intTypePromotion=1

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
116
lượt xem
12
download

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  1124  C/ Q §/C§ K T  n g µ y  12 th¸ng 12 n¨ m   ë T 1996 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  h Ö  th è ng ch Õ   é  k Õ  to¸n B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi ® B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý nhµ  íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  vµo  Õ     Õ   cø  ch ®é k to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  ®Þ 999­TC/Q§/C§KT  µy  ng 02/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  § Ó   dông  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  ¸p  ch ®é k to¸nh ch s nghiÖp  cho  ï hîp  íiyªu  ph   v   cÇu  qu¶n  ývµ  ¹t®éng  ña  µnh  l   ho   c ng B¶o  Ó m     éiViÖtNam. hi x∙h     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­Nay    ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ     h H th ch ®é k to¸n B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ¸p dông    cho  Êtc¶    n  Þ  éc B¶o  Ó m     éiViÖtNam. t   c¸c®¬ v thu   hi x∙h     H Ö   èng  Õ     Õ     th ch ®é k to¸nB¶o  Ó m     éigå m: hi x∙h   1.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     Õ     v Ch ®é k to¸nB¶o  Ó m    éi. hi x∙h 2.Ch Õ       ®é chøng  õkÕ   t   to¸n. 3. H Ö   èng  µikho¶n  Õ     µ    Ých  éi dung, kÕt  Êu, ph¬ng    th t  k to¸n v gi¶ith n    c  ph¸p ghichÐp    µikho¶n  Õ      c¸ct   k to¸n. 4.Ch Õ       Õ     µ  ×nh    ®é sæ k to¸nv h thøc sæ   Õ     k to¸n. 5.Ch Õ         µichÝnh.   ®é b¸o c¸o t   §i Ò u    Õ     Õ     2.­Ch ®é k to¸nBHXH     ông  èng  Êt cho    n  Þ  ¸p d th nh   c¸c ®¬ v trong h Ö   èng    th BHXH   Öt Nam   õ ngµy  Vi   t  01/01/1997  µ  v thay thÕ  Õ     Õ     ch ®é k to¸n BHXH     ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1058a­ TC/C§KT  µy  ng 29/9/1995  cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT  §i Ò u 3.­Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  ý,Tæng   l  gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     hi x∙ héi ViÖt Nam,  ô   ëng  ô   Õ     Õ       V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh  phßng  é   µ        v¨n  B v c¸c tæ chøc    ©n  ã  ªnquan  Þu  c¸nh c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2