Quyết định 113/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 113/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 113/QĐ-UB về việc thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 113/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 113/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 1980 QUY T NNH THÀNH L P PHÒNG THU CÔNG THƯƠNG NGHI P N M TRONG BAN TÀI CHÁNH – GIÁ C QU N, HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH – Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban hành chánh các c p ngày 27 tháng 10 năm 1962; – Căn c vào quy t nh s 120/ CP ngày 10/4/1980 c a H i ng Chánh ph v h th ng t ch c ngành Thu công thương nghi p; – Xét ngh c a ng chí Giám c S Tài chánh và ng chí Trư ng Ban T ch c Chánh quy n; QUY T NNH i u 1. – Nay chuy n t thu thu công thương nghi p thành Phòng thu công thương nghi p n m trong Ban Tài chánh – Giá c Qu n, Huy n. Phòng thu do m t Phó Ban Tài chánh – Giá c tr c ti p ph trách làm Trư ng phòng và có m t s phó phòng giúp vi c. i u 2. – Phòng thu công thương nghi p ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n, huy n thông qua Ban Tài chánh – Giá c , ng th i ch u s ch o v nghi p v chuyên môn c a S Tài chánh (Chi c c thu công thương nghi p). Lương và các kho n ph c p, tr c p theo ch cho cán b nhân viên Phòng thu công thương nghi p do Ngân sách Qu n, Huy n ài th . Phòng thu công thương nghi p Qu n, Huy n s d ng con d u riêng vào các văn b n ch ng t có liên quan n nghi p v thu . i u 3. – Phòng thu công thương nghi p có nhi m v : – Giúp y ban nhân dân Qu n, Huy n t ch c và ch o thu thu công thương nghi p trên a bàn Qu n, Huy n theo úng chính sách thu c a Nhà nư c; qua ó cùng v i các cơ quan h u quan giúp y ban qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh d ch v i v i khu v c kinh t t p th , cá th . – Ph i h p v i chánh quy n và các oàn th phư ng, xã tr c ti p n m t n cơ s và qu n lý ho t ng các ơn v s n xu t, kinh doanh t p th và các h s n xu t kinh doanh cá th , b o m thu thu và úng chính sách thu c a Nhà nư c.
  2. – Có bi n pháp c th hoàn thành k ho ch thu thu công thương nghi p c a Nhà nư c giao trên a bàn Qu n, Huy n, t o ngu n thu cho ngân sách Qu n, Huy n, góp ph n cân i ngân sách thành ph và ngân sách Nhà nư c; tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, th c hi n vi c ki m tra, ki m soát c a Nhà nư c i v i m i ho t ng s n xu t kinh doanh d ch v c a khu v c kinh t t p th , cá th , ph c v c i t o xã h i ch nghĩa. – Làm nhi m v cơ quan thư ng tr c c a H i ng xét duy t ăng ký kinh doanh Qu n, Huy n như quy nh i u 7 i u l ăng ký kinh doanh công thương ngh p và ph c v , ban hành kèm theo ngh nh s 119/CP ngày 9/4/1980 c a H i ng Chính ph . – Tr c ti p t ch c qu n lý ch t ch lao ng ti n lương i ngũ cán b nhân viên thu c a Qu n, Huy n. i u 4. – ng chí Giám c S Tài chánh ch u trách nhi m d a vào b n quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban Tài chánh – Giá c Qu n Huy n ( i m 2 ph n II) ban hành kèm theo quy t nh s 156/Q -UB ngày 15/5/1979 c a y ban nhân dân thành ph mà quy nh c th ch c năng, nhi m v quy n h n, m i quan h công tác, cơ c u t ch c c th c a Phòng thu công thương nghi p t ng Qu n Huy n. i u 5. – Các ng chí Chánh văn phòng y ban Nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n, Giám c S Tài chánh và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 5 - VPThành y - BTCThành y - Lưu XT 30b Lê ình Nhơn
Đồng bộ tài khoản