intTypePromotion=1

Quyết định 113/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 113/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 113/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng khô dầu trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 113/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  113/2001/Q§/BT C    ë tµi n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 V Ò   viÖc söa ® æ i   m ø c  thu Õ   u Êt   s thu Õ  n h Ë p  k h È u  c ña m Æ t  h µ n g  k h« d Ç u   trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i   bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa  X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  166/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 26/10/2001 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ mét  biÖn  sè  ph¸p  chÝnh  vµ  s¸ch ph¸ttr     iÓn ch¨n nu«ilîn     xuÊtkhÈu      giai®o¹n  2001­2010;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Söa  ®æi  møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  ®∙i cña  Æt   u    m hµng  kh« dÇu  quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 1803/1998/Q§/BTC  ngµy  i 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, thµnh  Bé      møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau  : M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%) Nhãm Ph©n  nhãm 2304 00 00 B¸nh kh« dÇu  phÕ   vµ  liÖu r¾n kh¸c ®∙    hoÆc   cha xay hay  d¹ng  ë  viªn,thu  îc tõ    ®   qu¸  tr×nh  chiÕtxuÊtdÇu      ®Ëu ¬ng t 0 2305 00 00 B¸nh kh« dÇu  phÕ   vµ  liÖu r¾n kh¸c ®∙    hoÆc   0 cha xay hay  d¹ng  ë  viªn,thu  îc tõ    ®   qu¸  tr×nh  chiÕtxuÊtdÇu      l¹c
  2. 2 2306 B¸nh kh«  dÇu  phÕ   vµ  liÖu r¾n  kh¸c ®∙    hoÆc   cha xay hay  d¹ng  ë  viªn,thu  îc tõ    ®   qu¸  tr×nh  chiÕt xuÊt  hoÆc     mì  dÇu  thùc vËt,trõ c¸c  i     lo¹  thuéc nhãm     2304 hoÆc  2305. 2306 10 00 ­Tõ      h¹tb«ng 0 2306 20 00 ­Tõ      h¹tlanh 0 2306 30 00 ­Tõ      h¹thíng d¬ng   0 2306 40 00 ­Tõ        h¹tc¶idÇu 0 2306 50 00 ­Tõ    c¬m   dõa  lµm  thøc ¨n vµ      c¬m   dõa  i lo¹ kh¸c   0 2306 60 00 ­Tõ    vµ    h¹tcä  nh©n    h¹tcä 0 2306 70 00 ­Tõ  m     mÇ ng« 0 2306 90 00 ­Tõ    i   c¸clo¹ kh¸c   0   §iÒu 2:  Møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan    tõ 10/11/2001.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2