n thu c h cua, gh , tôm hùm". M c tiêu: hoàn thi n công ngh s n xu t gi ng m t s loài giáp xác c s n thu c h cua, gh , tôm hùm. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng m t s lo i rong bi n có giá tr kinh t (rau câu ch vàng, rong s n,...)".
  6. M c tiêu: tuy n ch n gi ng thu n m t s loài rong câu, rong s n có hàm lư ng agar, Canageenan và s c ông cao. Phát tri n công ngh s n xu t gi ng rong bi n quy mô công nghi p ch ng cung c p gi ng cho s n xu t. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng cá ba sa" M c tiêu: hoàn thi n công ngh s n xu t gi ng cá ba sa có th s n xu t gi ng cho nhu c u nuôi xu t khNu. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng tôm càng xanh và tôm càng xanh toàn c". M c tiêu: t o ư c công ngh s n xu t gi ng xã h i hoá vi c s n xu t gi ng tôm càng xanh và tôm càng xanh toàn c. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng cá rô phi". M c tiêu: m b o có àn cá b m và chuy n giao công ngh cho các thành ph n kinh t s n xu t ư c gi ng rô phi có t c sinh trư ng nhanh nuôi các vùng nư c ng t, l , m n. - án "Phát tri n công ngh s n xu t gi ng và b o t n m t s loài cá b n a có giá tr kinh t ho c có nguy cơ tuy t ch ng (anh vũ, d m xanh, lăng, cá hô, cá tra d u, bông lau, chìa vôi, b ng kèo, chình, di c gù, trê vàng, rô ng". M c tiêu: t o ư c công ngh s n xu t gi ng các loài cá b n a có giá tr kinh t cung c p con gi ng cho ngh nuôi và th gi ng b sung cho vào môi trư ng t nhiên. - án "Nâng cao phNm gi ng m t s loài cá nuôi nư c ng t ch l c". M c tiêu: nâng cao ch t lư ng phNm gi ng các i tư ng cá nuôi nư c ng t truy n th ng ã ch n l c ư c (nhóm cá chép n , tr m c , mè tr ng, mè hoa, trôi, chép, rô phi mosambica) nh m nâng cao năng su t và hi u qu kinh t nuôi. - án "Phát tri n gi ng th y s n làm c nh". M c tiêu: t o công ngh s n xu t gi ng và s n xu t gi ng cho nhu c u th trư ng trong nư c và xu t khNu. - án " ào t o ngu n nhân l c chuyên v gi ng th y s n". M c tiêu: hình thành i ngũ khoa h c k thu t có năng l c qu n lý, nghiên c u các v n khoa h c v gi ng và nh ng nhà s n xu t gi ng có ki n th c khoa h c, trình chuyên môn, tay ngh cao. III. M T S GI I PHÁP H TR CH Y U 1. V chính sách
  7. - Ti p t c th c hi n Quy t nh s 224/1999/Q -TTg ngày 08 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Phát tri n nuôi tr ng th y s n th i kỳ 1999 - 2010 và Quy t nh s 103/2000/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n gi ng th y s n. - Trong quá trình th c hi n Chương trình, ti p t c nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách b sung k p th i phù h p v i th c ti n khuy n khích các ngu n l c xã h i tham gia phát tri n gi ng, áp d ng các công ngh gi ng tiên ti n và ch ng s n xu t gi ng hàng hoá áp ng v i nhu c u th trư ng. - Các a phương căn c i u ki n c th ti p t c có cơ ch , chính sách h tr và khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia phát tri n gi ng và s n xu t gi ng th y s n cung c p t i ch cho nhu c u phát tri n nuôi tr ng. 2. V u tư và tín d ng a. V n ngân sách: - V n ngân sách Trung ương h tr u tư th c hi n các n i dung: + Xây d ng cơ s h t ng các Trung tâm qu c gia gi ng th y s n, h tr xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c p I, h tr m t ph n cho xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c a các a phương mi n núi kinh t còn khó khăn, thu ngân sách th p (các t nh ng b ng có th s d ng ngu n v n hàng năm c a chương trình gi ng v t nuôi cây tr ng), h tr xây d ng công trình h t ng thi t y u c a các khu s n xu t gi ng th y s n t p trung ( ư ng giao thông, h th ng cung c p nư c cho s n xu t gi ng và x lý nư c th i, thi t b ki m nh ch t lư ng gi ng). + Nghiên c u khoa h c công ngh tri n khai th c hi n các án, d án phát tri n gi ng th y s n ã ư c xác nh trong n i dung chương trình và các ho t ng nghiên c u khoa h c cơ b n v phát tri n gi ng (di truy n, ch n gi ng, di gi ng, thu n hóa gi ng th y s n) và các ho t ng khoa h c khác v gi ng. + Hi n i hoá m t s phòng thí nghi m các Vi n và Trung tâm nghiên c u th y s n, Trung tâm qu c gia gi ng th y s n. + Ho t ng khuy n ngư v gi ng th y s n c a Trung tâm khuy n ngư qu c gia. + ào t o ngu n nhân l c chuyên sâu v gi ng th y s n c a các Vi n và Trung tâm nghiên c u, Trung tâm qu c gia gi ng th y s n và phát tri n thông tin khoa h c k thu t ph c v nghiên c u, s n xu t gi ng. - V n ngân sách a phương: cùng v i ngu n ngân sách nhà nư c h tr , ngân sách a phương u tư: xây d ng hoàn thi n Trung tâm gi ng th y s n c p I (theo quy ho ch) ho c xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c a t nh; h tr ho t ng nghiên c u khoa h c và công ngh v gi ng; h tr tài chính cho s n xu t gi ng g c, àn b m ; ào t o ngu n nhân l c v lĩnh v c gi ng th y s n a phương. b. Các ngu n v n khác:
  8. - Tín d ng thương m i áp ng cho nhu c u vay c a các thành ph n kinh t th c hi n các d án phát tri n gi ng và s n xu t kinh doanh gi ng th y s n ã ư c phê duy t theo cơ ch hi n hành. - V n huy ng c a các thành ph n kinh t : khuy n khích các thành ph n kinh t u tư, liên doanh liên k t phát tri n nhanh s n xu t gi ng th y s n hàng hoá. - V n u tư nư c ngoài: thông qua các d án tr c ti p u tư nư c ngoài FDI vào lĩnh v c s n xu t gi ng, các d án h tr phát tri n ODA và các d án c a AIT, DANIDA, NORAD,... tư v n tr giúp k thu t, tư v n, ào t o, nh p các công ngh m i, chuy n giao công ngh . 3. V h p tác qu c t Khuy n khích vi c liên doanh v i các nhà u tư nư c ngoài trong nghiên c u b o t n gi ng g c, phát tri n gi ng th y s n quý hi m; ưa gi ng m i và ti n b khoa h c công ngh gi ng th y s n t nư c ngoài vào áp d ng trong nư c. Tăng cư ng quan h và h p tác qu c t v nghiên c u khoa h c, di truy n, ch n gi ng, chuy n giao công ngh , chuy n i gi i tính và tranh th s tài tr c a các nư c và t ch c qu c t ào t o nâng cao năng l c cán b . 4. V khoa h c công ngh Trong nh ng năm trư c m t, hoàn thi n các quy trình s n xu t gi ng t t, gi ng s ch b nh m t s i tư ng có nhu c u cao và ã n m v ng công ngh ; khNn trương hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t nhân t o v i nh ng i tư ng nuôi có tri n v ng phát tri n cao; t p trung nghiên c u v các b nh c a th y s n thư ng g p và cách phòng tr d ch b nh Chú tr ng và ưu tiên ào t o cán b u ngành có chuyên môn sâu, gi i v lĩnh v c th y s n nói chung và v gi ng th y s n nói riêng. T p trung xây d ng s m ban hành các tiêu chuNn ngành v quy trình công ngh s n xu t gi ng, v tr i gi ng và khu s n xu t gi ng t p trung; các văn b n pháp quy qu n lý ho t ng s n xu t gi ng và qu n lý ch t lư ng gi ng. 5. V công tác khuy n ngư Nhanh chóng chuy n giao công ngh s n xu t gi ng ã nghiên c u thành công trong nư c như: k thu t ương gi ng cá bi n, s n xu t gi ng rô phi ơn tính c, s n xu t gi ng nhuy n th , giáp xác: xây d ng các mô hình trình di n v ương cá gi ng mi n núi v:v... nhân gi ng ra s n xu t gi ng i trà. Ti p t c nghiên c u, tìm ki m nh p công ngh s n xu t gi ng, gi ng m i có giá tr kinh t cao, nâng cao hi u qu kinh t và góp ph n làm phong phú t p oàn gi ng nuôi.
  9. Tăng cư ng t p hu n v k thu t s n xu t gi ng, v b o m môi trư ng, phòng ng a d ch b nh; phát hành n phNm tuyên truy n, ph bi n trao i kinh nghi m r ng rãi cho nông, ngư dân. IV. T CH C TH C HI N 1. B Th y s n là cơ quan u m i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và các a phương t ch c th c hi n Chương trình; ch o các cơ quan nghiên c u tri n khai xây d ng h th ng gi ng qu c gia và th c hi n các án, d án phát tri n gi ng th y s n, ch o và hư ng d n các a phương xây d ng quy ho ch và phát tri n h th ng gi ng theo quy ho ch; ph i h p v i các B , ngành liên quan trong quy ho ch, xây d ng và qu n lý các khu b o t n bi n, b o t n gi ng g c, phát tri n àn th y s n b m ; sơ k t, t ng k t h ng năm, báo cáo k t qu th c hi n lên Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh cân i, b trí ngân sách nhà nư c hàng năm và các ngu n v n khác th c hi n Chương trình có hi u qu . 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i hư ng d n, t o i u ki n thu n l i doanh nghi p các thành ph n kinh t ư c ti p c n v i ngu n v n vay phát tri n s n xu t. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng và tri n khai quy ho ch chi ti t, t ch c ch o th c hi n Chương trình Phát tri n gi ng th y s n trong a bàn, ưu tiên u tư xây d ng và nâng c p các cơ s s n xu t gi ng và khuy n khích phát tri n s n xu t gi ng th y s n a phương. 5. Các h i ngh nghi p và t ch c oàn th : H i Ngh cá Vi t Nam, Hi p h i Ch bi n xu t khNu th y s n, H i Nông dân Vi t Nam, các h i ngh nghi p khác, các oàn th chính tr - xã h i theo ch c năng c a mình tuyên truy n, hư ng d n v n ng h i viên và nông ngư dân th c hi n Chương trình Phát tri n gi ng th y s n theo úng nh hư ng và m c tiêu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B Th y s n có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản