intTypePromotion=1

Quyết định 1127/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 1127/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1127/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1127/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è  1127/q ® ­n h n n   g µ y  29 th¸ng 9 n¨ m  2003  Ò  m ø c   n v l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n  b » n g  § å n g  Vi Ö t N a m  s th è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt  ¬  l∙ su c b¶n  i b»ng  ång  Öt Nam   µ § Vi   l  0,625  %/th¸ng (7,50%/n¨m)   §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  1/10/2003  µ  v thay  thÕ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1012/2003/Q§­NHNN   µy  ng 29/8/2003  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ     Êtc¬  h Nh n   l∙su   b¶n  i b»ng  ång  ÖtNam. § Vi   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; Héi ®ång      ph tr     ¬   qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2