intTypePromotion=1

Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  113/1998/Q§­T T g n g µ y  6 th¸ng 7 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  h uy Ó n  c¸c C ô m  C ¶ n g   c H µ n g   h« n g  s © n  bay m i Ò n  B ¾ c, m i Ò n  Trun g, mi Ò n  N a m   µ nh d o a n h   k th n g hi Ö p  n h µ   íc h o ¹t  é n g  c«n g  Ý c h n ® Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng10  ng 2    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Ý X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µng  ®Ò ngh c C tr CH kh«ng  ©n  ông  ÖtNam, d d Vi   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. ChuyÓn  ôm   c c¶ng  µng  H kh«ng  ©n  s bay  Òn  ¾ c,  ô m   mi B C c¶ng  µng  H kh«ng  ©n  s bay  Òn   mi Trung, Cô m     c¶ng  µng  H kh«ng  ©n    s bay miÒn Nam   õ  n   Þ   ù  t ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  µnh  th doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t nh n     ®éng c«ng  ch  éc  ôc  µng  Ý thu C h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   Êy tªn lµ Cô m   d d Vi   l      c¶ng  µng  h kh«ng  Òn  ¾ c,  ô m   mi B C c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Trung,Cô m     c¶ng  Hµng kh«ng  Òn  mi Nam   äit¾tlµc¸cCô m   (g         c¶ng  µng  H kh«ng  khu  ùc). v §i Ò u    Cô m   2. C¸c  c¶ng  µng  H kh«ng  khu  ùc  ã   v c t c¸ch ph¸p  ©n; cã    nh   con  Êu  µ  µikho¶n  d v t  riªng;cã    c¸c quyÒn  µ  v nghÜa  ô  ©n   ù  vd s theo  Ët lu   ®Þnh;  ù chÞu  t  tr¸chnhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng, kinh doanh    v to b ho       trong ph¹m      vi sè  èn  m × nh  v do  qu¶n  ý. l Cô m   c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  ¾ c   ã    mi B c tªngiao dÞch  èc  Õ  µNorthern   qu t l     AirportsAuthori   Õtt¾tlµNAA;  ôsë  Ýnh  Æt  ¹ s©n    tyvi       tr   ch ® ti  bay  èc  Õ  éi Qu t N   Bµi, thµnh phè   µ   éi; èn ®iÒu  Ö  ¹  êi ®iÓ m     H N  v l t ith   chuyÓn   µnh doanh  th nghiÖp  µ  íclµ520.077  iÖu®ång. nh n     tr   Cô m   c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Trung  ã    c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ Middle   qu t l     AirportsAuthori   Õtt¾t lµMAA;  ôsë  Ýnh  Æt  ¹ s©n    ty vi       , tr   ch ® ti  bay  èc  Õ  µ  qu t § N ½ ng,  µnh  è  µ  ½ ng;  èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   th ph § N v® l ti   th chuyÓn  µnh  th doanh  nghiÖp  µ  íclµ509.259  iÖu®ång. nh n     tr   Cô m  c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Nam   ã    c tªngiao dÞch  èc  Õ  µSouthern   qu t l     AirportsAuthori , Õt t¾t lµ SAA;  ô së  Ýnh  Æt   ¹  ©n    ty vi       tr   ch ® t is bay  èc  Õ  qu t T ©n  ¬n  Êt,thµnh  è  å   Ý   S Nh   ph H Ch Minh; vèn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m     ® l ti   th chuyÓn  thµnh doanh  nghiÖp  µ  íclµ522.652  iÖu®ång. nh n     tr  
  2. 2 §i Ò u    ô m   3. C c¶ng  µng  h kh«ng khu  ùc  ã    Ö m   ô  Ýnh    v c c¸c nhi v ch sau ®©y: 1. Qu¶n  ý vµ  l   khai th¸c c¸c C¶ng  µng       H kh«ng khu  ùc, cung  Êp    v  c c¸c dÞch  ô  µng  vh kh«ng  µ    Þch  ô  v c¸c d v c«ng  éng  c kh¸c ®Ó   ôc  ô    ph v cho  ¹t ho   ®éng bay  ña    c c¸ch∙ng hµng    kh«ng  îcan  µn  µ  Óu  ®   to v hi qu¶; 2. §îc Côc  ëng  ôc  µng     tr C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   û  Òn  ùc d d Vi   u quy th   hiÖn  ét  è  Öm   ô  m s nhi v qu¶n  ýnhµ  íc g ¾n   ùctiÕp  íiviÖc  iÒu  µnh  ¹ l  n  tr   v  ® h t i c¸ccô m    c¶ng  µng  h kh«ng. 3. B¶o  µn,ph¸ttr Ón vµ  ö  ông  ã  Öu    to     i   s d c hi qu¶  ån  èn, ®Êt  ai  µ  ngu v   ®v c¸c nguån  ùc kh¸c do  µ   íc giao  ï hîp  íiluËtph¸p  µ  Ýnh    l    Nh n   ph   v    v ch s¸ch  ña  c Nhµ   íc. n 4. Tæ     chøc, qu¶n  ý c«ng      l  t¸cnghiªn cøu, øng  ông  Õn  é      d ti b khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  o  ¹o,båi dìng  bé  ngh v ®µ t     c¸n  c«ng  ©n    éc    ô m   nh viªnthu c¸c C c¶ng  Hµng kh«ng khu  ùc. v §i Ò u    ôc  ëng  ôc  µng  4. C tr C H kh«ng  ©n  ông  ÖtNam   ×nh Thñ ­ d d Vi   tr   t íng  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  h quy  Õ   èihîp  ÷a    ô m   ch ph   gi c¸c C c¶ng  µng  H kh«ng  khu  ùc  íiquèc  v v  phßng  µ    µnh  ªnquan; c¨n  LuËt  v c¸c ng li     cø  Doanh nghiÖp  nhµ  íc vµ    n   c¸c quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h ®Ó phª  Öt  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t duy §i l tæ  v ho   ®éng, bæ   Ö m     nhi Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c, K Õ     ëng  ña    ô m   ®è   to¸ntr c c¸c C c¶ng  Hµng  kh«ng  khu  ùc  µ  v v chØ   o  Õn  µnh    ñ  ôc tiÕp  ®¹ ti h c¸c th t   theo  îc quy  ®  ®Þnh  ¹ nghÞ  nh  è  ti  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 8  ng 28    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v thµnh  Ëp,tæ  l   chøc  ¹vµ    l   ph¸ s¶n  i doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.C¸c  5. Quy ®Þ n c hi l     k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Côc  ëng  ôc  µng    tr C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   Þu  d d Vi   ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2