intTypePromotion=1

Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1124/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 1124/1998/Q§­B T C  n g µ y   01 th¸ng 9 n¨ m   1998 v Ò   viÖc  a n  h µ n h  te m  vµ viÖc in Ê n, q u ¶ n   b lý s ö  d ô n g  te m   µ n g  n h Ë p  h khÈu B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  to¸nThèng    kÕ    kª ngµy  20/5/1988; C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lý nhµ    níc cña    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng  nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  vô  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    Thi hµnh    ChØ  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; C¨n cø C«ng  v¨n sè 131/TB­ VPCP  ngµy 29/7/1998 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  kÕt luËn cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  d¸n  tem  hµng  nhËp khÈu; Sau    khithèng nhÊt ý    kiÕn    Th¬ng    C«ng  vµ  víiBé  m¹i,Bé  an  Tæng côc  H¶i quan;   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy  "Quy  ®Þnh    ph¸thµnh,  inÊn, qu¶n    dông      lý,sö  tem b¬m     nícnhËp khÈu,tem        vËt liÖu x©y  dùng nhËp  khÈu  tem  kiÓm  vµ  ®∙  tra". §iÒu    lo¹i 2.­C¸c    tem hµng nhËp  khÈu  tem  kiÓm    vµ  ®∙  traban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu    tõngµy  th¸ng9  cã  lùckÓ    15    n¨m 1998. §iÒu    3.­C¸c  chøc  liªnquan  tæ  cã    ®Õn  viÖc        in Ên, ph¸thµnh, qu¶n    lý,sö    dông  tem  hµng nhËp khÈu nªu  i t¹ §iÒu    1, Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ,  Ch¸nh  phßng  Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm     v¨n  Bé    cã    thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Þ nh ® p h¸t h µ n h,  Ê n  vµ  u ¶ n  lý, ö  d ô n g  te m   µ n g  n h Ë p  k h È u in  q  s h vµ  m  kiÓ m  tra te (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1124/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng9  01    n¨m   1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §iÒu 1.­ Ban    hµnh  mÉu   2  tem hµng nhËp khÈu    ®Ó d¸n vµo hµng  nhËp  khÈu,gåm:   1.Tem     m¸y  b¬m     nícnhËp  khÈu: Tem   îcintrªngiÊy bãc      ®         d¸n,trªngiÊy cã      innÒn  hoa    v¨n mµu hång nh¹t,   côm   hoa    gi÷a cã  v¨n ë    ng«isao    næi  c¸nh,khung  5    tem  trang trÝhoa        v¨n mµu  n©u, tem  keo      cã  d¸n s½n. KÝch  íctem  cm   3,5 cm. th   2  x    2.Tem         vËtliÖu x©y  dùng  nhËp  khÈu: Tem   îc in trªngiÊy  ®       bãc    in nÒn  d¸n,cã    hoa  mµu   v¨n  xanh nh¹t,2    côm   hoa    2    v¨n ë  bªn,khung  tem  trang trÝhoa        v¨n mµu n©u, tem  keo      cã  d¸n s½n. KÝch  íctem      7  th   2,5 cm x  cm. Tem  m¸y b¬m     nícnhËp khÈu, tem        vËt liÖu x©y dùng nhËp khÈu  îcin ®     b»ng  thuËtb¶o    Æc   kü    vÖ ® biÖt vµ  d∙y sè      cã    ph¸tquang    khikiÓm     trab»ng  ®Ìn cùc tÝm. Tem   in sª­   ®¸nh  theo  cã    ry vµ  sè  thø    ªntôc,mçi  ry cã    tù li     sª­   tõ sè:000001    ®Õn     sè:999.999. 3.Tem     kiÓm    trahµng    ho¸ nhËp  khÈu: Tem  kiÓm     tra hµng ho¸ nhËp khÈu    ®Ó d¸n vµo hép g¹ch men  nhËp  khÈu  cïng víi     tem      vËtliÖu x©y  dùng nhËp khÈu. Tem   kiÓm    ®∙  trakÝch  íc3    7  th   cm x  cm,  nÒn  tem trang trÝhoa        v¨n mµu   ghinh¹t, h×nh     cã  ng«isao  c¸nh,tem  keo      5    cã  d¸n s½n. §iÒu    2.­CÊp  ph¸t,  qu¶n    sö  lývµ  dông: Tæng  côc ThuÕ  thùc hiÖn    cÊp    ph¸ttem cho  Côc ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng.Côc    ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp  ph¸ttem    cho      c¸cChi côc  ThuÕ  quËn,huyÖn, thÞ    iÓnkhaithùc hiÖn      ®Ó tr       d¸n  tem    Æt   c¸cm hµng theo quy    ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan nhËn  tem hµng nhËp khÈu  i t¹ Tæng  côc  ThuÕ  (Bé  Tµi chÝnh)  cã    vµ  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  qu¶n    lý,cÊp ph¸tcho    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng    ®Ó thùc hiÖn    d¸n tem    Æt   c¸c m hµng  nhËp khÈu  ph¶id¸n tem      theo quy    ®Þnh.
  3. 3 §iÒu 3.­  ViÖc qu¶n    sö  lý vµ  dông tem hµng nhËp khÈu thùc hiÖn  theo ®óng chÕ    ®é qu¶n    chØ,  lýÊn  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  529  sè  TC/Q§  ngµy  22/12/1992 vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  544  TC/Q§/C§KT  ngµy  02/8/1997  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh chÕ  thèng  ®é  nhÊt  ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýc¸cmÉu   biÓu chøng        tõthu,ching©n  s¸ch nhµ    níc. §iÒu    lýbåihoµn    4.­Xö      vËtchÊt: §èivíitem      hµng nhËp khÈu, tem  kiÓm    mÊt, c¬    ®∙  trabÞ    quan  qu¶n    lý, sö dông tem hµng nhËp khÈu ph¶ib¸o  víic¬    c¸o    quan  ThuÕ     l   vÒ sè îng,ký  hiÖu  sè  vµ  tem  mÊt    quan  bÞ  ®Ó c¬  thuÕ kiÓm     tra,th«ng b¸o mÊt  xö    vµ  lý kÞp thêi. Møc   lýbåihoµn    xö      vËt chÊt ®èi víitem        hµng nhËp khÈu, tem  kiÓm    ®∙  tra,ngoµixö    hµnh      lývÒ  chÝnh cßn  xö    bÞ  ph¹tb»ng  mét  lÇn      gi¸trÞ hµng    ho¸ nhËp khÈu      t¹ thêi®iÓm   mÊt  i bÞ  tem hµng  nhËp khÈu. §iÒu    quy  5.­C¸c  ®Þnh  ph¸thµnh,qu¶n    dông  vÒ      lý, sö  tem  îu nhËp  r   khÈu,  ®¹p  xe  nguyªn  chiÕc nhËp khÈu,  qu¹t ®iÖn    nhËp  khÈu,  tem  hµng  ®iÖn    tö nhËp  khÈu, tem    hµng ®iÖn    l¹nhnhËp  khÈu, tem    ®éng  næ   c¬  nhËp  khÈu  tem    vµ  vËt liÖu x©y    dùng nhËp khÈu  vÉn  thùc hiÖn    theo QuyÕt  ®Þnh  sè 1006/1997/Q§­ BTC   ngµy 26/12/1997  QuyÕt  vµ  ®Þnh   297/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  16/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  ph¸thµnh  tem  hµng  nhËp  khÈu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2